Sunday, December 31, 2006

97

===============================
Ud tuka možiti da si iztagliti Kalindáre za stenata za 2007 g. napávin zágjnu s msgr. Gjuka Augustinov i s gusp. Pérku Velčov:
http://www.rapidupload.com/d.php?file=dl&filepath=23525
ali
http://www.uploading.com/files/E1559DU8/Kalindar2007Guspudin.pdf.html
===============================
Silata na Imetu
Isusvata mulitva

ud biskup Kalistos Ware
(IV)

Ujdinvanji
Koče probami de se molimi u duh i u istena, homa ostru usaznávami nášta vatrešna raznimirnust, lipsata na idinstvu i celustnust. Makár či mlogu se trudimi da zastánimi naprć Guspudina, nášte miselj prudalževat da se vartat biz prestánka i biz niti kakva cél u nášta glava, kača brantenjitu na mufi (biskup Teofan) ali kača skáčenjétu na idnija majmune ud klonj na klonj (Ramakrishna). Kontemplácija [sabránust] zlamenuva, na parvu mestu, da badiš tám, kadetu si – da badiš tuka i sigá. Ama ubiknuvénu, nija si dávami isáp, či ni smi kadarni da si ugraničimi saznánjétu [náša duh] da ni luta biz célj prez vremeto i prostránstvoto. Nija si spumenuvami menatotu, predviždemi badeštotu, planirvami kako za naprávimi po-natáta; hora i mestá se redat u nášta savest biz prestánka. Mu fáli silata da se saberémi na idno mestu, kadetu treba da badimi – tuka, blizu du Boga; ni smi kadarni da žuvejmi izcelu u idinstvenija moment ud vremeto, kojtu u istena gu ima – sigá, u samáta sigášnust. Tazi vatrešna raznimirnust ij idna ud tragičnite puslédici na pádenjétu u greha. Právilnu ij sapćásvanjétu, či horata kujatu dustignat neštu, sa unezi kujatu ni varšat po-više ud idno neštu na idnaž. Ama tuj ni se dustiga lésnu. I aku ij trudnu u nášte vanšnite, svetsćite delá, s tolkuz po-trudnu ij u delotu na vatrešnata mulitva.
Kako treba da se právi? Kaćé da se naučimi da žuvejmi sigášnotu, u véčnotu Sigá? Kaćé da uluvimi “kairos”, rešitelnija moment? Točnu tuka moži da pumogni Isusvata Mulitva. Častotu puvtárenji na Imetu moži da mu dunesé, s Božijata pomušt, ud razdelénust u ujdinvanji, ud razprasnatust i množestvenust u idinstvenust. “Za da zastáviti putoka na vášte miselj”, duma Biskupa Teofán, “treba da si važiti duha kantu idna idinstvena miselj ali sámu kantu miseljta za Idinstvenija”.[26]
Baštite askete, usobenu Vasarnufiji i Iván, različevat dvá náčina za borba s mislite. Parvija metod ij za “silnite” ali “savaršénite”. Tija možat da se “prutivurečat” na tejnite misli, tojest da se izprávat s licitu srešte tej i da gi pubedat u utvorena borba. No za po-više tima ud námu takaz metod ij tvarde trudin i moži u istena da mu pričini istensku uvredvanji. Utvorinata borba, probvanjétu da se izkurenat i izpadat mislite sas silata na iskanjétu, na voljata, častu pate služi sámu za da se zasili nášta predstáva [imagination]. Nasilstvenu puddiskani, nášte fantáziji se zavráštet s po-gulema sila. U mestu da se borimi udkritu s mislite, da nji se prutivimi i da se probvami da gji udušimi sas silata na voljata, po-pámetnu ij da si nasočimi vnimánjétu drugade. U mestu da glademi nanadole, u raznimirnite fantáziji i da se mačimi da gji putušimi, nija treba da puglademi na nagore, kantu Guspudina Isukrasta i da puverimi sébe si u Négvite race, katu kázvami Négvotu Ime; i blagudátta, kujatu dejstva prez Imetu mu za naddelej nad mislite, kujatu sas sobstveni sili ni možimi da gji zaglušimi. Nášta duhovna strategija treba da badi pozitivna, a ne negativna: u mestu da se trudimi da si izpráznimi saznánjétu ud seku zlo, nija treba da se napalnimi sas misli za unuj, kujétu ij dubro. “Nideti se prutivi na mislite, kujatu vu gji vnuševat vášte vrágve”, mu savetvat Varsanufiji i Iván, “zaštotu tija báš tuj žélat i néma da prestánat da vu bizpukujat. No ubarneti se kantu Guspudina za pomušt sreštu tej, katu pulágati napreć négu vášta bizpomuštnust, zaštotu Toj moži da gji prugoni i da gji uništi”. [27]
Isusvata Mulitva ij náčin čeleć da se ubarni i da si nasoči pogleda na drugu mestu. Misli i obraze niizbežnu za izniknat u nášta mislej pu vreme na mulitvata, ama nija ni možimi da gji zaprémi sámu sas silata na voljata. Ni možimi taj lésnu da zatorimi televizore, kojtu ij vatre, u námu. Manena ali či nitikakva ij haznuvitustta ud tuj, či za si ričémi “zastani da misliš” – tuj ij kača gá bijmi si rékali “zastani da si uddišeš”. “Racionálnija um ni moži da sedi, biz da dejstva” duma Sv. Márku Kalugjera [28], zaštotu mislite gu izpalnivat sas niprestánnotu marmorenji. I taj kaćétu ij udvan nášte sili da nakáremi tuj marmorenjo da zastáni ud idnaž, unuj kujétu možimi da ji naprávimi ij da se uslubudimi ud néj, katu “zavažimi” raboteštija biz prestánka um “kantu idna miselj ali sámu kantu miseljta za Idinstvenija” – Imetu Isusvu. Ni možimi sassém da zastávimi lutanjétu na mislite, no prez Isusvata Mulitva možimi, pustepennu, da se udkasnimi ud tej, katu gji ustávimi da preminat na po-zádin plán taj, či da počnimi sé po-slábu i po-slábu da gji useštemi. Spured Evagriji Pontika, “mulitvata ij izustávenjétu na mislite”.[29] Izustávenji: ne “karvav” konflikt, niti bojnu pudtiskvanji, a léć ama upurit ákt na udkasnivanji. Prez puvtárenjétu na Imetu nija dubávimi pomušt da “izustávimi”, da “pusnimi da si utidat” taj nivinnite kaćétu i triviálnite [pugubvaštite] fantáziji i da gji umenémi sas miseljta za Isus. No, makár či izmislinite i slučájnite misli ni treba da badat tvardu pudtiskani, kugátu ubáždemi Isusvata Mulitva tija, razbire se, ni treba da badat aktivnu usarcevani. Isusvata Mulitva ni jé idna forma na meditácija za upredeléni momenti ud žuvota na Isukrast ali za nekakaj tekst ali prikazka ud Evangjélata; u još po-manena stepenj ij náčin da se razmisilva ali da se vodi vatrešin spor za dádina teologična istena, kaćétu naprimer zančénjitu na “homoousios” ud Kalcedonskata definicija*. U tozi smiselj Isusvata Mulitva treba da se različeva ud metodite za meditácija nad slučájni misli, populjárni na Západ ud vremeto na Kontra-reformácijata (komentirani ud Ignacius Loyola, Francoise de Sales, Alphonsus Ligouri i dr.).
* Tozi ij idin pravoslávin termen uputrebuvan za da upiši relácijata megju Baštata i Sina; tojest Baštata i Sina sa ud idna i sašta (homo) natura (ousios); tija ni sa niti prelični (homoiousios) niti različni (heteroousios) (Iván 1:1) [m.b.].
Kugátu kázvami Imetu ni treba da vizualizirvami u náštu saznánji niti kakaj vizuálin obraz na Spásitelja. Tuj ij idna ud pričinite zaradi kujatu ubiknuvénu ubáždemi mulitvata na tamnu, u mestu da ja kázvami s utorini oči napreć sveticata [ikonata]. “Dražti si rázuma slobudin ud cvetove [fárbi], predstávi i formi” mu deka Sv. Grigoriji Sinait; “Pu vreme na mulitvata pazeti se ud izmislini neštá (phantasia) – u prutivin slučaj možiti da se sabuditi, či sti se prevarnali u fantást umestu u isihást”.[30] “Za da ni pádniti u zabluždevanji, iljuzija (prelest) pu vreme na praktikuvanjétu na vatrešnata mulitva”, kázva Sv. Nil Sorskii (+1508), “nideti si puzvuleva nitikakvi ideji, obraze ali predstávi”.[31] “Nide pustáve meždinni obraze megju rázuma i Guspudina, kugátu se moliš s Isusvata Mulitva”, piši biskupa Teofán. “...Glávnotu ij da badimi u Guspudina i tuj hodenji napreć Guspudina zlamenuva, či žuvejmi s ubeždénjitu, mlogu napreć da zažuvejmi s useštenjétu, či Bog ij u námu, kaćétu ij u satu; ti žuveš s tvardotu uvervanji, či toj vidi satu kujétu ij u tébe, katu te puznáva po-dubre udkolkutu samija ti se puznávaš. Tuj usteštenji [videnji] za Božjétu uko, kujétu glade vatre u tojta saštnust, ni treba da da badi pridružénu ud nitikakva vizuálna predstáva, no treba da badi ugraničénu sámu du uvervanjétu ali useštenjétu”.[32] Sámu kugátu vikami Imetu pu tozi náčin – ne katu gradimi obraz na Spásitelja, a sámu katu Gu useštemi pukraj námu, nija za usetimi palnata sila na Isusvata Mulitva da integrira i ujdini.
Pu tozi náčin, Isusvata Mulitva ij mulitva s hurti, no taj kaćétu hurtite sa tolkuz ubiknuvéni, tolkuz málku na broj i niizmenimi, Mulitvata se raztile udvan sluváta u žuvotu malčánji na Véčnija. Tá ij náčin za pustiganji, s Božjata pomušt, na unazi ni-diskursivna i nisvazana s ikoni mulitva u kujatu nija ne sámu či hurtuvami na Guspudina i hurtuvami za Négu, u kujatu nija ni sámu gradimi obraze na Isukrast u nášta miselj, no i smi se “ujdinali” s Négu u idna pragraštešta, nimedijirana srešta. Prez Invokácijata na Imetu nija useštemi Négvata blizust s duhovnite useštbi, máj pu saštija náčin kaćétu s telovnite useštbi useštemi guraštinata, kugátu flezimi u ugrejana stája. Nija Gu puznávami ne prez puredica ud pusleduvátelni obraze i predstávi, a sas sabránata u idno čuvtsvitelnust na sarcito. Taj Isusvata Mulitva mu ugváde u “tuka i sigá”, katu mu sabire naoklu idin centar, mu nasočva kantu idna pusoka, mu pretagliva ud množestvotu na mislite kantu ujdinvanji sas Idinstvenija Isukrast. “Prez spumenuvanjétu na Isukrast”, kázva Sv. Filotej Sinaita [Philoteus of Sinai, IX-X vek], “sabereti razprasnatija váš rázum” [33] – sabereti gu ud množestvotu na diskursivnotu mislenji kantu simpluvánustta na ljubovta.
Mlogjije tima, katu čujat či Invokácijata na Imetu treba da badi non-diskursivnu i nisvazanu sas ikoni, sredstvu za izdiganji nad obrazete i mislite, možat da se izkušuvat da naprávat izvoda, či seku pudobna forma na mulitva ij napalnu izvan tejnite vazmožnusti. Na takvizi hora treba da nji kážimi: Pate na Imetu ni jé zapázin sámu za udbránu malcinstvu. Toj ij dustapin za sate. Kugátu za paruv pać počniti da kázvati Isusvata Mulitva, nideti se buja tvarde mlogu za izgonvanjétu na mislite i obrazete ud pamećta. Pu kaćétu smi ubádili véć, néka strategijata da badi pozitivna, a ne negativna. Izvikvajti u pamećta ne unuj, kujétu treba da badi izvádinu, a unuj, kujétu treba da sedi tám. Nide da misliti za vášte misli, i kaćé da gji zaglušiti; misleti za Isusa. Koncentrirajti si celotu saštesvo, celata plámennust i predánust [vera] kantu ličnustta na Spásitelja. Useštejti či Toj ij pukraj vás. Hurtuvajti Mu s ljubov. Aku sti razsejani, aku miseljta vandruva, kujétu neštu sekać za se sluči, nideti se rakurážva; vnimátelnu, biz da se razdrázniti i biz vatrešin gnev, varneti se nadzać. Aku udnovu i udnovu se razsejvati, udnovu i udnovu se vráštejti. Varneti se kantu centara – kantu žuvija i ličnija centar, Isukrast.
Utnásejti se kanu Invokácijata ne tolkuz kača kantu mulitva, izpráznata ud misli, no kača kantu mulitva izpalnata s Mloguubičenija [Beloved]. Néka tuj da badi, u náj-bugátija smiselj na tazi hurta, mulitva na obič – ama ne na sámuvnušénu emocionálnu vazbuždenji. Zaštotu, makár či Isusvata Mulitva ij, razbire se, mlogu po-više ud “emocionálna” mulitva u tehničesćija Západin smiselj, nija pustapvami právilnu kugátu ja započnimi sas gurašta ljubov. Vatrešnotu useštenjiu, kugátu počnimi Invokácijata, ij tuj na Sv. Richard ud Chichester:
“O, milustivi moj Spásitelj, Prijatelj i Brát,
Dupusni mi po-jásnu da te vida
Po-guraštu da te ubičem
I po-udblizu da te slédvam”.
Biz da udričemi ali minimalizirami klasičnotu učenji za Isusvata Mulitva na baštite isiháste kača “zagluševanji na mislite”, treba da prepuznájmi, či prez vekovete po-više iztočni krastijáne sa uputrebuvali Mulitvata sámu kača izraz na nežnu, ljubjáštu duvervanji u Isusa, Božija Drugár [Companion]. A u tuj, sas sigurnust néma ništu hargjevu.

