Thursday, December 31, 2009

489

Idin sétin pudárak ud 2009 gudina:
Tom 2 ud Banátsći balgarsći prikazći.
http://www.mediafire.com/file/fjletmfymzk/prikazci2[2009].pdf

Čestita Novata 2010 gudina!

Friday, December 25, 2009

488

Wednesday, December 23, 2009

487

Idin denj dáskalćata ij pukázala na dicáta idno svetiče sas idna familija. U svetičitu idno ud mončitata ij imálu različna fárba na ćikata ud kaćétu drugjijete členve na familijata. Idno ud dicáta ij rékalu, či tuj ij taj zaradi či mončitu ij blo usinuvénu.
Katu ij čulu tuj, idno mumiče ij izviknalu:
— Ás znája satu za usinuvevanjétu!
— Kako zlamenuva da badiš usinuvén? – ij pitalu idno drugu dite.
— Zlamenuva, či u mestu da rastéš u kuréma, rastéš u sarcito na mámi.
==============================
Oscete
Ij žuvel nekupać idin cár, kojtu ij imál ud satu. Ama ud idnaž, nad négvotu cárstvu sa se spusnali nisréćite: parenj ij dušlá gulema suša, posle kolera, kojtu ij umuril máj sata cárskata familija i puluvina ud naselénjitu. Sled tuj, cáre kumšijin ij dušal sas boj i ij usujél cárstvotu. Náša cár ne imál na kade i ij izbegnal vaz idin drugji cár, kojtu mu ij bil prijatelj. Iz pate sa gu ugrábili tolvajete, kujatu sa mu zali satu imánji, a négu sa gu ustávili gol i bos.
Nakažisan, ij stignál náj-posle du négva drugár. No katu sa gu videli slugjite, či kolku ij dripav i muskur, ni sa šteli da gu pusnat u kaštélata. Vreme na cela gudina ij trebalu da rábuti različni dolni raboti, durdi ne prebrál novce za da si kupi novi drehi.
Náj na krája, se ij javil napreć négva drugár. No, u mestu da gu pumogni da si puvarni nadzać izgubénotu cárstvu, tozi mu ij dál 100 osce.
Zasramén i málku jadosan, či ne bil prejat kača istensći prijatelj, toj ij zal i ij počnal da pasé oscete. I taj i taj ne imál druga alternativa! No sled idna gudina sate osce sa bli izedini ud valcete i toj pá ij utišal vaz négva drugár, da gu moli za pomušt. Tozi pać cáre mu ij dál samu 50 osce. Ama sled kasu vreme tija sa pádnali u idna propast i sa izmreli sate.
Utišal ij tréćija pać vaz cáre, no sigá toj mu ij dál samu 25 osce. No tozi pać oscete sa ustánali žuvi i zdrávi i sled vreme sa se uzmložili i sa stánali 1.000 glavi. Tugázi udnovu ij utišal vaz négva prijatelj, za da mu se pufáli.
Katu ij čul tuj, cáre ij zapuvedal da mu zamat unezi 1.000 osce i sas boj ij utišal i mu ij varnal nadzać izgubénotu cárstvu.
— Ama zašto ni si naprávil tuj neštu homa ud parvija pać, katu sam te zamolil? Zašto ij trebalu da mi dadéš da pasa ovce?
— Zaštotu, aku bij ti varnal tugázi cárstvotu, ud néji ni bi ustánalu više ništu! – mu ij udvarnal prijatele. Ás sámu sam pučekal, durdi se svarši tozi čarin moment ud toja žuvot. A sigá véć vida, či ti se namrvaš u drugji etáp ud tojta sadba. Oscete sámu sa mi pukázali, kugá za dodi…

Tuesday, December 22, 2009

486

„Guspudin Satmožnija“
Idin misnić ij imál málku po-više rabota, pa taj kaćétu ij blo nedele véčar si ij rékal, či bi blo dubre da si zakanjti služćinata za da ji ubádi, či za zakasnej málku. Ij blo kulu 10 saháte večera, ama žinata ne mu udvarnala na telefone. Ustávil ij telefone da kanjti zadosta dalgju, ama otguvor ne dubávil. Málku se ij začudil na tuj misnika, ama si ij rékal, či za proba još idnaž po-natáta. Sled kulu 15-20 menute se ij pákval véć da si utidi, pa si ij zakanjtel nanovu služćinata. Tozi pać tá mu ij utguvorila homa. Toj ja ij pital, či zašto ne mu udvarnala parvija pać, ama tá mu ij utguvorila začudina, či telefone ne kanjtel.
Satu tuj ij izmenalu.
Na utre, u pundelnić, kanjti telefone. Misnika ij utguvoril i na ondzi kráj se ij čul idin mažći glás:
— Uprusteti me, no sam štel da vu pitam, zašto sti me kanjteli snošti?
Misnika ij ustánal začudin i ne mogal da razberé za kako ij hurtata. No maža ij dudávil:
— Sti bli ustávili telefone da kanjti zadosta dalgju, ama ás ni sam udvarnal.
U tozi mig misnika si ij spumenal, či ij hurtata za parvija telefonj kojtu gu ij bil dál ondzi véčar. Si ij dál isáp, či vájda ij grešil numera i ij probal da si išti uproška ud maža. No maža mu ij rékal:
— Ne, ni za tuj vu kanjta. Ni treba da si ištiti uproška, a naprotiv. Dupusneti mi da vu izprekáža mojta prikazka. Viditi, báš tugázi ás sam bil rešil da se sámuubija. Ama napreć da si guda štránga na vrata, sam se zamolil na Guspudina Bog: „Bože, aku si tuka i ni štéš da navarša tuj neštu, dáj mi idin znák“. I báš tugázi ij počnal da kanjti telefone. Sam pugladel na telefone za da vida, či ud kade varvi apela, pa sam videl da piši „Guspudin Satmožnija“. Pa me ij blo stráj da utguvora.
I ud tugázi tozi čeleć hodi na misa seku nedele u čarkvata na misnika, kujatu nosi imetu „Guspudin Satmožnija“…

Monday, December 21, 2009

485

Idin denj cáre ij utišal, zágjnu sas négvite slugji na lov u idna gura, kadetu sa žuveli mlogjije majmune. Katu sa gu videli, sate majmune sa počnali da begat ud stráj. Ij ustánal sámu idin majmunj, kojtu ne gu ulágal i ij pudskáčel spukojnu ud klonj na klonj, kača u baziknéš.
Cáre ij farlil idna strelća kantu majmune, ama toj ja ij uluvál ud vazduha. Katu ij videl tuj, cáre ij zapuvedal na sate slugji da gu ucélvat. I ud idnaž idna ćiša ud strelći se ij zapusnala kantu majmune i toj ij pádnal dole, martav. Tugázi cáre se ij ubarnal kantu négva prijatelj:

— Videl li si kako se ij slučilu? Tozi majmunj ij iskal da se pufáli sas négva um i sas tuj, kakotu znáji da ji právi. Toj ij verval u négvata sila i u négvotu májsturstvu i či nikuj i ništu ni moži da mu naškodi. Zapamti tazi slučka i nikade nide si pukázva náj-dubrite tojte káčestva napreć horata.
Sled katu sa se varnali u kaštélata, prijatela ij počnal da sledi pate pukázan ud cáre Toj ij probal da se izbávi ud satu, kujétu gu ij právilu da badi po-gorin ud drugjijete i za kasu vreme nikuj više ne znájal niti kaćé da se darži sas négu, niti kaćé da gu vláda.
* * *
Tazi prikazka sadarže u néja idin ud náj-glávnite klučve na Dao. Tám se duma, či satu unuj, kujétu ij hubanku u čeleka, treba da se pázi u tájna. Unuj, kujétu ij istensku u vás, treba da ji páziti dalboku u sarcito zaštotu, kugátu istenata ij izkrita, tá rasté kača zaranče, kujétu ij pupádnalu u dubra zeme. Aku ji izváditi navan, za da ji vidi sekuj, to za umré biz házna. Pu tozi náčin, u vás nikade néma da cafnat cvećáta. Kantu satu, kujétu ij istensku u vás, treba da se vládati kača kantu zaranče. Treba da mu dadéti, u váštu sarci, dubro mestu u kujétu da moži da rasté i nideti ji vádi, da ji glade sekugu. Ama nija sincata právimi báš naopaku: unuj, kujétu ni jé báš u reda, ji krijmi vatre u námu ni ni štémi nikuj da ji vidi, a unuj, kujétu ij hubavu u námu, ji sočimi na sekugu i se fálimi sas néj. Ud tuka za dodi i ugásvanjétu na čeleškotu, zaštotu hargjevotu rasté ud vatre, a istenskotu se gubi i izhaniva. Niistenkotu rasté i dáva plod a istenskotu umire…
==============================
Jágudata
Idin čeleć ij varvál iz pate. Na idnaž, ij sapćásal nazać négu idin tigar. Katu gu ij videl, čaleka ij počnal da bega sas sate sili. Tigara sled négu! Na idnaž, čeleka ij stignal du idna propast. Toj ij počnal da se splušte pu néja, ama ij lasnal. Za sréća, se ij uluvál sas idnata raka u idna žila. Ud gore se čuji tigara da se raži. Katu ij pugladel na nadole i ij videl, či tám sedi idin drugji tigar, kojtu i toj mu se zabi. Sas idnata raka uluván u tanćija korenj, čeleka ne znájal više na kade ud stráj. A za da badi satu još po-hargjevu, idna miška ij izlezala ud tejnata dupka i ij počnala da gloždi korene… Zaubikulén ud sate starni ud opasnust, čeleka ij sapćásal, báš nepré négu, idna zrela, hubanka jáguda. Sas slobudnata raka ja ij udkasnal i ja ij baknal u ustáta.
O, kolku sládka ij blá!

