Sunday, September 23, 2007

178

Na 12 september sistrata Katarinka BUDUR, ud kongregácijata "Sv. Josif na Javlénjitu" ij puložila véčnotu ubićávanji u čarkvata "Ráždenjitu na Blažéna Divica Marija" ud Belene, Balgárija, čarkva kujatu ij pusveténa na blažénija Evgeni Bosilkov. (Du gudini za praznikuvami 10 gudini ud négvata beatifikácija).
Glávnu za spumenuvanji ij vájda tuj, či ud više ud 50 gudini nikuj još ne pulágal véčni ubićávanjéta u nikopolskata epárhija, a nášta palćénka ij parvata kujatu utváre ud novu tozi pać!
Liturgijata, kujatu ij počnala u 11 saháte, ij blá udslužina ud biskupa na Nikopolskata epárhija, monsenjore Petko Hristov, zágjnu sas još 10 guspudine. Sled liturgijata i sled predikata na biskupa Hristov, kojtu ij pudbelezal či tuj ubićávanji ij gulem dár za epárhijata, sistrata Katarinka ij zastánala napreć ultára ij ij prečala formulata na ubićávanjétata, parenj na francuzći jazić, posle na balgarsći jazić. Sled tuj ij kléknala napreć biskupa i ij dubávila ud négvata starna blágusova. Posle ij pudpisala listotu sas ubićávanjétata. Listotu ij blo pudpisanu i ud biskupa Petko Hristov i ud sistra Smaragda Russo ud Athena (garsku), oficijálnata rakovoditelća na sistrite josefinći. U tozi moment čarkvata ij počnala da rakupléska. Sled krája na liturgijata sate kujatu sa bli na misa sa dubávili maneni spomene. Na tuj praznuvanji ij blá i tejnata familija ud Stár Bišnov – tejnite rodnici, bráta i sistrata – kaćétu i rudbini, bližni i drugáre – obštu kulu 40 tima. Praznika sa gu uvažili i sisitri ud Athena, (Garsku) i ud Balgárija, ud različni konfesiji: vikentinći, pasionistći, josefinći, franciskánći, benediktinći i sestri na Májka Terezija ud Kalkuta.
Sistrata Káti ij rudéna na 20.03.1969 g. u Smikluš, Rumanija, kača tréćotu dite na Gjura i Katarinka Budur ud Stár Bišnov. Tá ima idin báču, Páli i idna sistra, Marijka. Sled katu ij zavaršila liceja u Stár Bišnov, ij počnala rabotata u grádsćija špitálj ud Smikluš. Sled 7 gudini rabota tám, na 26 gudini, ij počnala da se usešte pretaglina ud duhovnustta na Evangjélata. Za da si izpalni tazi duhovna žélba ij utišla da uči u kongregácijata "Sv. Josif na Javlénjitu" ud Cluj-Napoca, kadetu ij sedela idna gudina. Sled tuj, prez 1998 g. ij blá izpordina za još idna gudina u Severna Itálija, za da si prudalži škulisvanjétu, a posle, za još dve gudini – u Rim. Parvite ubićávanjéta kantu čarkvata sistrata Katarinka gji ij puložila prez 2001 g. u Rim, sled kujétu ij blá izprodina u Balgárija, vaz sistrite-josefinći ud Belene. Za da se pudgotvi za véčnite ubićávanjéta, ij bá izprodina vreme na tri meseca, megju september-november 2006 g., u Rim, i idin mesec, prez máj 2007, u Venecija.
(Pu materijále na Rosica Zláteva, korespondent na Rádio Vatikán).
Materijále na Rosica možiti da gu prečetéti na balgarsći na
http://www.oecumene.radiovaticana.org/bul/Articolo.asp?c=154688,
ali da gu čujti na http://62.77.60.84/audio/ra/00087156.RM (na balgrasći jazić).
Kaćé se ij useštela na tozi denj samáta sistra Káti možiti da čujti na
http://62.77.60.84/audio/ra/00087155.RM (na balgarsći jazić).
Svetičitata sa ud Nikoleta, kujatu ij bá i tá na tuj praznuvanji i se nadevam či za ji prekáži i na Rádio Timišvár.
Mlogjije drugjije svetičita možiti da viditi i na bloga na Svetlána:
http://karadzhova.blogspot.com/2007/09/blog-post_12.html========================================
Sigá 25 gudini profesora Scott E. Fahlmann ud universiteta Carnegie Mellon ij uputrebuval za paruv pać u idin mesáž izprodin prez kompjuter dve točći, idna linija i idna paranteza :-) za da pukáži idno razsmenu lici [emotikon]. Dnés, sinca puznávami tozi znák. Fahlman ij izprodil emotikone u idin mesáž na 19 september 1982 g., u rámćite na idna diskusija prez Internet; toj ij bil napisal tugázi: "Predlágam slédnite karáktere za unezi, kujatu ištat da se šálat. Figurata treba da se glade starniši, sas glavata pulégnata kantu levojtu rámu".