Friday, December 29, 2006

96

Káj či, sled gá flezimi u Eurpoejsćija Sajuz, za se uskapnat gázvete.
Ás idin sam se pákval véć...
========================================
Sas idna nedele napreć krája na tazi gudina se ij namerila idna partitura ud Mozart, kujatu još ne blá slušena. Tuj zavaršva mlogu hubanći gudinata, u kujatu smi praznikuvali 250 gudini ud ráždenjétu mu. Supred ekspertete, partiturata ij blá kompunirana ud Mozart, katu artista ij bil megju 6 i 10 gudini. Tá ij blá namerina u Sálzburg, rodnija grád na Mozart.
Etu i nekolku vrazći svazani s Mozart i négvata muzika:
http://www.mozartproject.org/
http://w3.rz-berlin.mpg.de/cmp/mozart.html
Muzikata na Mozart u MIDI formát
http://www.classicalarchives.com/mozart.html
========================================
Kaćé sediti s učite?
http://www.testvision.org/
Testvision predlága idin metod za on-line diagnoza na učite, sertificiran ud dváma dofture-specijaliste ud Universitetsćija špitálj ud Liverpool.
========================================
Dvá kasi testa
Tezi testa sa na rumansći jazić. Na parvija, aku udguvoriti na sámu 10 pitánći, ávtorćata na testa moži da si dadé isáp dali sti zaduvolini sas samija vás ali ni. Izgladva, ás sam OK. Drugjija test ima 15 pitanći i ima za cél da vu pukáži dali sti konformist ali nonkonformist. Ás sam gu preskoknal...
========================================
Test na vášta ličnust
Sled gá udguvoriti na 126-te pitanći, za razberéti kakva ličnust sti. Etu naprimer kako mi ij dálu na méne. Dali ij dubre ali ni, tuj ni znája. Ama káj či testa ij naučin, tojest ni jé sámu idna igra...
Extraversion |||||||||| 36%
Stability |||||||||||| 50%
Orderliness |||||||||| 40%
Accommodation |||||||||||||||||| 76%
Interdependence |||||||||| 36%
Intellectual |||||||||||||||| 70%
Mystical |||||||||||||||||| 76%
Artistic |||||||||||||| 56%
Religious |||||||||||||||||||| 83%
Hedonism |||||||||||||||| 63%
Materialism |||||||||||||||||| 76%
Narcissism |||||| 23%
Adventurousness |||||| 30%
Work ethic |||||||||||||||||| 76%
Self absorbed |||||||||||||| 56%
Conflict seeking |||||||||| 36%
Need to dominate |||||||||||||| 56%
Romantic |||||||||||||||| 63%
Avoidant |||||||||||||||| 63%
Anti-authority |||||||||||||||||||| 90%
Wealth |||||||||||||||||| 76%
Dependency |||||||||||| 43%
Change averse |||||||||||||||||| 76%
Cautiousness |||||||||||||||| 70%
Individuality |||||||||||||| 56%
Sexuality |||||||||||| 43%
Peter pan complex |||||||||||||||| 70%
Physical security |||||||||||||||||| 76%
Physical fitness |||||| 30%
Histrionic |||||||||||| 50%
Paranoia |||||||||||| 43%
Vanity |||||||||||||||| 63%
Hypersensitivity |||||||||||||||||||| 83%
Female cliche |||||||||| 36%
Stability results were medium which suggests you are moderately relaxed, calm, secure, and optimistic.
Orderliness results were moderately low which suggests you are, at times, overly flexible, improvised, and fun seeking at the expense of reliability, work ethic, and long term accomplishment.
Extraversion results were moderately low which suggests you are reclusive, quiet, unassertive, and secretive.
========================================
Silata na Imetu
Isusvata mulitva

ud biskup Kalistos Ware
(III)

