Sunday, June 29, 2008

271

Ud Miki Nákov sam dubávil toze link sas idin film za Bišnova naprávin ud balgarskata televizija NOVA pa barži sam gu ugudil tuka, za da gu viditi i vija…


Ni znája zašto, no ima momente kugátu ništé da se vidi video ud bloga, taj či etu i linka ud Google Video:
http://video.google.com/videoplay?docid=-804079148819314396&pr=goog-sl

Thursday, June 26, 2008

270

Virtuálna biblioteka IV


Rimsći-katoličánsći kátekizmus
Fránc Kristofcsák, Timišvár, 1926 g.
http://www.mediafire.com/?n0ot1a0hejz

Škulska Biblija
Fránc Kristofcsák, Timišvár, 1936 g.
http://www.mediafire.com/?jyyyytmcni0

Biblija i kátaćizmus za dicáta
Ján Vasilčin, Timišvár, 1991 g.
http://www.mediafire.com/?22omwjytmrm

Reda na Svetata Liturgija
Stár Bišnov (trukvanu)
http://www.mediafire.com/?11m0zxummmd

Reda na Svetata Misa
Belo Bláto (trukvanu)
http://www.mediafire.com/?hgxdgzznst1

Tuesday, June 24, 2008

269

Emisijata RadioTimisvar 22 juni 2008
Get this widget | Track details | eSnips Social DNA

ali
boomp3.com

268

Emisija TV Arád ud 11 juni 2008 p1

Emisija TV Arád ud 11 juni 2008 p2

Emisija TV Arád ud 11 juni 2008 p3
* * *
I taj kaćétu véć znájti, či redáktorćata na TV Arád, Marijka Hailemás, právi i drugje hubavi neštá udvan televizija, etu idna hubanka tarta izlezala ud tejnite sračni race:

Monday, June 23, 2008

267

Kunče za 1.100 dolara!
Zafálem mlogu na Jáni Négjva, kojtu ij nameril, prez sájta http://cartofilie.ro, tuje svetiče da se purdáva na e-bay. Etu négva e-mail kantu náša Forum:
Sam nameril u interneta idno stáru svetiče sas familja ublekani u nárudna nusija za kujé se ubazde, či sa sarbi ali balgare, vájda ud Vinga. Pu pulite na žinite izgladvat kača vingánći, ama nekuja ud tej nosat na glavata bisnovsći pišćire. Kako ij interesnu još, ij cenata na tazi originálna fotografija. Kolku takvize svetičita se namervat iz halmárete na náste stárite, zabrávini? Bi trebalu da se naprávi idna arhiva za da se zapázati štut moži po-više takvize dokumenete ud náštu menatu.

Etu i teksata ud sájta “cartofilie.ro”:
“Fotografie cu o familie din Banat
Mai 11, 2008
Una din cele mai scumpe piese vazute de mine. O fotografie a unei
familii traditionale din Banat imbracata in costume traditionale.
Probabil o familie de la tara, instarita, de origine slava, fie sarbi
fie bulgari (mai probabil). Pot face presupunerea ca e o familie din
Vinga? Foarte probabil. Oricum ar fi pretul e imens: 1100 euro.”

Etu i teksta s kojtu ij predstávenu svetičitu na e-bay:
“RARE BANAT FAMILY TRADITIONAL FOLK REAL PHOTO * US $1,100.00”
* * *
Naistena, cenata ij jáku gulema, no interesnu bi blo da razberémi, dali nekuj báš bi ji kupil na tazi cena!
Sam jáku saglásin sas Jáni, či treba se saberat sate tezi stári svetičita, knigji, spomene i t.d. na idno mestu, makár u virtuálnija svet na Interneta.
* * *
Sam se “rovil” i ás málku u virtuálnija magazin na balgarina kojtu purdáva tuj svetiče na e-bay, pa sam nameril još dve interesni raboti: Idno staklo za soda (gazirana uda – sifon), s cena ud 2.100 USD! Sam cigurin, či aku putrasa na taváne u Bišnov, za namera makár idno takozi staklo, ama koj gjávla za mi ji kupi???
I još neštu se purdáva tám: idno svetiče sas generále Márkov (moži já da mi ij bil rudbina?), s cena ud 1.800 USD. I da bij imál tezi nosce, máj či ni bi gji dál za idno svetiče…