Friday, September 21, 2007

177

Purple Ribbon Day
Na 21 i 22 september sate adepte na različni religjiji, kujatu sa svazani sas Zemete (wicca, šamaniste i t.d.), za nosat pu idno pantliče lilevu na ćitkata na rakata. Tuj ij za da se razpuznájat pu megju tej no i za da pukážat na sveta, či ni se sramuvat s tejnata religija.
========================================
22 september - dene biz automobile
Seku gudina, na 22 september u hiljadi váruše ud pu sveta ij zabranénu da se hodi s automobila u centara i horata sa nakurážini da hodat u peš ali s bicigle. Tuj se právi na inicijativa na Europejskata Komisija, u rámćite na"Europejskata nedele na mobilnustta" (16-22 september). za paruv pać tazi inicijativa ij blá zadina u Francuzku prez 1998 g. Tazi gudina za se uklučat i 98 váruše ud Rumanija, zágjnu sas drugjije 1.544 váruše ud 40 daržávi. S tazi prelega u Bukuréš za se organizira idno defilirvanji na bicigle, a u centara na Brašov i u Poiana Brašov, megju 10 i 17 saháte za badi zabranénu da se patuva s automobila. A u Timišvár, megju 11-12 saháte za se zabranat automobilete pu traseja bulevárda Vasile Parvan - Leonardo da Vinci - Mihai Viteazul i za ima idin konkurs sas bicigle i role za dica, katu glávnata nagráda ij idin bicigli ud Sport Bike Center Timišvár.
========================================
Moturbicigle ud nekupać

========================================
Aku se interesuvati ud učenji na čuži jazici, etu idna logura bizplátni kursve:
http://www.word2word.com
========================================
I idin mlogu barz anglušći rečnić. Báš kača ninja!
http://www.ninjawords.com
========================================
A Spelljax vu pruvereva právupisa na anglušćija jazić pu vreme na pisanjétu na teksta: http://www.spelljax.com

Monday, September 17, 2007

176

Prepuznávam, či ni se mlogu interesuvam ud novite "spirituálni", "duhovni" amerikánsći "naući", ud fela na channeling i t.d., no taj kaćétu žuvejmi u idin svet sas hora, kujatu vervat u takvizi neštá, se dupáde da gji ulágami vájda i tej, osubitu či tuj, kujétu ji ubáždet, ni jé neštu za hargjevu, a za dubre...
I taj, durdi horata za si gladet rabotite, kača u seku ubiknuvén, denj nekolku tima znájat, či neštu mlogu glávnu za se sluči utre, 18 september 2007 g. Tobias (idin "duh", idna energija, kujatu se prujaveva prez Geoffrey Hoppe) udkole ij ubáždel, či na tozi denj čeleškata savest za naprávi idin kuantičin skok. Tá ni šté slédva više puznátija, lineárnija pać. U mestu négu, za unezi, kujatu sa utorini kantu novotu i kantu nipuznátotu, za se utorat novi vazmožnusti. Tobias duma, či na tozi denj ni šté usetimi ništu niubiknuvénu, ama kugátu, sled vreme, za puglademi nanadzać, za vidimi dene na 18 september 2007 g. kača idin preminat prág. Utre, u Taos, New Mexico, horata kujatu se zanimávat sas chanelling i drugjije pudobni neštá, za praznikuvat pu tejna náčin tozi denj. Možiti da se uklučiti i vija, online, na ádresa www.quantumleapcelebration.com.
Aku pak némat kompjuter nasrešte, makár spumeneti si na tozi denj, či sti část ud toze svet i zafálejti za tuj, či sti se rudili, či sti žuvi i zdrávi.
Idna ud glávnite lekciji na Tobias ij tazi, či treba da prejémimi neštáta taj, kaćétu sa tija, biz da gji sadimi. Probajti da preminéti prága na misli kaćétu "právilnu" i "grešovnu", "dubro" i "hargjevu", "bugát" i "surumás", "rádusin" i "tažin". Taj či, nideti tolkus da misliti, a po-više useštejti!
Na tozi denj, napraveti neštu za samite vás: kupeti si neštu hubanku, jážti neštu hubavu, utideti i se razšétajti iz párka. Drugu neštu, kujétu možiti da ji napráviti: napišeti si idno pismu. Ugudeti ji u plik, zalepeti gu, pa ji ustaveti na cigurnu mestu. Sled dve gudini ji utureti...