Sunday, December 20, 2009

484

U sveta na kompjuteristete ima idna hurta: „looping“. Etu kako zlamenuva, kugátu idin kompjuterin prográm flezi u taj-zvánija „looping“:
Deréktura na idna firma duma na sekretárćata:
— Za utidimi za idna nedele u čužbina, na idin kongres. Se nadevam, či za se useštemi hubeve tám, nija dvámata… Ti pákvaj satu, kakotu treba.
Sekretárćata, katu ij čula tuj, homa si ij zakanjtela drugáre:
— Za utida za idna nedele u čužbina, sas šéva. Imáj si briga za tébe!
Drugáre homa si ij zakanjtel libovnicata:
— Žinata mi za izpatuva za idna nedele. Taj či, pákvaj se da se mulatuvami!…
Libovnicata, kujatu ij blá dáskalća u idna částna škula, ij rékala na dicáta:
— Prez nedele za imam rabota, pa za fála ud škulata. Taj či, imati idna nedele vakáncija.
Idno ud dicáta homa ij zakanjtelu deda mu i mu duma:
— Dedi, dedi! Prez nedele némami škula. Si mi ubićál, či kugátu za imam vakáncija, za utidimi zágjnu u planinite.
Dedu, kojtu u nášta prikazka ij bil báš deréktura na firmata, i kojtu si ij ubičel mlogu unuka, ij zakanjtel udnovu sekretárćata i ji duma:
— Moja unuk za ima idna nedele vakáncija, pa za utida sas négu u planinite. Taj či, néma više da hodimi u čužbina.
Sekretárćata homa si ij zakanjtela drugáre:
— Skapi, ni šta hoda više u čužbina…
Drugáre si ij zakanjtel libovnicata:
— Ni šté možimi da se mulatuvami, zaštotu žinata mi néma da izpatuva.
Dáskalćata homa ij naznajéla škulárete:
— Problemata, kujatu sam ja imála, se ij upatila, taj či prez nedele za doditi redovnu na škula!
Unuka homa si ij zakanjtel deda:
— Dedi, prez nedele némami više vakáncija, za moremi da dodimi na škula. Na planinite za utidimi drugji pać…
Dedu homa ij zakanjtel sekretárćata:
— Moja unuk tamáj mi ij ubádil, či néma da badat u vakáncija. Taj či, za utidimi na kongresa.
Siga razbireti, kako ij tuj „looping“?

Saturday, December 19, 2009

483

Trimata mažje sa varváli prez idna gura. Na idnaž sa stignali du idna šaroka téča, kujatu ij izgladvala i mlogu dalboka. Kako da právat? Ij trebalu da preminat udtáta, za da si prudalžat pate.
Parvija maž ij kléknal i ij počnal da se moli:
— Bože, dáj mi sila da moža da premina tazi téča!
I ud idnaž se ij čulu „Puf!“ i na čeleka racite i krakatá sa mu stánali jáći i muskulozni. Toj se ij faril u udata i za kulu dvá saháte ja ij prepluval i ij stignal na dubre udtáta, na brega.
Katu ij videl tuj, drugjija maž ij kleknal i toj i ij počnal da se moli:
— Bože, dáj mi sila i stvári, s kujatu da premina udata!
I udnovu se ij čulu „Puf!“ i racite i krakatá sa mu stánali muskulozni. Toj ij sapćásal idno darvu, se ij vazkáčil na néj i taj, pumágajći se sas racite i krakatá, ij prepluval téčata za kulu idin sahát i ij stignal i toj na dubre udtáta.
Tréćij maž, kako da právi. Ij kléknal i toj i se moli:
— Bože, dáj mi sila, stvári i pámeć, za da premina udtáta.
Pá se ij čulu „Puf!“ i na idnaž mu ij dušlo na pámeć, či ima u džéba idna hárta. Pugladel ij na néja i ij videl, či málku po-natáta ima idin most. Utišal ij tám i za 15 menute ij stignal vaz négvite drugáre…
Kalugjerete i mumata
Dváma japonsći kalugjere zen sa si utvádeli kantu tejna manastir. Iz pate gji ij uluvála ćišata. Na idnaž, sa sretili pu pate idna muma ublekana u hubanći kimono, kujatu se ij mačila da preskokni idna gulema bára. Idina kalugjer se ij dubližil du mumata, ja ij izdignal u racite i ja ij prenél prez bárata. Sled tuj, biz da si purdumat ništu, kalugjerete sa si prudalžili pate.
Varváli sa dvá-tri saháte iz ćišata, u malčánji. No, sas málku napreć da stignat u manastire idina kalugjer ij rekal, sarditu, na drugjija:
— Nija, kalugjerete, ni treba da se dubližvami du žinite. A ti, ne sámu či si se dubližil du unazi muma, negu i si ja pregarnal, katu si ja zal da ja preminéš prez bárata. Zašto si naprávil tuj neštu?
Na tuj drugjija kalugjer mu ij udvarnal:
— Istena ij, či sam prenél mumata prez bárata. No ás sam ja zal sámu za málku u mojte race i sled tuj sam ja pusnal udnovu na zemete. Ama vida či ti još ja nosiš sas tébe, i si ja dunél čeć du manastire…
* * *
Da hodiš u čarkvata sámu taj, za da te vidi sveta ni zlamenuva, či za stániš dubar krasijánin taj kaćétu, aku sediš u garáža ni zlamenuva, či si za stániš automobil.

Friday, December 18, 2009

482

U Áfrika ij imálu idnaž idin cár, kojtu ij imál idin mlogu dubar prijatelj. Tija sa se puznávali još ud katu sa bli dicá. Tozi prijatelj ij imál idin običáj: nizavisimu dali ij bil u dubro ali u zlo, toj ij dumal „Taj ij tvarde hubeve!“ S idna hurta, toj ij videl sámu dubrajta starna na neštáta.
Se ij slučilu, či idin denj cáre i négva prijatelj sa utišli na lov. Biz da išti, durdi ij zareždal puškata, prijatela ij grabnal kantu cáre i mu ij udrezal gulemija prast ud na levajta raka. Katu ij videl, či ne se slučila gulema rabota, i cáre ij žuv, kaćétu mu ij bil običája, ij rékal:
— Taj ij tvarde hubeve!
Katu ij čul tuj, cáre se ij razjadosal i ij izviknal:
— Á-ja, ni jé nikak hubeve! – i ij zapuvedal na slugjite da farlat drugáre mu u tamnicata.
Sled nekolkus meseca cáre ij utišal udnovu na lov. No tazi pać toj ij bil uluván ud kanibálete, kujatu sa gu zanéli u tejnotu sélu. Sa gu vazali na idno darvu i se pákvat da gu nagotvat.
No idina ud kanibálete, katu se ij navél da zakladé ogane ij sapćásal, či na cáre mu fáli idin prast. Kanibálete, katu sa videli tuj, homa sa razvazali krále i sa gu pusnali da si utidi. Zaštotu, spured tejnite suviveri, kanibálete ne blo slobudnu da izedat nekuj, kojtu ni jé bil cel.
Koče se ij varnal u tej, na cáre mu ij dušlo na pámeć za négva drugár i ij dál zapuvest da gu izvádat ud tamnicata i da mu gu dunesat.
— Si imál právu! – mu ij rékal cáre. Ij blo mlogu dubre, či si mi udrezal prasta! I ij počnal da mu prekázva kako ij izpátil sas kanibálete.
Prijatele sámu ij slušel, ne rékal ništu.
— Sigá da znáš, či mlogu mi ij žálj, či sam te daržál u tamnicata tolkus vreme.
— Ne, ni jé niti kakaj báj. Taj ij tvarde hubeve! – mu ij udvarnal prijatele.
— Pa kaćé možiš da ričéš takozi neštu? Kaćé moži da badi hubeve da sediš zatorin u tamnicata?
— Lel aku ni bij bil u tamnicata, zlamenuva či bij bil sas tébe na lov…