Thursday, June 19, 2008

266

Virtuálna biblioteka III

Etu još tri glávni knigji za banátsćite balgare ud gusp. Jáni Vasilčin: dváta toma s prevoda na Svetotu Pismu - Novija Zákun i "Bišnuvenete i tejnata čarkva".
Išta da spumena tuka, či dnés sam nameril na idin rusći sájt taze interesna informácija: Káj či, u Slavjánsćija fond ud Bibliotekata na Ruskata Akademija, pud kotata XXVI/a67 se pázat pet mlogu interesni za námu knigčita:
1: Ud Novija Testament Matijvotu Evangjeli ubarnatu na paulicansci jazic. 1901. 43 s.
2: Ud Novija Testament Markvotu Evangjeli ubarnatu na paulicansci jazic. 1901. 30 s.
3: Ud Novija Testament Lukvotu Evangjeli ubarnatu na paulicansci jazic. 1901. 50 s.
4: Ud Novija Testament Ivanvotu Evangjeli ubarnatu na paulicansci jazic. 1899. 37 s.
5: Ud Novija Testament kiniga ud sveti Luka pisana ud rabotite na apustolete. 1902. 48 s.
Specialistete jáku se rádvat na tezi prevode, kujatu gji naričet "skapucenni". Zašotu na tej sa nji puznáti mlogjije prevode na tekstve ud Biblijata na slavjánsći jazici, no tezi knigčita du sigá ne bli spumenuvani u specializiranata literaturata.
Specialistete dumat, či megju 1899-1902 g. "Nacionálnotu Šotlándsku biblejsku obštestvo" ij blo platilu za publikuvanjétu na prevod na "palćensći jazić" (tojest na banátsći balgarsći jazić) na čitirite Evangéla i na Právbite na apuštolete. Komándata ij blá izpalnina ud tipográfijata na Viktor Gornianski ud Budapéšta. Se znáj, či idin Viktor Gornianski (1863-1935) ij imál tipográfija, kadetu ij publikuval predimnu na madžersći jazić. Megju 1887-1911 g. toj ij redaktirval u Budapéšta i idno slovášku spisánji ("Словацкие известия о политике, общественной жизни, промышленности и сельском хозяйстве"). Ij puznát i idin drugji čeleć s imetu Viktor Gornianski (1818 - 1882) - učitelj i protestántsći čarkovin pisátelj.
A za ávtora na prevoda, se duma, či moži da ij bil Leopold Kosilkov (1850-1940), učitelj ud Vinga, kojtu ij publikuval u Timišvár evangjélsći čatenjéta za banátsćite balgare (1875-1876).

(Po-više informáciji za tuj káj či se namervat u spisánjétu "Славяноведение", № 1/2006 g., str. 84. Za žálust, ji némam...)Tuesday, June 17, 2008

265

Uzun Toni (Pelva) ij pudaril na Balgarskotu Družstvu taze kniga za Botev. Sam ja ugudil tuka, zaštotu tá moži da badi interesna ne sámu zarad tejnotu sadaržánji - žuvota i tvorčestvotu na Botev - negu i zarad drugu neštu: aku puglademi dubre za vidimi či knigata, kujatu ij izlezala u Bukuréš prez juni 1956 g., ij izdádina ud "Asociaţia Cultural-Educativă a Cetăţenilor Bulgari din R.P.R." Tazi informácija moži da badi haznuvita za unezi, kujatu se interesuvat ud istorijata na balgarsćite organizáciji ud Rumanija!

Monday, June 16, 2008

264

Virtuálna biblioteka II
Etu još čitiri Kalindáre. Sas tuj, imati sabráni tuka sate Kalidáre izdádini ud Guspudin Jáni Vasilčin sled 1989 g., obštu 8 broja. Vu kána da gji prečététi, ali makár da gji razgáneti gá i gá, zaštotu za nameriti u tej ne sámu idin dosta čist palćensći jazić, no i mlogu haznuviti raboti! Naprimer, pukraj čarkovnija nauk, u tezi Kalindáre ij predstávina sata nášta istorija, taj ud napreć zadumevanjétu u Banát, kaćetu i žuvota u novata dumuvina. Ima tuka dáti za parvite stanovnici na Bišnov, za izrojvanjétu u drugjijete banátsći sela i t.d. Interesni sa i "Pismáta na deda Pérka", kadetu sa predstávini različni stári običáje, no i rázkazete na Jáku Ronkov.
Četeti na náša jazić, zaštotu sámu taj možiti da si gu ubugatejti!
[Zafálem na Máći Bartulov za Kalindáre ud 2002 gudina!]

