Monday, December 31, 2007

202

Evangjéli na Marija [Magdalena]
Nipuznátite rakupise ud Nag Hammadi
Istorijata na apokrifnite rakupise počniva prez december 1945 g., kugátu dváma brájće - sélene ud Egipet, Muhammed i Khalifah 'Ali, zágjnu s drugjije mažje, sa utišli da kupájat u pustinjata, blizu du gradčetu kadetu sa žuveli, za da trasat tor, zván sabakh. Tija sa žuveli u gradčetu Nag Hammadi, kujétu se namerva na 80 km severo-západ ud grada Luxor. I taj kaćétu sa kupáli, bráta na Mohammed Ali ij izvádil ud peseka idin zemev garnéc visoć ud kulu 60 centa i s dijametar ud 20 -25 centa. Vatre u négu ij imálu ugudini 13 papiruse sas rakupise ud vremeto na parvite krastijáne. Rakupisete sa bli pudeléni megju 7-te mažje kujatu sa bli na mestotu katu sa gji namerili i sekuj si gji ij purdál kaćétu ij mogal, katu mlogjije ud listáta sa stignali i na ogane ali sa se raznéli. Prez vremeto, nekuja rakupise sa stigali čeć du New York, Paris i Belgija. Dnés, sate tezi 1.200 starni na rakupisete sastávini ud 45 različni tekstve – izcelu sa 52 teksta, no nekuja ud tej se puvtáret –, sa prebráni udnovu na idno mestu i se pázat u Koptsćija Muzej ud Kairo.
Parvotu publikuvanji na idin ud tekstvete namerini u Nag Hammadi ij bil idin faksimil ud Jung Codex kojtu se ij pujavil u Kairo, prez 1956 g., a celata kolekcija ij blá publikuvana u faksimil ud E. J. Brill u Leiden dabe megju 1972-1984 g. pud zaglávjetu Facsimile edition of the Nag Hammadi Codices (u 12 toma).
U saštotu vreme, u bivšata Demokratična Germánija, idina grupa specijaliste, megju kujatu Alexander Bohlig, Martin Krause i specijalistete u Novija zákun Gesine Schenke, Hans-Martin Schenke i Hans-Gebhard Bethge - sa počnali pudgotvanjétu na parvija prevod na nemsći jazić. Sétnite trimata sa naprávili idin naučin prevod s pumuštta na Berlin Humboldt University, kojtu ij bil publikuvan prez 2001 g.
Prevoda na James M. Robinson, u idin tom, ij bil publikuvan za paruv pać prez 1977 g. pud imetu The Nag Hammadi Library in English, s pumuštta na E.J. Brill i Harper & Row. Sa slédvali još dve ediciji ud E. J. Brill i Harper prez 1981 i 1984 g. A tréćotu izdánji, napalnu prerabotinu, ij izlezalu prez 1988 g.
Idin drugji prevod na anglušći, naprávin ud specijalista Bentley Layton ud Yale se ij bil pujavil prez 1987 g. s imetu The Gnostic Scriptures: A New Translation with Annotations (Garden City: Doubleday & Co., 1987). Tozi prevod, zágjnu sas The Nag Hammadi Library in English ustánvat idnija ud náj-uputrebuvanite ud istorici, specijaliste i teoloze.
Publikuvanjétu na tezi, du tugázi máj nipuznáti teksta, ij utorilu novi vratá za teolozete i istoricite, ij farlilu nova svetlina varhu ránnotu krastijánstvu i osubitu nad gnosticizama, kojtu dalgji gudini ij bil zanimárin.