Celustnust [Kompletnust]
Ud teologična gledna točka, pu kaćétu pávilnu tvardi rusćija puklonnik [pelerin], Isusvata Mulitva “sadarže u sébe si celata evangjélska istena”; tá ij “kasu predstávenji na Evangjélata”.[17] U idna kasa formula tá sadarže dvete ud náj-glávnite tájni na krastijánskata vera: Uteluvevanjétu i Trojstvotu. Na parvu mestu, tá hurtuva za dvete naturi na Isukrast Bog-čeleka (Theanthropos): za négvata čeleška natura, zaštotu toj ij invokiran sas négvotu čelešku ime “Isus”, kujétu Négvata Májća mu ji ij dála sled ráždenjitu u Betlehem; i za véčnata mu božestvenust, taj katu Toj ij zván istu i “Guspudin” i “Sin Božji”. Na drugotu mestu, Mulitvata hurtuva, implicitnu, i za trite Licá na Trojstvotu. Makár či ij udprávina kantu drugotu Lici, Isus, tá nasočva vnimánjétu i kantu Baštata, zaštotu Isus ij zván “Sin Božji”; istu taj i Svetija Duh gu ima u Mulitvata, taj kaćétu “nikuj ni moži da ričé «Isus ij Guspudin» udvan pu Duha Svetija” (I Kor. 12:3). Pu tozi náčin Isusvata Mulitva ij idnuvremennu Hristocentrična i Trinitárna. Niti ud devocionálna gledna točka, tojest ud starna na praktičnata pubožnust, Isusvata Mulitva ni jé s nikak po-málku ubhváštašta, zaštotu tá sadarže u néja i dváta glávni “momente” na krastijánskotu pučitvanji na Boga: momenta na pubožnust, na preklunevanji [adorácija] napreć Božjata Sláva i palnotu s ljubov ubráštenji kantu Boga; i “momenta” na pukájvanji, useštenjétu za nidustojnust i greh. Katu recitirvami Mulitvata, nija se vartimi u kulelo – bá smi u visinite, bá smi punizni. U parvata pulvina na Mulitvata nija se izdigami kantu Boga: “Guspudine Isukraste, Sin Božji...” a sled tuj, u drugata pulvina, se vráštemi kantu sébe si katu se pukájvami: “...mi se, grešnija/grešnata”. “Unezi, kujatu sa ukusili ud dara na Duha”, se kázva u Makarievite propovedi [homiliji], “useštet idnuvremennu dve neštá: ud idna starna rádust i uteha, a ud druga starna – razripérvanji i stráj i taga”.[18] Takvazi ij vatrešnata dialektika na Isusvata Mulitva. Tezi dvá momenta – predstávata za Božjata sláva i saznánjétu za čelešćija greh – sa ujdinati i pumiréni u tréćija “moment”, na idnaž s kázvanjétu na hurtata “milust”: “...smili [mi se]”. “Milust” zlamenuva prefarlivanjétu na idin most nad propasta megju Božjata spravedlivust i pádnatotu tvurénji. Ondzi, kojtu se ubrášte kantu Boga s hurtata “pumilvaj”, si pukázva sobstvenata bizpomušt, no tuj ij idnuvremennu i vikanji za nadežde. Toj hurtuva ne sámu za greh, no i za naddelevenji nad greha. Toj putvardeva, či Bog mu prejéme u Négvata sláva, makár či smi grešnici i išti ud námu da razberémi fákta, či smi prejati. Taj Isusvata Mulitva sadarže ne sámu puvikvanji kantu pukájvanji, no i uverénustta u upráštenjé i izkuplénji. Sarcito na Mulitvata – samotu ime “Isus” – nosi smisala za spasénji: “za Mu dadéš imetu Isus, zaštotu toj za udkupi négva nárud ud grehvete”. (Mat. 1:21). Makár či u Isusvata Mulitva ima žálust zaradi greha, tuj ni jé neštu biznadeždnu, no, spured hurtite na Sv. Iván Skolástika (John Climacus, rum. Ioan Scărarul), “žálustta se prevrášte u rádust”. Tezi sa nekuja ud bugátstvata, teologični i duhovni, izkriti u Isusvata Mulitva; tija ni se namervat u abstráktna forma, a sa žuvi i dinamični. Usobenata cennust na Isuvata Mulitva se dalži na fákta, či tá káre istenite da uživejat, taj či tija sa razbráni ne sámu vanšnu i teoretičnu, no i scelata palnutá na náštu saštestvo. Za da razberémi zašto Isusvata Mulitva ij tolkuz blagudátna, za da razberémi tejnata tájna, treba da razglademi i drugjije dvá aspekta: silata na Imetu i disciplinata na puvtárenjétu.
Silata na Imetu
“Imetu na Božija Sin ij silnu i bizgraničnu i puddarže celija univers”. Tezi sa hurtite ud “Pastire ud Hermas” [The Shepherd of Hermas] [19], ama nija ni bijmi razbráli roljata na Isusvata Mulitva u pravuslávnata duhovnust, aku ni bijmi imáli usteštenji za vlastta i silata na Božjétu Ime. I aku Isusvata Mulitva ij po-blagudátna [sazidátelna] ud drugjije mulitvi, to ij zarad tuj, či tá sadarže Imetu Guspudinvu. U Stárija Zavet [20], kaćétu i u drugjije stári kulturi, ima tesna vrazka megju dušata i imetu na čeleka. Négvata ličnust, sas tejnite usobnusti i sila, u izvesten smisal, gji ima u négvotu ime. Da znáš imetu na idin čeleć zlamenuva da nadnikniš u négvata saštnust i pu tozi náčin da se svažiš s négu, duri možiš i da dubáviš nekakva vlást nad négu. Za tuj, nipuznátija vestitelj, kojtu se bori sas Jákub u putoka zván Jávok (Jabbok), udkázva da si ubádi imetu (Gen. 32:29). Saštotu neštu ji sreštemi i u otguvora na Ángjela kantu Manoah: “zašto pitaš za mojtu ime? To ij tájstvenu.” (Sad. 13:18). Umenevanjétu na imetu zlamenuva rešitelnu umenuvanji na čelešćija žuvot, kača tugázi, kugátu Avrám [Abram] stánva Avraam [Abraham] (Gen. 17:5), ali Jákuv stánva Izrael (Gen. 32:28). Pu saštija náčin Sável stánva Pável (Dej. 13:9); istu taj, seku kalugjer dubáve novu ime, kujétu ubiknuvénu ni si ji izbire samija toj, kača znák za radikálnotu ubnuvevanji, kujétu ji prežuveva. U evrejskata tradicija da napráviš neštu u imetu na neštu drugu, ali da zvéš ali zaklevaš imetu na nekugu sa mlogu serjozni neštá. Da zvéš imetu na nekugu zlamenuva da gu napráviš toj u istena da ij tám. “Katu vika imetu na nekugu, čeleka gu sažuveva. Imetu homa izvika dušata, kujatu ja predstáve; etu zašto samotu spumenuvanji na idno ime ima tolkus dalboku značénji”.[21] Tuj, kujétu ij vernu za čelešćite imeta ij vernu istu taj, ama u s mlogu po-gulema stepenj, i u svazka s Božjétu Ime. Silata i slávata na Guspudina gji ima i dejstvat u Négvotu Ime. Božjétu Ime ij “numen praesens”, Bog s námu, Emmanuel. Da spumenuvaš Imetu Guspudinvu saznátelnu i s vnimánji zlamenuva da se pustáviš blizu du Négu, da se udkriš za Négvata sila, da se uddadéš kača instrument i žuva žertva u Négvite race. U kasnija judaizam useštenjétu za veličjétu na Božjétu Ime ij blo tolkuz silnu, či tetragrammaton[*] ne se ubáždel na glás pu vreme na službata ud sinagogata: Imetu na Vsevišnija se ij mislilu za tvarde strášnu za da moži da se ubážde na glás.[22] [*] Tetragrammaton – imetu ud čitiri sluvá, udkritu ud samija Bog na Mojze. “Bog ij rékal na Mojze: Ás sam Tozi [na garsći τετραγράμματον; "hurta ud čitiri sluvá"; na evrejsći י‎ (yodh) ה‎ (heh) ו‎ (vav) ה‎ (heh) ali יהוה‎ = YHWH – Yahve, Jehova]. Bukválnu, tuj ime zlamenuva “Ás sam Tozi, kojtu sam”. Judejete sa prestánali da kázvat tuj ime još ud vremeto katu sa bli plennici u Vavilon. To ij mogalu da se čuj sámu ud ustáta na glávnija misnić, idnaž u gudinata, kugátu ij stujál du Svetata na svetite. U garsćija jazić imetu se ij prevélu s hurtite “kirios” – Guspudin [m.b.]. Tuj evrejsku razbirenji za imetu premineva ud Stárija u Novija Zavet. Prez Imetu na Isukrast se izgonvat zlite duhve i se cerat hora, zaštotu Imetu ij sila. Aku právilnu razberémi puterata na Imetu, mlogjije puznáti teksta dubávat po-palnu značénji i sila: hurtite ud Guspudinvata Mulitva – “Imetu Ti da se pusveti”; ubićávanjétu na Isukrast ud Sétnata Vičére – “Kako god za ištiti ud Baštata u Mojtu Ime, Toj za vu ji dadé” (Iván 16:23); Négvata sétna zápuvest kantu apuštolete – “I taj, utideti i naučeti sate nárude; kraštejti gji u ime na Baštá i na Sina i na Duha Svetija” (Mat. 28:19); ubádinotu ud Sv. Pétar, či spasénji ima sámu u “Imetu na Isukrast ud Nazaret” (Právbite. 4:10-12); hurtite na Sv. Pável – “na Isusvotu ime da se prekrivi seku kulenu ud na nebeto, ud na zemete i ud dolnija svet” (Filipi. 2:10); novotu i tájnotu ime, napisanu na belotu kámače, kujétu za mu badi dádinu u badeštija vek (Videnjtata 2:17). Tuj biblejsku preklunevanji napreć Imetu ij bázata i usnovata na Isusvata Mulitva. Božjétu Ime ij tesnu svazanu s Négvata ličnust, taj či négvata Invokácija ima karákter na tájnstvu, katu služi kača nividim znák za tuj, či nividimu Toj ij pukraj námu i dejstvuva. Za vervaštija krastijánin dnés, kaćétu ij blo i u apuštolsćite vremená, Imetu na Isus ij sila. Spured hurtite na dvámata kalugjere ud Gáza, Sv. Varsanufiji i Sv. Iván (VI-ja vek), “Spumenuvanjétu na Imetu Guspudinvu napalnu uništva seku zlo”.[23] “Bij vrágvete sas Imetu Isusvu” – mu deka Sv. Iván Skolástika [Climacus] – “zaštotu niti na nebeto, niti na zemete, néma uružji po-silnu... Spumenuvanjétu na Isusa néka se ujdini s tojtu dišenji; i tugázi za puznáš haznuvitustta na malčánjétu”.[24] Imetu ij sila, ama sámu čistu mehaničnotu puvtárenji néma da mu dunesé ništu. Isusvata Mulitva ni jé magičesći talismán. Kaćétu ij i sas izvaršvanjétu na sate tájni, ij nužnu čeleć da satrudniči sas Boga prez istenska vera i asketični usilja. Smi dlažni da vikami Imetu vnimátelnu i s vatrešna budnust, katu si ugraničimi mislite, jásnu, sámu na hurtite na Mulitvata i katu usaznávami Koj ij Ondzi, kantu kogutu se ubráštemi i Kojtu mu udguváre u náštu srci. Takvazi mulitva ni jé lésna ud počnivanji i Baštite právilnu ja zvat “izkritu mačeničestvu”. Sv. Grigorij Sinaita hurtuva pustujánnu za “sláganjitu u nužda i makata” ud starna na unezi, kujatu sledat Pate na imetu; ij nužnu “niprekasnatu usilji”; tija za badat izkušuvani da se udkážat “zarad niprekasnatata buleva, kujatu varvi ud vatrešnustta na intelekta”. “Za vu bulat ramáta i častu pate za usešteti buleva u glavata” – mu duma toj – “ala ustaneti tvardi pu tozi pać i sas gurašt plámak traseti Guspudina u váštu sarci”.[25] Samu prez takvazi tarpeliva vera nija za možimi da udkrijmi istenskata sila na Imetu. Tazi upuritust u verata prejéme, náj-parenj, formata na vnimátelnu i častu puvtárenji. Isukrast ubážde na négvite učenici “da ni hurtuvat udviše” (Mat. 6:7), ama puvtárenjétu na Isusvata Mulitva, kugátu se právi sas vatrešna iskrenust i koncentrácija, ij satu drugu neštu, ama ne i “udviše”. Ákta na častotu kázvanji na Imetu ima dvojin efekt: právi nášta mulitva da badi po-idinna i u saštotu vreme po-dalboku nasočina kantu na navatre.
Beležći:
-------------
[19] Similitudes, IX, s. 14
[20] Viž Pedersen J. Israel. Vol. I. London-Copenhagen, 1926. s. 245-259; sravni sas Barr J. The Symbolism of Name in the Old Testament // Bulletin of the John Rylands Library, 52, 1, 1969. s. 11-29.
[21] Pedersen. Op. cit. s. 256.
[22] Za pučitvanjétu na Imetu u srednovekovnite evrejsći kabaliste viž Greshom G. Scholem. Major Trends in Jewish Mysticism 3rd ed. London, 1955. s. 132-133 i sravni s interpretácijata na tazi tema ud izvestnija román na Charles Williams, All Hallow's Eve, London, 1945.
[23] Questions And Answers, ed. Sotirios Schoinas (Volos, 1960), par. 693.
[24] Iván Skolástika, Saljbata, 21:7, 27:16.
[25] Sv. Grigorij Sinait u Dibrotuljubji (Filokália), Tom. 5.

