Monday, December 21, 2009

485

Idin denj cáre ij utišal, zágjnu sas négvite slugji na lov u idna gura, kadetu sa žuveli mlogjije majmune. Katu sa gu videli, sate majmune sa počnali da begat ud stráj. Ij ustánal sámu idin majmunj, kojtu ne gu ulágal i ij pudskáčel spukojnu ud klonj na klonj, kača u baziknéš.
Cáre ij farlil idna strelća kantu majmune, ama toj ja ij uluvál ud vazduha. Katu ij videl tuj, cáre ij zapuvedal na sate slugji da gu ucélvat. I ud idnaž idna ćiša ud strelći se ij zapusnala kantu majmune i toj ij pádnal dole, martav. Tugázi cáre se ij ubarnal kantu négva prijatelj:

— Videl li si kako se ij slučilu? Tozi majmunj ij iskal da se pufáli sas négva um i sas tuj, kakotu znáji da ji právi. Toj ij verval u négvata sila i u négvotu májsturstvu i či nikuj i ništu ni moži da mu naškodi. Zapamti tazi slučka i nikade nide si pukázva náj-dubrite tojte káčestva napreć horata.
Sled katu sa se varnali u kaštélata, prijatela ij počnal da sledi pate pukázan ud cáre Toj ij probal da se izbávi ud satu, kujétu gu ij právilu da badi po-gorin ud drugjijete i za kasu vreme nikuj više ne znájal niti kaćé da se darži sas négu, niti kaćé da gu vláda.
* * *
Tazi prikazka sadarže u néja idin ud náj-glávnite klučve na Dao. Tám se duma, či satu unuj, kujétu ij hubanku u čeleka, treba da se pázi u tájna. Unuj, kujétu ij istensku u vás, treba da ji páziti dalboku u sarcito zaštotu, kugátu istenata ij izkrita, tá rasté kača zaranče, kujétu ij pupádnalu u dubra zeme. Aku ji izváditi navan, za da ji vidi sekuj, to za umré biz házna. Pu tozi náčin, u vás nikade néma da cafnat cvećáta. Kantu satu, kujétu ij istensku u vás, treba da se vládati kača kantu zaranče. Treba da mu dadéti, u váštu sarci, dubro mestu u kujétu da moži da rasté i nideti ji vádi, da ji glade sekugu. Ama nija sincata právimi báš naopaku: unuj, kujétu ni jé báš u reda, ji krijmi vatre u námu ni ni štémi nikuj da ji vidi, a unuj, kujétu ij hubavu u námu, ji sočimi na sekugu i se fálimi sas néj. Ud tuka za dodi i ugásvanjétu na čeleškotu, zaštotu hargjevotu rasté ud vatre, a istenskotu se gubi i izhaniva. Niistenkotu rasté i dáva plod a istenskotu umire…
==============================
Jágudata
Idin čeleć ij varvál iz pate. Na idnaž, ij sapćásal nazać négu idin tigar. Katu gu ij videl, čaleka ij počnal da bega sas sate sili. Tigara sled négu! Na idnaž, čeleka ij stignal du idna propast. Toj ij počnal da se splušte pu néja, ama ij lasnal. Za sréća, se ij uluvál sas idnata raka u idna žila. Ud gore se čuji tigara da se raži. Katu ij pugladel na nadole i ij videl, či tám sedi idin drugji tigar, kojtu i toj mu se zabi. Sas idnata raka uluván u tanćija korenj, čeleka ne znájal više na kade ud stráj. A za da badi satu još po-hargjevu, idna miška ij izlezala ud tejnata dupka i ij počnala da gloždi korene… Zaubikulén ud sate starni ud opasnust, čeleka ij sapćásal, báš nepré négu, idna zrela, hubanka jáguda. Sas slobudnata raka ja ij udkasnal i ja ij baknal u ustáta.
O, kolku sládka ij blá!

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home