Wednesday, January 31, 2007

107

NOI – revistata na Smikluš
Smi bli pukánati snošti, 30.01.2007, na lansirvanjétu na revistata “NOI” na škulárete ud Smikluš. Moža da ubáda, či satu ij blo mlogu hubeve naprávinu: smi čuli i klasična muzika sas Radu Mircea - majća mu ij palćenka ud Telepa, i jazz (Radu Mircea i baštá mu, prof. Radu Gheorghe), i rock (grupata Apocalips). Sa hurtuvali i dáskalete (derékturćata prof. Ligia Daniela Bociat, prof. Ramona Lungu), i škulárete (Diana Stana, Pompilia Râniosu, Bogdan Şuvar – glávin redáktor), i zamestnik-kmeta Groza Dănuţ, i prof. Marijka Mirčov, konsilier; škulárete i tejnata inicijativa sa bli puzdráveni i ud starna na Balgarskotu Družstvu prez Stépanku Velčov i Karol Ivánčov. Na krája, ij imálu i šampánija... A satu tuj se dalži na dubrija orgazátorsći talánt na nášta balgarka-palćenka Ána-Marijka Kelčov, kujatu ij škulárća u XI-ja klás. Kača derékturća pu marketing, tá ij uspela da nameri dosta sponsore, za da moži da izlezi dubre i revistata, i tejnotu predstávenji. Udvan tuj, Ána-Marijka Kelčov ij blá i vodešta, tojest ij predstávila, zágjnu sas tejnata koležka Ioana Sapianu, prográma.
Revistata ij naprávina izcelu ud škulárete ud sate liceje ud Smikluš, no pu kaćétu sam razbrál, inicijativata ij dušla ud satrna na XI-ja klás A ud Teoretičnija licej.
Mlogu se rádvam, kugátu vida či ima mládi hora, kujatu imat žélbata da právat neštu haznuvitu, da si sazdadat idna pusoka za tejna žuvot. Taj či ni mi ustánva drugu, udvan da nji pužéla mlogu uspeh nadálja!
========================================
Idin stár amerikánsći indijánin šéta s négva prijatelj u centara na New York. Ij blo pu vreme na ubed, báš u Times Square ud Manhattan i ulicite sa bli palni s hora. Automobilete sa klaksonirvali, frinite na taksivete sa skripteli na ćošacite, sirenite sa bučeli, kako tolkus – lármata na váruša máj či te ij uglufevala. Na idnaž, indijánina duma:
- Čuja idin skuréc!
Prijatela mu udguváre:
- Kako, si puludel? Kaćé možiš da čuš idin skuréc u taze lárma?
- Ne, sam cigurin, či čuja idin skuréc.
- Abe, ti se učuva...
No stárija se ij uslušel málku, ij presékal pate i sled tuj se ij dubližil du idin garnéc ud cement, kadetu ij imálu nekakvi cvećá. Ij pugladel, i megju cvećáta ij nameril idin skuréc. Négva drugár se ij zamájal:
- Ni moža da puvervam! Kakvi uši imaš!
- Ne, mu ij udvarnal stárija, mojte uši ni sa izvanredni i ni sa sas ništu različni ud tojte. Zavisva sámu kako ištiš da čuš sas tej.
- Ama tuj ni moži da badi. Ás ni bij mogal da čuja skuréca u taze lárma.
- Dá. Zavisva sámu kako ij glávnu za tébe. Hájda da ti pukáža.
I toj si ij baknal rakata u džéba, ij izvádil nekolku monedi i gji ij pusnal da pádnat na flástera. I tugázi sa sapćásali, či distina métera naoklu, makár či u váruša ij blo gulema lárma, sate sa si ubarnali glavite, da vidat, amba já na tej sa ji pádnali noscete.
- Sigá si razbrál kako sam štel da ubáda? – ij pital stárija indijánin. Satu zavisva ud tuj, či kako ij glávnu za tébe...
A za tébe kako ij glávnu? Kako ištiš ti da čuš? Razbireš li, či aku se uslušvaš dubre, možiš da čuš i Boga, kugátu ti hurtuva?...
========================================
Idna stára žina ud Kina ij imála dvá gulemi garnéca. Tá gji ij zakáčvala na idna tujága, ja ij ugvádela na krasta i taj ij nosila uda s tej. Sámu či idina garnéc ij bil cel, a drugjija ij bil puknat. Celija garnéc furt ij nosil sata uda, a ud puknatija, pulvina ud udata se ij razlivala iz pate. I gá si stigala u tej, celija garnéc ij bil palin, taj kaćétu gu ij blá napalnivala ud izura, a puknatija ij bil sámu na pulvina palin s uda. Vreme na dve gudini se ij slučvalu tuj neštu: celija garnéc ij stigal u kaštata sas sata uda, a puknatija sámu sas pulvina. Razbire se, či celija garnéc mlogu ij bil rádusin, du katu puknatija ij žuvel sé u srám, zaštotu toj ij právil sámu puvlina ud rabotata za kujatu ij bil storin. Sled dve gudini, puknatija garnéc si ij naprávil kurážija pa, kugátu sa stignali du izura, ij rékal na žinata:
- Da znáš, či ni te razbirem. Zašto me daržiš još i ni me farliš? Méne mlogu me ij srám, či ni moža da nosa sata uda, a e, prez taze puknetina, pulvinata ja razsipa iz pate...
Žinata se ij razsmela:
- Pa ti ni si sapćásal, či pu pate du dumá, u starnata kadetu te nosa tébe, ij palnu sas cvećá, a na drugata starna néma niti treva? Tuj zaštotu ás znája či ti si puknat, pa za tuj sam sejala tezi cvećá. I seku denj, kugátu se vráštem ud na izura, ti gji pulivaš. A ás, ud dve gudini, si ćiča kaštata i tarpézata sas tezi hubanći cvećá...
Sinca si imami nášte nidustátaci. Ama tija mu právat žuvota po-interesin. Dali sti pumerišeli cvećáta ud vašta starna na pate?...

Sunday, January 28, 2007

106

U nuvinata “Renaşterea bănăţeană” ud 23 január 2007 g. ima idna státija za Bišnova, kadetu smi pufálini, či lel káj, za rázlika ud drugjete selá, kadetu Kulturinte kašti sa stánali ali birtve, ali magazine, ali sedálišta na različni pártiji ali či sedat zatorini, u Bišnov se právat još kulturni i artistični progáme, ekspoziciji i dr. Ij pufálin i deréktura na Kulturnata kašta, Páli Velčov.
========================================
Prikazka za žábčitata
Imálu ij nekupać idnija žábčita, kujatu sa organizirali idna nadprevára. Tija ij trebalu da se vazkáčat du varha na idna mlogu visoka turna. Dole, naoklu turnata, se ij sabrál nárud ud različni životni, káj či za da gji ukurážva.
Počnala ij nadprevárata... Istenata vu ubáždem: nikuj ud publikata ne verval ud své sarci, či manenite, slábite žábčita za stignat du varha na turnata. Ij mogalu da čuš hurti, kaćétu: "O, pate ij tolkuz trudin! Nikade néma da stignat du varha". Ali či : "Néma kaćé da stignat du varha. Turnata ij tolkuz visoka!..."
Manenite, slábite žábčita sa počnali da pustánvat. Idno pu idno, sa počnali da pádet. No pá nekolku žábčita sa prudalžili da se káčat nanagore. A náruda ij prudalžil da vika: "Tolkuz ij mačnu! Nikuj néma da stigni du krája!"...
Sé po-više žábčita sa pustánvali i sa napušteli nadprevárata. Ama idno žábče ij prudalžilu nagore, i nagore, i nagore... Izgladvalu ij, či to néma da se predadé!
Sate drugjijete žábčita sa napusnali, pustánati, izmuréni, nadprevárata. Udvan tuj idnotu manenu žábče kujétu, sled mlogu trudba, ij stignalu náj posle du varha na turnata.

I lel razbire se, sate sa šteli da razbert, či kaćé ij uspelu to da naprávi tuj neštu. I sa počnali da ji pitat. A to se ij dukázalu, či tuj žábče ij blo... glufu!
A ás kako da vu riča? Badeti i vija glufi, kugátu sate ud naoklu vu dumat, či ni šté možiti da si izpalinte vášte saništa. I furt se misleti i si dumajti: ás tuj moža da ji napráva!
========================================
Na http://www.thesuperheroquiz.com/ za nameriti idin test, kojtu za vu pukáži sas kakaj geroj ud “comics” (naštámpani knigji) si preličeti. Na méne e kako mi ij izlezalu...
========================================
Igrulća za vazrastni
Aku imati 35.000 euro, možiti da si kupiti idin automobil – ali da mu riča moturbicigli?- izvádin kača ud filmete SF. Hubavotu tuka ij tuj, či se právat sámu kulu 500 broja u gudinata, i satu ij naprávinu račnu. Na idin “automobil” rábutat 50 hora vreme na 10 nédeli. Motura ima 659 mc, 68 kune, stigni du skorust na 185 km/sahát, stigni ud 0 du 100 km za 8,2 sekundi, taži 543 kila. Ima mestu za dváma hora, idin nadzać drugjija.
http://www.carver.nl/
========================================
I idin link, málku karvav... http://tuleni.hit.bg/indexbg.html
========================================
Aku se čuditi, či kako ima u glavata na idna žina...
http://www.ainmarh.com/women.htm