Wednesday, December 27, 2006

95

Kolekcija ud rečnici
http://www.dicorama.com/
Francuzćija sájt Dicorama predlága vrazći kantu 1283 rečnici on-line, ud sekakaj fel. Tija sa grupirani tematičnu i pu jazici. Náj-mlogjijete sa, razbire se, francuzćite, no ima dosta i anglušći kaćétu i na još distina drugjije jazici. 36 rečnici sa juridični, 140 imat kača temátika ekonimijata, finánsite i marketinga, 106 – izkustvotu, muzikata i kulturata, 54 – informátikata i interneta, 134 – sporta, 211 - naukata. U kategorijata prevode, kujatu sadarže 261 vrazći za nameriti i čitiri balgarsći rečnici i idin rumansći. Udvan tuj, ima još mlogjije drugjije: naprimer za nameriti 4 glosáre kujatu imat kača temática Wisky, dvá francuzći i dvá anglušći.
========================================
Na sájta na BBC možiti da nameriti, udvan informácija za prográmite izlačvani pu rádio i TV, i drugjije interesni neštá. Naprimer, aku tragnimi pu traseja: Science & Nature->Human Body & Mind->Sleep, za nameriti dvá intersni testa. Sas Sheep Dash možiti da si probati refleksite a sas Face Memory Test možiti da viditi kaćé stujiti sas zapántvanjétu na licáta na horata. Testvete sa na anglušći jazić, no sa lésni, zaštotu izizskvat minimálni znánjita na anglušćija jazić. Etu mojte rezuláte ud Face Memory Test:
Recognition score
( if you saw it )
Your score: 95%
Average score: 92%
This is a measure of your ability to remember the photos you've seen, regardless of the part in which you saw them. From all 24 photos shown in Parts 1 & 2, you recognised: 23 photo(s).
Temporal memory score
( when you saw it )
Your score: 95%
Average score: 68%
This is a measure of how often you recognised a photo and matched it to the correct part, instead of just remembering which ones you'd seen. From all the photos you recognised, you matched: 22 photo(s) to the correct part.
========================================
Na idin rumansći sájt sam nameril tozi test, kojtu se zvé “test IQ”. Ama spured méne, ti treba po-više iztarplénji i logika ud kolkutu inteligencija. Prepuznávam, či sam se pumačil málku, pa sam gu napusnal. Ama horata dumat, či toj moži da badi rešéni. Za probam ás i drugji pać, pa dano...
========================================
Testve sas europejsku finansirvanji
New Mood ij idin naučin proekt finansiran ud Europejsćija Sajuz i ima kača cél izslédvanjétu i tratirvanjétu na depresijata. Proekta ij na Centara pu neurologija i Psihiátrija ud Fakulteta pu medicina ud Manchester. Sájta New Mood predlága tri interesni testa.
Parvija test se sastujé ud 10 pitanći i vu karakterizirva ličnusta:
http://www.medicine.manchester.ac.uk/psychiatry/newmood/personality1.asp
Drugjija test vu analizirva apetita za risk:
http://www.medicine.manchester.ac.uk/psychiatry/newmood/spinners.asp;
A tréćija test iziskva ud vás da ubáditi u kako duševnu stánji se namervat predstávenite licá na hora:
http://www.medicine.manchester.ac.uk/psychiatry/newmood/faces.asp.
Hubavotu ij tuj, či aku sti saglásni rezultátite ud testirvanjétu da badat uputrebuvani ud specijalistete, imati šánsa da preigrájti 100 anglušći liri!

Tuesday, December 26, 2006

94

Idin izvanredin rečnić
Slučájnu sam pupádnal unezi deni na idin amerikánsći rečnik, mlogu usobin. Ama lel, koj ne čul za Webster’s? Rečnika ima dve sekciji: english i non-english. Aku napišiti u sekcijata non-english neku balgarska ali rumanska hurta, za vu dadé prevoda na anglušći. Naprimer, sam si napisal imetu, pa sam videl, megju drugotu, kaćé se piši to u različni alternativni fela – u koda Morse [-- .- .-. -.- --- ...-], u jazika na znácite i t.d. Rečnika još ni jé sassém gutov, ama ubićáva mlogu. Proekta ima za cél da badi idin bizplátin on-line rečnić, kojtu da badi ekvivalent na 500 enciklopediji i da pukriji 400 moderni jazika i 10 martavi jazika. Ima hurti u alfabeta Braille, u jazika na gluho-nemite, u jazika na semnalizirvanjétu sas barjáci i dr.
========================================
Kompleks ud rečnici i enciklopediji
The free Dictionary ij satsávin ud:
- Idin rečnić sas 250.000 hurti, uklučvašti sinonimi, antonimi, zvučna pronuncija, etimologija, primere za uputrebuvanji;
- Idin rečnić sas terminologija ud sferata na kompjuterete;
- Idin medicinsći rečnić;
- Idin juridičesći rečnić;
- idin rečnić za finansiste;
- Idin rečnić sas akronimi;
- Idin rečnić sas hurti ud različni anglušći dialekte;
- Enciklopedijata Columbia;
- Enciclopedijata Wikipedia;
- Enciclopedijata Hutchinson.
Udvan tuk, za nameriti i 30.000 svetičita, sekudenjšni novusti ud sferata na naukata, kako se ij slkučilu na dnéšnija denj, státija na dene, vremeto (moži da badi personaliziranu), horoskop, i t.d.
A dole, u ćošaka, ima idna manena igra sas hurti, pu kujatu možiti da si testirati anglušćija jazić.
========================================
Trudnu ij da upiša na kasu portále Alpha Dictionary. Ud tuka sam razbrál naprimer, či na sveta se hurtuvat 6.800 jazika i dialekte u 191 daržávi; 2.261 ud tezi jazici imat i pismena forma, a za 300 ud tej ima rečnici on-line u Internet.
Bázata ij anglušćija jazić, ama informácijata ij dosta gulema i prefarliva seku ubiknuvén rečnić. Za žálust ni jé točnu upredelénu kako ij bizplátnu i kako ij sas pláća.
Aku utiditi na Dictionaries – Language dictionaries i izberéti balgarsćija jazić naprimer, za nameriti: vrazći kantu čitiri balgarsći-anglušći rečnici i idin glosár s termene ud jazika na balgarete na Asparuh i Kubrát, idna juridičeska enciklopedija, vrazći kantu balgarsći nuvini i on-line rádio i dr. Istu i za rumansćija jazić ali madžersćija, za nameriti mlogjije haznuviti vrazći. Aku pak utiditi na Specialty Dictionaries, za nameriti idna logura specializirani rečnici na anglušći. Na sájta ima i mlogjije gramatikálni resursi, lingvistični igri, sekudenjšni ekspresiji u stotini jazici i idna gramáda drugjije informáciji.
========================================
1.000 rečnici u 70 jazika
http://www.dicts.info/
Ud sájta Dicts.info imati bizplátin dostap du 1.000 rečnici, kujatu vu puzvulevat da preubráštet hurti u 70 jazika.
========================================
Idin nemsći sájt s anglušći tekst mu predstáve, u distina različni jazika, ekspresiji kujatu sa trudnu za ubáždenji (igri s hurti). Etu nekolku primere ud balgarsćija jazić:
Крал Карл и кралица Клара крали кларинети от кралските кларинетисти.
Шише с уши на шосе се суши.
Шесдесет и шест шишета се сушат на шестдесет и шест шосета.
Сухо шише на шосе се суши.
Сашо суши шише на шейсет и шестото широко шосе.
========================================
Silata na Imetu
Isusvata mulitva
ud biskup Kalistos Ware
(II)
Simpluvánust i dustapnust
Invokácijata na Imetu ij mulitva, kujatu ij ud idna starna mlogu simpluvána, dustapna za seku krastijánin no, ud druga starna, tá vodi u saštotu vreme du náj-dalboćite tájni na kontemplácijata. Sekuj, kojtu si ugudi za cél da kázva Isusvata Mulitva za prudalžitelni periodi ud vreme seku denj – i u još po-gulema stepenj sekuj, kojtu žéli da uputrebuva kontrola na dišanjétu ali drugjije fizičesći upražnénjita pu vreme na Mulitvata – pu sekakaj náčin ima nužda ud idin duhovin učitelj, ud opitin duhovin stárec. Takvizi učitele sa mlogu redći u náštu vreme. No i unezi, kujatu némat ličin kontákt s neku duhovin učitelj, možat da praktikuvat Mulitvata biz niti kakaj stráj, stiga da ji pávat tuj za ugraničen period ud vreme – parenj, za ne po-više ud 10 ali 15 menute niprekasnata mulitva ud idnaž – i da ni probvat da se mešet u naturálnija ritam na telotu.
Néma nužda ud niti kakavi speciálni znánjita ali učénjita napreć da se počni Isusvata Mulitva. Za načináeštija stiga da ubádimi: sámu pučni! “Za da hodi, čeleć treba da naprávi parvija rázkač; za da pluva, čeleć treba da se farli u udata. Istu taj ij i sas Invokácijata na Imetu. Pučni da ja ubáždeš sas pubožnust i s ljubov. Draž se za néja. Puvtárej ja. Nide da misliš, či “vikaš” Imetu; misli sámu za samija Isus. Ubáždej Imetu bávnu, nežnu i malčelivu”10.
Vanšnata forma na Mulitvata se naučeva lésnu. Tá se sastujé glávnu ud hurtite: “Guspudine Isukraste, Sin Božji, smili mi se”. Ama tuj ni jé idin zákun, či sámu taj moži da se ubážde. Možimi da dumami “smili mu se námu”, u mestu “smili mi se”. Formulata moži da badi i sakraténa: “Guspudine Isukraste, smili mi se” ali “Guspudine Isukraste” ali duri sámu “Isuse”, makár či sétnija varijánt se srešte dosta redku. Ud druga starna, formulata moži da se razširi prez dudávanji na “grešnija/grešnata” na krája, katu pu tozi náčin se pudbelezva aspekta na pukájvanji. Možimi da dumami, katu si spumenémi tuj, kujétu Pétar ji ij ubádil na pate kantu Cezár Filipijsćija, “Sin na žuvija Bog”. Nekupać se uklučva i invokácijata na Božjata Májća ali na svetcite. Idinstvenija glávin i niumenat element ij uklučvanjétu na Božjétu Ime “Isuse”. Sekuj ij slobudin da udkrij, prez ličin opit, specifičnotu nariždenji na hurtite, kujatu udguváret náj-mlogu na nágvite ali tejnite nuždi. Točnata formula, kujatu se uputrebuva moži, razbire se, da se umené ud vreme na vreme, stiga tuj neštu da ni se právi tvarde častu, zaštotu, pu kaćétu mu ubážde Sv. Grigorij Sinait “Darváta, kujatu častu pate se presadevat, ni fáštet korene”.[11]
Pudobna slobudnust ima i u svazka sas vanšnite harakteristici u ubáždenjétu na Mulitvata. Možat da badat različeni dvá náčina za tejnu uputrebuvanji: “slobudin” i “oficiálin”. Pud “slobudin” náčin se ima u predvid kázvanjétu na Mulitvata kugátu smi zajati sas ubičájnite raboti ud prez dene. Tá moži da badi kázvana, idnaž ali po-više pate, u različni momenti ud dene, kujatu drugjijáče ni bi ja bli duhovnu haznuviti, a izgubéni: kugátu smi zajati s nekakva puznáta i avtomatična rabota kaćétu naprimer kugátu se ubličemi, se mujmi ali se kapimi, kugátu karpimi kalcune ali kupájmi u gradinata; kugátu varvimi u peš ali smi u automobil, kugátu čekami na upáška autobusa ali kugátu smi u uličnu zadrastvanji; u momenta na malčánji ud napreć usobenu mačitelin ali trudin rázguvor; kugátu ni možimi da zaspimi ali sutrenjta, u momentite ud napreć napalnu da smi se sabudili. Idna část ud usobenata cennust na Isusvata Mulitva se dalži imennu na tuj, či zarad tazi tejnata simpluvánust, tá moži da badi kázana u takvizi uslovija, u kujatu po-složni formi na mulitva ni sa vazmožni. Tá pumága osubitu u momenti kugátu smi mlogu napregnati ali u momenti na ostru bizpukojstvu.
Tazi “slobudna” upotreba na Isusvata Mulitva mu puzvuleva da prefarlimi idin most nad prazninite megju nášte upredeléni “saháte za mulitva” – pu vreme na misa u čarkvata ali či sami, u kašti – i normálnata dejnust na sekudenjšnustta. “Muleti se niprekasnatu” nastujeva Sv. Pável (I. Thess. 5:17): ama kaćé ij vazmožnu tuj neštu, sled katu treba da varšimi i mlogjije drugjije neštá? Biskupa Teofán mu pukázva náčina u négvata máksima “Racite na rabota, pamećta i sarcito s Guspudina”.[12] Isusvata Mulitva, kujatu prez častu puvtárenji se prevrášte u návik i stánva nisaznátelna, mu pumága da stujémi blizu du Boga kadetu i da smi – ne sámu u čarkvata ali kugátu se molimi sami u kašti, negu i u kuhnjata, u fabrikata, u offisa. Pu tozi náčin nija stánvami kačá Bráta Lavrentiji, kojtu “ij bil ujdinat s Boga po-više pu vreme na ubiknuvénite mu raboti, ud kolkutu u religioznite zadáči”. “Gulema zabluda ij”, zabelezva toj, “da mislimi, či vremeto za mulitva treba da ij različnu ud kujitu i da ji drugu vreme. Zaštotu nija smi idnákvu dlažni da smi ujdinati s Boga taj prez rabotata u vremeto za rabota, kaćétu i prez mulitvata u vremeto za mulitva”.[13]
“Slobudnotu” ubáždenji na Isusvata Mulitva se dupalniva i ukripeva ud “oficiálnata” upotreba. U tozi drugjija slučaj nija si koncentrirami celotu vnimánji na kázvanjétu na Mulitvata, du takvazi stepenj, či izklučvami seku drugu dejstvuvanji. Invokácijata ij část ud speciálnotu “vreme uddelénu za mulitva”, kujétu seku denj ji pusvetevami na Boga. Ubiknuvénu, zágjnu sas Isusvata Mulitva, nija uputrebuvami u tuj “speciálnu uddelénu” vreme i drugjije formi na mulitva, zadini ud čarkovnite knigji, zágjnu s Psálmite i Svetotu Pismu, se molimi kantu svetcite za pomušt i drugjije pudobni.
Nekuja možat da se useštet pretaglini kantu máj celu koncentrirvanji nad Isusvata Mulitva, no tuj neštu ni se slučva s po-više ud horata. U istena, mlogjije tima predpučitat da uputrebuvat Mulitvata “slobudnu”, biz da ja uputrebuvat “oficiálnu” u “upredelénotu” za mulitva vreme i u tuj néma ništu bizpukojstavštu ali niprávilnu. “Slobudnotu” uputrebuvanji, razbire se, moži da saštestvuva biz “oficiálnotu”.
U svazka s “oficiálnotu” uputrebuvanji, taj kaćétu i vaz “slobudnotu”, néma striktni pravilá, a ima raznuubráznust i slobudnust. Konkretnotu pulužénji na telotu néma nitikako značénji. U pravuslávnata práktika Mulitvata náj-častu se ubážde kugátu čeleka ij sadnič, ama istu i kugátu sedi práv ali na kulene i duri – u slučajete na telovna slábust i fizičesku izmurevanji – kugátu ij legnič. Ubiknuvénu tá se ubážde na tamnu ali sas zatorini oči, a ne sas utorini oči napreć svetica ali kandilu. Kugátu stáreca Siluán ud na planinata Athos (1866-1938) se ij molil s Isusvata Mulitva, toj si ij ugvádel vékera u halmáre, za da ni gu čuj kaćé štakti, a posle si ij prelupval dubélata kalugjerska šápka nad učite i nad ušite.
Ama tamninata moži da mu prespi! Aku stánimi sanlivi, kugátu sadnič ali či na kulene ubáždemi Mulitvata, treba da se izprávimi za kasu vreme, da počnimi da se prekrastvami na krája na seku idna mulitva i sled tuj da se puklunevami, katu duprémi zemete s prastite na desnajta raka. Možimi sled seku mulitva da pávimi báš i puklunevanji du zemete, katu duprémi zemete s čélitu. Kugátu ubáždemi Mulitvata sadnič, treba da se pugrižimi stola na kojtu sedimi da ni jé tvrade meć ali luksozin; za predpučitanji ij toj da néma ublegálu za krasta ali za racite. U pravuslávnite manastire se uputrebuva ubiknuvénu nizku stolče, biz krast. Mulitvata moži da se ubážde i ud pravnič, s racite utagnati u formata na krast.
Častu pate, zágjnu s mulitvata, se uputrebuvat i brujanici ali molitvenu važe (komvoschoinion, tchotki), ubiknuvénu sas sto varzele, ne tolkuz za da računimi kolku pate puvtáremi Mulitvata, a po-skoru zaštotu tuj mu pumága da se koncentrirami i da ustanuvimi právilin ritam. No da daržimi računj, s brujanicite ali pu drugji náčin, či kolku pate puvtáremi Mulitvata, pu princip ni se puuštreva [ukurážva]. Vernu ij, či u počnivanjétu na knigata “Pate na idin puklonnik” stáreca dáva gulemu značénji na točnija broj pate, kojtu Mulitvata treba da se kázva na denj: 3.000 pate, uveličeni du 6.000 pate, i sled tuj du 12.000 pate. Na puklonnika mu ij zapuvedanu da ubážde Mulitvata upredelén broj pate, niti po-više, niti po-málku. Pudobnu vnimánji kantu količestvotu ij dosta niubičájnu. Verujátnu smisala se krij ne sámu u količestvotu, a i u vatrešnotu sastujánji na puklonnika: stáreca žéli da izkušuva négvata puslušnust i gutovnust da izpalni dádinata zadáča, biz da se udkluneva. Po-tipičin ij saveta na biskupa Teofán: “Nide se griži kolku pate kázvaš Mulitvata. Néka idinstvenata ti griža da badi tazi, či tá da purtiče u tojtu sarci s narástvašta sila, kaćétu ártéz ud živa uda. Izguni napalnu ud tojta pámeć sekakva miselj za količestvu”.[15]
Mulitvata pu nekupać se kázva zágjnu s drugjije hora, no po-částu tá se ubážde kugátu si samičeć; hurtite možat da se ubáždet na glás ali šapnič. U pravuslávnata práktika, kugátu se kázva na glás, Mulitvata se ubážde, a ni se pejé. U tejnotu kázvanji ni treba da ima ništu prinuditelnu ali ninaturálnu. Hurtite ni treba da se ubáždet s prekumerna tažkust ali s vatrešnu napregvanji, a Mulitvata treba da badi ustávina da si naprávi samá tejna ritam i náčin na ubáždenji, taj či sled vreme da započni da “pejé” vatre u námu, blagudárnu na tejnata melodija. Stáreca Parfeniji ud Kiev upriličva právilnija ritam na mulitvata s nežnotu murmorenji na idin izur. [16]
Ud satu tuj se vidi, či Invokácijata na Imetu ij mulitva, pudhudjášta za seku slučaj. Tá moži da badi uputrebuvana ud sekugu, na seku mestu i u seku vreme. Ij pudhudjášta taj za “načináeštija”, kaćétu i za po-opitnija; možimi da se molimi s néja zágjnu s drugjije hora ali či sami; idnákvu dubra ij u pustinjata ali u grada, kugátu smi sami i spukojni ali usreć náj-gulemata lárma. Tá nikade ni jé udvišna.

