Monday, May 14, 2007

145

U petak, 18 máj t.g., pu rumanskata televizija Antena 1, u emisijata "Folclorul contraatacă" za badat predstávini banátsćite balgare. I za da si spumenémi kaćé ij blo sétnija pać na tazi emisija, sam ugudil po-dole klipa ud 2004-ta gudina, kugátu mu ij bil predsávil ansámbala "Slávjak".
http://www.youtube.com/watch?v=4J62FuJxtQ8

=========================================
Tazi gudina, na festivála "Eurovision", kojtu se ij daržál u Helsinki, Balgárija ij stignala za paruv pać megju finalistete. Tá ij blá predstávina ud Elica Todorova i Stoján Jankulov sas pesmata "Voda" (Muzika Елица Тодорова i Стоян Янкулов, Tekst Елица Тодорова). Na méne idin mi ij harésvala dosta mlogu pesmata, i pu kaćétu se vidi, ij harésvala i na drugjijete, zaštotu Balgárija ij zala 5-tu mestu, sas 157 točći. Klipa s pesmata možiti da gu viditi na ádresa
http://www.bnt.bg/additional/eurovision/photos_bg/node_144478,
ud kadetu možiti i da si iztagliti pesmata u formát audio (.WMA).

(Za da iztagliti klipa:
http://www.bnt.bg/content/download/295940/1603427/Elitsa_Stoian_Voda_klip.wmv).
Aku vu marzi, etugu i tuka, ama kvaliteta ij po-hargjev:

........................................
Pu kaćétu moži da se vidi, na tazi edicija na Eurovision Balkána ij na parvite mestá
A na parvotu mestu ij Serbija, predstávina ud Marija ŠERIFOVIĆ s pesmata "Molitva" (268 točći).

........................................
Ama na méne sa mi harésvali i mumičitata ud grupata "Serebro", kujatu sa predstávili Rusija:

Thursday, May 10, 2007

144

U timišvárskata nuvina "Agenda zilei" ud dnés ima na parvata starna idno hubanku svetiče sas dicáta ud novija ansámbal "Slávjak" ("Slávjak 2"). Tija sa izigráli usčére idin tánc i sa izpeli idna pesma, s prelegata na "Dene na Europa". Tuj ij blo tejnata parva prujáva napreć publikata i pu kaćétu za viditi u po-dolnotu klipče, sa bli dosta kurážni. "Na dubar pać!"

143

Dnés ij bil zakupán Octavian Paler, kojtu ij pučinal na 7 máj t.g. ud sardečin udar. Ij imál 80 gudini...
Etu prevoda na část ud idna ud náj-puznátite négvi poeziji:

Imami vreme

Imami vreme za satu.
Da spimi, da tičemi nasám i natáta,
da užálvami kugátu smi grešili i da grešimi ud novu,
da gji sadimi drugjijete i da se uprustimi samite námu,
imami vreme da četémi i da pišimi,
da puprávimi napisanotu, da se kájmi či smi ji napisali,
imami vreme da si právimi proekte i da ni gji izpalnimi,
imami vreme da si právimi iljuziji i da rovimi iz tejna skrum po-kasnu.

Imami vreme za ambiciji i bolesti,
da ukrivevami sadbata i drebulijite,
imami vreme da glademi oblacite, reklámite ali nekakva slučájna nisréća,
imami vreme da si izgonimi pitančite,
da ustávimi za drugji pać otguvorete,
imami vreme da srušimi idin san i da gu izmudrimi udnovu,
imami vreme da si právimi drugáre, da gji izgubimi,
imami vreme da naučimi lekciji i da gji zabrávimi sled tuj,
imami vreme da dubávemi pudáraci i da ni gji razberémi.

Imami vreme za satu.
Néma vreme sámu za málku nežnust.
Tamánj da ji naprávimi i tuj, i umrémi...