Thursday, December 17, 2009

481

Čitirite etápi na žuvota:
1. Vervaš u Mikuláš;
2. Ni vervaš u Mikuláš;
3. Se práviš na Mukuláš;
4. Izgladvaš kača Mikuláš.
* * *
Náj-strášnotu neštu gá ustareš ij, či znáš sate otguvore, ama nikuj nite pita ništu…
* * *
Žuvota ti dupušte da izberéš samiče, kako za práviš: ali za seš prez prulećta, ali za prosiš prez jesenjta!
* * *
Málku tima sa unezi, kujatu neštu právat, mlogjije sa unezi, kujatu sámu gladet…
* * *
Ni jé glávnu kolku kuštuva idna kniga. Po-glávnu ij kolku za te kuštuva, aku ni ja prečetéš…
==============================
Učenika ij dušal vaz učitela sas molbata da mu pumogni, da se udkupi ud jada.
— Pukaži mi toja jád – mu ij rékal učitelja. Toj izgladva mlogu interesin.
— U momenta ni sam jadosan, zaradi tuj ni moža da vu gu pukáža – ij udvarnal učenika.
— Dubre ij. Tugázi mi gu dunesi, kugátu gu imaš.
— Ama ás ni moža da vu gu dunesa, zaštotu, durdi gu nosa, cigrunu za se izgubi.
— Aku ij taj zlamenuva, či tozi jád, kojtu gu usešteš pu neku pać ni jé část ud tojtu istenskotu ás. Aku ni jé část ud tébe, zlamenuva či varvi nejdi ud van. Zaradi tuj, kugátu jada flezi u tébe te savetvam da se biš sas idin prat, durdi ni moži više da tarpi i jada da izlezi i da ragni van ud tébe…

Wednesday, December 16, 2009

480

Prikazkata ubážde, či idin čeleć si ij pedépsal 5 gudišnata deštere, otu ja ij videl, či si igráji sas idna skapa, zlátna hartija za upákvanji na pudáraci. Čeleka ij bil zadosta sirumáh, pa se ij razsardil katu ij videl, či mumičitu ij izhaznuvalu hartijata za da uvij s néja idna prázna kutija, kujatu ja ij ugudila pud karačone.
No, na utre sutrenjta, mumičitu ij dušlo vaz négu sas kutijata uvita u zlátnata hartija:
— Táti, toze ij moja pudárak za tébe.
Baštata se ij zasramil málku i mu ij dušlo žálji, či ji se ij sopal sas idin denj napreć. No máj či udnovu se ij razjadosal katu ij utoril kutijata pa ij videl, či ij prázna. Sas jadosan glás ij rékal:
— Mumiče, pa lel ti ni znáš, či kugátu dávaš na nekugu pudárak, treba ugudiš neštu u kutijata?
Mumičitu ij pugladelu nanagore kantu baštata i sas saldzi u učite mu ij rékalu:
— Táti, ama kutijata ni jé prázna. Ás sam ugudila tolkus mlogjije celuvći u néja, durdi ne se napalnala.
Baštata ij ustánal biz hurti. Se ij navél i si ij pregarnal dešterete, katu ja ij zamolil da gu uprusti, či se ij razsardil na néja za bedevá.
Sa menali gudinite. Mumičitu si ij zavaršilu škulite i se ij užénalu u bližnija grád. A baštata, se duma či ij daržál tazi kutija pukraj odara, prez celija négva žuvot. I gá ij useštel, či žuvota mu taži, gá ne znájal na kade da ji uluvi i kako da právi, ij utvárel kutijata i ij zémel ud tám pu idna celuvka, kujatu mu ij dávala silata da varvi nadálja.
* * *
Sekuj ud námu dubávi pu idna takvazi zlátna kutija, palna sas bizuslovna ljubov i celuvći ud nášte dicá, ud familijata, ud prijatelete. I néma ništu po-cenuvitu ud tuj.
==================================
Idna legenda ubážde, či udkole, jáku udkole, sate hora ud na sveta sa bli dubri. Ama tuj gji ij ptrávilu da sa máj idnákvi sas bogvete. Taj či idin denj Brahma, guspudáre na sate bogve ij rešil, či treba da zami tazi putera ud horata i da ja izkrij nejdi, kadetu za nji badi nivazmožnu da ja namerat.
Taj či ij sabrál sate bogve za da gji pita, či di bi trebalu da izkrij tazi putera.
Tija sa rékali:
— Hájda da ja zarovimi u zemete.
No Brahma ij udvarnal:
— Ne, zaštotu čeleka za kupaj dalboku i za ja nameri.
Tugázi bogvete sa rékali:
— Dáj tugázi da ja hvarlimi nadanu okeána.
— Po-ránu ali po-kasnu čeleka za slezi i na danu okeána i sas sigurnust za ja nameri – ij udvarnal Brahma.
Tugázi bogvete sa rékali:
— Aku niti zemete, niti okeána sas négvite udi ni sa dubri za da izkrijmi tazi putera, nija drugjije ideji, či kade da ja izkrijmi, više némami!
No tugázi Brahma ij izviknal:
— Znája, kako da naprávimi sas tazi čeleška putera! Za ja izkrijmi dalboku u négu, zaštotu ij idinstvenotu mestu, kadetu čeleka ni šté ja trasi!
I ud tugázi, duma legendata, čeleka trasi iz celija svet, kupaj zemete, se káči na visoći planini i slezva du danutu na okánete, trasjći neštu, kujétu ij vatre, u négu!