Beležći
--------------------------------
[10]. A Monk of the Eastern Chuch. On the Invocation of the Name of Jesus // The Fellowship of St Alban and St Sergius, London, 1950. s. 5-6.
[11] Sv. Grigoriji Sinait, Za Malčelivata Mulitva, 2, Dubrotuljubie, T. 5, 1993, s. 228.
[12] Sv. Teofán Zatvornik, Izkustvotu na Mulitvata, s. 122.
[13] Brother Lawrence of the Resurrection (1611-1691). The Practice of the Presence of God / ed. D. Attwater. Paraclete Books. London, 1962. s. 13, 16.
[14] Archimandrite Sofrony, The Undistorted lmage: Staretz Silouan, Londres, 1958, s. 40-41..
[15] Sv. Teofán Zatvornik, Izkustvotu na Mulitvata, s. 149.
[16] Sv. Teofán Zatvornik, Izkustvotu na Mulitvata.

93

Skapucennija kámak
Idin kalugjer, katu ij patuval iz planinite, ij nameril idin denj, u udata na idin izur, skapucenin kámak. Na drugjija denj toj se ij sretil s idin gládin prosjak: si ij utoril turbata i si ij pudelil s négu jádenjétu. Gládnija prosjak ij videl skapucennija kámak na danutu na turbata i ij zamolil kalugjera da mu gu dadé na négu. Biz da se misli mlogu, kalugjera mu ij dál kámaka. Prosjaka ij zafálel i, s radustta či gu ij dustignala gulema sréća, ij tragnal na pać. Ij znájal, či tozi kámak ij mlogu skap, i či sled gá gu purdadé za ima tolkus mlogjie nosce, či ni šté treba da rábuti više du krája na négva žuvot i či ud sigá nadálja za žuvej biz brigji i buni. No, sled nekolku dene, toj se ij varnal udnovu u gurata, da trasi kalugjera. Sled katu gu ij nameril, mu ij varnal kámaka i mu ij rékal:
- Teze deni sam se mislil mlogu. Znája, či kámaka kojtu si mi gu dál ij mlogu cenin, no ás ti gu vráštem, s nadeždete, či možiš da mi pudariš neštu s mlogu po-skapucennu. Dáj mi, aku možiš, unuj neštu ud vatrešnustta na tojta duša, kujétu te ij nakárelu da mi dariš kámaka...
========================================
Optimističnotu dite i pesimističnotu dite čekat da dodi Dedu Kolada. Pesimističnotu dite ij cigurnu, či néma da dubávi ništu serioznu, a optimističnotu dite dabe čeka da vidi kako sa mu dunesé Dedu Kolada. Náj posle sa dubávili i darvete: pesimističnotu dite ij dubávilu mlogjije i različni igrulći a optimističnotu dite ij dubávilu idno ...konsku lajno. Se sreštet tija i si hurtuvat. Pesimističnotu dite duma:
- Bej, ás sam dubávil idno električnu hajzlibánče, ama ij mlogu manenu, idin automobil, ama ij zelén, a ás sam štel čarvén, sam dubávil i čokulád, ama ni jé sas lešnici...
Optimističnotu dite se smejé i se rádva:
- A ás sam dubávil idin konj, sámu či ni moža da gu namera; ni znája kade se ij izkril...
========================================
Káj či...
...parvija čeleć kojtu ij imál idejata da se ugudat zapálini svešti u Koladnicata ij bil germánsćija reformátor Martin Luther.
Silata na Imetu
Isusvata mulitva

ud biskup Kalistos Ware
(I)