Thursday, January 18, 2007

105

Istenska ljubov
Za Moses Mendelsohn (1729-1786), kojtu ij bil dedu na pručutija nemsći kompozitor Felix Mendelssohn, u nikakaj slučaj ne mogalu da se ričé, či ij bil hubanći maž. Udvan či ij bil dosta manen, toj ij imál i idna garba na krasta. Idin denj toj ij pusetil idin targovic ud Hamburg, kojtu ij imál hubanka deštere na ime Fromet Gugenheim. Toj ij imál 33 gudini, a tá 24. Moses biznadeždnu se ij zalibil u néja. Ama na Fromet nikak ne ji blo za négu, kátu ne bil nikak hubanći. Kugátu ij dušlo vremeto da si utidi, Moses ij sabrál kurážija i se ij izkáčil pu salbata du stájata ji, da proba za sétin pać da hurtuva s néja. Tá ij blá tolkuz hubanka, ama mu ij napalnivala sarcito sas taga, zaštotu ne štela niti makár da gu puglade. Sled katu ij probal po-više da hurtuva s néja, Moses, sramežlivu, ja ij pital:
- Vervati li, či ženitbite sa upredeléni na nebeto?
- Dá, mu ij udguvorila tá, s pogleda zabit u zemete. Ampa vija?
- I ás vervam tuj neštu. Tám gore, na nebeto, kugátu se rážde seku idno monče, Bog mu ubádi, za kujé mumiče za se užéni. Kugátu sam se rudil ás, Bog mi ij pukázal mojta badešta žina, a sled tuj mi ij rékal: “Ama tojta žina za badi garbava”. Uplášin, sam izviknal: “O, Bože, žina sas garba, tuj ij istenska tragedija. Mola te, Bože, dáj na méne garbata, pa ustavi ja néja, néka tá da badi hubanka”.
Tugázi Fromet si ij izdignala glavata i gu ij pugladela u učite, kača gá ji ij dušal napámeć neku udkole zabrávin spomen. Si ij utagnala rakata kantu rakata na Moses, a po-kasnu ij stánala négvata žina. Tija sa se užénali prez juni 1762 g. i sa imáli 6 dicá
========================================
Sachi
Skoru sled katu se ij rudilu tejnotu brátelče, manenata Sachi ij počnala da si moli rodnicite da ja ustávat samá s menanotu. Tej ne ji báš blo da ja ustávat, zaštotu gji ij blo stráj čitirigudišnata sistrička da ni mu naprávi neštu, sa se bujáli, či lel vájda ij revniva, pa da ni ji udári ali da mu naškodi s neštu, i za tuj ni sa šteli da ji izpalnat žélbata. Ama skoru sa sapćásali, či tá ne pukázvala priznaci za revnust, a naprotiv, se ij utnásela mlogu hubanći kantu manenotu brátelče. A tejnite molbi, či da ja ustávat samá s néj sa stánali sé po-časti. Náj posle rodnicite sa rešili da ja pusnat da sedi málku samá sas manenotu. Tá ij flezala u stájata, ij pretorila vratáta taj, či kurioznite rodnici da možat da ja vidat, i se ij navéla kantu tejnotu brátelče. Pa mu ij pušapnala na uhotu:
- Brátko, ubadi mi, kaćé izgladva Bog? Či ás véć sam počnala da zabrávem...
(Dan Millman, filosof ud XXI-ja vek)
========================================
Idno monče ij štámpalu idna svetica a učitela ji ij pital:
- Tuj ij neštu mlogu interesnu. Ubadi mi, kako štámpaš?
- Práva portret na Boga.
- Pa lel nikuj ni znáj, či kaćé izgladva toj.
- Gá si svarša sveticata, sate véć za znájat...
========================================
Stapunći pu brega
Idna nošt idin čeleć ij sanuval idin san. Ij sanuval, či varvi pu morsćija bregj z Boga. Pu nebeto sa se pukázvali sceni ud négva žuvot. Za seku idna scena, pupeseka ud na brega sa s videli pu dvá reda stapunći – idnata négvata a drugata – na Boga. Kugátu e ij zavaršila sétnata scena na nebeto, toj ij pugladel udnovu kantu peseka i ij zabelezal, či vidi sámu idin red stapunći. Istu taj ij zabelezal, či tezi sa bli náj trudnite i tažnite migve ud négva žuvot. Tuj gu ij zabunalu, ij toj ij pital Boga:
- Bože, ti si mi rékal, či kátu ás sam rešil da te sleda, doveka za varviš sas méne, ama sam zabelezal, či u náj-trudnite za méne momente ud žuvota, vida sámu idna sled ud stapunći. Ni razbirem, zašto si me napusnal, báš tugázi, kugátu sam imál náj-gulema nužda ud tébe.
A Bog mu ij udvarnal:
- Čadu mujé bizcennu, ás te ubičem i nikade néma da te napusna. Tám, kadetu si videl sámu idin red stapunći, sa momentite, kugátu sam te nosil na race...
(Nizvestin ávtor)
========================================
Aku bij započnala žuvota udnovu
Bi si puzvulila da greša po-više sledvaštija pać.
Bi žuvela po-spukojnu.
Bi pustapvala po-glupavu, udkolkutu sigá.
Bi zala na serjoznu po-málku neštá.
Bi se uvervala po-više u sréćata.
Bi patuvala po-više.
Bi izkáčila po-više planini i bi prepluvala po-više téči.
Bi jála po-više fagjilált i po-málku bob.
Moži bi bij imála po-više istensći problemi, no po-málku izmislini.
Cigurnu sti razbráli, či sam ud horata, kujatu žuvejat razumnu i zdrávu - denj sled denj, sahát sled sahát.
Dá, sam si prežuvela mojte zvezdni migve.
Aku bij mogala da žuveja udnovu, bij izžuvela po-više takvizi momenti.
U saštnust, bij se probala da néma ništu drugu. Sámu miga.
Idin sled drugji. Umestu da izžuvevam tolkus mlogjije gudini denj sled denj.
Sam blá ud unezi hora, kujatu nikade ne krénvali na pać biz termometar, parazov i parašut.
Aku bij mogala da započna satu udnovu, sledvaštija pać bi patuvala po-léku ekipirana.
Aku bij mogala da si započna žuvota udnovu, bi hodila bosa ud ránna proleć pa du kasna jésenj.
Bi tancuvala po-više.
Bi se hozila na po-više vartéže.
Mi nabrála po-više margaretći.
(Tozi citát, u originál, ij ud Don Herold; no u internet za gu nameriti prepisan ba na Jorge Luis Borges, Nadine Stair ud Louisville, Kentucky, katu ij blá 85 gudišna ali na Brother Jeremiah).

Wednesday, January 17, 2007

104

Još idna ud pesmite na Marijka Hajlemás , "Pétrinata", kujatu ja ij pela u december 2006 g. u Bukuréš, s prelegata na Festivála na malcinstváta.

Pétrinata

Po-ránu Pétru ti stani
I birta si premeti
I birta si premeti
Či Sighéta e varvi
Láda piva izvadi
Nide se buni koj za plati.

Pétra-j bulka razumena
Dáva tá pićé na vera
Pétra-j bulka razumena
Dáva tá pićé na vera.
Pétru satu zapiši
Či na letu za se plati.

Ćébla žitu za purdáma
I dlažin ni šta ustána
Ćébla žitu za purdáma
I dlažin ni šta ustána
I još piva za pija
Či na letu za se plata.

