Wednesday, November 24, 2010

587

Tuesday, November 23, 2010

586

December 1954 – Gusp. Kubinger i Lác dáskal megju 50 gudišnite mažje ud Stár Bišnov
(zafálem na msgr. Gjuka Augustinov)

Saturday, November 20, 2010

585

Koj za prejémi Sina?
Žuvel ij nekupać idin mlogu bugát čeleć. Toj mlogu ij ubičel izkustvotu, pikturata, i ij imál mlogjije svetici naprávini ud pručuti piktore, taj klasični kaćétu i moderni. Častu pate toj, zagjnu sas négva sin sa sedeli dalgji saháte i sa se naremnuvali na pikturite ud tazi hubanka, gulema kolekcija.
No ij dušal buja i sina ij morel da utidi katána. Toj se ij dukázal mlogu kurážin i si ij dál žuvota za da udkupi idin drugár…
Katu ij razbrál, či négva idinstvenija sin ij pučinal, baštata ne znájal kako da právi ud bulevi… No etu, či sled kulu idin mesec nekuj lopa na vratáta. Tažin, toj ij utoril vratáta. Na prága sedi idin mladok i mu duma:
— Guspudine, ni me puznávati. Ás sam katánata, na kojtu ij spasil žuvota váša sin. U ondzi denj toj ij spasil mlogjije ranéni katáni, no tamánj katu me ij nosil méne idno zarnu gu ij ucélvalu u sarcito i toj ij pádnal na mestu… Častu pate mu ij prekázval za vás i za tuj, či kolku ubičeti vija pikturata.
I mladoka mu ij pudál idin pakét.
— Znája, či ij máj ništu. Ás ni sam idin piktor puznát, no sam cigurin, či váša sin bi štel da imati tazi svetica.
Baštata ij počnal da razpákva pakéta. Ij blo idna svetica na négva sin, piktirana ud mládija piktor. Baštata ij pugladel tazi svetica i ij sapćásal, či kolku hubeve ij uluvál mládija piktor pogleda i ličnustta na négva sin. Sas saldzi u učite mu ij zafálel i ij štel da mu ja plati.
— O ne, guspudine! Ás prez sat moja žuvot ni šta moža da izplata unuj, kujétu ji ij naprávil váša sin za méne. Tuj ij idin pudárak za vás.
Baštata ij ugudil pikturata na stenata i ja ij gladel seku denj. A gá sa dvádeli i drugjijete da mu vidat kolekcijata, parenj nji ij pukázval tazi svetica, pa dabe posle sate unezi drugjiete ud kolekcijata.
No etu, či i baštata ij ustarel i idin denj ij pučinal. Sled négvata smrać se ij organizirala idna licitácija, na kujatu da se purdadé négvata kolekcija ud pikturi. Sa dušli mlogjije tima, zaštotu sekuj se ij nadeval da si kupi neštu ud négvata cenna kolekcija.
Licitácijata se ij počnala sas portreta na négva sin, naprávin u nipuznátija piktor.
— Počnivami licitácijata sas toze portret na sina. Koj kolku dáva?
U sálata se ij pusnalu idno gulemu malčánji. Sled neku vreme, ud na danu se ij čul idin glás:
— Nija smi dušli tuka da vidimi gulemite, cennite pikturi! Preskukneti ja tazi…
— Dáva li nekuj neštu za tozi portret? – ij prudalžil sadijata. 100?… 200?…
Ud sálata se ij čul drugji glás:
— Ni smi dušli za tozi portret! Smi dušli za gulemite, purčutite pikturi na Rembrandt, Van Gogh, Matisse, Picasso. Dáj da menémi na istenskata licitácija!
Biz da se smuti sadijata ij prudalžil:
— Sina! Sina! Išti li nekuj sina?!
Náj-posle ud na danu sálata se ij čul idin glás:
— Dávam ás 10 za tozi portret…
Ij bli glasa na gradináre, kojtu ij rábutil bil za sina i za baštata. Toj ij bil sirumáh čeleć i ne mogal da dadé po-više.
— Imam idna oferta ud 10! Koj dáva po-više? Dáva nekuj 20?…
— Dájti mu gu na négu za 10… Da menémi na istensćite májsture!…
Nikuj ne gu štel sina. Sate sa šteli da si kupat sámu puznáti pikturi za tejnite kolekciji. Taj či sadijata ij rékal:
— 10, idnaš!… 10, dvá pate…
Posle ij zal darvenotu čukče, ij udáril sas néj u tarpézata i ij viknal:
— Purdádin za 10!
Ud napreć nekuj ij izviknal:
— Tvarde dubre! Da menémi sigá na istenskata licitácija.
Spukojnu sadijata ij ugudil čukčetu na tarpézata i ij rékal:
— Licitácijata se ij svaršila!
— Pa kaćé taj? – sa počnali da vikat horata. Ampa pikturite?… Májsturete?… Kolekcijata?…
— Mi ij žálj, ama u zaveta piši taje: licitácijata za se darži sámu za pikturata sas portreta na moja sin! Ondzi, kojtu za gu kupi, za dubávi satu mojtu imánji, uklučinu i kolekcijata sas pikturi! Ondzi, kojtu zami Sina, za dubávi SATU!…