http://www.mediafire.com/?lt7moj1jytm

http://www.mediafire.com/?no4tnujv10n

http://www.mediafire.com/?z00wrl5nmfz

http://www.mediafire.com/?ymzetdlyjtf

263

Emisijata Rádio Timišvár ud 15 juni 2008 g.
Get this widget | Track details | eSnips Social DNA

ali

boomp3.com

Friday, June 13, 2008

262

Virtuálna biblioteka
Pu kaćétu sti sapćásali, u sétnotu vreme ni sam náj pisal u bloga. No tuj ni zlamenuva, či sam bil marzeliv, a naprotiv.
Udkole imam žélbata da napráva idna virtuálna biblioteka, u kujatu da se saberat sate knigji i publikáciji napisani na náša jazić. Tehnikata dnés dupušte da se naprávi tuj neštu i ij nužnu sámu iskanji, dubra ole i... vreme. Ud tezi trite sámu vremeto vájda ij unuj, kujétu náj mu fáli...
No ás dumam taj: kugátu ištiš da napráviš neštu ud své sarci i biz da trasiš „pláća“, to i Guspudin Bog ti pumogni. I etu či se ij slučilu taj, či guspudin Jáni Vasilčin ud Stár Bišnov, me ij dupusnal da skaniram sate Katoličánsći kalindáre kujatu gji ij publikuval du sigá, i da vu gji pudarimi u elektronin formát. Ama ne sámu tolkus, negu kolku skoru za možiti da se rádvati i na idna Kniga, kujatu ni bi trebalu da fáli ud niti idna palćenska biblioteka: Svetotu pismu!
Za sigá ugvádem tuka Kalindárete za gudinite 1996, 1997, 1998 i 2000.
Zafálem mlogu na guspudin Jáni Vasilčin za tezi pudáraci!
Za da si gji iztagliti, klikneti na link-a ud pud svetičitu. Za se utori idin nov sájt, kadetu, sled katu pučekati málku (fájlete se skanirvat online protiv viruse), za vu se pujavi gore u levicata nádpisa “Click here to start download”. Za klikniti tám i sled po-dlagju ali po-kasu čekanji, u zavisimust ud vášta internet vrazka, knigata za badi “vazkáčina” na váša kompjuter. Downloada moži da tráj i pu pulvina sahát, zaštotu skorustta na sájta ij zadosta manena a fájlete imat više ud 20 MB, no imájti iztarplénji…
Aku znájti drugjije, po-barzi mestá, kadetu da vazkáča fájlete, ubadeti.

* * *
Za pudpalnivanji na tazi virtuálna biblioteka bij imál nužda i ud málku pomušt: za žálust, ud stárite Kalindáre izdádini ud Banátsći balgarsći glásnić, imam sámu idin pudpalin, "Kalindáre za 1940 gudina". Ud drugjijtete mi fálat dosta mlogjije listá. Pa aku já nekuj ima celi stári Kalindáre, ali néka gji skanira, pa da mu izprodi i na námu fájla PDF, ali da mi gji uzájami za idna nedele-dve, pa za gji skaniram ás. Istu taj, imam vazmožnustta da skaniram i nuvini, pa aku znájti já koj bi imál palna kolekcija ud „Banátsći balgarsći glásnić“, ud „Nárudna nuvála“ i ud drugjije stári nuvini, ubadeti se...

Monday, June 09, 2008

261

Emisijata Rádio Timišvár ud 08 juni 2008 g.

Thursday, June 05, 2008

260

Misata ud Stár Bišnov ud nedele, 1 juni 2008, ij blá pusveténa na dicáta. S tazi prelega tija sa peli u čarkvata. Etu nekolkus ud pesmite:

1 juni 2008 01


1 juni 2008 02


1 juni 2008 03


1 juni 2008 04


1 juni 2008 05


1 juni 2008 06


1 juni 2008 07


1 juni 2008 08

Monday, June 02, 2008

259

Emisijata Rádio Timišvár ud 01 juni 2008 g.

258

Gjusi Nákov - ud novu birov na Stár Bišnov
Pu kaćétu sam razbrál u teze kasnite saháte, Gjusi Nákov ij bil izbrán dnés, da badi ud novu birov na náštu sélu.
Gu čestitam!