Tuesday, December 15, 2009

478

Prikazkata za pekáre
Udkole ij blo, katu ij žuvel u idno sélu idin pekár, kojtu ij bil puznát zaradi hubavija leb kojtu gu ij právil. Idin denj toj ij utišal u pazáre, za da si kupi máslu. Ij zal ud idin sélenin idin kil. Ama, kaćétu si ij utvádel sas bucata máslu u rakata, kača mu se ij videla po-léka ud idin kil. Koče ij stigla u tej, homa ij udmeril maslotu, i kako da vidi: naistena, se ij preváril. Maslotu, u mestu da ima idin kil, ij imálu sámu 800 gráma!
Sardit, pekáre ij utišal právu vaz sadijata da iztuži sélenina, kojtu mu ij purdál maslotu i da išti da badi pedépsan, zaradi či kradé.
Ne menal pulvina sahát i sélenaina ij bil dunésin napreć sadijata, kojtu mu ij rékal:
— Aku ij istena kakotu ubážde pekáre, i ti váraš horata na kantáre, da znáš či homa za te bakna u zatvora!
— Uprusteti me – duma sélenina – ama ni sam nikak kriv!
— Kako? Ne te srám da lažiš? – ij skoknal pekáre. Báš dnés sam kupil ud tébe tazi buca máslu. Ti si mi ja purdál za idin kil, ama katu sam ja udmeril sam videl, či ima sámu 800 gráma. Guspudár sadija, zaktevam homa da zatoriti tozi kradéć, kojtu ij probal da me prevári!
— Taj li ij, be? – duma sadijata na sélenina. Istena li ij, či ti si purdála tazi buca máslu?
— Dá, ás sam purdál tuj máslu. Ama lel kaćé da vu ubáda, ás sam zadosta sirumáh, némam mlogjije nosce. Sam si kupil idin kantár, ama nisam imál nosce i za topvete s kujatu da mera, taj či na idina tárelj ud na kantáre uguda idin leb, právin ud guspudáre pekár, kojtu – duma toj – ima idin kil, a na drugjija tárelj uguda maslotu. Sigá, kako sam ás kriv, aku leba na pekáre ne imál idin kil?
Katu ij čul tuj, sadijata homa ij iskal da mu dunesat idin leb. Toj homa gu ij udmeril i ij videl, či umestu idin kil, leba taži sámu 800 gráma. Taj či, u mestu da zatori sélenina, ij bil zatorin istensćija prevaráč, pekáre.
Pazeti se i vija, otu častu pate ondzi, kojtu išti da prevári, samičeć se prevári!
==============================
Muskurite drehi
Idna familija se ij premestila u nova kašta. Nova ij blá za tej, ama kaštata u saštnust ij blá zadosta stára i napreć da dodi tazi familija, u néja dalgji gudini ne žuvel nikuj. Kaštata ij blá palna sas različni véti stvári i familijata máj seku denj ij namervala pu neštu da izhvarliva.
Homa koče sa dušli u tazi kašta, sutrenjta dešterete ij pugladela iz péndžarata i ij videla kaćé kumšijćata si pustire upránite drehi na idin drot.
— Mámi, viž kakvi muskuri drehi pustire nášta kumšijća na drota! Pa lel báš i ás znája da pera po-hubeve ud néja! Za utida tezi deni da ja nauča, kaćé da peré i kakvi sapune da uputrebuva…
Májćata sámu ij pugladela kantu péndžarata, posle kantu dešterete i ne rékala ništu.
Sled nekolku dene dešterete udnovu glade iz péndžarata i duma:
— Viž, mámi. Kumšijćata pa si pustire drehite, ama sigá tija sa upráni taj, kaćétu treba. Izgladva, či tá ij naučila kaćé da peré, makár či ás ni sam svárila da utida du vaz néja za da ja nauča.
Májćata si ij pugladela dešterete, se ij razsmela i ij rékala:
— Ni jé taj. Dnés sam stánala po-ránu pa sam umula péndžarite!
* * *
Častu pate se slučva takozi neštu u náša žuvot. Satu zavisva ud kolku čista ij péndžarata na nášta duša, prez kujatu glademi právbite na drugijete. Napreć da kritikuvami, bi blo dubre da se puglademi samite sébe i da si učistimi dušata, za da možomi jásnu da vidimi kako se slučva naoklu námu.
==============================
Sámu ondzi, kojtu vidi nividimotu moži da navarši nivazmožnotu.
(Patrick Snow)
* * *
Ni jé glávnu kako gladeš, a kako vidiš!
(Henry David Thoreau)
* * *
Ukotu vidi sámu unuj, kujétu mozaka moži da ji razberé.
(Henri Bergson)

1 Comments:

Blogger Grkoman said...

Nogu ubai prikazni! I cel blog e nogu interesno. Bravo ti, prijatele.
Pozdrav od Grcija

10:57 PM, December 15, 2009  

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home