Tuesday, January 16, 2007

103

Prikazka
U idin mlogu pručut i gulem grád ij žuvel stár cár, uduvéc. Cáre ij imál idna deštere, muma za žénenji. Tá ij blá pručuta zarad tejnotu hubanku lici, zarad tejnata pámeć, i zarad tuj mlogjije dubri hora sa iskali da ja zémat za žina. Megju tezi kandidáte ij imálu knjáze, targovce, i hitréce, kujatu se nataglat u gulemite kašti i gladet s kako možat da udslužat; imálu ij različni hora.
Mumata ij upredelila idin denj, u kojtu da možat da dodat kandidátete i da kážat na glás i napreć sate drugjijete, kako se nadeva seku idin ud tej da dadé na mládata žina. Kandidátete mlogu sa čekali tozi denj i seku idin se ij mislil za po-dubar ud drugjijete. Idin napreć drugji sa se fálili kandidátete: koj sas imenitija rod ud bizbrojni pukulénjita, koj sas bugátstvotu, ama idin ud tej s ništu ne se fálil i nikuj ne znájal, ud kade ij dušal toj. Toj ij znájal hubanći da pejé pesmi; négvite pesmi sa nji nanáseli na pámeć na sate za tejnite mládi, náj-hubanći gudini, a udvan tuj toj ij znájal da hurtuva hubanći i na horata nji ij harésvalu da gu slušet, a báš i da zabrávat da gu pitat, či koj ij tozi pevec. I makár či toj ne bil knjáz, sate kandidáte sa se utnáseli srešte négu kača rávin na tej.
U upredelénija denj kandidátete sa se ublekali u náj-hubanćite dreji i sa tragnali kantu cársćija dvor. Spured običája, tija sa se puklunili na cáre i na mládata mu deštere.
Paruv ij bil idin knjáz ud stár rod, kojtu ne dupusnal nikugu da gu izprevári, a négvite slugji sa nosili sled négu tažka, čarvéna kniga. Knjáza ij rékal na mládata:
- Moja rod ij mlogu puznát. U tazi kniga sa upisani više ud sto pukulénjita. I toj ij počnal da četé ud knigata, a na sétne ij rékal: U tazi kniga za ja upiša i mojta žina! Tá za hodi iz mojte paláte, a naoklu za badat sveticite na mojte pručuti dedve.
- Spukojin za badi žuvota na mojta žina i horata za nji se klánat – mojtu ime gji pláši, ij rékal idin puznát generál.
- Sas diamánte za si ubleča mojta žina; tá za varvi pu puzlatén pać i za spi sládći san sas glavata na puzlaténi pérni - ij rékal idin bugát targovic.
Taj sa hurtuvali kandidátete, a peveca ij malčel; i katu sate sa svašili, sa gu pugladeli.
- Ampa ti, kako za duneséš na tojta žina? - gu ij pital cáre.
- Vera u sébe si - ij udguvoril toj.
Kandidátete sa se razsmeli, sa se pugladeli idin drugji; stárija cár gu ij pital:
- Pa ubadi, kaćé da razberémi tojta vera u sébe si?
Peveca ij udguvoril:
- Mumiče, ti si mlogu hubanku i mlogjije hubavi neštá sam čul za tébe, či si mlogu hitra. Ama kade sa tojte delá? Gji néma, zaštotu ti fáli verata u sébe si. Užini se, hubavilću, za puznátija targovic, napalni si palátite sas zlátu i vervaj u tuj zlátu! Spi spukojnu na zlátnite pérni i vervaj u tozi pukoj. Sas pukoja, sas zlátotu, sas čarvénite knigji se izkriji ti ud smáta sébe si! Mojtu ime ji néma upisanu u čarvénata kniga, ni moža da napalna tozi palát sas zlátu; ama tám, kadetu utvádem, ni četat čarvénata kniga i zlátotu ni se ceni. Ama ni znája kade utvádem, ni znája pu koj pać za tragna i ni znája kade za stigna; i néma gránici za méne, zaštotu vervam u sébe si!
- Cekaj - gu ij prekasnal cáre, - ama imaš li právotu da vervaš u sébe si?
No peveca ništu ne mu udguvoril, a umestu tuj ij zapel idna vésela pesma; se ij razsmel cáre, rádustnu ja ij izslušel, a licitu na mládata mu deštere, kaćétu i licáta na sate ud naoklu sa se razsvetili. Sled tuj peveca ij zapel idna žálna pesma, a sate sa zamalčeli i u učite na mládata sa se pujavili saldzi. Ij zamalčel peveca i ij prekázal idna prikazka; ne za bugátstvu ij prekázval toj, a za tuj, kaćé sa varváli prez žuvota različni hora i kaćé ij trebalu tija da se zavráštet; a za idnija ji ij blo nužnu da se vráštet, a na drgujije nji ij blo tažku. I udnovu sa zamalčeli sate, a cáre si ij navél glavata
- Vervam u sébe si, ij rékal peveca, i nikuj ne mu se smel više. Vervam u sébe - ij prudalžil toj - i tazi vera me vodi nanapreć; i ništu ni se izprečva na moja pać. Ni znája dali za imam zlátu, ni zája dali za mi pišat imetu u čarvéni knigji, no za vervam ne u zlátotu, niti u knigata, a sámu u sébe si, i s tazi vera za umra; i mojta smrać za badi léka.
- Ama ti za se udkasniš ud sveta. Horata ni šta te uprustat. Aku vervaš sámu u sébe si, samotin za varviš i za ti badi studénu, zaštotu kojtu ni jé s námu - toj ij protiv námu - ij rékal studén cáre.
Ama peveca ne mu udvarnal i udnovu ij zapel idna pesma. Toj ij pel za izgreva slanci; ij pel za tuj, či kaćé verva naturata u sébe si i kaćé ubiče toj tazi natura i žuvej s néja. I sa se udpusnali barvite na cáre, i se ij razsmela mládata muma. A peveca ij rékal:
- Vida, či horata néma da me mislat za vrág i néma da se udkasna ud sveta, zaštotu peja, a pesenjta žuvej u mir, i mira žuvej u pesenjta; biz pesenj néma mir. Bija me mislili za vrág, aku bi uništil neštu, ama na zemete ništu ni treba da badi uništinu a ás sazdávam, a ni ruša čelešćite principe. Cárjo, aku čeleka ima u sébe i ljubov kantu celata natura, dali ni šté nameri toj ljubov kantu čeleka? Tozi, kojtu ubiče naturata, néma da izčupi biz nužda niti idno klonče, pa ud kade li da zavarni čeleć ud négva pać. I ij udubrila s glavata mládata muma, a cáre ij rékal:
- Ni u sébe si vervaš ti, a u tojta pesma.
Ama peveca mu ij udguvoril:
- Pesenjta ij sámu část ud méne; aku puvervam u mojta pesma po-više ud kolkutu u samija sébe, sas tuj za si razruša mojta sila i néma da peja spukojnu mojte pesmi, a horata néma da me slušet kaćétu sigá, zaštotu tugázi ás za peja za tej, a ne za sébe si. As práva satu sámu za sébe si, a žuveja za horata. Peja za sébe si i du katu peja za sébe si, du tugázi za me slušet. Vervam u sébe si, u mojta pesma; u mojta pesma satu ij za méne, a ás peja tazi pesma za sate! U pesmata se ubičem sámu sébe si, a sas pesmata gji ubičem sate! Celija za sébe si, sate za méne - satu tuj u idna pesma. I vervam u sébe si, i išta da gladem ljubovta. I taj kaćétu peja sámu za sébe si, a s mojta pesma gji rádvam sate - néka da badi taj uveć. Mojta žina za ja zanesa na deléčin pać. Néka tá da verva u sébe si i sas tazi vera da dadé rádust na mlogjije!
- Išta vera u sébe si; išta da utida deléku, išta da gladem izgreva slanci ud na visoka planina - ij kázala mládata muma.
I sate sa se začudili.
A vetara ij počnal léku da duj, a darváta sa počnali da se lulejat i oblaci palni sas ćiša sa se dubližili du zemete - toj ij verval u sébe si.
Николай Рьорих, "Отворените двери", 1893 г.

Wednesday, January 10, 2007

102

Verata i zodijata
Sate vervaštite dumat, či Bog ij idin. Ama tuj ni preči da ima na sveta distina religiji, filosofsći sistemi i sekti. Dali tuj zavisva ud zodijata, u kujatu se ij rudil čeleka? Dali zodijite vazdejstvat varhu verata na horata? Etu kako dumat specijalistete:

- Horata rudéni pud znáka na uvéne vervat slepu i naivnu taj u horata, kaćétu i u Boga, ama ni sa mlogu pretaglini kantu rituálite, hodenjétu u čarkvata i slušenji na misi. Tija predpučitat da varvat sami pu tejna Pać. Vidat Boga kača Sila.

- Horata rudéni pud znáka na teleca pu princip sa tradicionaliste u verata. I makár i da se mislat za ateiste, u tažćite momente ud žuvota utidat da zapálat pu idna svešt "taj, za seku slučaj". Tija vidat Boga kača Ljubov.

- Horata rudéni pud znáka na bleznácite sa vájda náj-ateiste ud sate drugjijete. Tija sa hora na uma i harésvat dukazátelstvata, pa zarad tuj stignat du Boga pu pate na puznávanjétu. pudobnu na mlogjije učeni, kujatu počnat prez argumenti da utričet Boga pu naučin pać, pa stignat da vervat u Négu. Za tej Bog ij Istena.

- Horata rudéni pud znáka na ráka imat dalboći i mistični prežuvevanjéta. Castu pate tija namervat u Boga uteha, upora i pudporka. Vidat Boga kača Baštá.

- Horata rudéni pud znáka na lava ni sa jáku vervašti, ama u saštnust tija prepuznávat, či udgore na tej ij sámu Bog. Mlogu nji harésva idejata, či horata sa bogve kujatu se razvivat, či sa Božji sinve. Boga gu vidat kača Cár.

- Horata rudéni pud znáka na devata sa skeptični, moži bi po-više i ud Bleznácite. Ama tija imat stráj ud Boga, gu vidat kača sadija, kojtu za sadi horata zarad tejnite grehve. Vidat Boga kača Savaršénstvu.

- Horata rudéni pud znáka na veznite imat gulema nadežda i upora u Boga. Náj-častu u tejnite predstávi Toj ij spravedliv Sadija, kojtu ránu ali kasnu za mu dadé na sekugu unuj, kujétu ji zaslužva. Vidat Boga kača Sadija.

- Horata rudéni pud znáka na skorpiona redku sa zaduvolini sas tradicionnite veri, zaštotu se mačat kantu mistični prežuvevanjéta, trasat dalbučinata, saštnustta. Mlogu sa pretaglini kantu iztočnata filosofija - yoga, buddhism. Vidat Boga kača zagádka.

- Horata rudéni pud znáka na streleca prejémet verata kača neštu niubhudimu, biz kujétu ni moži. Tej gji sreštemi u náj-različnite duhovni obštestvá i čarkvi. Za tej Bog ij Učitelj.

- Horata rudéni pud znáka na koziroga redku za gji sretimi u čarkvata, na misa; za tej tuj neštu ij gubenji na vreme. Ama nji harésva idejata za Boga kača Storitelj.

- Horata rudéni pud znáka na vodoleja sa deléku ud sekakvi tradicionni predstávi za Boga. Po-skoru za si sazdadat sobstvena kosmogonija, sobstvena sistema ud vervanjéta. Za tej Bog ij viden kača Duh.

- Horata rudéni pud znáka na ribite sa náj-silnu vervaštite u Boga. Duri i náj-zakletija ateist ud megju tej nosi u négvotu sarci po-više vera ud kolkutu sate drugjijete zodiakálni znáci. Za tej Bog ij na sekade i ij u satu.
========================================
Idna pu idna
Idin náš prijatelj ij šétal na idna meksikánska pláža pu zález slanci. Ne imálu hora, ama u dalečinata ij sapćásal idin drugji čeleć. Katu se ij málku dubližil, ij videl, či tozi fest se ij naviždel, ij zemel neštu ud dole i ji ij farlel u okeána. Kugátu náša prijatelj se idj dubližil po-više, ij videl, či čeleka ij zemel idna pu idna morsćite dzvezdi, izfarlini na brega ud valnite, i gji ij vráštel u udata. Náša prijatelj mu ij purdumal:
- Dubar véčar. Sam se čudil, či kako li práviti...
- Farlem morsćite dzvezdi nadzać u okeána. Udata ij izfarlila mlogjije na brega. Pa aku gji ustáva tuka, tija za umrat.
- Tuj ij vernu - ij udguvoril náša prijatlj - ama na peseka treba či ima hiljadi morsći dzvezdi. Nivazmožnu ij da gji spasiš sate, strášnu mlogjije sa tija. A nali i na tébe ti ij jásnu, či tuj neštu se slučva na stutiči pláži sámu ud na toze bregj. Dali ni razbireš, či ni možiš da pumogniš?
Celeka se ij razsmel, se ij navél, ij zal još idna morska dzvezda i ja ij farlil u okeána, katu mu ij udvarnal:
- Ej, makár na tazi sam uspel da ji pumogna!
(Jack Canfield Mark V. Hansen)

Sunday, January 07, 2007

101

Patnika i kučitu
Idin čeleć i négvotu kuče sa varváli pu idin pać. I taj kaćétu varvat tija, na idnaž čeleka si dáva isáp, či više ni jé na Zemete. “Cigurnu sam umrel” si ij rékal toj. I sled kasu vreme, mu ij dušlo napámeć kaćé se ij ćusnal s automobila, u kojtu ij patuval s kučitu. Málku se ij zabunal, ama ij prudalžil da varvi pu pate.
I taj, sa stignali du idin dzid, kača naprávin ud hubanka mármura. Pate i toj, kača gá ij bil pusipan sas zlátu.
Varváli sa tija pu tozi pać, durdi ni sa videli idna puhorta. Tazi puhorta, kujatu ij bá mlogu gulema, ij blá izcelu naprávina ud zlátu i diamánte, kujatu sa svetili, da ti zamat učite. Sa se dubližili du puhortata. Na flezvanjétu, na idna tarpéza, ij sedel idin činovnić. Patnika se ij dubližil du négu i gu ij pital:

- Nideti se sarde, ama kade se namervam?
- Guspudine, ud tuka se flezva u Rája – mu ij udguvoril ondzi ud na bjurotu.
- Bijti mogali da mi dadéti málku uda? Mlogu sam žadin...
- Razbire se. Flezti vatre i homa za vu dunesé nekuj idin pahár presna udicka.
Vratáta na puhortata sa se utorili.
- Ampa moja drugár, moži li i toj da flezi? – ij pital čeleka, katu ij pukázal kantu kučitu.
- Za žálust, tuka ni jé slobudnu sas životni – mu ij udguvoril činovnika.
Patnika se ij zamislil málku. Sled tuj se ij ubarnal i zágjnu s kučitu sa si prudalžili pate.
Varváli sa tija još dosta vreme, durdi ni sa stignali du idin sélsći pać. Kálnija pać ij vodil du idna ferma. Puhortite sa bli utorini, taj či dváta sa se dubližili. Pukraj puhortata ij sedel idin čeleć, kojtu ij čal idna kniga.