"Evangjélitu na Marija"?
Marija Magdalena ud Anthony Frederick Augustus Sandys, 1860 g.
Désed gudini sled fenomenálnotu udkrivanj ud Nag Hammadi, prez 1955 g., ij bil publikuvan idin dokument, zván po-kasnu Papyrus Berolinensis 8502. Puznát još kača Berlin Gnostic Codex ali Akhmim Codex, toj ij bil namerin u egipetsćija grád Akhmim. Datiran ud kulu V-ja vek, rakupisa, napisan na koptsći jazić (idna forma na egipetsćija jazić uputrebuvan ud egipetsćite krastijáne pu vremeto na Rimskata imperija), ij bil kupin ud Kairo prez 1896 g. ud Dr. Kárl Rheinhardt, ama zarad bujovete i drugjije uzroci, ij bil publikuvan dabe prez 1955 g. ud Walter Till. Kodeksa sadarže části ud čitiri različni tekstve: Evangjéli na Marija, Apokrif na Iván, Sofija [Mudrustta] na Isukrast i Právbite na Pétar.
U drugji grád ud Egipet, na ime Oxyrhynchus, kojtu se namerva na 160 km na jug ud Kairo egiptologa Bernard Pyne Grenfell [1869-1926] i papirologa Arthur Surridge Hunt [1871-1934] sa právili i tija razkopći. Megju 1897 -1906 g. tija sa namerili po-više rakupise, megju kujatu i dvá kasi fragmenta napisani na garsći jazić ud Evangjélitu na Marija, kujatu sa po-stári ud koptskata versija: Papyrus Rylands 463 i Papyrus Oxyrhynchus L 3525. Za tuj, specijalistete sa saglásni, či koptskata versija ij prevedéna ud garsći.
Papyrus Rylands 463 ij bil publikuvan prez 1938 g. ud C. H. Roberts (Catalogue of the Greek and Latin Papyri in the John Rylands Library. Vol. 3. Manchester, 1938), a Papyrus Oxyrhynchus L 3525 ij bil publikuvan dabe prez 1983 g. ud P.J. Parsons u 50-ja tom na The Oxyrhynchus Papyri (dnés sa stignali da badat véć 70 toma)
Taj či, u momenta imami tri fragmenta ud tuj Evangjéli na Marija, ud kujatu dvá, po-stári (II - III-ja vek) i jáku fragmentirani sa na garsći jazić a idin, po-zapázin, ij na koptsći jazić, ud V-ja vek.
Evangjélitu na Marija ud Papyrus Rylands 463 zaeme starnite 21-22 i saotvetstva na krája na koptsćija tekst (BG 17,5-21; 18,5-19,5), a Evangjélitu na Marija ud Papyrus Oxyrhynchus 3525 saotvetstva na počnivanjétu na koptsćija tekst (BG 9,1-10.14).
Makár či koptsćija tekst pu princip savpáde sas garsćite, to možimi da sapćásami i nekuja teologični rázlići: du katu garsćite tekstve upisvat po-više diskusijite za kako ij rékala Marija, tojest akcenta ni se ugváde varhu tuj, či dali ima tá právu, kača žina, da hurtuva takvizi neštá ali ni, u koptsćija tekst diskusijite sa varhu tejnotu právu da hurtuva kača "autoriziranu" lici.