Ama náj više, rádvajti se!
========================================Etu idna hubanka iljuzija sas tigare. Dali sti namerili 11-te tigare? Ali ima po-više?

Sunday, September 16, 2007

175

Putékče krénva-ud moja prág –
Bizkrájinu, ugradénu s treva.

Pretaglin, ás, ud tozi ráj
Pu néj za treba da varva.
Da si vleča-izmurén’ peti
Durdi po-gulem pać za stigna,
Sabrál stapunći i saništá...
A posle nakade? Ni znája!
(J.R.R. Tolkien)========================================
Idin sélenin sedi sadnič na stolčitu ud napreć kašti i se rádva na véčarnata ladina. Pukraja ij bil pate, kojtu ij menuval u sélutu. Idin čeleć, kojtu ij menal pu tuka, ij videl sélenina i si duma:
– Toze čeleć sekać ij idin marzeliv, pu cel denj sedi sadnič na stolčitu i ni právi ništu...
Sled málku ij menal drugji patnić. Toj si ij rékal:
– Toze čeleć sas cigurnust ij gulem ženkár. Sedi tuke, na stolčitu i debni da menat mládite mumi, za da se zakáčva u tej.
Náj-posle, ij menal i tréćija patnić. Toj si ij mislil:
– Toze čeleć sekać ij idin rabadžijin. Prez celija denj ij rábutil, a sigá se rádva na zaslužinata udmora...
Istenata ij tazi, či ni znájmi gulema rabota za sélenina, kojtu ij sedel sadnič na stolčitu. Ama možimi da ubádimi mlogu za trimata patnici: parvija ij bil idin marzeliv, drugjija, idin hargjev i kuvárin čeleć a tréćija, idin rabadžijin.
Satu, kujétu ji misliš ali ubádiš, hurtuva za samija tébe; osubitu kugátu precenevaš drugjijete...
(Pu Bruno Ferrero)

Wednesday, September 12, 2007

174

Universiteta ud Oxford išti da naprávi kursvete za Shakespeare ud zadalžitelni na fakultativni. Za sigá, studentete ud sétnata gudina, specijálnustta angluška literatura sa dlažni da studijirat sate 36 teatrálni pijesi na Will. Aku rešénjitu za badi udubrénu, to studentete za možat da si izberat idin ávtor ud XVI - XVII-ja vek ud idno listu sas 20-25 imená. No Royal Shakespeare Company (RSC) se mislat, či idno takozi rešénji, zadinu ud Universiteta Oxfod, moži da puvlijáji i na drugjijete universitete. Specijalistete u biográfijata na Shakespeare još ni sa iznamerili, kako se ij slučilu u gudinite kujatu "fálat" ud négvata biográfija: 1582-1592. Teoriiji dumat, či pu unuj vreme toj ali ij rábutil u Spánija (le vájda ne brál kapini!), ali ij prepudával u idna škula ud Wells, ali či ij patuval iz Anglušku sas idna trupa aktjore. Naskoru, španjolkata Ines Paris ij naprávila idin film, „William i Miguel“, kadetu pukázva, či katu Shakespeare ij bil u Spánija, sa si delili idna libovnioca sas Miguel Cervantes.U filma na Paris, sled katu si ij napusnal žinata prez 1580 g., Shakespeare (igrán ud Will Kemp) ij utišal u Spánija, kadetu ij rábutil za Angluškotu pusolstvu i ij bil katoličánsći špionin. Toj se srešte sas Miguel de Cervantes (igrán ud Juan Luis Galiardo) i tija i dváta se zaljubvat u idna žina: Leonor (igrána ud Elena Anaya). Pu tozi náčin filma ubjasneva nekolku aspekte ud žuvota i trudbata na Shakespeare, osubitu vlijánjitu na Cervantes i tuj, či toj ij puznával dubre négvite tvorbi. A tuj, či sled guinata 1580 i dvámata sa počnali da pišat pu drugji náčin, se ubjasneva prez tejnata srešta sas mumičitu ud Spánija: sled tazi gudina Cervantes ij napisal „Don Quijote“, a Shakespeare, kojtu du tugázi ij pisal po-više komediji, ij počnal da rábuti na tragedijite.
========================================
Valea Plopului ud okraga Prahova, Rumanija ij idno jáku interesnu sélče. U néj žuvejat sámu 300 familiji, ama tuka ima... 26 čarkvi! Na sekade u sélutu ij videć turni: pukraj škulata, u dvora na horata, na krastupatišta ama i u dulinite i bregjištatáta ud naoklu.