“Kugátu se moliš”, madru ij kázal idin finlándsći pravuslávin pisátelj, “samija ti treba da malčiš... Samija ti treba da malčiš; néka mulitvata da hurtuva”.[1] Da se pustigni malčánji: tuj ij náj-mačnotu i náj-decisivnotu u izkustvotu na mulitvata. Malčánjétu ni jé neštu negativnu – tojest idna páuza megju hurtite, vremennu prekasnivanji na rečta – no, právilnu razbránu, ij neštu pozitivnu: sastujánjétu na napregnatu vnimánji, na budnust i, náj-više, na uslušvanji. Isihásta, čeleka kojtu ij dustignal du isihija, tojest du vatrešnu nipudvižnust ali malčánji, ij “par excellence”, čeleć kojtu se uslušva. Toj se uslušva u glasa na mulitvata i u négvotu sarci i razbire, či tozi glás ni jé néguv, a ij glasa na nekuj Drugji, kojtu hurtuva vatre u négu.
Relácijata megju mulitvata i malčánjitu za stáni po-jásna, aku razglademi čitiri kasi upredelénjita [definiciji]. Parvotu ij ud The Concise Oxford Dictionary, kojtu upisva mulitvata kača “...taržestvena molba kantu Boga... formula uputrebuvana pu vreme na molenji”. Tuka mulitvata ij predstávina kača neštu izrazénu s hurti i, po-specijálnu, kača ákt na molba kantu Boga za nekakvo iskanji. Se namervami još na nivotu na vankašnata, ud kolkutu na vatrešnata, mulitva. Málku tima ud námu možat da se zaduolat s pudobna definicija.
Drugata definicija, ud idin rusći stárec ud menatija vek, ij u mlogu po-manena stepenj nasočina na navan. “U mulitvata” duma biskupa Teofán Zatvornika (1815-1894 g.), “glávnotu ij da zastániš napreć Boga s miseljta u sarcito i da prudaldžiš da sediš napreć Négu biz prestánka, denj i nošt, du krája na toja život”.[2] Mulitvata, upredeléna pu tozi náčin, ij véć ne sámu molba za konkretni neštá i moži da saštestvuva biz uputrebuvanjétu na kakvitu i da ij hurti. Tá ni jé tolkuz neštu naprávinu u dádin moment, kolkutu pustujánnu sastujánji. Da se molimi zlamenuva da stujémi napreć Boga, da flezimi u direktna i lična vrazka s Négu; tuj zlamenuva da znájmi, na seku idno nivo ud náštu saštestvuvanji, ud pudsaznánjétu pa du suprá-saznánjétu, kujétu izlezva udvan gránicite na individuálnotu saznánji, či nija smi u Boga i či Toj ij u námu. Za da izrazimi i zadalbučimi ličnite vrazći s drugjijete hora, nija ni treba niprekasnatu da právimi molbi ali da uputrebuvami hurti; s kolkutu po-dubre se puznávami i s kolkutu po-više se ubičemi, s tolkus po-manena ij nuždata da izrazevami s hurti nášte otnošenija idin kantu drugji. Saštotu ij i sas náštu ličnu utnušénji s Boga.
U tezi parvite dve definiciji akcenta ij pustávin u po-gulema stepenj nad dejstvijata na čeleškata ličnust, ud kolkutu na Boga. No u mulitvenata relácija, božestvenija partnjor, a ne čeleka, pujéme inicijativata, i na kojtu dejstvijata sa fundamentálni. Tuj ij izrazénu u nášta tréćata definicija, zadina ud Sv. Grigoriji Sinaita (+1346 g.). U idin pudrobin pasáž, kadetu redi epitet sled epitet katu se mači da upiši istenskata saštnust na vatrešnata mulitva, toj ud idnaž zavaršva s niučákvana jasnutá: “Zašto da hurtuvam na šaroku? Mulitvata ij Bog, kojtu varši sate neštá, u sate hora”[3]. Mulitvata ij Bog – tá ni jé neštu, kujétu ás ji počnivam, a ij neštu, u kujétu zémem delu, ta ni jé neštu, kujétu ás ji páva, a ij neštu, kujétu Bog ji pávi u méne: spured izraza na Sv. Pável, “ni žuveja više ás, negu Isukrast žuvej u méne” (Gal. 2:20). Pate na vatrešnata mulitva ij pusočin s točnust u hurtite na Sv. Iván Kraštitelj za Mesija: “Toj treba da rasté, a ás da se smalevam” (Iván, 3:30). U tozi smisal, da se moliš zlamenuva da malčiš. “Samija ti treba da malčiš, néka mulitvata da hurtuva”, po-točnu néka Bog da hurtuva. Istenskata vatrešna mulitva zlamenuva da sprémi da hurtuvami i da se uslušemi u malčelivija glás na Boga u nášte sarcá; da sprémi da varšimi neštáta sami i da se putupimi u unuj, kujétu Bog ji varši. U počnivanjétu na bizantijskata liturgija, kugátu predvaritelnite pudgotvanjéta sa duvaršini i satu ij gutovu za počnivanjétu na samáta Euharistija, dijákona se dubližva du misnika i mu duma: “Vreme ij Bog da dejstvuva”.[4] Imennu takvazi ij relácijata na tozi, kojtu se moli, i ne sámu pu vreme na Euharistijnata liturgija, no i u sate négvite mulitvi, publični ali lični.
Nášta čitvarta definicija, zadina ud Sv. Grigoriji Sinait, pukázva po-upredelénu karáktera na tuj Božji dejstvuvanji u námu. “Mulitvata”, duma toj, “ij prujavevanji na Krašténjitu”[5]. Božjétu dejstvie, razbire se, ni se ugraničeva sámu sas kraštenite; Bog prisastva u celija čelešći rod pu silata na fákta, či seku čeleć ij sazdádin pu prelikata na Svetata Mu Prelika. No tazi prelika ij pumráčina i zamaglena, makár i da ni jé napalnu iztrita, ud náštu pádenji u greh. Tá se vaztanuveva u parvunačálnata ji hubust i veličánstvust prez tájnata na Krašténjétu, prez kujétu Isukrast i Svetija Duh se zasélvat, pu kaćétu dumat hurtite na Baštite, “u náj-dalbokotu i náj-tájnotu sakrovište na náštu sarci”. Ama za náj-mlogjijete ud námu, Krašénjitu ij neštu, kujétu ji dubávimi u ditinsćite gudini, ud kujétu ne ustánalu spomen u saznánjétu. Makár či prejatite prez tozi sakramént Isukrast i Duh Sveti, kujatu žuvejat u námu, i nikade, báš i za moment, ni prestánvat da dejstvuvat u námu, po-više tima ud námu – s izklučénji na redći slučaje – ustánvami faktičesći bizčuvstveni kantu tuj vatrešnu prisastvie i dejstvuvanji. Istenskata mulitva, tugázi, izrazeva preudkrivanjétu i “prujavénjitu” na dubávinata prez Krešténjétu blagudát (grace). Da se molimi zlamenuva da preminémi ud sastujánjitu u kujétu tazi blagudát ja ima u nášte sarcá tájnu i biz nija da znájmi, kantu sastujánjitu na palnu vatrešnu prejémenji i saznátelnu usteštenji, kugátu useštemi i prepuznávami preku, nipusredstvenu, dejstvijetu na Duha Svetija. Spured hurtite na Sv. Kallistos i Sv. Ignáciji Xanthopoulos (XIV-ja vek), “Celta na krastijánsćija žuvot ij da se dustigni udnovu savaršénata blagudát na Svetija i Zivotudávašt Duh, s kujatu smi bli udustujéni ud pučélutu, prez Svetotu Krašténji”[6].
“U mojtu načálu ij moja kráj”. Céla na mulitvata moži da badi kázan s hurtite “Stani tuj, kakotu si”. Stani saznátelnu i aktivnu unuj, kujétu véć potenciálnu si pu silata na toja sturénija obraz, kojtu ij pu prelikata na Božija obraz i na pre-sturénjitu ud Krašténjétu. Stani takaz, kakajtu si: po-točnu, varni se u sébe si, udkrij Unuj, kujétu véć ij tojtu, slušej gu Ondzi, kojtu nikade ni prtestánva da hurtuva u tébe; pritežávaj gu Négu, kojtu duri u toze mig te pritežáva. Tuj ij Božjétu poslánjie kantu sekuj, kojtu žéli da se moli: “Ni bijte me trasili, aku ni bijte me véć namerili”.
No kaćé treba da počnimi? Kaćé, sled gá flezimi u kašti i zatorimi vratáta, treba da započnimi da se molimi, katu ne sámu da puvtáremi hurti, zadini ud knigjite, a katu udprávimi vatrešna mulitva, žuvata mulitva na kreativnu malčánji? Kaćé možimi da se naučimi da sprémi da hurtuvami i da započnimi da se uslušvami? Umestu sámu da udprávemi hurti kantu Boga, kaćé da dustignimi du mulitvata, u kujatu Bog mu hurtuva na námu? Kaćé da preminémi ud kantu mulitvata, izrazéna prez hurti, kantu mulitvata na malčánji, ud “prinudéna”, kantu “sámupuráždašta se mulitva” (saglásnu hurtite na biskupa Teofán), ud kantu “mojta” mulitva, kantu mulitvata na Isukrast u méne?
Idin náčin za da počnimi tuj patuvanji navatre ij prez uputrebuvanjitu na Invokácijata na Imetu.
“Guspudine Isukraste...”
Tuj, razbire se, ni jé idinstvenija náčin. Niti idna istenska relácija megju dváma ni moži da saštestvuva biz vzaimna slobudnuct i spontánnust, a tuj ij mlogu glávnu za vatrešnata mulitva. Néma storgji, niizmenimi pravilá, nipremennu nalágani na sate, kujatu ištat da se molat, taj kaćétu néma niti nekakva mehanična tehnika, fizičeska ali umstvena, kujatu da moži da nasili Boga da si udkriji négvotu prisastvie. Négvata blagudát se dubáve furt kača dár i ni moži da badi dubávina avtomatičnu, prez kakajtu i da badi metod ali tehnika. Etu zašto, sreštata megju Boga i čeleka u kraljéstvotu na sarcito, se različeva sas različni varijánti. U pravuslávnata čarkva ima duhovni učitele, kujatu ubáždet málku ali ništu za Isusvata Mulitva[7]. No makár či néma izklučitelen monopol u oblastta na vatrešnata mulitva, Isusvata Mulitva se ij prevarnala, za mlogubrojni iztočni krastijáne prez vekovete, u običájnija, standárdnija pać, u glávnata magistrála. A i ne sámu za iztočnite krastijáne[8]; u sreštata megju Pravoslávjétu i Západa, kujatu se ij slučila u sétnite 70 gudini, moži bi néma drugji element ud Pravoslávnotu naslédstvu kojtu da ij predizvikal takaz gulem interes, kaćétu Isusvata Mulitva, i niti idna druga kniga ne imála po-šaroka pretaglašta sila kaćétu “Pate ne idin puklonnik”. Tazi enigmatična tvorba, praktičesći nipuznáta u pred-revolucionna Rusija, dustiga gulem uspeh udvan pravuslávnija svet i sled 1920-te gudini na náša vek ij blá preubarnata na mlogjije jazici[9]. Citátelete na J.D. Salinger si spumenuvat za vazdejstvietu na “manenotu, zelénu kača gráh-bob i vazanu u plátnu knigče” na Franny.
U kako, pitami nija, se krij pretaglivaštotu na Isusvata Mulitva? Cigurnu, napreć satu, u čitirite tejni kvalitete: parvu, u tejnata simpluvánust i fleksibilnust (gavkavust); drugu, u tejnata palnutá; tréću, u silata na Imetu i čitvartu, u duhovnata disciplina na upuritotu puvtárenji. Néka da gji razglademi idno pu idno.