Marija Magdalena ud Weyden Rogierc, 1435 g.
Dosta častu pate prevode na tozi tekst gji namervami pud imetu "Evangjéli na Marija Magdalena", ama nijdi u teksta ni se spumenuva, či ij hurtata báš za Marija Magdalena. Po-više još, rakupisa zavaršva s tezi hurti "Evangjéli na Marija".
Marija Magdalena ud Carlo Dolci (1660-1670 g.)
U Biblijata sa spumenati 8 žini s imetu Marija – ud evrejskotu Mwrm [Miryam], elinskotu Maria(m), 7 ud kujatu sa spumenati u Novija zákun: Marija, májćata na Isus (Luku 1:30-31), Marija ud Bethánija, sistrata na Márta i na Lázara (Iván 11:1), Marija, májćata na Iákob (Mat.27:56), Marija, žinata na Kleopa (Iván 19:25), Marija, májćata na Iván Márku (Právbi 12:12); Marija [biz drugu upredelénji] (Rimljáne16:16), Marija Magdalena (Luku 8:2). Tri ud tej sa imáli gulema rolja u žuvota na Isus: Marija, májćata na Isus, Marija ud Bethánija i Marija Magdalena.
Marija Magdalena ud Domenico Feti, 1615 g.
Ima više ud 60 vazmožni prevode na imetu Marija, ud kujatu náj-prejatite u momenta sa "guspogja" i "(jásnu)vidća". Sv. Jeronim, Patrone na Biblejsćite naući u katoličánskata čarkva, kojtu ij prevel Biblijata na latinsći jazić (zvána Vulgata i uputrebuvana u západnata čarkva vreme na 1.500 gudini), spumenuva, megju mlogjijete vazmožni prevode na imetu Marija i "stilla maris" ("kápka ud murjétu"). Idin kopist [prepisváč], kojtu ne báš znájal dubre latinsći jazić, ij prepisal tuj kača "stella maris", tojest "morska dzvezda" i tozi niprávilin prevod ij počnal da badi uputrebuvan véć prez VII-ja vek. Pu tozi náčin Sv. Divica Marija ij stánala "dzvezdata" kujatu mámi morjácite pu murjétata i dušite na krastijánete u dulinata na saldzite.
No treba znájmi, či Evangjélitu na Marija ne blo napisanu ud niti idna Marija ud Biblijata, zaštotu teksta ij datiran ud II - III-ja vek. Istu taj kaćétu i Evangjélitu na Toma, Evangjélitu na Filip ali Evangjélitu na Judaš, i Evangjélitu na Marija ij idin gnostičin tekst, kojtu uputrebuva imetu na biblejsku lici za da validira eretičnite učénjita. Taj či, ud tazi gledna točka, ud tozi tekst možimi da razberémi, či kakvi ereziji ij imálu u vremeto na parvite veka na krastijánstvotu.
No pá ij interesnu za zabelezvanji tuj, či ud megju kulu 12-te "Evangjéla" napisani ud parvite krastijáne, tazi ij idinstvenata kujatu ij napisana u imetu na idna žina.