Tuesday, September 11, 2007

173


Migdála
Visoku, právu, jáku i sas krunata blizu du nebeto, idno migdálevu darvu ij kraluvalu nad livádata. To mlogu ij blo rádusnu, kugátu različnite rabčunći sa se krili iz négvite lisći ali sa si právili gnezdá megju négvite klonjta. Tija sa mu peli i čurulikali pu cel denj.
Ama idnaž, na négvite klonjta ij sadnal idin kaljváč. Kaljváča ij usetil, či pud kurata na darvotu ima mlogjije ukusni čarvejčeta, taj či si ij "naostril" kjavnicata i ij počnal da vádi čarvejčetata i da gji jadé. Na migdála ne mu se báš videlu tuj neštu: tozi kaljváč za gu usmeši, katu mu nadupči sata kura! Taj či ij probal na naprávi satu, za da izgoni kaljváča. A toj, idin denj sámu se ij mánal... Ud tugázi, čarvejete s se uzmložili, sa izrásnali po-gulemi i sa mu izeli satu darvu ud pud kurata. Sled tuj, ij stigalu da dodi idin málku po-jáć vetar, i visočija migdál ij pádnal na zemete...
Taj či, aku te bij nekujk na glavata i ti pudbelezva nidustátacite, nide se jadosva, a mu zafálej!
(Pu Bruno Ferrero)
========================================
"Razgánejti" mlogu redći i cenni knigji prez Octavo
Mlogjije puznáti istoričesći - i ud sate drugjijete sferi - knigji sa dustapni dnés za razgladvanji prez Internet. I aku u menatotu knigata u elektronin formát ij blá predstávina častu pate biz svetičitata, za da ni ujémi mlogu mestu, edicijite na Octavo predstávet taj svetičitata i drugjijete vizuálni elemente ud knigata, kaćétu i teksta, u kojtu moži da se trasi i da se pudbelezva.
========================================
Kolku hora žuvejat na Zemete? Kolku tima se raždet i umiret u seku mig? Aku vu intersirvat tezi neštá, etu idna mlogu interesna statistika u reálnu vreme: http://www.worldometers.info/

Monday, September 10, 2007

172

Idno gulemu kuče, kujétu ij šétalu nasám-natáta, ij flezalu slučájnu u idna soba, na kujatu stenite sate sa bli ud ugledála. Taj či, ud idnaž, kučitu se ij videlu nauklunénu ud drugjije gulemi kučita.
Nervoznu, ij počnalu da se zabi i da láj. Razbire-se, či i kučitata ud ugledálata sa si pukázali i tija groznite zabi. Taj či, kučitu ij počnalu da skáče nasám-natáta, za da se pázi ud drugjijete kučita, sled kujétu se ij farlilu nad idno ud kučitata ud ugledálutu. No sled katu se ij jáku udárilu u ugledálutu, to ij pádnalu biz dah na zemete, ublenu u krav...