Tuesday, November 16, 2010

584

Emisijata TV ARÁD ud 17 november 2010 g.
Thursday, November 11, 2010

583

Monday, November 08, 2010

582

Publikuvam po-dole idin tekst napisan još prez 1990 g. i nekolkus svetičita dubávini ud prof. Gjura Telbis ud Arád. Ij hurtata za spomenete na négva baštá, Piću Telbis:

Praznikuvanjétu na Jubileja na dvestotini gudini ud 1938 g.

„Nekolku tima mládi smi si zali isukrastćija križ na krasta ni, za da si álduvami mladinata za náša nárud. Napičetili smi bli parvija broj na Banátsći Balgarsći Glásnić i sas garmelivi hurti smi izviknali, da mu čijat sate na kuja u žilite nji balgarska krav tičé. Dáli smi program: da se ujdinimi sincata, idin čipor da smi, za po-lésnu da se zapázimi i da se trudimi da stignimi drugjijete nárude ud Banáta, detu u napredaka očevidnu sa mu napusnali. […] Krunata na dusigášnata trudba beši unazi nacionálna projáva, détu ij blá na srede meseca august menalata gudina (1938). Tugázić beši dvestotini gudini ud nasélvanjétu ni u Banáta i tozi slučaj ij služil za da se pukážimi napreć sveta, či prez dvete stotini gudini ni smi se zagubili, negu mu ima…“ [Banátsći balgarsći kalindár za gudinata 1939, s. 29.]
1938-ta gudina ij blá idna zančitelna za balgarete ud Banáta, otu tugázi se ij praznikuval Jubileja na dvestotini gudini ud stiganjétu na nášte prededve i zadumevanjétu nji tuka, u tugázšnite udajirevi i palni sas bári zemi, u vremeto na caricata Marija Terezija na Austrija. Smi bli prejati sas utorni race, zaštotu smi bli katoličáne. No u tezi dvestotini gudini nášte prededve sa naprávili zemite pludurodni, katu sa presušili udajirete, i sa dustignali, prez tejnata trudba, da imat idno dubro materiálnu stánji.
Centara na praznikuvanjétu na Jubileja ij bil u mojtu rodnu sélu, Stár Bišnov, dnés Dudeştii Vechi. Sa dušli bli mlogjije gustene i ud Balgárija, sas pručutija kor „Gusla“, i ud drugjije selá kadetu žuvejat palćene: Vinga, Telepa, Bréšća, Dénta kaćétu i palćene razprasnati pu celija svet, ama i hora ud drugjije nacionálnusti ud kumšijsćite selá.
Napreć pládne se ij daržála idna sveta misa u palnata sas nárud čarkva, na ćélu sas fanfárata i formácijata na oganjgásnicite, sas tejnite hubanći praznični uniformi; učástvali sa i targovce, nárud ublekan u hubanka nárudna nusija, osubitu žinite, sas tejnite zlatisti nákite – pu satu se ij useštelu, či ij gulem práznić!
Gustenete, dušli ud na drugjije mestá, sa bli pukánati na pladnina u sélenete i ne ustánal niti idin gustenin biz gostupiriemna gázda.