Kuja ij blá Marija Magdalena?
Marija Magdalena ud Perugio, 1490 g.
Tuj ime ji sreštemi kača Marija ud Magdala, grada kojtu se ij namerval na západnija bregj na Tiberijánskotu ezero i tá ij spumenata po-više pate u Novija zákun, katu parenj ja vidimi kača idna ud žinite kujatu "ij služila Isukrasta", zaštotu Toj ij izvádil ud néja sédem ničisti duhve (Lk. 8:1-3; Mk. 16:9). Posle ij sledila Isukrasta u négva sétin pać du Jeruzálem (Mt. 27:55; Mk. 15:41; Lk. 23:55); ij sedela pud krasta na Golgota, zágjnu sas Salome i sas Marija, májćata na Isus (Mt 28:1; Mk. 16:2); ij dušla, s drugjije žini, u nedele sutrenjta du Isusva grob za da mu pumáži telotu (Mt. 28:5). Katu sa namerili groba prázin i sled katu sa hurtuvali s ángjela, Magdalena ij tičela du vaz Pétara i Ivána, da nji ubádi za tuj neštu (Iván. 20:1-2) i homa sled tuj se ij varnala vaz groba, kadetu ij revála žálna (Iván. 20:11-18). Vazkrasnatija Isukrast parenj ji se ij pujavil na néja, ama tá izparvu ne Gu puznála. Katu Isus ji ij rékal na ime, tugázi Gu ij puznála i s rádust palna mu ij viknala: "Učitelju!".
No Marija ud Magdala ij častu pate "usukana" sas "grešnicata" (prostitutkata) spumenata u Luku 7:37-50 kaćétu i sas idnata ud sistrite na Lázara. Kulu krája na VI-ja vek tuj ij blo putvardénu báš i ud pápa Grigor Velikija - či i trite tezi Mariji sa idna i saštata. Ama ni jé nikak vernu.
Marija Magdalena ud Murillo, 1650-55 g.
Evangjélitu na Marija možimi lésnu da ji pudelimi na dve části. U parvata část (7,1 - 9,24) vidimi uzkrasnatija Isukrast da hurtuva s négvite učenici. Za žálust parvite starni na rakupisa, ud 1 du 6, fálat, i nija se namervami na 7-ta starna, kadetu Isukrast udguváre na pitanći ugudini ud učenicite. naprimer toj ubážde, či greha ni jé tolkus idna morálna kategorija, kolkutu idna kosmologična; toj se dalži na nitočnija smes na materijálnotu i duhovnotu. Na kája, sate neštá za badat pretupéni u tejnite sobstveni korene. [viž Rimcete 7]. Sled katu dáva otguvorete i nekolku upatvanjéta, gji deka da utidat i da razširvat pu sveta Evangjélitu na kraljéstvotu, sled kujétu gji napušte.
U drugata část (10,1 - 23; 15,1 - 19,2) vidimi kaćé Marija ukurážva apuštolete, a tija ja pitat za vidénjitu, kujétu ji ij imála sas Isukrasta. Tá nji razkázva za lekcijata dubávina ud Isukrast pu vreme na tuj vidénji, kujatu u saštnust ij idno upisvannji na kosmologijata i na relácijata megju čeleškata duša i nebésćite sili. I ud tuka fálat 4 starni ud rakupisa.
Sled katu Marija zavaršva upisvanjétu na vidénjitu, apuštolete (osubitu Andrija i Pétar) ni vervat tuj, kujétu nji ij ubádila. No Levi nji spumenuva, či Isukrast ja ij naprávil Marija vredna da puznáva mlogjije neštá, i či tá ij blá "náj-ubičena ud megju žinite".
Sled katu učenicite se pumirevat, tragvat pu sveta za da razširvat Evangjélitu na kraljéstvotu.
Ud tozi tekst možimi da sapćásami burbata megju gnosticizma i ortodoksizma: Du katu Pétar ni gji verva unezi, kujatu "gu vidat Isukrasta" u vidénjita, Marija tvardi, či prez tezi vidénjita tá dubáve novi upatvanjéta, novi lekciji. Pu kaćétu tvardi E. Pagels: "Du katu ortodoksete se bazirvat sámu na eksoteričnotu učénji, dádinu ud Isus i négvite apuštole kantu "sekugu", gnosticite vervat u Négvotu "tájnu" učénji, puznátu sámu na nekolkus tima" (Gnostic Scriptures).
Ud druga starna, sapćásvami i dosta dubližvanjéta na teksta kantu iztočnata filosofija. Naprimer, tuj kujétu ji ubážde Isus, či :"Sate naturi, sate formi, sate tvurénjita saštestvuvat idna u druga i idna sas druga, i tija udnovu za badat pretupéni u tejnata saštnust" mlogu si preliče sas glavata 34 ud Tao Te Ching, kadetu se duma za Tao: "Sate neštá se taglat ud négu [Tao]. Sate nešta se vráštet u négu, i toj gji sadarže". U drugji fragment ud tuj Evangjéli se upisva kaćé dušata se srešte sas različnite sili, a tuj mlogu preliče na patuvanjétu na dušata sled smraćta ud Tibetánskata kniga na martavite.
Aku bi trebalu da koncentriram tuj Evangjéli u nekolku hurti, bij rékal vájda taje: tozi tekst mu pukázva idna vizija na sveta, kojtu utváde ne kantu nekakvi novi, nivideni du sigá tvurénjita, kantu nov red, a kantu iztupevanjétu na iluzornija háos na patméža i na smraćta. Mu pukázva tuj, či seku duša moži da si nameri istenskata duhovna natura u sébe si, da si nameri korenete u Dubrojtu i da se zavarni utnovu na unuj mestu, kadetu néma vreme, materija ali falšiva morálnust.
Marija Magdalena ud Titian, 1560 g.
* * *
Evangjéli na Marija [Magdalena]
Pu Papyrus Berolinensis 8502 (BG [1]-19,5),
napisanu na koptsći jazić (saidsći dialekt), V-ja vek.