Beležći
---------------
[1]. Tito Colliander, The Way of the Ascetics, London, 1960, s. 79
[2]. Citiranu ud Igumen Chariton of Valamo, The Art of Prayer: An Orthodox Anthology, London, 1966, s. 63
[3]. Sv. Grigorij Sinait, Glavi, 113, Dubrotoljubji (Filokália), T. 5. V. Kallisto Ware, The Jesus Prayer in St. Gregory of Sinai, 1972, s. 8
[4]. Citát ud Psálma 118[119]:126. U garsćija originál se uputrebuva hurtata “kairos”, kujatu zlamenuva “Bog da dejstvuva”.
[5]. Sv. Grigorij Sinait, Glavi, 113, Dubrotoljubji (Filokália), T. 5
[6]. Idejata za mulitvata kača udkrivanji na Božjétu prisastvie u námu moži u idnákva stepenj da se utnáse i kantu Euharistijata.
[7]. Naprimer Isusvata Mulitva ni se spumenuva nikade u avtentičnite pisánjita na Sv. Simeon Nov Teolog ali či u gulemata antologija na Evergetinos (i d Sv. Grigorij Sinait, Glavi, 113, Dubrotoljubji (Filokália), T. 5ámata ud XI-ja vek).
[8]. Razbire se, u Srednuvekovnija Západ, i osubitu u Anglušku ij saštestvuvalu svetu pučitvanji kantu Svetotu Ime Isusvu. I makár či ima različija ud bizantijskata Isusva Mulitva, istu taj ima i očevidni paraleli.V. Kallistos Ware. The Holy Name of Jesus in East and West: the Hesychasts and Richard Rolle // Sobornost 4:2, 1982. S. 163-184.
[9]. Knigata ij prevedéna báš i na idin ud glávnite jazika na Indija – mahrati. Predhurtata na tozi prevod ij napisana ud idin indijánin, universitetsći peofesor, specijalist u duhovnustta na Imetu. V. E.R. Hambye SJ, u Eastern Churches Review, 1973, s. 77.

Saturday, December 23, 2006

92

Réku da vu izpeja neku pesma za Kolada, dano dubáva neku vrej...

Na saláša vaz Betlema

Na saláša vaz Betlema,
Páša hubava tám ima,
Oscete tám kárejmi,
S tazi svirća svirejmi.

Oganj tám za nakladémi,
I vaz négu za se-utagnimi,
Zašto gulema-j stućta,
A dripava-j bundata.

Zato Mišku nusi darvu,
Nide báve, negu barzu,
Vikaj s tébe bujtáre,
Kojtu ud stućta ni máre.

Prepravi se na pać Máću,
Ti baldazu muja Nácu,
Kurka dáj u turbata,
Sládka-j ud néja čurbata.

Idno jágne za naráma,
Bakal s vinu ud Zabrána,
Dve ali tri pléšći mesu,
Ima dosta du sélu.

Stani bráte, ti Ilija,
Ljutu namaži kučija,
Či deléku za idimi,
Čudesá da vidimi.

Hájda brájće da varvimi,
Dárve nášte zanesémi,
Na krále ud nebeto,
Ditenče božji svetu.

A ti Luku zami gájda,
I s námu brájće sigá hájda,
Pa pusviri véselu,
Sigá da čuj tuj sélu.


Hej pastire...

Hej, pastire, kako-j tuj,
Détu se tuka blizu čuj?
Tozi glás beš ángjelsći,
Tuka-j ángjel nebésći.

Ás udkole tuj slušem,
Ni šta da vu sabuždem,
Misla, dicáta pejat,
Megju tej se veselat.

Al’ uscete izbleja,
Da gji smira ni smeja,
Sate na gás stánaja,
Glavite si dignaja.

Bože, mili, kako-j tuj,
Mislil sam se ás na tuj.
Briga sam si ás gudil,
Za tuj sam vás sabudil.


O badžanáku Gargule

O badžanáku Gargule,
Drágji ti, moj tizule,
Čudu sam ás sanuval,
S idin ángjel hurtuval.

Toj na méne-j ubáždel,
Ci Isus dnés se-j ráždel,
Za udkupi Toj sveta,
Ud véčnata pedépsa.

Pitajmi sámu Matija,
Toj znáj dubre Biblija,
Za ubádi náj-bolja,
Sigá-j u dubra ole.


Ni viditi li dzvezdata

Ni viditi li dzvezdata,
Varhu unazi sejata,
Tá tulmáči Pismotu,
Za ubádi novotu.

Na tozi svet za dodi,
Mesija za se rudi,
U Betlema na juga,
Za udkupi náruda.

Za tuj sigá barzajmi,
Sate hora prebrájmi,
Tuka da s-hurtuvami,
Náj dubre da-j slágami.


Dubre duma Matija

Dubre duma Matija,
Námu se-j rudil Mesija,
Tuj ubážde dzvezdata,
Détu-j varhu sejata.

Ni sveti za bedevá,
Táme unaze dzvezda,
Tá neštu zlamenuva,
Námu sinca upatva.

Za tuj da utidimi,
U sajata flezimi,
I tám za namerimi,
Kogu nija trasimi.

Du sejata stignajmi,
Na red sinca fleznajmi,
Seći da se pukluni,
Dara dole da gudi.


Ás za fleza náj-parvi

Ás za fleza náj-parvi,
Zako sam ás náj-stári,
Na zemete za klékna,
I taj za se pukluna.

Dubre-j rékal Matija,
Ci tuka-j náš Mesija,
U jáslite toj liži,
Srede dvete živini.

Jala brájće, ditenče,
Kaćé revé milenče,
To za umré ud stućta,
Za mu dám’ ás bundata.

Šile čarnu ás dávam

Šile čarnu ás dávam,
Náj-dubélu, ni váram,
To sled méne-j hodilu,
Leb un méne-j dubilu.


Sirmá ás kako da dám

Sirmá ás kako da dám,
S kako da gu zarádvam?
Imam málku sirenji,
Za prejémi ud méne.


Ás náj-mládu bujtárče

Ás náj-mládu bujtárče,
I biz májća saráče,
Imam svirća hubava,
Za mu ja ás hariža, hariža.


Iláti pukulence

Iláti pukulence,
Molimi se milence,
Da námu dadé Mesija,
Mir, blágusov négvija, négvija.

Zdráv rudéni ti mládi,
Udkupitelj náš drágji,
Ud horata zlo mani,
Ud grej zámanj gji bráni, gji bráni.

U mir dáj da-s imami,
Da se ni uvredvami,
Tébe Boga milvami,
U Ráj idnaž rádvami, rádvami.


Iláti, o, sinca, iláti dicá

Iláti, o, sinca, iláti dicá,
Vaz jáslite u sirumáškata seja,
Da viditi u tazi nošt presveta,
Kakva Rádust stori nebésći Baštá.
U jáslite gladejti i u sejata,
Kako se pukázva u svetlust jásna.

U čisti pilni, božánsku dite,
Sas mlogu-j po-milnu ud ángjelete.
Na senu i pleva, e tuka liži,
U Jozef s Marija sas rádust vidi,
Pastire pubožni ji slávet s molbi,
Nebésćite duhve ji fálat s pesmi.

I mleku i máslu, pastirsku dite,
Sas rádust gji u sajata dunisé,
Sas hubava oška idno košinče,
Sas cveći naćičinu idno jáganče,
Klaneti se i mu s pastire nija,
Kažeti mu fála za satu sigá.