- Mlogu smi žadni. Imati li málku uda? – ij pital patnika.
- Dá, tuke vatre ima idna pumpa. Flezti i pijti.
- Ampa tuje kuče, moja drugár, moži li i to da flezi?
- Razbire se či moži. Blizu du pumpata ima idno gavánče i za négu.
Sled katu sa flezali i sa pili uda, patnika ij pital udnovu čeleka:
- Kaćé se zvé tuje mestu?
- Tuka ij Rája.
- Hmmm... Mlogu interesnu... Sigá idin sahát smi bli du idno mestu, pa sa mu bli rékali, či tám ij Rája.
- Áá, ondzi zlátin pać i unazi zlátna puhorta s diamánte? Tám ij pakale.
- Pa tugázi kaćé ij tuj? Ni se sarditi li, či tija vu haznuvat imetu?
- Ne, nikak. Báš ij po-dubre taj, zaštotu tám se udlačat još idnaž hargjevite hora ud horata, kujatu niti kaćé ni bija si napusnali náj-dubrija drugár...
========================================
Za pakale i Rája
Idin puznát samuraj ij čul, či u planinite ima idin kalugjer, svet čeleć, kojtu znáj da udguvori na sate pitanći. Pa si ij rékal: “Já da utida du vaz négu i da mu išta da me nauči tájnite na sveta”.
Katu ij stignal du mestotu kadetu ij žuvel kalugjera, ij videl idin stár, manen i sláb čeleć.
- Sam dušal da me naučiš tájnite na sveta – mu ij rékal toj sas idin glás, naučén da dáva zápuvesti. Nauči me za Rája i za pakale!
Kalugjera gu ij premeril s pogleda i mu ij udvarnal:
- Da te uča za pakale i za Rája? Tébe? Ni šta da te uča ništu! Ti si idin grubijánin, si mlogu ligav, smardiš, a tojta sábija ij puráždevéna. Ni moža da te tarpa! Mani-mi se ud napreć učite!
Samurája ij usetil kaćé kravta ij počnala da vri u négu ud jád. Licitu mu se ij nadulu, telotu ij počnalu da mu tripéri. Biz da se misli mlogu, si ij izvádil sábijata i ja ij dignal nad glavata na kalugjera, gutov da mu ja udseči.
- Tuj ij pakale – ij rékal spukojnu kalugjera i gu ij pugladel u učite.
Samurája ij zamraznal, zamájan ud hurtite na kalugjera. Toj mu ij hurtuval tolkus spukojnu, kača gá ne imál niti kakva sábija nad glavata, gutova da mu ja udsečé. Samurája si ij spusnal puléku rakata, u kujatu ij daržál sábijata i ud idnaž, biz da znáj zašto, sarcito mu se ij napalnalu sas idno spukojstvu, kujétu ne ji ij useštel du sigá. Toze čeleć, kalugjera ud napreć négu, ij blo nakrája da si álduva žuvota, sámu za da gu nauči kako ij tuj pakale.
- A tuj ij Rája, ij pušapnal kalugjera...
========================================
Svetovnite religiji
Idin tabel, baziran na dáti ud enciklopedijata Britannica, ugváde krastijánskata religina na parvotu mestu megju 10-te religiji ud na sveta; klasácijata ij naprávina saglásnu broja na vervaštite. Pu kaćétu izgladva, idna treta ud horata ud na planetata sa krastijáne (ud različni rita). Na drugotu mestu ij Isláma sas 20% ud horata. Hinduse sa 13% (tréćotu mestu), a buddhiste sa 375 miljona hora (5,9%, čitvartotu mestu). U svazka s buddisma, treba ubáda, či toj moži bi da naddeleva hinduisma, otu ud idon miljárd i tristotini miljone kinenčene, sámu 100 miljona sa si izjavili religijata. U tezi čitiri izbrojani religji se namervat kulu tri fartále ud horata. Idna ud náj-stárite monoteističesći religiji, judaizma, kujatu se ij pujavila sigá 4.000 gudini ima sámu 0,2% adepte
========================================
Silata na Imetu
Isusvata mulitva

ud biskup Kalistos Ware
(VII)