479

Tuesday, December 15, 2009

478

Prikazkata za pekáre
Udkole ij blo, katu ij žuvel u idno sélu idin pekár, kojtu ij bil puznát zaradi hubavija leb kojtu gu ij právil. Idin denj toj ij utišal u pazáre, za da si kupi máslu. Ij zal ud idin sélenin idin kil. Ama, kaćétu si ij utvádel sas bucata máslu u rakata, kača mu se ij videla po-léka ud idin kil. Koče ij stigla u tej, homa ij udmeril maslotu, i kako da vidi: naistena, se ij preváril. Maslotu, u mestu da ima idin kil, ij imálu sámu 800 gráma!
Sardit, pekáre ij utišal právu vaz sadijata da iztuži sélenina, kojtu mu ij purdál maslotu i da išti da badi pedépsan, zaradi či kradé.
Ne menal pulvina sahát i sélenaina ij bil dunésin napreć sadijata, kojtu mu ij rékal:
— Aku ij istena kakotu ubážde pekáre, i ti váraš horata na kantáre, da znáš či homa za te bakna u zatvora!
— Uprusteti me – duma sélenina – ama ni sam nikak kriv!
— Kako? Ne te srám da lažiš? – ij skoknal pekáre. Báš dnés sam kupil ud tébe tazi buca máslu. Ti si mi ja purdál za idin kil, ama katu sam ja udmeril sam videl, či ima sámu 800 gráma. Guspudár sadija, zaktevam homa da zatoriti tozi kradéć, kojtu ij probal da me prevári!
— Taj li ij, be? – duma sadijata na sélenina. Istena li ij, či ti si purdála tazi buca máslu?
— Dá, ás sam purdál tuj máslu. Ama lel kaćé da vu ubáda, ás sam zadosta sirumáh, némam mlogjije nosce. Sam si kupil idin kantár, ama nisam imál nosce i za topvete s kujatu da mera, taj či na idina tárelj ud na kantáre uguda idin leb, právin ud guspudáre pekár, kojtu – duma toj – ima idin kil, a na drugjija tárelj uguda maslotu. Sigá, kako sam ás kriv, aku leba na pekáre ne imál idin kil?
Katu ij čul tuj, sadijata homa ij iskal da mu dunesat idin leb. Toj homa gu ij udmeril i ij videl, či umestu idin kil, leba taži sámu 800 gráma. Taj či, u mestu da zatori sélenina, ij bil zatorin istensćija prevaráč, pekáre.
Pazeti se i vija, otu častu pate ondzi, kojtu išti da prevári, samičeć se prevári!
==============================
Muskurite drehi
Idna familija se ij premestila u nova kašta. Nova ij blá za tej, ama kaštata u saštnust ij blá zadosta stára i napreć da dodi tazi familija, u néja dalgji gudini ne žuvel nikuj. Kaštata ij blá palna sas različni véti stvári i familijata máj seku denj ij namervala pu neštu da izhvarliva.
Homa koče sa dušli u tazi kašta, sutrenjta dešterete ij pugladela iz péndžarata i ij videla kaćé kumšijćata si pustire upránite drehi na idin drot.
— Mámi, viž kakvi muskuri drehi pustire nášta kumšijća na drota! Pa lel báš i ás znája da pera po-hubeve ud néja! Za utida tezi deni da ja nauča, kaćé da peré i kakvi sapune da uputrebuva…
Májćata sámu ij pugladela kantu péndžarata, posle kantu dešterete i ne rékala ništu.
Sled nekolku dene dešterete udnovu glade iz péndžarata i duma:
— Viž, mámi. Kumšijćata pa si pustire drehite, ama sigá tija sa upráni taj, kaćétu treba. Izgladva, či tá ij naučila kaćé da peré, makár či ás ni sam svárila da utida du vaz néja za da ja nauča.
Májćata si ij pugladela dešterete, se ij razsmela i ij rékala:
— Ni jé taj. Dnés sam stánala po-ránu pa sam umula péndžarite!
* * *
Častu pate se slučva takozi neštu u náša žuvot. Satu zavisva ud kolku čista ij péndžarata na nášta duša, prez kujatu glademi právbite na drugijete. Napreć da kritikuvami, bi blo dubre da se puglademi samite sébe i da si učistimi dušata, za da možomi jásnu da vidimi kako se slučva naoklu námu.
==============================
Sámu ondzi, kojtu vidi nividimotu moži da navarši nivazmožnotu.
(Patrick Snow)
* * *
Ni jé glávnu kako gladeš, a kako vidiš!
(Henry David Thoreau)
* * *
Ukotu vidi sámu unuj, kujétu mozaka moži da ji razberé.
(Henri Bergson)

Monday, December 14, 2009

477

U petija klás dicáta sa dubávili nova dáskalća, guspogjata Thompson. Homa ud parvata lekcija tá gji ij slagala – kaćétu častu pate právat gulemite hora –, katu nji ij ubádila, či za gji ubiče sate idnákvu. Ama to ne blo taj, otu báš u parvija red ud klasa ij sedelu idno monče na ime Teddy Stallard. To ij dvádelu na škula niumutu, sas muskuri i niupéglini drehi. I guspogjata Thompsnon máj či sas rádust mu ij pisala na Teddy pu idin gulem 4 na domášnite raboti, kujatu nikade ni sa bli naprávini taj, kaćétu treba.
No ij dušal dene, kugátu u škulata dáskalete ij trebalu da razgladet dosárete na sate dicá, za kujatu utguváret, za da gji zapuznájat po-dubre. Guspogjata Thompson ij ustávila dosáre na Teddy náj na sétne. No pá, katu gu ij utorila, ij ustánala začudina.
Dáskalćata ud parvija klás ij blá napisala: „Teddy ij mlogu hitru monče, se griži da si naprávi dubre domášnite raboti, znáj za pušténji i ij idna rádust da si pukraj négu“.
Dáskalćata ud drugjija klás ij blá napisala: „Teddy ij idin mlogu dubar škulár, drugárete gu harésvat, no ij zabunat, zaradi či májća mu ij jáku bulnáva“.
Dáskalćata ud tréćija klás ij blá napisala: „Smraćta na májća mu gu ij mlogu umenala. Teddy se trudi da badi dubar škulár, ama izgladva, či négva baštá ni gu ulága. Aku ni se umené kolku skoru neštu u familijata, toj za purpádni“.
A dáskalćata ud čitvartija klás ij blá napisala: „Teddy sedi samičeć, ni se interesuva ud ništu. Néma mlogjije drugáre i častu pate zaspi pu vreme na sahátete“.
Guspogjata Thompson se ij zasramila, katu ij prečala tuj, i ji ij dušlo žálji za mončitu. No još po-hargjevu se ij useštela katu, za Kolada, dicáta sa nji dunéli pudáraci, ugudini u kutijčita uviti sas lešteva hartija i vazani sas šárini pantličita. Udvan pudáraka na Teddy, kojtu ij bil uvit u ubiknuvéna, bruždosana hartija.
Na guspogjata Thompson ji ij blo trudnu da utori tozi pudárak napreć drugjijete dicá. Nekuja ud tej sa počnali da se smejat katu sa videli, či vádi ud kutijčitu idna grivna, na kujatu sa nji fálili nekolkus kámačeta i idno staklenče sas parfum, kujétu ij blo tri fartále práznu.
Tá ij izgádila dicáta, ij zafálela na Teddy, si ij gudila grivnata na rakata i se ij parfumisala málku. A parfuma ne bil nikak hargjev, a naprotiv.
Teddy ij ustánal sétin u klasa, i sled katu sa izlezali sate dicá ij pušapnal na dáskalćata:
— Guspogju Thompson, sigá merišeti istu kaćétu máma.
Sled katu Teddy ij izlezal, guspogjata Thompson ij ustánala u klasa, sas učite palni sas saldzi. I ud ondzi denj si ij rékala, či ni šte sámu da predáva na dicáta, a za počni da gji uči!
Ij rábutila zadosta mlogu sas Teddy i négva um ij počnal léku-puléku da se zavrášte. Du krája na gudinata Teddy ij stánal náj-dubrija škulár ud négva klás. I makár či izparvu guspogjata Thompson ij blá ubićála, či za si ubiče sate škuláre idnákvu, Teddy ji ij bil náj-milin.
Sled idna gudina ij blá dubávila ud Teddy idno pismu, u kujétu ji ij pisal, či tá mu ij blá náj-dubrajta dáskalća kujatu ja ij imál.
Sa menali još šést gudini durdi ij dubávila drugu pismu ud négu, u kujétu ji ij pisal, či ij svaršil liceja tréćija u klasa, i či tá ustánva i nadálja náj-dubrajta dáskalća ud négva žuvot.
Sled još čitiri gudini u négvotu pismu Teddy ja naznajeva, či ij svaršil fakulteta sas náj-dubri rezultáte.
Sled drugjije čitiri gudini ij dušlo pá pismu ud négu, ama tozi pać ij blo pudpisanu: Dr. Theodore Stallard. U néj toj ji ubážde, či i baštá mu ij pučinal i či skoru za se užéni, pa ja zamolva, aku ni bi štela da dodi na svátbata i da sedi na unuj mestu, na kujétu ubiknuvénu sedi májćata na zaća.
Guspogjata Thompson ij prejala sas rádust tuj neštu. Si ij ugudila grivnata dubávina ud Teddy, na kujatu sa ji fálili nekolkus kámačeta, se ij naparfumisala sas parfuma dubávin ud négu i ij utišlá na svátba.
Katu sa se videli, dvámata sa se pregarnali i Teddy ji ij pušapnal:
— Vu zafálem, či sti imáli uvervaji u méne. Vu zafálem, či sti mi pukázali, či moža da napráva neštu u žuvota.
Sas saldzi u učite guspogjata Thompson mu ij udvarnala:
— Ne, Teddy, si razbrál grešovnu. Ás ti zafálem, zaradi či ti si ondzi, kojtu si me naučil, či moža da umena neštu. Durdi ni sam te puznála, ni sam znájala kaćé da prepudávam na dicáta.
* * *
Nikade ni znáš, pu kakaj náčin moži da umenéš žuvota na drugjijete sas tuj, kujétu ji práviš ali sas tuj, kujétu ni ji práviš. Imáj briga i probaj da umenéš u dubre žuvota na drugjijete.