========================================
Vreme na čitiri gudini ne letelu niti kápka ćiša. Sate sélene sa se prebráli i, zágjnu sas misnika, sa rešili da utidata na varh bližnata planina, i tám de se molat za ćiša. I taj, krénali sa tija na pać. Na idnaž misnika ij sapćásal idno monče, ublekanu sas pelerina protiv ćišata:
- Kako ij sas tébe? Dali si puludel? Tuke ne letelu ud čitiri gudini, slancitu mu ubiva sas guraštite strelći, a ti si si ublekal i pelerina?!
- Pa lel, guspudine, se misla, či sled katu za se molimi za ćiša, Guspudin Bog cigurnu za mu práti mlogu ćiša, pa tugázi kaćé za se varna ud na planinata? Lel za me namokri sassém, a áz am i málku izstinat, pa me ij stráj, da ni se rzbula.
U tozi moment, ud nebeto se ij čul strášin garméž i kapći ćiša sa počnali da pádet na zemete.
Ij blá dosta verata na sámu idno dite, za da se sluč čudésata...
========================================
Amerikánete se natiskat za da se užénat na 07.07.2007 g., za da imat sréća! Tri pate sédem káj či zlamenuva gulema sréća! "Za tozi denj imami programirani véć 31.000 ženitbi" – ubážde Kathleen Murray, derékturća na sájta theknot.com, kojtu organizirva ženitbi. U Las Vegas, puznát za ženitbite kujatu se daržat tuka, na tozi denj čarkvičetata za badat utvorini udviše ubiknuvénija program. Graceland Wedding Chapel naprimer za badi utvorina ud 8 sahe sutrenjta pa du sreć nošt, katu za ima žénitbi ud 15 na 15 menute. No i hotelete se haznuvat ud tuj vervanji, taj či sa si naprávili cenite da badat i tija "sréćni": u Ritz-Carlton nuštuvanjétu za kuštuva 7.707 ali 777 USD. U restaurántete, na tarpézite za sedat pu 7 tima, a mládite bulći za imat pu 7 beli i pu 7 čarvéni trandáfere u buketa.

Monday, May 07, 2007

142

Bicigle... Bicigle...
Bicigle kujatu se svivat
* Horata ud A-Bike dumat, či tejna bicigli ij náj-manenija i náj-léćija: toj taži 6 kg. Ama na méne mi izgladva či kulelite sa mu kulu maneni, pa misla či mačnu bi mogal da gu kárem iz vagášete ud Bišnov...

* "eZee Quando" ij idin električesći bicigli, kojtu moži i da se sviva. Toj stiga du 15m/saháta i moži da utváde 32 km sas natuvárini bateriji.

* "GoBike" ij idin mlogu populjárin bicigli u New York i moži da se kupi za 1.500 USD.

* Di Blasi R24 ij ud saštata kategorija kaćétu i GoBike, sámu či ij ud Itálija, no moži da se kupi i ud Amerika za 600 USD.

* "Strida 3" kuštuva sámu 300 USD i ij mlogu léć.
* Idin ud náj-hubanćite bicigle kujatu možat da se svivat misla či ij "Locust".
Satu ij hubanku kugátu ji gladeš u svetiče, ama já misleti se, dali za vu se šté da nositi u racite idin kálin i muskur bicigli?

Taj či, aku sti tradicionaliste, to možiti da si napráviti i sami idin takaze bicigli:
Ama aku sámu sanuvati da káreti bicigli, etu kako vu prepuračva tuje monče:
Ud bicigli možiti da si napráviti i stol:
A sobstvenikja na toze bicigli cigurnu i udkole si ij kupil automobil...
I taj katu sam utoril temata za biciglete, etu i nekolku svetičita, kujatu pukázvat kako moži da se nosi s bicigla (ali s moturbicigla):
=========================================
... i kápka ljubov...

Friday, May 04, 2007

141


Kako ij izpátilu stárotu magáre...
Idin denj, stárotu magáre na idin sélenin ij pádnalu u idin dosta dalboći gjeránj.
Počnalu ij to da blej i da se uvájkva. A sélenina trasi da vidi, či kaćé bi mogal da ji izvádi ud tám.
No du na sétne toj ij rešil, či lel magáretu i taj ij blo stáru, a gjeráne ij bil suv ud gudini, pa sekać ij trebalu idin denj da gu narovi.
Si ij rékal, či néma kako da právi, sámu za zarovi magáretu u gjerane, za da ni se usmardi sled gá crakni.
Taj či ij viknal nekolkus kumšije da mu pumognat. Sa zali tija lupátite u racite i sa počnali da nafarlivat zeme u gjeráne.
Magáretu homa ij razbrálu, či kako ištat horata da naprávat i ij počnalu da blej još po-jáku. No sled nekolku menute to se ij smalčelu.
Sélenete sa se učudili, či lel kaćé taj ud idnaž se ij uspukujélu magáretu i si prejéme strášnata smrać. Ama katu sa pugladedeli u gjeráne, sa se učudili još po-više: sled seku idna lupáta sas zeme farlina na krasta mu, stárotu magáre se ij izrasvalu i ij stepelu na izrasinata zeme.
I taj, kaćétu sa farleli tija zemete, to se ij káčilu sé po-nanagore. Sled málku vreme, magáretu ij stignalu du gore...