Kako razbiremi ud tuka? Pa lel tuj, či furt namerimi unuj, kujétu ji trasimi. Zaštotu, aku kučitu bi počnalu da marda véselu s upáškata, i kučitata ud ugledálutu bija mu udvarnali pu saštija náčin, i tejnata srešta bi blá idin istensći práznić...
========================================
Kaćé možiti da napráviti ud idin doberman - poodle?
Da znájti, či ni jé nikak mačnu, aku gladeti slédnite svetičita.http://www.attackchi.org.au/kits.htm
========================================
Idin stár čeleć ij sedel nakraj nivata, udvan sélu. Du négu se ij dubližil idin mladok, i gu pita:
– Ni sam bil još pu tezi mestá. Kakvi sa horata ud tuje sélu?
Stárija mu ij udguvoril:
– Kakvi sa bli horata ud tojtu sélu?
– Pa lel sa bli mlogu hargjevi. Zarad tuj i sam se mánal ud tám.
– Istu taj sa i horata ud tuje sélu, ij udvarnal stárija.
Sled málku, du négu se ij dubližil drugji mladok, i mu ij ugudil saštotu pitánče:
– Dabe sam stignal pu tezi mestá. Kakvi sa horata ud tuka?
Stárija gu ij pital i négu:
– A kakvi sa bli horata ud tojtu sélu?
– Pa lel sa bli dubri, čestni, prijatni. Sam imál mlogjije drugáre tám i mi ij žálj, či ij morelu da gji napusna...
– Istu taj dubri i prijatni sa i horata na tuje sélu.
Idin sélenin, kojtu ij bil pukraja, ij čul tezi rázguvore, i sled katu i drugjija mladok se ij mánal, se ij ubarnal kantu stárija i mu ij rékal, kača za da gu pugádi:
– Kaćé možiš da dadéš dvá različni otguvore na idna i sašta pitanka?
– Sine, sekuj si nosi sveta u négvotu sarci. Ondzi, kojtu ne nameril ništu hubavu u négvotu menatu, ni šté nameri ništu hubavu niti u badešte. A naprotiv, ondzi, kojtu ij imál verni drugáre nekupać, za si nameri makár gá drugáre...
(Pu Bruno Ferrero)

Wednesday, September 05, 2007

171

Bajaga u Stár Bišnov
Ij menal i gulemija koncert... Du na sétne nija, bišnuvenete, ne trebalu da pláštem cédula, a sa plášteli pu 15 leja sámu čuždite. Publika ij imálu zadosta a Bajaga (& Instráktari!) sa svirili máj dvá saháte.
Etu sigá parenj nekolku svetičita ud koncerta, naprávini ud Nikoleta (zafálem!):

I neku svetiče ud Rafa (zafálem!):

I neku klipče ud méne:

Monday, September 03, 2007

170

Saglásnu Reuteres, više ud 2.000 kinenčene ud Hong Kong sa protestirvali prez menatija mesec protiv Biblijata, katu sa ja zajavili za idna pornográfska kniga, kujatu deka i na nasilstvu. A takvizi publikáciji možat da se purdávat u Hong Kong sámu uviti taj, či da ni možiš da gji razgáneš na pudla i možat da se kupuvat sámu ud licá s vazrast po-gulema ud 18 gudini. Kolku právi sa ali ni, ustánva da vidimi, sled katu prečetémi Knigata...
========================================Se zvat Bird Nest Cam, sa ugudini pu darváta i mu pukázvat žuvota na različi rabčeta. Ima gji mlogjije u Internet, no etu tuka sámu dvá ádresa: http://www.mbayaq.org/efc/efc_splash/splash_cam.asp http://wdfw.wa.gov/wildwatch/eaglecam/index.html
========================================
Dali sti se nasitil ud groznija tráfik ud váruša? Dali vu se ij slučilu da sediti pu 20-30 menute u automobila, uluváni u dalgji upášći pu pate, i da sanuvati, či kolku hubeve bi blo váša automobil da moži da se izdigni nanagore i da frakni? Ej, tazi ij blá i idejata na horata ud amerikánskata kompánija Moller International (Paul Moller ij idin amerikánec rudén u Kanáda). Tija sa iznajédili idna "mašina", kujatu moži da farka na visučina ud kulu 3 métera sas skorust ud kulu 80 km u saháta. Tuj čudu sa ji krašteli M200G, to néma kuleli i izgladva kača gá ij blo naprávinu ud izvanzemni tvurénjita. Horata ud Moller International sa počnali véć produkcijata i za právat dvá modela: sas idno mestu i sas dve mestá. Cenata ij dosta "pušténa", aku ja uspuredimi s tazi na klasičnite automobile: za 44.340 anglušći liri (ni sam razbrál zašto cenata ij u anglušći liri, kátu kompánijata ij amerikánska?) možiti i vija da si puračeti idna takvazi "igrulća".
========================================
Nekuj se ij uluvál da purdáva... ništu. I, pu kaćétu izgladva, si ij nameril kliente. Taj či, aku ištiti da si kupiti, za "sámu" 6,28 USD, hubanći upákvanu ništu, puseteti sájta http://www.iwantoneofthose.com/nothing/index.html. Kako za dubáviti za tezi nosce? Pa lel idin pakét ud 17 x 9 x 7cm, palin “du garlu” s ništu... I makár kolku "luda" da izgladva idejata, misla či tozi pudárak moži da badi ideálin za unezi, kujatu imatu ud satu i ni nji treba više ništu...