Saturday, December 12, 2009

476

Emisijata TV Arád ud 2 december 2009 g.475

Aku znájti dubre rumansći jazić!
Muzeja ud Kent, Anglušku, trasi čeleć kojtu da ima briga za idnija magáreta. Ama zadalžitelnu toj treba da znáj rumansći jazić!
Zašto? Pa lel u fermata na muzeja sa bli dunésini dve magáret, pa anglušete ni možat niti kaćé da se razberat sas tej, informirva BBC.
Dvete magáreta, Ellie i Dora, ni sa uspeli da se adaptirat još u novite dumá. Ellie ij ud Anglušku, i vájda bi blo po-lésnu sas négu, ama Dora, kujatu ij i niprázna, ij blá dunésina ud Rumanija, pa báš nikuj ni se razbire sas néja! Magáretata sa bli dunésini tuka za da zarádvat dicáta, kujatu za gji jázdat, ama muzeja ima nužda ud nekuj, kojtu da znáji da hurtuva rumasći jazić, za da razberé Dora komándite.
==============================
Idna žina slezva ud hotela i se káči, zágjnu sas tejna sin, u idin taksi. Ij bil ćišovin denj i „léćite žini“ sa sedeli kupčisani pud strejata na gulemija hotel. Sled katu sa flezali u automobila mončitu pita:
— Mámi, kako právat tuka tezi žini?
— Tija si čekat mažjétu da si izlezat ud na rabota – mu ij udvarnala májćata.
Ama šofera, kojtu ij čul satu tuj, se ij ubarnal i duma:
— Guspogju, zašto ni ubáditi na mončitu istenata: Tezi sa léći žini i se sreštet sas mažjé za nosce!
Mončitu si ij utorilu šaroku učite i duma:
— Ij istena tuj, mámi?
— Dá, istena ij – ij udvarnala májćata, katu ij farlila idin strášin pogled kantu šofera.
Sled málku mončitu pita udnovu:
— Mámi, pa kako se slučva sas dicáta, kujatu gji ráždet tezi žini?
— Mlogjije ud tej stánat šofere na táksi! – mu ij udvarnala májćata…

Friday, December 11, 2009

474

Idno sélu niprestánnu ij blo atakuvanu ud divi svinje. Seku denj divite svinje sa flezvali u sélutu i sas gulema lárma sa ubrášteli satu sas krakatá nanagore, trasejći si hrana. Sélenete sa probali pu sekakvi náčine da se udkupat ud tej, ama biz gulemi uspehe.
Ne imáli više na kade, pa sa utišli du idin mudréc, da nji ubádi kako ij za právenji. Mudréca nji ij rékal da gu slušet i da izpalnat tuj, kujétu za nji ubádi. Sélenete sa se saglasili, či taj za naprávat.
Tugázi mudréca nji ij rékal da saberat mlogu jádenji i da ji ugudat nasreć nivata.
Séleneta sa naprávili taj, i etu či u miga sa se sabráli mlogjije divi svinje i sa počnali da jadat. Izparvu sa se málku plášili, no posle, katu sa videli, či nikuj ni gji dira, sa jáli biz briga.
Seku denj sélenete sa ugvádeli jádenji za divite svinje i tija sa dvádeli tám da jadat.
Sled nekolku dena mudréca ij rékal na sélenete da ugudat na unuj mestu čitiri salpve, pu idin u seku ćošak na nivata. Divide svinje sa dvádeli redovnu da jadat i ni sa sapćásali salpvete.
Sled još nekolkus dene mudréca ij nakárel sélenete da zagradat nivata i da naprávat idna gulema puhorta, prez kujatu da možat da flezat divite svinje I katu sa dušli svinjete da jadat, sélenete sámu sa zatorili puhortite sled tej i taj sa se udkupili ud tozi nakáz.
* * *
Morálata: Običájete lésnu se sazdávat i mačnu se utarvéš ud tej! Divite svinje sa bli uluváni zaradi či sa bli lákumi da dubávat hrana biz mlogu rabota. Tija niti sa si dáli isáp, či sa bli uluváni u kljucka.
Mlogjije tima ud námu smi kaćétu tezi divi svinje: trasimi po-više da mu ij lésnu, da se useštemi sigurni, ud kolkutu da si imami briga za da si zapázimi slobudnustta. S idna hurta, lésnu se purdadémi!
==============================
Za ženitbata
Idna nakažisana žina ij dušla vaz idin mudréc i mu se žáli:
— Mola vu se, ubadeti mi kako da práva? Nikak némam razbirenji u kašti. Moja maž izhára po-više ud kolkutu zaslužvami. Pu nekupać se napijié i častu pate se káremi. Smi dlažni na sé po-više mestá a ás i dicáta žuvejmi sé po-hargjevu.
— Ustavi, za hurtuvam ás sas négu! – ij udvarnal mudréca.
Sled nekolkus dene, toj se srešte sas maža i gu pita:
— Kaćé ti varvi žuvota, sinku?
— Zadosta hargjevu.
— Pa zašto? Lel, du kolkutu znája, imaš vredna žina.
— Tuj taj ij, ni moža da se uplákvam. Bog mi ij dál pušténa i vredna drugárća.
— Am pa tugázi, kakaj ij baja?
Usukan, maža ne znájal kako da utguvori.
— Vidiš li unazi galabica, kujatu farka udgore na kaštata ti? – mu duma mudréca.
— Dá, vida ja.
— Ženitbata, sinku, ij kača idna galabica, a maža i žinata sa dvete krilá. Aku ni bijat i dvete vazduha, galabicata ni moži da farka. Kolkutu i da se trudi idnotu krilo, biz pomuštta na drugotu ni moži da naprávi ništu. Probaj da si pumágaš žinata i dicáta, zaradi či sámu tugázi možiš da se naričeš čeleć. Tojta zaduolnust zavisva ud zaduolnustta na tojta familija.
Maža ij zafálel na mudréca za négvite hurti i si ij utišal.
* * *
Lésnu ij da se užéniš, no ij trudnu da sazdadéš idna familja.

Thursday, December 10, 2009

473

Legendata ubážde, či idin denj, idna žina sas ditetu u racite ij menala pukraj idna peštera. Katu na idnaž čuj idin glás:
— Flez i zami satu, kakotu žéliš, ama nide zabráve náj-glávnotu. Zapamti, či sled katu izleziš, vartáta za se zatorat za doveka. Taj či, nide zabráve da zamiš unuj, kujétu ij náj-glávnotu.
Kurážna, žinata ij flezala u pešterata. A tuka, kako da vidi: palnu ij blo sas zlátu, sas nákite i sas sekak fel bugaciji. Ugudila si ij ditetu na idin kámak i ij počnala da gribé, da prebire kolkutu ij mogala da nosi.
Na idnaž se ij čul udnovu glasa:
— Nide zabráve, imaš sámu 8 menute!
Katu sa menali unezi 8 menute žinata, natuvárina sas zlátu i sas skapucenni kámaci ij ragnala van ud pešterata, a vratáta sa se zatorili sled néja. No katu se ij videla van si ij dála isáp, či ij zabrávila ditetu vatre, u pešterata. Za bedevá ij krištela, ij vikala i plákala. Ništu ne mogalu više da se naprávi! Bugacijata ij trájala 8 menute a ukájvanjétu ij ustánalu za doveka!
* * *
Taj se slučva mlogjie pate i sas námu. Imami kulu 80 gudini za da žuvejmi na toze svet, i idin glás mu spumenuva: „Nide zabráve náj-glávnotu!“ A náj-glávnotu ij duhovnija žuvot, familijata i dicáta, pušténustta, ljubovta, istenata i dustonjstvotu, či si čeleć. Ama nija se ustávmi pretaglini ud bugátstvotu, ud materiálnite rádusti i zabrávimi za unuj, kujétu ij glávnu. I taj si gubimi vremeto i nimáremi za glávnotu: duhovnotu bugátstvu.
Da ni zabrávimi, či žuvota na toze svet mené barži a smraćta mu stigni gá se čekámi náj-málku. A kugátu puhortata na žuvota se zatori za námu, ništu ni moži više da se právi i saželánijata sa udvišni…
==============
Kolku vredi vremeto?
Predstaveti si idna bánka, kujatu seku sutirna ti ugudi u konta 86.400 leja. Ij hurtata za idin speciálin kont: seku véčar ti se zamat sate nosce, kujatu ni si uspel da gji izháraš prez dene!
U tozi slučaj ti kako bi naprávil? Dali ni bi si izvádil sate nosce, du sétnotu bánče?
Ej, izgladva či sekuj ud námu ima pu idin takaz speciálin kont. Toj se zvé VREME! Seku sutirna, ti imaš u négu idin kredit ud 86.400 sekundi. U tozi kont ni možiš da preberéš ništu, a du večera, satu kujétu ni si ji izháral prez dene, se izgubi. Aku ni si izhaznuval celija depozit, sámu ti izgubeš. Ama na utre sutrenjta toja kont udnovu se napalni.
Ni možiš da ustáviš ništu ud dnés za utre. Satu treba da se izhaznuva dnés! Probaj da napráviš taj, či da se udberéš sas kolkutu moži po-više zdrávi, rádust, uspeh. Saháta štakti! Izhaznuvaj pudpalnu seku denj!
A za da razbereš naistena cenata na VREMETO, pumisli se na slédnotu:
* Za da razberéš cenata na idna gudina, pitaj studenta, kojtu ne menal idin izpit (ekzámen);
* Za da razberéš cenata na idin mesec pitaj májćata, kujatu ij rudila ditetu napreć vreme;
* Za da razberéš cenata na idin menut pitaj gu ondzi, kojtu ij zakasnel hajzlibáne;
* Za da razberéš cenata na idna sekunda, pitaj šofera, kojtu tamánj ij izbegnal idna katastrofa;
* Za da razberéš cenata na po-málku ud sekunda pitaj gu ondzi, kojtu ij preigrál zlátnija medál na Olimpiádata.
Ceni seku moment, kojtu ti ij dádin! I zapamti: vremeto ni čeka!

