Thursday, December 03, 2009

467

Se pitam...
…dali Ádam ij imál pap?
…zašto „prekratevanji“ ij idna hurta tolkus dalgja?
…zašto katánite „kamikáze“ sa nosili káska na glavata, kátu i taj i taj sa šteli da se sámuubijat?
…koj ij sinonima na hurtata „sinonim“?
…zašto ni se namerva jádenji (konservi) za kotći sas ukus na miška?
…aku ništu ni se lepi na teflone, kaćé sa zalepili teflone na tigáne?
…zašto balerinite varvat na stepci? Ni bi blo po-lesnu da zamat po-visoći žini?
…zašto ni jé naprávin repiligépa (samoleta) ud saštija materijál, ud kojtu ij naprávina čarnata kutija? Lel tá furt udceleva u slučaj na katastrofa, a repiligépa ni…
…aku Supermán ij tolkus hitar, zašto si ubuva gáštete udgore na pantalonete?
…kugátu automobila utváde, dali se vartat sámu kuleláta, ali se varti i lufta u kuleláta?
…aku kotkata uveć páde na kráka, a namázanija leb s májs uveć páde sas namázanotu nanadole, kako za se sluči aku važa idin namázan leb na krasta na idna kotka i ja pusna iz péndžarata?
…kako trasat balenite u udata, kátu se duma, či pluvanjétu te uslábni?
…aku lepilutu „Super glue“ lepi ud satu, kaćé taj ni se zalepi u tuba?
…dali za dubáva noscete nadzać, aku taxiva utváde sas dzádnicata?
…zašto zavedenijata „Non stop“ imat zákluče na vratáta?
…zašto morkulete sa po-pumaránčevi ud pumaránčitata?
…kaćé bija izgladvali stulovete, aku bijmi imáli kulenete ugudini naopaku?
…termosa pázi pićétu lete studénu a zime guraštu. Ud di znáji termosa, gá ij lete i gá ij zime?
…horata, kujátu rábutat na mašinite za čistenji sneć, kaćé stignat sutrenjta na rabota?

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home