Krája na patuvanjétu
Celta na Isusvata Mulitva, kaćétu i na seku idna krastijánska mulitva, ij sobstvenotu náštu molenji da započni sé po-više da se identificira sas mulitvata na Isusa, náj-gulemija misnić, náša žuvot da se ujdini s Négva, náštu dišenji da badi idno sas Božjétu dišenji, kujétu kripi universa. Krájnata cél moži jásnu da se upiši s patrističnija termen “pubožestvuvanji” [deification], “divinizirvanji” [divinization]. Spured hurtite na arhibiskupa Sergej Bulgakov “Imetu Isusvu, namervaštu se u čeleškotu sarci, mu dáva silata na pubožesvuvanjétu”.[49] “Logosa ij stánal čeleć” kázva Sv. Anastásiji, “za da možimi nija da badimi Bog”.[50] Ondzi, Kojtu pu négvata natura ij Bog, ij prejal nášta čeleška natura za da možimi nija, horata, da zamimi delu u négvata božánska natura, katu stánimi “učástnici u božánskata natura” (II Pétar, 1:4). Isusvata Mulitva, udprávina kantu Uteluvénija Logos, ij sredstvu za usaštestvuvanji na tuj tájnstvu na “theosis” u námu, s kujétu horata naistena se upreličet s Guspudina.
Isusvata mulitva, katu mu ujdinva s Isukrast, mu pumága da zamimi delu u triidinstvotu ali “perichoresis” na trite Licá na Svetotu Trojstvu. Kolkutu po-više se prevrášte Mulitvata u část ud námu, tolkuz po-više putanvami u ljubovta, kujatu niprekasnatu tičé megju Baštata i Sina i Svetija Duh. Za tazi ljubov Sv. Isák Sirijeca piši mlogu hubanći: “Ljubovta ij kraljéstvotu, za kujétu náša Guspudin simboličnu ij hurtuval kugátu ij ubićál na učenicite, či za jadat u kraljéstvotu Mu. “Za jadéti i za pijéti na tarpézata u Mojtu kraljéstvu”. Kako drugu za jadat, aku ne ljubov?... Kugátu stignimi du ljubovta, smi stignali du Guspudina i náša pać se ij svaršil: nija smi se prefarlili na ostrova, kojtu sedi uddáta sveta i kadetu sa Baštata sas Sina i Svetija Duh: Slávata i silata da sas tej”.[51]
U isihástkata tradicija, tájnata “theosis” náj-častu prejéme vanšna forma na videnji na svetlina. Tazi svetlina, kujatu svetcite ja vidat pu vreme na mulitva, ni jé niti simboličnata svetlina na rázuma, niti fizičeskata i sturénata svetlina na čuvstvata. Tá ij, niti po-više i niti po-málku, Božjata i nisturénata Svetlina na Božánstvotu, s kujatu ij svetil Isukrast pu vreme na Preubrazénjitu ud na planinata Tabor i kujatu za usvetli celija svet pu vreme na Négvotu Drugu pristiganji u Sétnija Denj. Etu idin karakterističin pasáž za Božijata Svetlina, zadin ud Sv. Grigoriji Palama. Toj upisva videnjitu na Apostola, kugátu ij bil dignat u tréćotu nebu. (II Kor. 12:2-4): “Pável ij videl niugraničena svetlina ud dole, ud gore i u starnite; ne videl nitikakaj kráj na svetlinata, kujatu mu se ij javila i ij grejala naoklu négu, ama tá ij blá kača slanci, bizkrájnu po-jáku i po-gulemu ud universa; i u sredata na tuj slanci ij sedel samija Toj, prevarnat izcelu u uko”.[52]
Takozi ij videnjitu na slávata, du kujatu možimi da se dubližimi prez kázvanjétu na Imetu.
Isusvata mulitva puzvuleva na čistata svetlina na Preubrazénjitu da flezi u seku ćošače ud náša žuvot. Pustujánnotu puvtárenji ima dvá efekta nad anonimnija ávtor na knigata “Pate na idin puklonnik”. Na parvu mestu, to transformira négvata vrazka s materiálnotu tvurénji ud naoklu négu, katu pávi sate neštá da stánat prozráčni i gji prevrášte u sakramént na Božjitu prisastvanji. Toj piši: “Kugátu sam se molil sas sarcito, satu naoklu méne ij izgladvalu mlogu hubanku i čudésnu. Darváta, trevata, rabcite, zemete, vazduha, svetlinata kača gá sa mi ubáždeli, či tej gji ima za čeleka, či sa bli svidetele na Božjata ljubov kantu čeleka, kača gá satu ij dukázvalu Božjata ljubov kantu čeleka, satu se ij molilu na Guspudina i Mu ij dunáselu fála. Taj sam počnal da razbirem unuj, kujétu Filokálijata zvé “puznávanji na jazika na sate sturénjita”... sam useštel gurašta ljubov kantu Isukrast i kantu sate Božji sturénjita”.[53]
Spured hurtite na Bulgakov, “katu grej prez sarcito, svetlinata na Imetu Isusvu ugreva celija Univers”.[54]
Na drugu mestu, Mulitvata preubrazeva relácijata na Puklonnika ne sámu kantu materiálnotu tvurénji, no i kantu drugjijete hora: “Udnovu sam počnal mojte lutanjéta [patuvanjéta]. No sigá ni sam hodil više, kaćétu napreć, palin s brigji. Invokácijata na Imetu Isusvu mi ij právilu pate da badi práv. Sate sa bli dubri s méne i kača gá sate sa me ubičeli... A aku nekuj me ij naraneval, ás sámu ij treblu da si pumisla “Kolku sládka ij Isusvata Mulitva!” i ránata i gneva homa sa izčeznivali, i ás sam gji zabrável”.[55]
“Kakotu sti naprávili na idin ud teze mojte náj-manenite brájće, na méne sti ji napávili” (Matija, 25:40). Isusvata Mulitva mu pumága da vidimi Isukrasta u sekugu i sekugu u Isukrasta.
Pu tozi náčin Invokácijata na Imetu ij po-skoru rádustna, ud kolkutu pukájvašta, patvardávašta sveta ud kolkutu udričešta sveta. Na nekuja, kujatu sa čuli za paruv pać za Isusvata mulitva, moži da nji se stori, či da sediš sámu na tamnu, sas zatorini oči i pustujánnu da puvtáreš “...smili mi se, grešnija/grešnata”, ij po-skoru idin mráčin i ništástin, otčájvašt [despondent] náčin na molenji. Tija možat saštu da badat izkušuvani da gu mislat za egoističin i begašt ud dejstvitelnustta, za introvertit, za begašt ud uguvornustta srešte čeleškata obštnust kača celu. Ama tuj bi blo grubu nirazbirenji. Za unezi, kujatu sami sa izvarváli Pate na Imetu, toj se dukázva ne mráčin i pudtiskašt, a izur na uslubudevanji i izcerevanji. Guraštinata i radustta na Isusvata mulitva sa usobenu jásni izrazéni u napisanotu ud Sv. Isihij Sinaita (Hesychious of Sinai, VIII - IX-ja vek): “Prez pustujánstvu u Isusvata Mulitva rázuma dustiga sastujánji na sládkust i mir... Kolkutu po-više leti ćišata na zemete, tolkuz po-više ja umekniva; istu taj, kolkutu po-više vikami Svetotu Ime na Isukrasta, tolkuz po-više rasté radustta, kujatu ja dunáse To varhu zemete na náštu sarci. Slancitu kujétu grej zemete, mu dáva dnevnata svetlina; a blažénotu i Svetu Ime na Guspudina Isukrasta, kujétu grej niprekasnatu u uma, rážde bizbrojni, svetešti kača slancitu, misli”.[56]
Udvan tuj, umestu da se ubarnimi s krasta na drugjijete i da udfarlimi Božjétu tvurénji, kugátu kázvami Isusvata Multiva nija u saštnust putvardevami nášte dlažnusti kantu bližnija i useštenjétu za cennusta na sekugu i na satu u Guspudina. “Imáj mirin duh”, duma Sv. Serafim ud Sarov (1759-1833), “i hiljadi naokulu tébe za se spasat”. Katu zastánimi blizu du Isukrast, duri i za ne po-više ud nekolku miga seku denj, vikajći Négvotu Ime, nija zadalbučevami i preubrazevami sate ustánalite migve ud dene, uddávajći sébe si na razpuláganjétu na drugjijete, efektivnu i sazidátelnu, pu idin fel kojtu ni bijmi gu pustignali pu drugji náčin. A aku uputrebuvami Mulitvata “slobudnu” preku dene, tuj mu dáva vazmožnustta “da pustávimi Božija pečát nad sveta”, pu izraza na dr. Nadežda Gorodetzky (1901-1985): “Nija možimi da utnesémi [apply] tuj Ime kantu hora, knigji, cvećá, kantu sate neštá, kujatu gji sreštemi, vidimi ali mislimi. Imetu Isusvu moži da se prevarni u mističin kluč kantu sveta, u sredstvu za izkritu žertvuvanji na satu i na sekugu. To ugváde Božija pečát nad sveta. Moži bi tuka ij vazmožnu da hurtuvami za kolku istensći sa u verata sate vervašti. Zágjnu sas nášija Paruv Misnić, nija se ubráštemi kantu Duha s mulitvata: Prevarni mojta mulitva u tájsntvu [sakramént]”.[57]
“Možimi da utnesémi tuj Ime kantu hora...” Tuka dr. Gorodetzky predlága vazmožin otguvor na idna pitanka, kujatu častu se ugváde: Moži li Isusvata Mulitva da se uputrebuva kača forma na mulitva za bližnite? Otguvora treba da badi, či u točnija smiselj, tá se različeva ud tozi fel mulitvi. Kača izraz na non-diskursivnu, non-ikoničnu “služenji na Boga”, tá ni uklučva spumenuvanji na upredeléni imená. Nija sámu se ubráštemi kantu Isusa. Vernu ij, razbire se, či katu se ubráštemi kantu Isusa, nija ni zabrávemi i nášte bližni. Sate unezi, kujatu gji ubičemi, sa véć vatre u négvotu sarci, tija sa ubičeni s mlogu po-više ud Négu, ud kolkutu ud námu, taj či, na krája, prez Isusvata Mulitva, nija gji namerimi udnovu u Négu; kugátu vikami Imetu Mu, nija sé po-napalnu i po-napalnu putanvami u prelivaštata ljubov na Isukrasta kantu celija svet. No aku slédvami tradicionnata isihátska forma na Isusvata Mulitva, nija ni pustávemi napreć Négu drugjije hora prez konkretni imená, niti naročnu gji daržimi u pamećta durkat ubáždemi invokácijata.
Ama satu tuj ni izklučva vazmožnustta da se predadé na Isusvata Mulitva i zančénjétu na mulitva za bližnite. U nekuja slučaje, kaćétu u “slobudnata” taj i u “oficiálnata” upotreba, možimi da usetimi žélbata da “utnesémi” Imetu kantu idin čeleć ali kantu po-više hora, vikajći Isusa kantu tej, katu kázvami “smili mu se” ali báš i katu uklučimi samotu ime ali imená: “smili se na Jána”. Makár či tuj ni jé neštu prepuračvanu u tekstvete na isihástete, to sas sigurnust predstáve dupustimu i haznuvitu dupalnénji kantu praktikuvanata Isusva Mulitva. Pate na Imetu ij šaroć i štedar [generosity] i ni moži da badi ugraničen ud ostri i niizmenimi pravilá.
“Mulitvata ij delu [action]; da se moliš, znáči da si u gulema stepenj aktivin.”.[58] Za niti idna druga mulitva tuj ni jé taj vernu, kaćétu za Isuvata mulitva. Makár i da se spumenuva kača mulitva za kalugjere i kalugjerici [59], tá u idnakva stepenj ij i mulitva za svetsći hora, za užénati hora, za dofture i psihiátre, za sociálni rabotnici i kontrolore na bilete u autobusa.
Invokácijata na Imetu, kugátu se izvaršva právilnu, angažira sekugu po-silnu u dádinata mu rabota, gu pávi po-efektivin u négvite dejstvija, ni gu udkasniva ud drugjiete a gu svazva s tej, katu gu právi po-usetliv kantu tejnite strájve i brigji taj, kaćétu toj nikade du tugázi ne bil. Isusvata Mulitva mu prevrášte sinca námu u “čeleć za drugjijete”, u žuv instrument na Božija mir, u aktivin centar na pumirevanji, na rekonciliácija.
========================================
Tuka se svaršva knigata “Silata na Imetu” (The Power of the Name) na Biskup Kallistos Ware. Prevoda ij “na parva raka”, toj treba još da se razglade i da se pudubri.
Za tozi prevod sam uputrebuval teksta on-line ud na http://www.stseraphim.net/ i tozi ud na http://www.oodegr.com/english/psyxotherap/dyn_onom1.htm (publikuvan prez 2005 g.). Istu taj, sam imál idin francuzći prevod, Priére de Jesus – Priere de Coeur, traduit de l’anglais par soeur Marie-Veronique Vastel, 1989, idin rusći prevod Сила Имени, publikuvan u “Церковъ и время”, No. 1(8), 1999 g. i idin srabsći prevod ud na
http://www.tvorac-grada.com/velikani/molitva.html?t=14.
Usobinu glávnu ij da se utučni teksta na mulitvata. Ás izparvu sam se bil mislil na formulata “Guspudine Isukraste, Sin Božji, smili mi se [na] méne, grešnija”; sled po-zadalbučénu trasenji, misla či po-dubar vájda bi bil varijánta “Guspudine Isukraste, Sin Božji, badi milustiv kantu méne, grešnija”, zaštotu tazi formula ja sreštemi u Svetotu Evangjéli napisanu ud Sveti Luka (18:13). No durdi ni sedimi na hurta s idin misnić, ij dubre da prejémimi tuj sámu kača varijánte.
Na latinsći jazić mulitvata ij :”Domine Iesu Christe, Fili Dei, miserere mei, peccatoris”; na garsći: “Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησόν με τον αμαρτωλόν”; na anglušći ij prevedénu “Lord Jesus Christ, Son of God, have mercy on me, a sinner”; na rusći: “Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного”; na rumansći: “Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine păcătosul/păcătoasa”; na srabsći: “Gospode Isuse Hriste, Sine Božiji, pomiluj me grešnoga”; na harvátsći: “Gospodine Isuse Kriste, Sine Božji, smiluj se meni grešnome”.
Izgladva, či Isusvata Mulitva si ima korenete u Egipetskata pustinja, otu tám se ij namerila idna inskripcija na koptsći jazić s teksta na Mulitvata (Une inscription copte sur la prière de Jesus u Aux origines du monachisme chrétien, Pour une phénoménologie du monachisme, starnite 168–83, publikuvanu u Spiritualité orientale et vie monastique, No 30. Bégrolles en Mauges, France).
Silata na tazi mulitva i na isihástkata tradicija ij blá prepuznáta i ud samija baštá pápa Iván Pável II-ja u mesáža Angelus ud 11 August 11 1996 g.