[Ud rakupisa fálat starnite 1-6, kujatu sa sadarželi glavite 1-3. Teksta prudalževa na starnata 7]

[starnata 7]
"…tugázi materijata
za badi uniština sassém ali ni?" Spásitelja ij kázal:
"Sate naturi, sate saštestvá, sate tvurénjita
žuvejat idin u drugji i idin prez [s] drugji;
5 i tija za badat pretupéni udnovu
u tejnite sobstveni korene. Zaštotu
naturata na materijata za se pretupi
u tejnata sobstvena saštnust.
Kojtu ima uši, néka čuj!".
10 Pétar mu ij kázal: "Dukolkutu
si mu ubjasnil satu, ubjasni mu i tuje:
Koj ij greha na sveta?"
Spásitelja ij kázal: "Néma greh, no
vija sti [unezi], kujatu práviti greh, kugátu
15 práviti neštá kaćétu razvráta [adultera],
kujétu ij zvánu "greh".
Etu zašto Dubrojtu ij dušlo
megju vás, u saštnustta na sekakva natura,
za da ja zavarni kantu
20 tejnite korene". Dálja Toj ij prudalžil,
kázvajći: "Etu zašto vija [se razbulevati]
i umireti, zarad [tuj], či

[starnata 8]
vija [harésvati] unuj, kujétu [vu] uništva. [Tozi
kojtu] razbire, néka razberé! Materijata dáva žuvot na [rážde]
strastta, kujatu néma rávna [pudobna],
i kujatu pruizhážde ud neštu prutivnu na naturata.
5 Tugázi se pujaveva smuténustta u
celotu telu. Za tuj sam vu bil kázal:
Badeti s dubro sarci
i aku sti razkurážini [uslábnati],
ukuražeti se ud različnite formi
10 na naturata. Kojtu ima uši,
néka čuj!"
Sled katu Blagusluvénija nji ij ubádil tuj,
Toj gji ij puzdrável sate, kázvajći:
"Mir vámu! Prejameti moja mir
15 u sébe si! Imájti si briga za
nikuj da ni vu prevári, katu vu ričé:
"Etu tuka ij" ali "Etu, táme ij!"
Zaštotu Sina Čelešćija
ij u vás. Slédvajti
20 gu.Tezi, kujatu Gu trasat,
za Gu namerat. Utideti i razširvajti
Evangjélitu na kraljéstvotu. Nideti

[starnata 9]
ugváde nitikakvi pravilá, udvan tezi,
kujatu Ás sam vu gji dál, i nideti dáva
zákune kača zakunudátele,
za da ni baditi ukuvéni ud tej".
5 Sled katu ij kázal tuj, Toj gji ij napusnal. A tija
sa ustánali tužni, sa počnali da revat i
da dumat: "Kaćé za utidimi nija
megju nivernicite da razširvami
Evangjélitu na kraljéstvotu na Sina
10 Čelešćija? Kátu tija
ni sa gu pužálili Négu, kaćé
za mu pužálat námu?" Tugázi Marija
se ij izprávila, gji ij puzdrávela sate
i ij rékala na brájćete: "Nideti revá,
15 nideti taguva i nideti da dvuumvati,
zaštotu Négva blágudát [hár] za badi
doveka s vás i za vu bráni.
Po-bolja néka vazhfálimi
Négvata Sláva, zaštotu Toj
20 mu ij pudgotvil i mu ij naprávil hora".
Kázvajći tuj, Marija nji ij ubarnala sarcáta
kantu Dubrojtu, i tija sa počnali
da razprávet [sporat] hurtite na [Spásitelja]

[starnata 10]
Pétar ij kázal na Marija: "Séstru,
nija znájmi, či Spásitelja te ij milval
po-više ud kolkutu drugjijete žini.
Ubadi mu na námu hurtite na Spásitelja, kujatu
5 ti gji pántiš, kujatu ti gji znáš,
[ama] kujatu nija ni gji znájmi, ali niti smi gji čuvali".
Marija, katu mu ij udguvorila, ij kázala:
"Tuj, kujétu ij izkritu ud vás, ás za ji pukáža
napreć vás". Tugázi tá ij počnala da nji hurtuva
10 s tezi hurti: "Ás – ij rékala tá –,
ás sam videla Guspudina u javevanji [javlénji] i
sam Mu rékala: "Guspudine, [dnés] sam te videla
[u javlénji]". Toj mi ij udguvoril,
i mi ij rékal: "Blažéna si ti, zaštotu ni si dveumila [ni si se pukulebála]
15 katu si me videla. Zaštotu [tám] kadetu ij uma [saznánjétu],
tám ij blágotu". Ás sam mu rékala:
"Guspudine, sigá mi ubadi: tozi, kojtu vidi
javevanjétu [vidénjitu], ji vidi [prez] dušata,
[ali] prez duha?" Spásitelja mi ij udguvoril,
20 kázvajći: "Toj ni [ji] vidi prez dušata,
niti prez duha, no saznánjétu, kujétu
ij megju dvete – to ij [unuj kujétu]
vidi vidénjitu, i to ij […]

[starnite 11-14 fálat]