....................................
Cigurnu, či žuvota za ti nafarle i na tébe na krasta zeme i sekak fel trudnusti. Tájnata ij tazi, da se izrasiš i da napráviš idin ráskač nanagore. Možimi da izlezimi ud makár kakvi tažkuzti, sámu ni treba da se ustávimi. Tuj, kujuétu mu ji farlet na krasta za da mu preklupat, treba da ji haznuvami za da varvimi nanapreć...
========================================
Kompánijata IGN ij naprávila idin spisak sas 25 náj-hubavite igri za kompjuter na sate vremená:
1) X-COM: UFO Defense;
2) Civilization IV;
3) Star Wars TIE Fighter;
4) Rome: Total War;
5) Fallout;
6) StarCraft;
7) Baldur's Gate II: Shadows of Amn;
8) SimCity 2000;
9) Half-Life 2;
10) Age of Empires 2: Age of Kings;
11) Sid Meier's Pirates;
12) Battlefield 1942;
13) System Shock 2;
14) Company of Heroes;
15) Grim Fandango;
16) Elder Scrolls IV: Oblivion;
17) World of Warcraft;
18) Call of Duty;
19) Warcraft 2: The Tides of Darkness;
20) Deus Ex;
21) MechWarrior 2: 31st Century Combat;
22) The Sims;
23) Unreal Tournament 2004;
24) Tom Clancy's Rainbow Six;
25) IL-2 Sturmovik.
========================================
Náj-gulemeta dupka u Zemete...
... se namerva u Siberija, blizu du grada Mirna.
Ij hurtata za idna mina za diamánte dalboka 525 m i sas diametar ud 1,25 km.
Toze kamion ij idin ud náj-gulemite ud na sveta. Toj ij dalag 13,36 m, šaroč 7,78 m i visoč 6,65 m. Ama u sledvaštotu svetiče, dabe gu ij videč...
Mlogjije elikoptere, kujatu sa farkali blizu du tazi dupka, sa bli "smuknati" ud néja. pa za tuj, za sigá ij zabranénu da se farka blizu du minata.
I idin izgled ud satelit.
========================================
Ribata Fathead (Psychrolutes), uluvána u Norfolk Ridge, Nova Zeelándija, žuvej na dalbučina ud 1.013 - 1.340 métera u udata. Učenite sa ja krašteli ‘Mr Blobby’ i dumat, či ij náj-groznata riba ud na sveta.

140

Ideji... ideji....
...Dizájnera Tal Shwartz ud Izrael ij imál idejata da naprávi toze stol ud topči za básket...
... Ignacio Ruiz Gutierrez ima 20 gudini i, pu kaćétu izgladva, toj ij mlogu kreativin, kátu ij bil kadarin da iznajidi stola pud formata na farkulica "Seniora Fork Chair"...
... Naprávini ud firmata Electrolux, tezi cipele, krašteni "Dustmate", berat pepele durdi varviš sas tej...
... Japoneca Toshimichi Boui ud Nara (55 gudišin), právi dine pud formata na piramida. Ama tija némat ondzi puznáti ukus, zaštotu ni uspejat da uzrejat izcelu. Pa za tuj, Boui ugudi pukraj dinete i pu idno cédulče, na kujétu piši: "Kuštuvajti gji sas učite!"...
... Kugátu treba da rábutiti sas laptopa na ulicata, na slanci, vájda ij dubre da uputrebuvati takoze neštu, za da viditi na ekrána...
.... "PerCushion" ij idna pérna sas mikrofon i slušálći (kagjluše) kujatu ima uklučin Bluetooth, prez kojtu možiti da se svažiti sas váša mobilnija telefonj: taj či, možiti da hurtuvati na telefone i u sana...
========================================
Izkustvu ud plájvase i šupilći...
========================================
U škulata Hristo Botev ud Vráca seku denj dáskalete sa pruveréni dali sa pili alkohol napreć da flezat u klasa. Pu kaćétu duma deréktura na škulata, Viktor Krástev, "parenj dáskalete sa mislili, či satu ij idna šega, ama sigá sa se naučili sas tezi testve. I smi sapćásali, či notite na dicáta sa se pudubrili sas 15%".
========================================
Sled katu sam videl tuje neštu, mlogu sam se začudil, či dali báš toze ij sveta u kojtu žuveja i ás!? Izvestnite Tom Cruise i Katie Holmes sa naprávili idna skupltura ud parvotu lajno na tejnotu 19-mesečnu dešteriče, Suri Cruise. Skulpturata ij blá pukázana na izložbata ud Capla Kesting Gallery prez august 2006 g.
========================================
I kátu smi stignali du tuka, etu kakaj sapunj možiti da si kupiti...