Saturday, January 06, 2007

100

Náj-strášnata iljuzija...
...spured méne. Eduard H. Adelson ij profesor u Tehnologičesćija Institut ud Massachusetts. Na négva sájt ima po-više primere za iljuziji, ama tazi predstávina tuka mi se vidi náj-strášnata: Makár či sas učite jásnu ij videć, či kocćite A i B imat različni nuánsi na sivu, to u istena tejna cvet ij saštija. Za da mu uveri či ij taj, Anderson ij drapnal dve dubéli liniji kujatu ujdinvat tezi kocći. Sigá, kača gá stánva po-jásnu... Ama lel ás, kača Toma Nivernija, sam utoril sveticata i u Photoshop, pa to naistena fárbata na kocćite A i B ij saštata (R=120, G=120, B=120).
Za nameriti tuka idin test sas pitanći ud kulturata. Mlogjije pitanći sa dosta lésni. Za da udguvoriti, imati pu 20 sekundi; aku tri pate pured ni dadéti právilin otguvor, izgubiti právotu da prudalžiti. Za da viditi kaćé sediti sas kulturata, pugladejti skora na drugjijete, osubitu gudišnata klasácija. Uspeh!
========================================
Distina testve za nameriti na sájta http://www.allthetests.com/, kojtu megju drugotu predlága i šablone sas pumuštta na kujatu možiš da si napráviš ti tojte testve. Mlogu haznuvita rabota za dáskalete!
========================================
Harésvati li kučitata?
Aku bi trebalu da si izberéti idno kuče, kako bi bloto? Za nameriti otguvora sled katu pupalniti 10 pitanći. Na krája za vu se išti idina e-mail ádres, no možiti da napišiti kako god, zaštotu otguvora za se pujavi sled gá natisniti “submit”, a ne prez elektronnata pošta. Za méne, káj či náj-dubar prijatelj bli blo idno luvčisku kuče...
========================================
“Dictionarul tau” ij idin sinonimin rečnić rumansći-anglušći i anglušći-rumansći sas gulema báza dáti: više ud 177.000 hurti/jazić, satu bizplátnu. Ud tuka sam razbrál naprimer, či na rumansći ima ekspresijata “cap de bulgar (nod marinaresc)”, kujatu na anglušći ij Matthew Walker (knot)...
========================================
Silata na Imetu
Isusvata mulitva
ud biskup Kalistos Ware
(VI)
Dihátelni upražénjita
Vreme ij da razglademi idin prutivurečiv vapros, kadetu učénjitu na bizantijsćite isiháste častu pate ij talkuvanu grešovnu – roljata na telotu u mulitvata. Sarcito, pu kaćétu smi ubádili véć, ij náj-glávnija organ na nášta saštnust, mestotu kadetu se sabiret saznánjétu i materijata, centara taj na nášta telovnata, kaćétu i na psihičnata i duhovnata struktura. I taj kaćétu sarcito ima tazi dvojna natura, idnuvremennu vidima i nividima, mulitvata na sarcito ij mulitva na telotu i na dušata: sámu aku učástva i telotu, tá moži da badi istenska mulitva na celata ličnust. Čeleka, spured Biblijata, ij psihosomatična celustnust – ne duša ukuvána u telotu, ud kadetu se trudi da izbegni, da se udkupi, a idno nirazrušimu idinstvu na tezi dvete. Telotu ni jé sámu prečulća kujatu treba da se preminé, daráb materija kujatu treba da se ignorira, no si ima négvata pozitivna rolja u dohvnija žuvot i ij nadarénu sas sili, kujatu možat da badat upregnati za delotu na mulitvata. Aku tuj ij vernu za mulitvata, to ij vernu pu usobin náčin za Isusvata mulitva, zaštotu tá ij invokácija udprávina imennu kantu Uteluvénija Bog, na Hurtáta stánala telu. Isukrast, prez uteluvénjitu ij prejal ne sámu čeleškotu saznánji i volja, no i čeleškotu telu i taj ij prevarnal telotu u nisvaršvašt se izur na usvetevanji. Pu kakaj náčin tuj telu, kujétu Bogučeleka ji ij naprávil Duhunosnu [nusitelj na duha], moži da učástva u Invokácijata na Imetu u mulitvata na rázuma u sarcito? Za da pumognat na tuj učástvanji i na koncentrirvanjétu, isihástete sa sazdáli idna “fizičeska tehnika”. Tija sa razbráli, či seku idna psihičeska [duhovna] dejnust dejstva na fizičesku i telovnu nivo; u zavisimust ud náštu vatrešnu sastujánji moži da mu ji guraštu ali studénu, da si uddišemi po-častu ali po-bávnu, ritama na sarcito da se uskuri ali zabávi i t.d. Ubrátnu, seku idno umenuvanji u fizičeskotu sastujánji dejstva negativnu ali pozitivnu na nášta psihična dejnust. Aku se naučimi da kontrolirami nekuja ud nášte fizičesći procese, tuj moži da zazdrávi [ujákni] nášta vatrešna koncentrácija pu vreme na mulitvata. Tozi ij usnovnija princip, nad kojtu sedi “metoda” na isihástete. Po-pudrobnu, fizičeskata tehnika ima tri usnovni aspekta: 1. Vanšna postura. Sv. Grigorij Sinaita mu savetva da sadnimi na nisku stolče, visoku kulu 20 cm [9 inch]; glavata i ramáta treba da sa navideni a učite da badat fiksirani kantu zonata na sarcito. Toj prepuznáva, či sled vreme za se useštemi tvarde niudobnu u tazi pozicija. Nekuja ávtore prepuračvat još po-izmuritelna pozicija na telotu, katu glavata se darži megju kulenete, pu primera na Ilija ud na varha na planinata Karmel.[43] 2. Kontrol na dišenjétu. Dišenjétu treba da se zabávi i saštuvremennu da se koordinira s ritama na Mulitvata. Častu pate parvata část, “Guspudine Isukraste, Sin Božji” se ubážde pu vreme na uddišenji [zemenji luft], a drugata “smili mi se grešnia/grešnata” pu vreme na izdišenji. Vazmožni sa i drugjije metodi. Ubáždenjétu na Mulitvata moži da se sinhronizira i sas bijenjétu na sarcito. 3. Vatrešnu izslédvanji. Istu taj, kaćétu načináeštija u yoga ij naučén da si koncentrira mislite nad konkretni části na telotu, isihásta si koncentrira mislite u centara na sarcito. Pu vreme na zemenji luft prez nusa i puštenji na daha nanadole, kantu belija drob, toj káre rázuma da se “spusni” zágjnu s daha i “trasi” u sébe si mira na sarcito. Točni upatvanéta svazani s tuj upražnénji ni se predávat pismennu, ud stráj da ni badat tija razbráni grešovnu; pudrobnustite na procesa sa toluz delikátni, či ličnotu rakuvodstvu ud starna na opitin učitelj ij nizamenimu. Načináeštija, kojtu biz takozi rakuvodstvu se probva da trasi centara na sarcito ij u upásnust – toj moži nisaznátelnu da si nasoči mislite kantu zonata kujatu se namerva homa pud sarcito, toest kuréma i vatrešnustite. Efekta ud tuj neštu nad négvata mulitvata ij opasin, zaštotu tazi po-nizku razpuložina zona ij izur na karnálnite [telovnite] misli i čuvstva, kujatu zamrasevat uma i sarcito.[44] Zarad očevidni pričini ij nužna gulema briga kugátu se mešemi u instinktivnite funkciji na telotu kaćétu sa dišenjétu i bijenjétu na sarcito. Niprávilnotu uputrebuvanji na fizičeskata tehnika moži da uvredi náštu zdrávu ali da naruši psihičeskotu ravnenstvu; ud tuka i gulemotu zanaćénji na nadeždin učitelj. Aku ni moži da se ubarni kantu takaz stárec, za načináeštija ij náj-dubre da se ugraniči sámu s kázvanjétu na Isusvata mulitva, biz da se buni nikak za ritama na dišenjétu ali za bijenjétu na sarcito. U po-više slučaje toj za sapćása, či biz kakotu i da ji saznátelnu usilji ud négva starna, hurtite na Mulitvata spontánnu se nastrojvat kantu tempa na dišenjétu. Aku tuj ni se sluči, néma pričini za bizpukojstvu; néka toj malčelivu da prudalži s mislenotu kázvanji. Fizičesćite tehniki u sekakaj slučaj ni sa neštu po-više ud vanšnu dupalnivanji, kujétu pumága, kujétu se ij dukázalu haznuvitu za nekuja, no sassém ni jé zadalžidelnu za sekuj. Isusvata mulitva moži da badi praktikuvana u tejnata palnutá biz kakvitu i da ji fizičesći metode. Sv. Grigorij Palama (1296-1359), makár či razgladva uputrebuvanjétu na fizičesćite tehniki kača boguslovsći zaštitimi, se utnáse kantu takvizi metodi kača kantu neštu sekundárnu i pudhudjáštu náj-više za načináeštite.[45] Za négu, kaćétu i za sate učitele-isiháste, glávnotu ni jé vanšnija kontrol na dišenjétu, a vatrešnotu i tájnotu vikanji na Guspudina Isukrasta. Pravuslávnite pisátele prez sétnite 150 gudini kača celu, uddelevat málku vnimánji na fizičesćite tehniki. Saveta na Biskupa Ignátiji Vrjančaninov (1807-1867) ij tipičin: “Nija savetvami nášte milni brájće da ni se probvat da ustanuvat tazi tehnika u sébe si, aku tá samáta ni nji se udkriji. Mlogjije tima, u tejnata žélba da ja pustignat prez opit, sa si puvredili belija drob i ništu ni sa dustignali. Sašnustta na vaprosa se sastujé u idinstvotu na uma sas sarcito pu vreme na mulitvata, a tuj se pustiga pu Božjata blagudát, kugátu mu dodi vremeto upredelénu ud Guspudina. Dihátelnata tehnika ij napalnu zamenima sas bávnotu kázvanji na Mulitvata, kasu pučinvanji ali páuza na krája na seku idno izrékvanjé, vnimátelnu i nizabarzénu dišenji i ugraničávanji na uma sámu s hurtite na Mulitvata. Pu tozi náčin nija možimi da pustignimi izvestna stepenj na koncentrácija”.[46] Kolkutu se utnáse du barzinata s kujatu se ubážde Mulitvata, Biskupa Ignátiji predlága: “Ij nužin kulu pulvina sahát za da se ubádi Isusvata mulitva sto pate s vnimánji i biz da se barza, no za nekuja askete ij nužnu i po-više vreme. Nideti ubážde mulitvite zabarzanu, idna sled druga. Napraveti kasa páuza sled seku idna mulitva i taj pumágajti na uma da se koncentrira. Kugátu mulitvata se kázva biz páuzi, uma se razsejva. Uddišejti si vnimátelnu, biz usilji i bávnu”.[47] Načináeštite u uputrebuvanjétu na Mulitvata verujátnu za predpučitat málku po-gulema barzina, ud kolkutu se predlága tuka – moži bi dvádset menute za sto mulitvi. U garskata tradicija ima učitele, kujatu prepuračvat mlogu po-barz ritam; samáta barzina na Invokácijata, tvardat tija, pumága da se zadarži vnimánjétu na uma. Ima purazitelni saotvetstvanjéta [paraleli] megju fizičesćite tehniki, prepuračani ud bizantijsćite isiháste i unezi, kujatu se uputrebuvat u Yoga ali u Sufizma.[48] Du kolku tezi prilići sa rezultát na ubiknuvénu savpádanji, na nizavisimu, makár i analogičnu razvivanji na dve različni tradiciji? Aku megju isiházma i sufizma ima direktna vrazka – a nekuja ud saotvetstvata sa tolkuz bližni, či samotu savpádanji ij izklučinu máj sassém – to kuja starna ij zala na zájam ud drugata? Tuj ij interesna sfera za islédvanji, makár či dukazátelstvata možat da badat tvarde fragmentárni za da puzvulat da se naprávi nekakaj kategoričin izvod. No idno ni treba da se zabrávi: udvan prelićite ima i rázlići. Seku idna svetica si ima idna ráma, a sate rámi pu neštu si preličet, no sveticite ud tezi rámi možat da sa korennu različni. Unuj, kujétu ima značénji, ij sveticata, a ne rámata. U slučaja na Isusvata mulitva fizičesćite tehniki sa rámite, du katu mentálnata invokácija na Isusa ij sveticata ud tazi ráma. “Rámata” na Isusvata mulitva, razbire se, či preliče na različni nikrastijánsći “rámi”, ama tuj ni treba da mu naprávi bizčuvstveni kantu unikálnustta na sveticata ud néja, kantu jásnotu krastijánsku sadaržánji na Mulitvata. Glávnija element na Isusvata mulitva ni jé samotu puvtárenji, niti tuj, či kaćé smi sadnali ali kaćé si uddišemi, a u tozi slučaj glávni sa hurtite, udprávini nidvusmislenu kantu Uteluvénija Isukrast, Sin Božji i Sin na Marija. Saštestvuvanjétu na fizičeska tehnika u svazka sas Isusvata mulitva ni treba da mu právi ćoravi za istensćija karákter na Mulitvata. Isusvata mulitva ni jé sámu način za koncentrirvanji ali udpuskanji [relaksácija]. Tá ni jé sámu nekakva “krasijánska yoga”, nekakaj fel “transcendentálna meditácija” ali “krasitjánska mántra”, makár či nekuja sa probali da ja interpretirat i pu tozi náčin. Tá naprotiv, ij invokácija konkretnu udprávina kantu druga ličnust – kantu Boga stánal čeleć, Isukrast, nášija ličin Spásitelj i Izbávitelj. Zarad tuj Isusvata mulitva ij neštu s mlogu po-više ud izoliran metod ali tehnika. Tá saštestvuva u upredelén kontekst i aku badi udkasnata ud négu si gubi istenskotu značénji. Konteksta na Isusvata mulitva se sastujé naj-parvu ud vera. Invokácijata na Imetu predpulága či ondzi, kojtu kázva Mulitvata, verva u Isukrast kača Sin Božji i Spásitelj. Udtáta puvtárenjétu na hurtite treba da ima žuva vera u Guspudina Isusa – u tuj, či Koj ij Toj i kako ij naprávil za méne ličnu. Moži bi verata, u mlogjije tima ud námu, ij tvarde nisigurna i slába; moži bi tá žuvej zágjnu sas nisigurnustta [doubt], moži bi častu pate mu se nalága da vikami zágjnu s baštata na bulnávotu dite: “Vervam, Guspudine! Pumugni na mojta nivernust”. (Márku 9:24). No treba da imami makár málku žélba da vervami; da imami, nizavisimu ud nášta celata nivernust, iskra ljubov kantu Isusa, Kogutu još gu puznávami tvarde nisavaršénu. Na drugotu mestu, konteksta na Isusvata mulitva uklučva obštnustta. Nija ni vikami Imetu kača uddelni individe, katu razčitami idinsvenu na nášte vatrešnite sili, a kača členve na Čarkovnata obštnust. Pisátelete, kaćétu naprimer Varsanufiji, Sv. Grigoriji Sinait ali Biskupa Teofán, prejémet za dádinu neštu tuj, či unezi, kujatu uputrebuvat Isusvata mulitva, sa krašteni krastijáne, kujatu redovnu zemet delu u mističnija čarkovin žuvot prez Izpuved i Sv. Prečistinjé. Tija niti za moment ni sa razgladvali Invokácijata na Imetu kača zamestitelj na tájnite [sakraméntete], no prejémet, či sekuj, kojtu ja uputrebuva, ij aktivin člen na Čarkvata. Ama dnés, u sigášnata epoka na bizpukojna ljubuznátelnust [restless curiosity] i čarkovnu razdilenji, mlogjije tima uputrebuvat Isusvata mulitva biz da sa u istena členve na niti kakva Čarkva, moži bi duri i biz da imat jásna vera niti u Guspudina Isukrasta, niti u neštu drugu. Treba li da gji udsadimi? Treba li da nji zabranimi da uputrebuvat Mulitvata? Sasém ne, stiga sámu tija iskrenu da trasat Izura na Žuvota. Isus ne udsadval nikugu, udvan licimernite. No u palna smirénust i sas jásnotu saznánji za náštu sobstvenu nivervanji, nija smi dlažni da razglademi pulužénjitu na takvizi hora kača ninormálnu i da gji predupredimi za tuj neštu.