Friday, December 22, 2006

91

Sveti Toma
Dnés ij Sveti Toma, pa vájda pántiti, či nekupać na tozi denj ij imálu običája da se “mati”. To ij blo taje: ránu sutrenjta bába ij stánvala parva i ij unásela u sobčitu málku pleva, kujatu ja ij raztilela pu dole, na zemete. Posle ij farlela udgore i málku hrana (kukuruz, žitu, čimić) i ij vikala: pi-pi-pi, pá-pá-pá i t.d, tojest kaćétu se vikat (se mámat) životnite. Tazi hrana ij blá pákvana još ud večera u idna košinca, pa udgore na ustánalite zarneni hrani ud košincata bába ij ugvádela jábalći i vrejta. Košincata ja ij ugvádela pud tarpézata, na razsipanata na zemete pleva, i ij dumala: “Čestitu vámu, Sveti Toma! Sveti Toma da dunesé zdrávu na márvata”. Sled tuj ij sedela na plevata, “da mati”, katu prez tuj vreme ij barkala s racite u košincata i ij dumala: “Taj da trijat kukošćite jajcáta”. Sled gá sa stánvali i drugjijete ud kaštata, ij trebalu i tija “da matat” i da dumat tezi hurti. Zarad či sa matili, dicáta sa dubáveli jábalći i vrejta. Aku já prez tozi denj ij dvádel neku kumšijin ali rudbina, ij trebalu i toj da mati. A aku se ij slučvalu, či prez gudinata da izmrat piletata, da ni snáset ali da ni matat kukošćite, kaštovnite sa se sardeli na tozi/tazi, kojtu paruv ij dušal gustenin na Sveti Toma. Se ij dumalu, či toj néma “dubar puflez” ali či “ij izmámil piletata” i na sledvaštata gudina, na tozi denj ne gu pušteli da flezva u dvora. Aku já na tozi denj parvija gustenin ij bil maž, to kaštovnite sa se sardeli, zaštotu se ij dumalu, či za imat sámu pitli. Na tozi denj ne se pustireli dreji “za da ni se izbáčet” kukošćite. Iz sélu sa hodili i ciganći da matat, a za tuj sa dubáveli brášnu sas situ “za da badi sita gudinata” i slanina ali májs, za zdrávu na márvata. Na 21 december sate sa hodili na sétna ránna misa. Cel denj ne se hodilu nikade. Ni se predé, ni se tičé, ni se meté, ni se dáva ništu na zájam. Večera, ud plevata na kujatu se ij matilu, sa nosili u štaloga, u kurnika i u kočinite a málku pleva, zágjnu sas zarná hrana, se ij pázila za Bábin denj (24 december). U Vinga, mumata kujatu ne mogala da se užéni, na tozi denj ni treba da jadé ništu, a sámu da natopni pu idin dribenj leb u seku idno jádenji. Na sledvaštata sutirna ij trebalu da premeté u kašti, da preberé smetite i drobenete na lupátata i da gji farli. Sled tuj da stapi na lupátata i da glade prez zágrada. Na tozi denj žinite sa čistili, sa kapili dicáta i sa gji učili da pejat pesmi za na Betlehem. Ud Sveti Toma pa du na Kolada ni se predé, ni se tičé zarad dicáta da ni se razbuoat ud “niváljana bolest”. I taj kaćétu nekupać, i u Vinga, i u Bišnov ij blo denj za pijác, tozi denj se ij zvál “méden čitvartak” ali “méden pijác”. Dnés se ij kupuval méd za Kolada. Meda ij trebalu da se kupi u novu burkánče.
========================================
“Baštá náš” u originál
Slučájnu sam nameril idin interesin link, sas mulitvata “Báštá náš” na aramejsći jazić, jazika na kojtu se duma či ij hurtuval Isus.
http://www.tlig.org/
[Transkripcijata ij naprávina pu fonetičnata ázbuka (Phonetic pronunciation)]:
Aboon Dbashmayo (Baštá náš, kojtu Si na Nebeto)
Nethcadash shmokh (Imetu Ti da se pusveti).
teethe malkoothokh, (Kraljéstvotu Ti da dodi),
nehwe sebyonokh, (Olete Ti da badi);
aykano Dbashmayo off bar’o. (Kaćétu na Nebeto, taj i na zemete).
Hab lan lahmo dsoonconan yawmono, (Kátadenjšnija leb náš dáj mu námu dnés).
washbook lan howbain wahtohain (i uprusti mu na námu náša dalgj)
aykano doff hnan shbakn il hayobain (kaćétu i nija upráštemi na nášte dlažnici)
lo thaalan il nessyoono (i nide mu uvižde u nápast)
elo fasson men beesho (negu mu izbávej ud zlo)
metool ddeelokhee malkootho, (otu tojtu ij Kraljéstvotu)
ou haylo ou Teshbohto, (i puterata, i slávata)
loalam olmen Amin. (u sate veka. Amen.)
[Sétnite tri reda nija máj ni gji molimi...]
========================================
Kolada u Kanáda
Vájda sti videli véć na Foruma, a za unezi kujatu još ni sa upisani, etu kako ij izprodila Ani Dusciuc (Bacene): Sas trudbata na guspudarete Cherciov Matei, Ghergulov Gyusi i Ani Dusciuc smi uspeli da preberémi palćenskotu družstvu ud Ontario i ukulinata, siga, za 4-totu sreštenji za Kolada u Canada. Prebirenjitu se ij daržálu u Novotel ud Toronto. Tazi gudina smi se prebrali kulu 30 personi i dicá.Dicáta sa peli na Bethlem i sa se razdávali pudáraci. Sas tazi prelega smi prebrali malku nosce, kujatu sa se prátili za grupa "Kolada za sinca" ud Bišnov. Pá ud néja sa i svetičitata. Ji zafálem mlogu!
========================================
S tazi prelega, za unezi kujatu znájat rumansći jazić, išta da predstáva idin mlogu interesin blog, “Prin colţuri de lume” (http://mirelka.blogspot.com). Toj ij na Mirela Kerčov ud Toronto, kujatu zágjnu sas idin drugár, Mircea, imat za ćél da zabidat zemnotu kalbo s biciglete. U momenta tija sa u Bolivia. Idin varijánt na anglušći jazić ij bloga na Mircea, kojtu za gu nameriti na http://acrossinfinity.blogspot.com/.

Monday, December 18, 2006

90

Palućénka ‘j hubavilća...
ANCA AGNETA PETROV ij rudéna na 7 máj 1984 g. u Timišvár. Ud na 14 gudišna vazrast ij počnala da se zanimáva sas modeling. Kača model, ij rábutila za puznáti rumansći i čuždi stiliste i firmi, kaćétu naprimer Cătălin Botezatu, Jolidon, Pasmatex, Lingerie Naturelle i dr. Ij učástvala i na različni festivále: International Romanian Fashion Week, Luis Vuitton Cup 2005 Trapani, Fashion Day za L'Oreal Haute Couture Francaise 2005 ud Palermo kaćétu i u kalindáre ACQUA GERACI 2005. Prez 2003 g. ij blá izbrána i kača Miss – Miss Tourism World Timişoara. Prez 2004 g., zágjnu sas fotográfa Nicola Buscemi, sa napávili agencijata Anca Models Management. U momenta Anka žuvej i rábuti u Palermo, Itálija. I pu kaćétu ubážde tá na sájta, aku neku mimuče ud Rumanija ali ud pu sveta žéli da si počni profesijonálin žuvot u sveta na modelinga, tá i Nicola sa gutovi da pumognat. Taj či, možiti da ji pišiti na info@ancamodels.com. A tejna sájt za gu nameriti na http://www.ancamodels.com/.
Svetičita sas Anka Petrov možiti da viditi i na sájtvete http://www.nicolabuscemi.com/ i http://www.visivamodels.com/.
========================================
I taj kaćétu sam se zaprekázal za Anka, vu predlágam da viditi i idin videoklip s néja, ud vremeto kugátu ij blá u ansámbala "Slávjak". Klipa ij ud Festivála Pro Etnica kojtu se ij daržál u Sighişoara prez 2003 g. U klipa, pukraj Anka Petrov pejé još idna Anka, Anka Peiov.

Sunday, December 17, 2006

89

Prikazka sas čarnata méčća
Káj či ij blo u idna sabuta sutrenjta; na plážata ud Jacksonville ij svetilu véć slancitu, horata sa se pákvali za idin spukojin denj. Na idnaž Mike Carter vika na žinata mu, kujatu ij blá još u odara: “Carol, ni šé me vervaš, no u gradinčitu ud napreć dumá ima idna čarna méčća!”. Tá ij udvarnala: “A-be!”. Ama to báš taj ij blo: legnič na peseka, pud darváta banáni, ij sedela idna méčća ud 135 kg! Homa ij dušlá policijata. Sa bli viknati i horata kujatu se zanimávat sas divite dzveri. I taj kaćétu ne se štelu ubivanjétu na méčćata, kujatu megju drugotu ij imála i idna rána na dzádnija desnija krák, vreme na máj tri saháte se ij čekalu, durdi ne stignala idna puška sas trankilizánt ud St. Johns. I taj kaćétu idin ranén dzver moži da badi po-hargjev ud kaćétu ij ubiknuvénu, zonata ij blá pázina ud mlogu policáje. A horata sa se sabireli ne tolkus da gladet ráždenji-slancitu, kolkutu spektákala s méčćata. Náj-posle, sled 11 saháte, ij stignala i puškata. Tozi, kojtu ij grabnal tranklilizánta u méčćata, ud na kulu 15 métera, ij bil náša Feri Kásćva, kojtu tugázi ij rábutil kača Wildlife Officer. Gulemata méčća ij skoknala, ij preskoknala nekolku gradinčita durdi ne si naprávil efekta trankilizánta, i sled tuj ij pádnala dole i ij zaspála. Osem zdrávi mažje ij trebalu za da možat da ja zanesat u Departamenta za divi dzveri, katu sa ja nosili u idin gulem galab nájlon.
Tuj se ij slučilu u počnivanjétu na juni 2004 g. i celata istorija za ja nameriti na
http://www.firstcoastnews.com/news/news-article.aspx?storyid=19550
i svetičitata na
http://www.firstcoastnews.com/photos/2004-06-05bear/index.html.
A po-više moži da vu prekáži samija Feri...

Policájin mámi “Florida Fish & Wildlife Officer”-a Francisc Castiov du idna
dubra pozicija, ud kujatu da moži da grabni trankilizánta u méčćata.

“Florida Fish & Wildlife Officer”-a Francisc Castiov sedi na kulu 15 métera
ud méčćata i ij gutov da grabni u néja.

========================================
Taksidermija
I taj kaćétu sam spumenal za Feri, išta da vu pukáža i négva sájt sas taksidermija, tojest preparirvanjé na martavu životnu taj, či to da izgladva kača žuvu, katu se napalni kožata sas pleva ali drugjije pudobni neštá. Feri ij počnal da preparirva različni “farkáti” ud 1975 g., katu ij bil još škulár. U momenta toj rábuti kača wildlife biologist a taksidermijata ja káre kača hobby.
A pu kaćétu izgladva ud svetičitata ud na sájta, négvite raboti sa mlogu kvalitetni, izgladvat tvarde hubanći i, pu kaćétu ubážde toj, sa i na dubri ceni. Po-više neštá za nameriti na sájta
========================================
Životnu, rástba ali minerál?
Idin kas test: treba da pregladeti 16 svetičita i da izberéti, ud kakaj regn ij predstávinotu u seku idno svetiče. Za žálust ás sam ugátal sámu 12 ud 16. Vižti, či aku napráviti po-gulem skor, sti i puzdráveni!
========================================
Eukarya ima za cél da predstávi florata i fáunata ud Rumanija. Taj či za nameriti tuka dosta informácija (taksonomija, morfologija, biologija, ekologija, etologija) za náj-mlogjijete ud životnite i rástbite ud daržávata, kaćétu i dánni svazani sas ekosistemete i habitátete ud Rumanija. Sájta mi izgladva či ij po-više za šarokata publika, ud kolkutu za specijaliste, ama lel ij dubre, či ima ud kade da se informiraš na barži.
========================================
Idin sájt kojtu zaistu vredi da se puseti!
Klasični skanirani knigji, litográfiji, gravjuri i dokumenti ud perjoda 1550-1900 g., svazani sas zoologijata, za nameriti na ádresa:
http://digitalgallery.nypl.org
========================================
Idin video kojtu vájda za vu najéži...
http://www.petatv.com/