Wednesday, December 09, 2009

472

Zašto treba da si ubičemi stárite
Doftura na idna 80 gudišna žina ij flezal u pénzija. Stárata ja ij prejal nov, mlád doftur. Katu ij utišla na parvija kontrol, toj ij zal listotu na kujétu sa bli upisani sate tratamente, kujatu gji ij sledila i sate medecini, kujatu sa ji bli prepisani. Razgladvajći listáta, na idnaž mládija doftur ij zastánal učudin, i ja pita:
— Guspožu, dali znájti, či u sétnite tri gudini, váša stárija doftur vu ij dával medecini protiv zečevanji (anti-baby)?
— Dá, znája. Tija mi pumágat, za da moža da spa po-hubeve.
— Guspožu, kača doftur moža da vu usigura, či tezi medecini némat ništu, ama báš ništu obštu sas tuj, či vu pumágat da spiti po-léku!
Stárata se ij dubližila du mládija doftur, si ij ugudila raka na négvotu kulenu i mu duma:
— Dá, drágji! Znája! Ama seku sutirna ás uguda pu idno zaranče u idin pahár sas sok ud pumaránčita i, biz da znáji kako ima vatre, gu dáma na mojta 17 gudišna unučka, da gu izpijé. I várvaj me, tuj mi pumága mlogu za da moža da spa spukojnu!
* * *
Gjurka pita idin penzioner:
— Dedu, kaćé ij da si u pénzija? Kako práviš sata nedele?
— Ud pundelnić du u petak – ništu. A u sabuta i u nedele si pučivam.
— Pa kaćé si meriš vremeto?
— Lel sigá za méne ima šést sabuti i idna nedele…
* * *
Kako zlamenuvat bába i dedu za manenite dicá

- Bába i dedu sa idna guspogja i idin guspudár kujatu némat tejni dicá, pa zaradi tuj harésvat dicáta na drugjijete.

- Bába i dedu sa unezi kujatu, kugátu se šétami zágjnu, zastánat za da mu pukážat lisćite ud pu dole ali neku živinče.

- Sa horata, kujatu nikade ni vikat na námu, či da barzami.

- Sa horata kujatu možat da si izvádat zabite i posle da si gji ugudat nazać u ustáta.

- Tija sa hitri hora, zaštotu treba da znájat da utguvorat na pitanći kaćétu „Zašto Bog ni jé užénat“ ali „Zašto kučitata gonat kotćite“.

- Kugátu mu četat prikazći, tija ni preskáčet, za da svaršat po-barži. I ni se sardat, aku gji zamolimi da mu prečetat još idnaž prikazkata.

- Sekuj bi trebalu da ima bába i dedu, osubitu aku néma televizor, zaštotu na tej nji harésva da si igrájat sas námu.

- Sa hora kujatu znájat, či ni jé dubre da jadémi sláč napreć da légnimi, ama tija gji izkrijat i mu gji dunesat vaz odara. A napreć da légnimi mu celunat za „léka nošt“, makár či smi bli hargjevi prez dene.

A idno 6 gudišnu dite, kujétu ij blo pitanu, či kade žuveji négvata bába ij utguvorilu:
— Bába žuveji u aeroporta. I kugátu mu ij za néja utidimi, i ja zamimi ud tám. A kugátu se nasitimi, ja varnimi udnovu na aeroporta.

Monday, December 07, 2009

471

Sam nariždel dnés nekakvi stári pismá ustánati ud deda Čépa, pa sam nameril nekolkus interesni neštá.
Parvija dokument ij idin fel molba/kletva za prejémenji u reda na požarnikárete, kujétu pukázva, či da fleziš u tozi red ne blo za šála, a ij blo idna tvarde seriozna rabota!
Teksta, du kolkutu sam gu razbrál ás, ij slédnija:
A fogadás
(na madžersći, "[molba za] prejémenji")
Ás, N.N. sas kletva, pu mujétu pušténji se ubićávam, či kača aktivin stáv na Požárnata Trupa ud Bišnov se pudložvam taj na družstvenite zaktevanjéta, kaćétu i na u Statutete izpisani dlažnusti, či punktuálnu i vernu [za] gji izpalnivam, tojest na pužárni i na redučenji (?) instrukciji redovnu za se javevam. U predelevanji na oganj i još drugjije premeždiji i opasnusti sas telu i duša sredustojnu za pumágam, i u satu détu služi za vazdiganji na pušténjitu i čistustta na nášta Pužárna Trupa na kujatu, ud dnés, i ás sam stáv, taj pravédnu kaćétu ij istena, či puštén čeleć sam.
Taj da me Bog pumogni!
* * *
Drugjija dokument ij idna pukána za bál ud starna na Požárnata trupa ud Bišnov. Pukánata ij napisana na rumansći i na madžersći.
Rumansćija tekst ij slédnija:
Invitare
Societatea Pompierilor Voluntari din Beşenova Veche, în ziua de 26 februarie a.c., cu începere de la ora 8 (20) seara, aranjează în toate localurile Casei naţionale o – Petrecere Dansantă – la care cu întreaga (?) familie sunteţi invitaţi.
Taxa de intrare după plăcere.
Venitul net serveşte la majorarea fondului reuniunei.
Muzică: Tarkanyi Gheza cu orchestra din Sânnicolau Mare.
– Comitetul arajator –

I na dváta predstávini dokumenta pismotu ij na moja dedu, Čépu Márkov.
* * *
A tréćija dokument pukázva, za unezi kujatu ni sa znájali, či náša Stár Bišnov, za kasu vreme, ij nosil i imetu Bejenari!