Tuesday, January 02, 2007

99

Ij blo nekupać u Bišnov. Idin dedu ij varvál pu hutáre s unuka. Na idin krivulj sa zastánali. Sled mig malčánji, dedu ij pital:
- Udvan rabčetata, čuš li još neštu?
- Čuja da varvi idna kučija...
- Dá. Ij idna prázna kučija.
- Dedu, pa ud di znáš, či kučijata ij prázna? Lel ne ja videć.
- Ij mlogu lésnu da si dadéš isáp gá idna kučija ij prázna – ja izdáva lármata. S kolkutu ij po-prázna kučijata, s tolkus po-gulema lárma pávi tá...
Menalu ij vremeto... No ud tugázi, gá god vidi nekuj, kojtu hurtuva mlogu, kojtu prekasni drugjijete ud tejnata hurta, za da se fáli sas tuj, kujétu ji ima, ali sas tuj, kujétu ne ji naprávil, na unuka mu dvádet u pámeć hurtite na deda: “S kolkutu ij po-pázna kučijata, s tolkus po-gulema lárma právi...”.
Na sveta ima hora kujatu sa tolkus sirumáse, či némat ništu drugu, udvan nosce. Nikuj ni jé po-prázin vatrešnu, u négvat duša, udvan ondzi, kojtu ij palin sámu sas sébe-si, s négva egoizam. Da si smiren zlamenuva da ni se fáliš sas tojtu, a da dupusniš drugjijete da se udkrijat napreć tébe.
========================================
Silata na Imetu Isusvata mulitva
ud biskup Kalistos Ware
(V)