Sled pládne, u centara na sélutu, vaz Pámetnika na pádnalite u vremeto na Parvija svetovin boj, napreć šarokata publika sam daržál idna reč za kako zlamenuva tozi denj, reč zapisana u Albuma izdádin s prelegata na Jubileja. Ij slédvalu idno nárudnu vesélji, sas muzika i tánc. Sa peli i dváta kora, mestnija i kora na gustenete.
Megju nipuznátite gustene pukánati na pladnina i gázdite sa se vazali trájni prijatelstva. Megju tezi slučájnu pukánati na pladnina gustene ij blá i mojta drugárća, 18-gudišnata Elisabeta Čokánj ud Vinga, idna hubanka čarnaoka muma, kujétu moži da se vidi i ud po-dolnite svetičita. Smi se sretili udnovu večera, na bál. Ás ni sám igrál, zaštotu sam bil zajat sas organizirvanjétu na programa. No tá se ij dubližila du méne i me ij pitala: „Vija ni igrájti?“. „Bá, igrája! – sam ji udvarnal, i sam ja pukánal na tánc. Tezi migve sa část ud náša „Love story“, kojtu tráj i du dnés, makár či sa menali véć 52 gudini ud tugázi…
Treba zabeleža i tuj, či mojta drugárća, udvan či ij blá mlogu hubanka, ij zavaršila i Instituta na kalugjericite Notre Dame ud Timišvár, kadetu, pukraj nauka ij naučila i etiketa, tojest kaćé da se vláda, a tuj ja ij právilu da ij različna ud sate drugjiete mumi.
No za kako i kaćé ij blo tugázi náj-hubanći hurtuvat svetičitata, kujatu gji ugvádem po-dole. Se nadevam, či mlogjije ud vás za si puznájti rudbinite, kumšijate i t.d. Aku ima nekuj i drugjije svetičita svazani sas tozi moment, néka da se ubádi, za da gji publikuvami i tej.

[Udvan parvite 7 svetičita, kujatu sa ud praznikuvanjétu na Jubileuma, za drugjijete ni sam cigurin, či ud gá sa! M.M.]

Sunday, November 07, 2010

581

Emisijata TV ARÁD ud 3 november 2010 g.Thursday, November 04, 2010

580

Emisijata TV ARÁD ud 20 oktober 2010 g.
Monday, November 01, 2010

579


Sam dubávil ud Jáni Négjva toze link sas idin mlogu interesin, taj zván banátsći tánc (suita). Nusijata preliče málku, muzikata - još po-málku, hurtite na pesmite - máj nikak.

A tuj mi nanáse na pámeć za idin reportáž, kojtu sam gu videl naskoru, sas idna mláda bulka, misla či ud Ámerika, kujatu ij utišlá u Japonsku da se naprávi geiša.
Du tuka ništu strášnu, makár či se znáji, či za da stániš geiša ti trebat mlogjije hiljadi doláre za kostjumete, ama i dalgji gudini učenji.
Interesnu mi ij blo tuj, či reporterete za zastáveli iz ulicite na Tokio mládi mumičita japonći i sa gji pitali, či kako mislat za tuj, či idna amerikánka ij stánala geiša. A mlogjije ud tej sa utguváreli taje: Se rádvami, či ima koj da mu nosi nadálja tradicijite.
Pa taj ij i sas námu: aku nija ni smi kadarni, makár da se rádvami, či ima koj da mu nosi nadálja tradicijite. Tuj, aku smi zaduvolini sas náčina pu kojtu možat tija da badat i "upačisani" u tozi proces...