470


Istenska istorija
U broja ud 5 márt 2009 g. na nuvinata "THE HOUSTON HERALD NEWSPAPER" ud Houston, Texas, namervami slédnata istenska dugadjája:

Gu ij grábala šést pate!
Menatija čitvartak, kulu sreć nošt, idna žina ud Houston ij blá arestuvana zaradi či ij grabnala idin maž sas pistole, u krasta, šést pate. Maža ij bil begal sas tejnata pošeta.
U pundelnić sutrenjta žinata ij blá vikana napreć sada. Sadijata ja ij zamolil da mu ubjasni kako se ij slučilu. A žinata ij rékala:
— Sam sedela i sam čekala autobusa, za da si utida ud na rabota u dumá. Ás rábuta kača kelnerća u idna kafána. Sam blá samá, ij blo véć kulu sreć nošt, taj či sam si daržála desnajta raka na pistole. Pistole mi ij bil u pošetata, kujatu ij visila na mojtu desnojtu rámu. Ud idnaž, du méne se ij dubližil idin maž, mi ij grábnal pošetata i ij počnal da bega sas néja. A ás sam pugladela kantu mojta desnica i sam videla, či stiskam pistole u rakata, taj či sam mu viknala: „Zastani! Ni šta te ustáva da mi zamiš sate nosce, prebráni s moja trud!“ Ama toj ne zastánal. Tugázi sam si dignala rakata, sam celvala kantu négva krast i sam gu grabnala šést pate.
— Dubrej, duma sadijata. Ama zašto sti gu grabnali šést pate?
— Pa lel kátu sam natisnala sédmija pać, pistole ij naprávil sámu „klik“!
Žinata ij blá pusnata ud zatvora…
* * *
A na sájta http://strategy2c.wordpress.com sam nemeril tezi interesni karikaturi:

Sunday, December 06, 2009

469

Idin denj, idin mladok, sirumáh, kojtu ij purdával različni raboti ud vratá na vratá, za da zasluži nosce s kujatu da si izplati škulata, se ij braknal u džéba, ama ne nameril niti idn bánj. A ij bil jáku gládin! Taj či ij rešil da pulopa na parvite vratá i da išti neštu za jádenji.
Pulopal ij na parvite vráta i mu ij utorila idna mlogu hubanka žina. Katu ja ij videl toj se ij saštisal, pa umestu da išti jádenji ij iskal sámu idin pahár sas uda. Ama žinata si ij dála isáp, či mladoka ij gládin, pa umestu uda mu ij dunéla idin pahár mleku.
Momaka ij ispil mlekutu puléku i sled tuj ij pital:
— Kako sam vu dlažin?
— Ni si mi dlažin ništu! – mu ij utguvorila žinata. Máma me ij naučila, či treba da gji pumágami unezi, kujatu imat nužda ud pomušt.
— Vu zafálem ud své sarci! – ij rékal mladoka i se ij mánal. Toj ij usetil kaćé rasté u négu uvervanjtu u Boga i u horata. Bil ij nakrája da napusni škulite, ama tazi žina mu ij dála uvervanjétu, či treba da prudalži.
Sled distina gudini žinata se ij razbulela. Dofturete ud tejnotu gradče ni sa znájali kako da ji storat, pa sa ja izprodili u gulemija grád. Sa ji rékali, da putrasi doftura Howard Kelly, za da ja vistira.
Katu ij čul imetu na sélčitu, ud kadetu ij varvála žinata, sarcito na doftura se ij napalnalu sas idna usobna guraština. A katu ij flezal, za da ja vistira, ja ij puznál homa. I ij naprávil satu vazmožnu za da ji spasi žuvota. Za tuj ij blá nužna idna složna operácija na sarcito.
Sled dalgja borba, žinata ij predelela bulesta. Náj-posle, ij uzdrávela!
Napreć da si utidi u kašti, sa ji dunéli fakturata. Ama ja ij blo stráj da puglade cenata, zaštotu ij znájala, či takazi fel operácija ij mlogu skapa, i ud sigá nadálja za treba da rábuti cel žuvot za da ja izplati. Náj-posle se ij nakurážila i ij pugladela sumata. Ij blá jáku, jáku gulema! Ama pud néja ij imálu napisanu još neštu. Učudina, žinata ij prečala slédnotu:
„Platéna sigá déset gudini sas idin pahár mleku!
Dr. Howard Kelly“
* * *
Kakaj pudárak da naprávimi na máma
Imálu ij idnaž čitirimata brájće evreje. Katu sa purásili, i čitirimata sa napusnali báštinata kašta i sa utišli u gulemija grád, za da zavaršat visoći škuli. Sled vreme sa stánali dofture, avokáte – s idna hurta, sa uspeli u žuvota. Idin denj sa se sretili u idin resaturánt i sa počnali da si hurtuvat, či kakaj pudárak da naprávat na tejnata májća, kujatu ij véć ustarela i ij žuvela samá u bližnotu gradče.
Parvija sin ij rékal:
— Ás sam pustrujil za máma idna kašta gulema.
Drugjija sin ij rékal:
— Ás sam platil 100.000 dolara za da pustruja na máma idna sála za teátar i film, sas náj-modernata tehnika.
Tréćja ij rékal:
— Ás sam ji prodil idin automobil Mercedes SL600 sas šofer sas sé.
A čitvartija ij rékal:
— Tuj satu ij ništu! Já slušejti tuka. Znájti, či na máma ji harésva da četé Tora (svetata kniga). Sámu či sigá ij ustarela i ni vidi više taj dubre. No idin rabin mi ij rékal, či ima idin papagalj, kojtu moži da ubádi celata Tora. Dvanájset gudini gu ij učil rabina. Za da dubáva tozi papagálj ás ij trebalu da pudpiša idin kuntrák, či vreme na 20 gudini za dávam pu 100.000 dolára u gudinata pomušt za sinagogata. Ud sigá na máma ni ji ustáve ništu drugu, udvan da ubádi na papagálja zaglávjetu na idna glava ud Tora i papagálja za ji izubádi.
— O, pa tuj ij náj-hubavija pudárak! – sa rékali ustánalite brájće.
Sled katu ij dubávila pudáracite, májćata ij izprodila na seku idin ud sinvete pu idno pismu, za da nji zafále:

„Drágji Elijah,
Kaštata, kujatu si mi ja pustrujil ij tvarde gulema. Ás i taj i taj seda sámu u idno sobče, no treba da čista celata kaša. No pá ti zafálem za toja pudárak.“

„Drágji Abraham,
Si mi pustrujil idin teátar skap, kojtu ima 50 mestá. No sate mojte drugáre sa véć martavi. Ás niti ni čuja više taj hubeve i sam máj ćorava. Ni sam svárila da vida još niti idin film ali spektákal. No pá ti zafálem za toja pudárak.“

„Drágji Ephram,
Ás sam véć tvarde stára za da patuvam. To i jádenjétu mi ji nosat u dumá, taj či ni sam haznuvala nikade Mercedesa. A šofera, kojtu si mi gu izprodil, ij idin bivš nazist… No pá ti zafálem za toja pudárak.“

„Drágji Itzak,
Kaćétu furt, ti si bil náj razumnija i si mi prodil idin haznuvit pudárak! Piletu sam ji izela i da znáš, či ij blo mlogu ukusnu. Ti zafálem.“

Saturday, December 05, 2009

468

Za egoizma
Sled katu ij žuvel idin žuvot palin sas egoizam, u kojtu se ij mislil sámu na sébe si, idin čeleć ij pučinal i ij stignal u pakale. Katu ij videl kakva strahućé ij tuka, mlogu se ij pukájal za satu, kujétu ji ij navaršil durdi ij bil žuv, na zemete, ama za bedevá: véć ij blo tvarde kasnu! I taj, mačejći se u groznija oganj na pakale, toj se ij molil seku denj:
— Uprusti me, Guspudine Bože, zaštotu sam grešil. No sigá sam se izceril. Ni sam više egoist. Sam si umenal dušata i više némam niti kápka hargjevu u méne!
I etu či idin denj, kaćétu se moli toj i se biji sas racite u gradite, mu se ij pujavil idin ángjel Božji, kojtu mu ij rékal:
— Rádvaj se, čeleć, či Guspdin Bog ti ij čul mulitvata i išti da ti dadé prelegata da dodiš u Rája, pukraj pravédnite i palnite s ljubov! Ama dali uistena si se umenal, ali sámu taj dumaš?
— Ne, ne. Ij istena! Sam se umenal sassém, ni vervam više sámu u méne.
— Dubre ij, aku ij taj. Vidiš li ondzi kunéc, kojtu se spušte ud visinite kantu tébe?
— Dá, vida gu.
— Aku se vazkáčiš pu négu, za stigniš u Rája i za se udkupiš ud tezi maći.
Mlogu vésel, čeleka ij počnal da se káči na takćija kunéc. No sled málku ij sapćásal, či kunéca ij počnal da stánva sé po-tának, kača gá tažkustta mu ij blá gulema. Katu ij pugladel nanadole, kako da vidi? Mlogjije drugjije grešni probat da se vazkáčat i tija na kunéca, za da se udkupat ud ogane na pakale.
— Kako práviti? – ij izviknal jadosan čeleka. Slezti homa dole, zaštotu drugjijáče kunéca za se udkasni. Dole! Me čujti?
I razjadosan ij počnal da gji rita sas krakatá za da gji naprávi da pádnat ud na kunéca. A u tozi mig kunéca se ij udkasnal i sate sa pádnali nanovu u kazáne sas gurašta smula.
— Of, ángjele, vidiš li kako sa mi naprávili tezi ništástnici? Ubadi na Boga da mi pusni drugji kunéc, za da moža da se udkupa idnaž ud tuka!
— Ni moža tuj da ji napráva – mu ij udvarnal sas žálin glás ángjela.
— Pa kaćé taj? Lel ás ni sam sas ništu kriv, či kunéca se ij udkasnal zaradi unezi drugjijete!
— Ne, za žálust ni jé taj! Kunéca se ij udkasnal zaradi tébe i zaradi tojta ninavidnust! Tozi kunéc ij bil kunéca na verata i toj ij mogal da izdarži i celija pakalj, aku ti bi imál uvervanji u hurtata Božija i aku ni bi se mislil sámu na tébe. Si rékal, či si se izceril ud egoizama i či sigá máreš za toja bližnija ama, pu kaćétu se vidi, tuj ni jé nikak istena. I pu kaćétu ij udsadil kunéca, kojtu ij videl kolku si hargjev u dušata ti, tojtu mestu ij za doveka tuka, u pakale!