Vatrešnust
Častotu puvtárenji na Imetu, kujétu pávi mulitvata da ij ujdinvašta, u saštotu vreme ja právi i po-dalboka, po-vatrešna, u po-gulema stepenj da ij tál ud námu – ne neštu, kujétu ji pávimi u upredeléni momente, a neštu kujétu smi prez celotu vreme; ne neštu, kujétu ji varšimi ud vreme na vreme, a pustujánnu sastujánji. Molenjétu pu takazi náčin se prevrášte u istenska mulitva na celija čeleć, kojtu smi, u kujatu hurtite i smisala na mulitvata napalnu se ujdinat s tozi, kojtu se moli. Satu tuj hubeve ji ij ubádil Paul Evdokinov (1901-1970): “Prelikata, kujatu náj-častu se srešte u katakombite ij figura na žina, kujatu se moli, zvána Orans. Tá predstáve idinstvenotu istensku [vernu] sastujánji na čeleškata duša. Ni stiga da imami mulitvata; treba da se prevarnimi u mulitva – da ja uteluvimi [incarnate]. Ni jé dosta da imami sámu momenti, kugátu da se molimi; celija náša žuvot, seku neštu, kujétu ji právimi, seku žest, báš i tugázi, kugatu se razsmejémi, treba da se prevarnat u himn na adorácija, u žertva, u mulitva. Treba da darimi ne unuj, kujétu ji imami, a unuj, kujétu smi”.[34] Tuj ij unuj, ud kujétu sveta ima náj-gulema nužda: ne hora, kujatu ubáždet, po-redku ali po-častu mulitvi, a hora, kujatu sa [stánali] mulitvite. Náčina na mulitva, kujatu ja upisva tuka Evdokimov moži da se upredeli po-točnu kača “mulitva na sarcito”. U pravuslávnata vera, kaćétu i vaz drugjije tradiciji, ubiknuvénu se različevat tri fela mulitvi, kujatu treba da badat razgladeni po-skoru kača nivá na interpretirvanji, ud kolkutu kača pusleduvátelni etápi: mulitvata na ustnite (ustnata, orálnata mulitva); mulitvata na “nous”-a, na uma ali intelekta (mentálnata mulitva); mulitvata na sarcito (ali na rázuma u sarcito). Invokácijata na Imetu počniva, kaćétu i u sekakva druga mulitva, kača ustna mulitva, u kujatu hurtite se ubáždet ud jazika prez saznátelnu usilji na voljata. Saštevremennu, ud novu prez saznátelnu usliji, nija si koncentrirami uma nad smisala na unuj, kujétu se ubážde s jazika. ...Sled vreme i s Božjata pomušt, nášta mulitva sé po-više i po-višé se prevrášte u vatrešna mulitva. Učástvanjétu na uma stánva sé po-silnu i spontánnu, du katu zvucite ubádini ud jazika stánvat po-málku glávni; moži bi za upredelénu vreme tija báš i prestánvat i Imetu se ubážde malčelivu, biz nikak da se butat ustnite, a sámu smislenu. Kugátu se luči tuj neštu nija smi preminali, s Božjata volja, ud parvotu nivo kantu drugotu. Ni jé hurta či ubáždenjétu na glás sassém prestánva, zaštotu ima momente, kugátu báš i “náj-naprednatite” u vatrešnata mulitva, imat želánjitu da vikat na visoku, s glás, Guspudina Isukrasta. (A u saštnust, koj na istena moži da pretendira, či ij “naoprednat”? Nija sincata smi “načináešti” u satu, kujétu se utnáse du Duha). Ama patuvanjétu kantu navatre još ni jé zavaršilu. Čeleka ij mlogu po-više ud saznátelin um; udvan mozaka i umstvenite spusobnusti [rázuma], gji ima i emocijite i čuvstvata, estetičeskotu useštenji, zágjnu sas dalboćite nivá na ličnustta. Sate tezi imat tejna rolja u mulitvata, zaštotu celata ličnust ij pukánata da učástva u ákta na molenjétu. Pudobnu na kápka mastilu kujatu páde na pupilnica, ákta na mulitvata treba da se razprustrani navan ud mozčnija centar na saznánjétu i miseljta, dukatu pregarni seku idna část ud námu. Ubádinu na tehničesći jazić, tuj zlamenuva či smi puzváni da napridnimi ud drugotu kantu tréćotu nivo – ud “mulitvata na uma” kantu “mulitvata na rázuma i sarcito”. U tozi komntekst hurtata “sarci” treba da badi razbrána po-skoru u semitsćija i biblejsćija smiselj, ud kolkutu u modernija, západin duh; ne kača hurtata, kujatu zlamenuva emociji i čuvstva, a palnutá na čeleškata ličnust. Sarcito ij glávnija organ na nášta sámuličnust, to ij nášta náj-vatrešna saštnust, “náj-dalbokotu i vatrešnu ás, kujétu se dustiga sámu prez žertva i smrać”.[35] spured Boris Visheslavtsev, sarcito “ij centara ne sámu na saznánjétu [savestta], negu i na nisaznánjétu, ne sámu na dušata, negu i na duha, ne sámu na duha, negu i na telotu, ne sámu na unuj, kujétu ji razbiremi [rázuma], a i na unuj, kujétu ni možimi da ji dustignimi; s idna hurta to ij absoljutnija centar”.[36] Razbránu pu tozi náčin sarcito ij mlogu po-više ud materijálin organ u telotu; fizičeskotu sarci ij vanšin simbol na bizgraničnite duhovni spusobnusti na čeleškotu sturénji, sazdádinu pu licitu Božji, puzvánu da stáni pudobnu na Négu. Za da zavaršimi patuvanjétu navatre i da pustignimi istenskata mulitva, ud námu se išti da flezimi u tozi “absoljutin centar”, toest da slezimi ud rázuma u sarcito. Po-točnu, puzváni smi da slezimi de ud, a sas rázuma. Céla ni jé sámu “mulitvata na sarcito”, a “mulitvata na rázuma u sarito”, zaštotu različnite náčine za rzbirenji, uklučinu i rázuma, sa dár ud Boga i treba da badat uputrebuvani za Négvata sláva, a ne ustávini na starna. Tozi “sajuz na rázuma sas sarcito” ij znák za zavráštenjétu na idinstvotu na nášta pádnata i fragmetirana [razakacana] natura, vráštenji kantu parvičnotu stánji na celustnust. Mulitvata na sarcito ij vráštenji u Rája, zaličevanjétu na pádenjétu u greh, zavráštenji na “status ante peccatum”. Tuj zlamenuva, či tá ij idna eshatologična* reálnust, idno predčuvstvanji za Badeštija vek – neštu, kujétu u nášte vremená nikade ni se ustvári izcelu i napalnu. * Eshatologija (ud garsći σχατος “sétnu" + -logy) ij část ud teologijata i filosofijata kujatu se zanimáva sas “krája na sveta”, ali, ubádinu s drugjije hurti, učénjitu za véčnija žuvot. Unezi, kujatu u nekakva stepenj, kolkutu i da ij nisavaršéna tá, sa dustignali “mulitvata na sarcito”, sa započnali da izvaršvat prehoda, za kojtu sami spumenakli po-gore – preminevanji ud “prinudéna” kantu “sámudelátelna” mulitva, ud mulitva kázvana ud méne kantu mulitva, kujatu samá “se kázva sébe si” ali po-skoru, kujatu Isukrast ja kázva u méne. Zaštotu u duhovnija žuvot sarcito ima dvojnu značénji: to ij taj centar na čeleškotu saštestvo, kaćétu i mestotu, kadetu čeleka se srešte s Boga. To ij taj mestotu na sámupuznávanjétu, kadetu se vidimi samite sébe takvizi, kakvitu na istena smi, taj i mestotu na izdiganji udgore sébe si, kadetu razbiremi nášta natura na hrám za Svetotu Trojstvu, kadetu obraza se srešte lici u lici s Parvubitnija Obraz [Archetype]. U “vatrešnija sanktuár” na náštu sarci nija udkrivami usnovata na náštu saštestvo i pu tozi náčin preminevami mističnata gránica megju sturénotu i Nisturénija. “Niizmerini [bizpredelni] dalbučini ima u sarcito” kázvat Makárievite Propovede [Macarian Homilies]. “Bog ij tám s ángjelete, svetlinata i žuvota sa tám, kraljéstvotu i apustolete, nebéskata svetlust i bugátstvotu na blagudáta: satu ij tám”.[37] Mulitvata na sarcito, tugázi, predstáve momenta u kojtu “mojte” delá, “mojta” mulitva započnat jásnu da se identificirat s pustujánnite dejstvija na Drugjija u méne. Tuj ni jé mulitva kantu Isusa, a mulitva na samija Isus. Tozi prehod ud “prinudéna” kantu “sámupuráždašta se” mulitva ij dubre upisanu u knigata “Pate na idin puklonnik”: “Idna sutirna ránu Mulitvata me ij sabudila”.[38] Du tozi moment puklonnika ij “ubáždel mulitvata”, siga udkriva, či tá “samá se kázva”, duri kugátu topj spi, zaštotu se ij ujdinala sas mulitvata na Guspudina u négu. Ama toj još ni se misli, či ij pustignal du palnutáta na mulitvata na sarcito. Čitátelete na “pate na idin puklonnik” možat da ustánat s impresijata, či prehoda ud ustnata mulitva kantu mulitvata na sarcito se právi lésnu, máj či mehaničnu, avtomatičnu. Puklonnika, pu kaćétu izgladva, ij dustignal du sámupuráždaštata se mulitva sled sámu nekolkus meseca. Treba da se pudbeleži, či négva opit, makár i da ni jé unikálin [39], i po-skoru idno izklučénji. Ubiknuvénu mulitvata na sarcito se pustiga, aku já moži da badi nekupać pustignata, sámu sled dalgji gudini – pu nekupać cel žuvot – na asketični maći. Ima gulema opasnust u tuj, či u parvite, načálnite etápi na Isusvata mulitva, da vervami, či smi preminali ud ustnata kantu mulitvata na sarcito. Duri možimi da se izkušuvami s miseljta, či véć smi pustignali mulitva na malčánjétu, mulitvata biz hurti, du katu u saštnust nija izobštu ni se molimi, a sámu smi putanali u marzeliva dremka ali u san. Za da mu predpázat ud tuj, učitelete-isiháte pudbelezvat nuždata ud volja i usilji kugátu za paruv pać počnimi da e molimi sas Isusvata mulitva. Tija pustujánnu pudbelezvat kolku glávnu ij da si koncentrirami celotu vnimánji nad pruisnásenjétu na samite hurti, a ne da si sazdávami visoći ambiciji za pustiganjé na mulitvata na sarcito. Etu naprimer kakaj savet dáva izvestnija duhovin baštá ud Athos, Geron Joseph Novuskitnika (+ 1959 g.): “Delotu na vatrešnata mulitva se sastujé u tuj da si nakáreš ustnite niprekasnatu da ubáždet mulitvata, biz da spiret... Griži se sámu za hurtite “Guspudine Isukraste, smili mi se”... Sámu kázvaj mulitvata na glás, biz prekasnivanji... Sate tojte uslija da se nasočat kantu jazika, durdi započniš da svikvaš s Mulitvata”.[40] Značénjitu, kujétu se predáva tuka na silata na ubádinata hurta ij naistena gulemu. Pu kaćétu mu duma Sv. Iván Klimakus, “buri se za da si vazvisiš, ali po-skoru da zatoriš miseljta u hurtite na mulitvata”.[41] Na, razbire-se, nijka nikade ni mislimi izklučitelnu za hurtite sami pu sébe si; furt imami i saznánjétu za Ličnustta na Isus, kujtu nášte hurti gu vikat. Mulitvata na sarcito, kugátu se dáva i aku badi dádina, mu dodi kača dár ud Boga, pátin pu négvata volja. Tá ni jé zadalžitelin rezultát na nekakva tehnika. Sv. Isák Sirijeca (VII-ja vek) pudbelezva kolku redak ij tozi dár, katu kázva, či “dvám li idin na déset hiljadi” ij dustojin za dara na čistata mulitva” i dudáve: “A pak za tájnata, kujatu liži udtáta čistata mulitva, tá dvám li i idin čeleć ud idno pukulénji se dubližva du takozi puznávanji na Božjata blagudát”.[42] Idin na déset hiljadi, idin ud idno pukulénji: tuj predupreždávanji treba da mu sabudi, ama ne i da mnu udkuráži ninužnu. Pate kantu vatrešnotu kraljéstvu iuj utorin sa sincata i sekuj moži da izvarvi makár část ud négu. U dnéšnotu vreme málku tima se dupiret du dalboćite tájni na sarcito, ama mlogjije hora dubávet, ud vreme na vreme, , istensku prusvetlénji za tuj, či kako zlamenuva mulitvata duh [spiritual prayer].

Monday, January 01, 2007

98

Réku da počnimi gudinata s málku smej...

=======================================
Aku já némati mestu u kašti za kompjutera, e kako možiti da napráviti: