Friday, December 11, 2009

474

Idno sélu niprestánnu ij blo atakuvanu ud divi svinje. Seku denj divite svinje sa flezvali u sélutu i sas gulema lárma sa ubrášteli satu sas krakatá nanagore, trasejći si hrana. Sélenete sa probali pu sekakvi náčine da se udkupat ud tej, ama biz gulemi uspehe.
Ne imáli više na kade, pa sa utišli du idin mudréc, da nji ubádi kako ij za právenji. Mudréca nji ij rékal da gu slušet i da izpalnat tuj, kujétu za nji ubádi. Sélenete sa se saglasili, či taj za naprávat.
Tugázi mudréca nji ij rékal da saberat mlogu jádenji i da ji ugudat nasreć nivata.
Séleneta sa naprávili taj, i etu či u miga sa se sabráli mlogjije divi svinje i sa počnali da jadat. Izparvu sa se málku plášili, no posle, katu sa videli, či nikuj ni gji dira, sa jáli biz briga.
Seku denj sélenete sa ugvádeli jádenji za divite svinje i tija sa dvádeli tám da jadat.
Sled nekolku dena mudréca ij rékal na sélenete da ugudat na unuj mestu čitiri salpve, pu idin u seku ćošak na nivata. Divide svinje sa dvádeli redovnu da jadat i ni sa sapćásali salpvete.
Sled još nekolkus dene mudréca ij nakárel sélenete da zagradat nivata i da naprávat idna gulema puhorta, prez kujatu da možat da flezat divite svinje I katu sa dušli svinjete da jadat, sélenete sámu sa zatorili puhortite sled tej i taj sa se udkupili ud tozi nakáz.
* * *
Morálata: Običájete lésnu se sazdávat i mačnu se utarvéš ud tej! Divite svinje sa bli uluváni zaradi či sa bli lákumi da dubávat hrana biz mlogu rabota. Tija niti sa si dáli isáp, či sa bli uluváni u kljucka.
Mlogjije tima ud námu smi kaćétu tezi divi svinje: trasimi po-više da mu ij lésnu, da se useštemi sigurni, ud kolkutu da si imami briga za da si zapázimi slobudnustta. S idna hurta, lésnu se purdadémi!
==============================
Za ženitbata
Idna nakažisana žina ij dušla vaz idin mudréc i mu se žáli:
— Mola vu se, ubadeti mi kako da práva? Nikak némam razbirenji u kašti. Moja maž izhára po-više ud kolkutu zaslužvami. Pu nekupać se napijié i častu pate se káremi. Smi dlažni na sé po-više mestá a ás i dicáta žuvejmi sé po-hargjevu.
— Ustavi, za hurtuvam ás sas négu! – ij udvarnal mudréca.
Sled nekolkus dene, toj se srešte sas maža i gu pita:
— Kaćé ti varvi žuvota, sinku?
— Zadosta hargjevu.
— Pa zašto? Lel, du kolkutu znája, imaš vredna žina.
— Tuj taj ij, ni moža da se uplákvam. Bog mi ij dál pušténa i vredna drugárća.
— Am pa tugázi, kakaj ij baja?
Usukan, maža ne znájal kako da utguvori.
— Vidiš li unazi galabica, kujatu farka udgore na kaštata ti? – mu duma mudréca.
— Dá, vida ja.
— Ženitbata, sinku, ij kača idna galabica, a maža i žinata sa dvete krilá. Aku ni bijat i dvete vazduha, galabicata ni moži da farka. Kolkutu i da se trudi idnotu krilo, biz pomuštta na drugotu ni moži da naprávi ništu. Probaj da si pumágaš žinata i dicáta, zaradi či sámu tugázi možiš da se naričeš čeleć. Tojta zaduolnust zavisva ud zaduolnustta na tojta familija.
Maža ij zafálel na mudréca za négvite hurti i si ij utišal.
* * *
Lésnu ij da se užéniš, no ij trudnu da sazdadéš idna familja.

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home