[starnata 15]
…a Želánjitu ij kázalu:
"Ás ni sam te videlu da se spušteš [na nadole],
ama sigá te vida da se uznáseš [káčiš].
Zašto me lažiš, sled katu
5 ti si část ud méne?" Dušata ij udguvorila,
kázvajći: "Ás sam te videla. Ti méne ni si me videlu,
niti si me puználu. Ás sam ti zlužila
kača dreja, a ti ni si me puználu".
I sled katu káza tuj tá [dušata] se ij mánala s gulema rádust.
10 Udnovu tá [dušata] ij dušlá vaz
tréćata sila, kujatu ij zvána
Nivežestvu [Niznánji]. Tá [silata]
ij [počnala da] razpitva dušata, kázvajći:
"Na kade utvádeš. Zlobnustta
15 te ij ukuvéla. Uistena si ukuvéna;
nide da sadiš!" A
dušata ij kázala: "Zašto me sadiš,
makár či ás ni sada? Sam blá ukuvéna,
makár či ás ni sam ukuvevala [drugjije]. Méne ni
20 sa me puználi. No ás sam puznála, či
satu pudleži na raztrojvanji [pretupevanji], blo to zemáljsku,

[starnata 16]
blo to nebésku". Sled katu ij ustávila
tréćata sila, dušata
se ij pukáčila nagore i ij videla
čitvartata sila, [kujatu] ij imála
5 sédem formi. Parvata forma
ij tamninata; drugata –
želánjitu [žélbata]; tréćata – nivežestvotu [niznánjitu];
čitvartata ij smratnata revnivust;
petata ij cárstvotu na platta [telotu];
10 šéstata ij glupavata madrust [lukávstvotu]
na telotu; sédmata –
gnevnata madrust. Tezi sa sedemte
[sili] na gneva [besa]. Tija sa pupitali
dušata: "Ud kade varviš, ti, pubeditelću nad čeleka
15 i nakade utvádeš, pukuritelću
na prustránstvotu?" Dušata ij udguvorila:
"Unuj, kujétu me ugraničeva
ij pubedénu [uništinu]; i [unuj] kujétu me vazva
ij pukurénu; mojte žélbi
20 sa prekraténi i nivežestvotu
ij umrelu. U [sveta] ás sam blá spaséna

[starnata 17]
ud sveta, a u formata
[sam blá spaséna] ud nebéskata forma;
i [spaséna] ud ukovite na zabrávata,
kujatu ij vremenna. Ud sigá nadálja
5 ás za dustigna pukoja
na vremeto, na véčnustta u
malčánji". Sled katu Marija ij kázala tuj,
tá se ij smalčela, [taj kaćétu ] ij prekázala za
tejna rázguvor sas Spásitelja.
10 Ama Andrija ji ij udvarnal i ij kázal
na brájćete: "Néka ričé koj kakotu šté
za tuj, kujétu tá ji ij ubádila,
ama ás ni vervam
či Spásitelja ij kázal takozi neštu. Zaštotu sas sigurnust tezi učénjija
15 sa niubiknuvéni ideji [misli]". Pétar
ij udguvoril i ij kázal utnosnu
saštite tezi neštá. Toj
gji ij pupital za Spásitelja: "Naistena li Toj
ij hurtuval samičeć sas žina,
20 a ne udkritu, s námu? Dali smi nija dlažni
da se ubarnimi, i da ja slušemi?
Dali toj ja ij predpučital napreć námu?"

[starnata 18]
Tugázi Marija ij počnala da revé, kázvajći
na Pétara: "Brátku moj Pétar, kako
misliš? Misliš li, či ás
samá sam izmislila satu tuje, ud sébe si,
5 u mojtu sarci [s mojta pámeć], ali či laža za Spásitelja?"
Levi ij udguvoril i ij kázal na Pétara:
"Pétre, ti furt si bil izbuhliv.
Sigá vida, či sporiš srešte
žina, kača srešte prutivnić.
10 No aku
Spásitelja ja ij prejal kača dustojna [za tuj neštu]; koj si
ti za da ja udfarliš? Sas cigurnust
Spásitelja ja ij puznával mlogu dubre.
Za tuj i ja ij milval
15 po-više ud kolkutu námu. Po-dubre, néka se zasramimi!
I katu se ublečémi sas savaršénija [perfektnija] čeleć,
da se razdelimi, kaćétu Toj
ij zapuvedal i da razširvami
Učénjitu, biz da ugvádemi
20 drugjije pravilá i drugjije zákune
udvan unezi, kujétu Spásitelja gji ij kázal". Sled katu

[starnata 19]
[Levi ij ubádil tuj] tija sa tragnali
pu sveta, za da razširvat na Evangjélitu.