Thursday, December 03, 2009

467

Se pitam...
…dali Ádam ij imál pap?
…zašto „prekratevanji“ ij idna hurta tolkus dalgja?
…zašto katánite „kamikáze“ sa nosili káska na glavata, kátu i taj i taj sa šteli da se sámuubijat?
…koj ij sinonima na hurtata „sinonim“?
…zašto ni se namerva jádenji (konservi) za kotći sas ukus na miška?
…aku ništu ni se lepi na teflone, kaćé sa zalepili teflone na tigáne?
…zašto balerinite varvat na stepci? Ni bi blo po-lesnu da zamat po-visoći žini?
…zašto ni jé naprávin repiligépa (samoleta) ud saštija materijál, ud kojtu ij naprávina čarnata kutija? Lel tá furt udceleva u slučaj na katastrofa, a repiligépa ni…
…aku Supermán ij tolkus hitar, zašto si ubuva gáštete udgore na pantalonete?
…kugátu automobila utváde, dali se vartat sámu kuleláta, ali se varti i lufta u kuleláta?
…aku kotkata uveć páde na kráka, a namázanija leb s májs uveć páde sas namázanotu nanadole, kako za se sluči aku važa idin namázan leb na krasta na idna kotka i ja pusna iz péndžarata?
…kako trasat balenite u udata, kátu se duma, či pluvanjétu te uslábni?
…aku lepilutu „Super glue“ lepi ud satu, kaćé taj ni se zalepi u tuba?
…dali za dubáva noscete nadzać, aku taxiva utváde sas dzádnicata?
…zašto zavedenijata „Non stop“ imat zákluče na vratáta?
…zašto morkulete sa po-pumaránčevi ud pumaránčitata?
…kaćé bija izgladvali stulovete, aku bijmi imáli kulenete ugudini naopaku?
…termosa pázi pićétu lete studénu a zime guraštu. Ud di znáji termosa, gá ij lete i gá ij zime?
…horata, kujátu rábutat na mašinite za čistenji sneć, kaćé stignat sutrenjta na rabota?

Wednesday, December 02, 2009

466

Idin prudaváč na Coca Cola se vrášte sardit ud Israel, kadetu ij štel da počni gulem biznis. Idin drugár gu pita:
— Pa kaćé taj, ni si mogal da purdadéš ništu u Israel?
Čeleka mu udvrášte:
— Izparvu sam bil uverén, či satu za varvi kaćétu treba. No sam imál idin manen problem: ni sam puznával jazika. Zaradi tuj sam se mislil, da sastáva idin mesáž na tri gulemi svetici, kujatu da gji ukáča na sekade iz daržávata. I taj sam naprávil. Parvata svetica ij predstávela idin čeleć kojtu, izmurén, pustánat, ubit ud žaćta leži na guraštija peseć ud pustinjata. Drugata svetica ij predstávela saštija čeleć, kojtu pijé ud idna konserva Coca Cola. A tréćata svetica ij predstávela čeleka, tozi pać sažuvén, kaćé bega nadálja iz pustinjata. Ugudil sam sveticite iz daržávata i sam čekal, ama nikuj ne štel da kupuva…
— Brej, pa lel spured méne idejata ij blá mlogu hubava. Kaćé taj, či ni si uspel da se ubugateš?
— Lel sam zabrávil idno drébnu neštu: či evrejete četat ud desnicata kantu levicata…

Tuesday, December 01, 2009

465

Izpit (ekzámen) pu fizika
Na idin izpit pu fizika u Universiteta ud Kopenhága na idin student mu se ij ugudila pitankata:
— Kaćé moži da se udmeri visučinata na idna sgráda (kašta) sas idin barometar?
Studenta ij udvarnal:
— Parenj za udmerimi dalžinata na barometara. Posle za važimi barometara na idna puhora dalgja. Za se vazkáčimi na sgrádata i za pusnimi puhorata sas barometara, durdi toj ni dupré zemete. Posle za udmerimi dalžinata na puhorata i za dudadém dalžinata na barometara. A rezultáta zlamenuva visučinata na sgrádata.
Katu ij čul tozi otguvor, profesora ij izfralil studenta ud klasa. Ama studenta ij naprávil kontestácija, á ta mu ij bál udubréna, otu profesora ne iskal nekakaj upredelén metod za reševanji na tozi problem. Taj či studenta ij bil udnovu prejat na izpit, no tozi pać ij imálu i idna komisija.
Profesora mu ij ugudil saštata pitanka, na kujatu tozi pać studenta ij utguvoril taje:
— Za zamimi i za farlimi barometara ud na sgrádata. Za udmerimi vremeto, du katu toj pádni dole, na zemete. A visučinata za ja izračunimi sas formulata (g*t^2)/2.
Profesora se ij nagročil i ij iskal na studenta da reši problema pu drugji metod.
Studenta ij prudalžil:
— Aku ij slančev denj, za ugudimi barometara dole, na zemete i za udmerimi dalžinata na négvata senća. Posle za udmerimi dalžinata na senćata na sgrádata. A aku znájmi dalžinata na barometara i dalžinata na négvata senća, kaćétu i dalžinata na senćata na sgrádata, lésnu možimi da irazčunimi dalžinata na sgrádata.
Profesora máj či ne se udušil ud jád i ij izviknal:
— Ne taj! Drugjijáče!
Spukojin, studenta ij prudalžil:
— Dá, možimi da rešimi problema i drugjijáče. Naprimer, za važimi barometara sas idna puhora i za gu ustávimi da se luška slobudnu, parenj dole, na zemete, posle gore, na sgrádata. I taj kaćétu perioda na oscilácijata zavisva ud gravitacionnata skorust (g), možimi da razberémi visučinata na sgrádata u zavisimust ud négu.
Profesora ni moži više ud jád i ij nakrája da izpadi udnovu studenta ud klasa. No členvete na komisijata gu uspukujevat i dumat na studenta, či ima právu na još idin otguvor. Ama da ima briga, či tozi za badi sétnija.
Tugázi studenta ij rékal:
— Guspudár profesor, pučitvani členve na komisijata! Znája, či solucijata kujatu ja čekati ud méne ij slédnata: za udmerimi parenj naleganjétu (pressure) dole, na zemete i posle gore, na sgrádata. A pu kaćétu znájmi, naleganjétu zavisva ud visučinata, taj či pu tazi varijácija možimi da izračunimi visučinata na sgrádata. No tazi solucija ij za idin škulár, a nija se namervami u universiteta. Zaradi tuj sam vu predložil sate predišnite soluciji. I, da ni zabráva, imam još idna!
Komisijata i profesora sa si utagnali ušite, za da čujat, ud di li vádi studenta sate tezi soluciji i kako li za nji predloži još.
Sled neku mig, studenta ij rékal:
— Možimi da se saglasimi sas sobstvenika na sgrádata i da mu pudarimi tozi hubaći barometar za da mu ubádi visučinata na sgrádata…
Se duma, či tozi student ij bil Niels Bohr, idinstvenija bivš student na Universiteta ud Kopenhága kojtu ij dubávil Nobelovata nagráda!
* * *
Hitrija čeleć za gu puznáš pu négvite otguvore, a mudréca – pu négvite pitanći.