Thursday, December 10, 2009

473

Legendata ubážde, či idin denj, idna žina sas ditetu u racite ij menala pukraj idna peštera. Katu na idnaž čuj idin glás:
— Flez i zami satu, kakotu žéliš, ama nide zabráve náj-glávnotu. Zapamti, či sled katu izleziš, vartáta za se zatorat za doveka. Taj či, nide zabráve da zamiš unuj, kujétu ij náj-glávnotu.
Kurážna, žinata ij flezala u pešterata. A tuka, kako da vidi: palnu ij blo sas zlátu, sas nákite i sas sekak fel bugaciji. Ugudila si ij ditetu na idin kámak i ij počnala da gribé, da prebire kolkutu ij mogala da nosi.
Na idnaž se ij čul udnovu glasa:
— Nide zabráve, imaš sámu 8 menute!
Katu sa menali unezi 8 menute žinata, natuvárina sas zlátu i sas skapucenni kámaci ij ragnala van ud pešterata, a vratáta sa se zatorili sled néja. No katu se ij videla van si ij dála isáp, či ij zabrávila ditetu vatre, u pešterata. Za bedevá ij krištela, ij vikala i plákala. Ništu ne mogalu više da se naprávi! Bugacijata ij trájala 8 menute a ukájvanjétu ij ustánalu za doveka!
* * *
Taj se slučva mlogjie pate i sas námu. Imami kulu 80 gudini za da žuvejmi na toze svet, i idin glás mu spumenuva: „Nide zabráve náj-glávnotu!“ A náj-glávnotu ij duhovnija žuvot, familijata i dicáta, pušténustta, ljubovta, istenata i dustonjstvotu, či si čeleć. Ama nija se ustávmi pretaglini ud bugátstvotu, ud materiálnite rádusti i zabrávimi za unuj, kujétu ij glávnu. I taj si gubimi vremeto i nimáremi za glávnotu: duhovnotu bugátstvu.
Da ni zabrávimi, či žuvota na toze svet mené barži a smraćta mu stigni gá se čekámi náj-málku. A kugátu puhortata na žuvota se zatori za námu, ništu ni moži više da se právi i saželánijata sa udvišni…
==============
Kolku vredi vremeto?
Predstaveti si idna bánka, kujatu seku sutirna ti ugudi u konta 86.400 leja. Ij hurtata za idin speciálin kont: seku véčar ti se zamat sate nosce, kujatu ni si uspel da gji izháraš prez dene!
U tozi slučaj ti kako bi naprávil? Dali ni bi si izvádil sate nosce, du sétnotu bánče?
Ej, izgladva či sekuj ud námu ima pu idin takaz speciálin kont. Toj se zvé VREME! Seku sutirna, ti imaš u négu idin kredit ud 86.400 sekundi. U tozi kont ni možiš da preberéš ništu, a du večera, satu kujétu ni si ji izháral prez dene, se izgubi. Aku ni si izhaznuval celija depozit, sámu ti izgubeš. Ama na utre sutrenjta toja kont udnovu se napalni.
Ni možiš da ustáviš ništu ud dnés za utre. Satu treba da se izhaznuva dnés! Probaj da napráviš taj, či da se udberéš sas kolkutu moži po-više zdrávi, rádust, uspeh. Saháta štakti! Izhaznuvaj pudpalnu seku denj!
A za da razbereš naistena cenata na VREMETO, pumisli se na slédnotu:
* Za da razberéš cenata na idna gudina, pitaj studenta, kojtu ne menal idin izpit (ekzámen);
* Za da razberéš cenata na idin mesec pitaj májćata, kujatu ij rudila ditetu napreć vreme;
* Za da razberéš cenata na idin menut pitaj gu ondzi, kojtu ij zakasnel hajzlibáne;
* Za da razberéš cenata na idna sekunda, pitaj šofera, kojtu tamánj ij izbegnal idna katastrofa;
* Za da razberéš cenata na po-málku ud sekunda pitaj gu ondzi, kojtu ij preigrál zlátnija medál na Olimpiádata.
Ceni seku moment, kojtu ti ij dádin! I zapamti: vremeto ni čeka!

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home