Evangjéli na Marija
Marija Magdalena ud El Greco, 1576-78 g.
* * *
Pu kaćétu se vidi, Evangjéli na Marija ni jé idin tekst mlogu dalag, no ij dosta "koncentriran" i báš zarad tuj problemite ni sa fálili. I to, s počnivanji još ud parvija red na prevoda.
Sam nameril u Internet dosta prevode na tuj Evangjéli, na različni jazici, katu náj-mlogjijete sa bli, razbire se, na anglušći jazić. Izmegju kulu 20-te anglušći prevode sam izbrodil sámu nekolkus vazmožni varijánte. No problema ij, či tija sa dosta različni idin ud drugji. Etu naprimer kaćé počnivat: idina ubážde: "…will, then, matter be saved or not?", drugjija: "…will matter then be [destroyed] or not?" du katu tréćija varijánt akcentuirva: "…will m[a]tter then be utterly [destr]oyed or not?". Tuj ij i dubre, zaštotu svedoči, či i trite prevodete sa naprávini [vájda] pu originála. No u koj ud tej da vervam i da gu sleda? Osubitu, či dváta francuzćit prevode, naprávini i tija pu originál, kujatu sam gji konsukltirval, glásat: "Qu'est-ce que la matiére? Durera-t-elle toujours?". Tuka ij dubre, sa saglásni i dvámata specijaliste i uputrebuvat saštata fráza; no homa se različevat i tija: u idina prevod Isukrast ij zván "Maître" du katu u drugjija mu se duma "L'Enseigneur". I za da badi satu na dubre, idin rusći prevod počniva s hurtite: "…Материя тогда разрушится или нет?"
Razbire se, či za idin filosof ima gulema rázlika dali materijata "za se spasi", "za badi uniština" ali "za badi uprasnu uniština", dali "za tráji doveka" ali "za se uništi". Kolku povode za razmislivanji mu dáva tuj neštu! Lel aku se pitami, či dali "za se spasi" materijata, zlamenuva či procesa na uništvanji véć ij počnal ali se čekami toj da počni kolku skoru. Aku pitami, či dali "za badi uniština", to treba nekuj ali neštu da ja uništi. Koj ij tozi? Kako ij tuj? Aku pitami, či "dali za tráj doveka", zlamenuva, či ja uspuredevami vájda s Boga, sas tozi, kojtu ja ij sazdál. Aku pitami, či dali tá "za se razruši, uništi", zlamenuva či se učekvami tuj da dodi ud vatre, ud samáta sébe, ud nekakaj fel vatrešna bolest. I taj dálja…
Drugji problem, i to vájda náj-manenija, ij tozi, či kaćé sa prevedéni nekuja "formuli", kujatu mu kanjtat puznátu ud kanoničnite evangéla, kaćétu naprimer: "Kojtu ima uši, néka čuj". U različnite prevode formulata ja sreštem i u po-dalag varijat: "Sekuj, kojtu ima dve uši kadarni da čujat, néka sluše". Razbire-se, či nekuj zapuznát sas formulite ud kakoničnite evangjéla za predpučita da gji uputrebuva i tuka. Ama dali báš tuj ij žélil i ávtora na teksta? Ni znája.
Taj či, nideti me pita zašto sam izbrál báš tozi varijánt na prevoda i ne drugji…
Marija Magdalena [ud Leonard Da Vinci]
Za prevoda sam uputrebuval:
- U glávnu tri prevode na anglušći jazić, naprávini ud koptsćija originál: na Karen L. King (2003 g.), na George W. Macrae i R. McL. Wilson i tozi na J M Robinson i Harper Collins (The Nag Hammadi Library , 1996-2005).
- Dvá prevoda na francuzći, napávini ud originál: na Anne Pasquier i na Jean-Yves Leloup.
- Dvá prevoda na rusći jazić: Свенцицкая И., Трофимова М. Апокрифы древних христиан; Е.В. Родин, Евангелия от Марии (Papyrus Rylands 463).
Marija MAgdalena ud Antonio Canova
Kolkutu se utnáse du garsćija tekst na Evangjéli na Marija, toj se namerva, pu kaćétu sam ubáždel véć, u dvá varijánta: Papyrus Rylands 463 (ud II-ja vek) i u Papyrus Oxyrhynchus L 3525 (ud III-ja vek). Evangjéli na Marija ud Papyrus Rylands 463 zajime starnite 21-22 i saotvetsva sas krája na koptsćija tekst (BG 17,5-21; 18,5-19,5), a Evangjéli na Marija ud Papyrus Oxyrhynchus L 3525 saotvetsva s počnivanjétu na koptsćija tekst (BG 9,1-10.14). Garsćija tekst ud Papyrus Rylands 463 ij bil izdán udkole, još prez 1938 g.: Roberts, C.H., ed. Catalogue of the Greek and Latin Papyri in the John Rylands Library. Vol. 3. Manchester, 1938. Ima i po-više savremenni prevode na tozi tekst: na anglušći (Andrew Bernhard), nemsći (Carl Schmidt, Walter Till) i rusći (Е.Б. Новиков).
Taj kaćétu, za žálust, ni znája garsći jazić, prevoda na palćensći na tozi tekst sam gu naprávil pu Четверухин А.С., Сочинения гностиков в Берлинском коптском папирусе 8502, Алетейя, 2004. No za unezi, kujatu puznávat garsći, ugvádem tuka i originálnija tekst:
Marija Magdalena ud Caravaggio, 1597 g.
* * *
Evangjéli na Marija
(Papyrus Rylands 463)

…nadálja s tečenji na vremenáta, na vekovete u pukoj i malčánji".
Sled katu Marija ij ubádila teze hurti, ij zamalčela, zaštotu tezi sa bli hurtite na Spásitelja.
Andrija ij kázal: "Brájće, kako misliti za tuje ubádinotu? Ás idin ni vervam, či Spásitelja ij mogal da ričé takozi neštu. Zaštotu tuj prutivuriči na négvite učénjita u svazjka s tezi problemi. Gá ij hurtuval Toj tájnu, s idna žina, a ne udkruvénu, za da gu čujmi sincata?"
Levi ij udvarnal na Pétara: "Pétre, ti ud furt si se razsardil barzu. Etu i sigá, hurtuvaš s tazi žina, kača gá bi ti blá prutivnić. I taj katu Spásitelja ja ij računal za dustojna, koj si ti, či da ja udfarlivaš [prezireš]? U istena, taj kaćétu [zaštotu] ja ij puznával mlogu dubre, Toj ja ij milval mlogu. Néka se zasramimi, i katu se ublečémi u savaršénija čeleć, da izpalnimi unuj, kujétu mu ij prepisanu: da razširimi Evangjélitu, biz da ugvádemi prečulći i zákune, taj kaćétu ij zapuvedal Spásitelja". I sled katu ij kázal tuj, Levi ij utišal i ij počnal da razširva Evangjélitu.

Ευαγγελιον κατα Μαριαμ
(Papyrus Rylands 463)
…το λοιπον δρομου και[ρου] χρονου αιωνος αναπαυσιν
ε[ν] σιγη· ταυτ[α] ειπουσα η Μαριαμμη εσιωπησε[ν] ως του σωτηρος
μεχρι ωδε ειρηκοτος Ανδρεας λεγε[ι α]δελφοι τι υμειν δοκει πε[ρ]ι
των {περι των} λαληθεντων εγω μεν γαρ ου πιστευω ταυτ[ε]α τ[ο]ν
σ[ω]τηρα ειρηκεναι· εδοκει γ[αρ ετε]ρογνωμονειν τη εκ[ε]ειν[ου εν]νοια
περι τοιουτ[ω]ν πρα[γμα]των εξεταζομενος ο σω[τηρ] λαθρα γυν[α]ικι
ελαλει και <ου> φ[α]νερως ινα παντες ακουσα[ιμεν τι α]ξιολογωτερον
α[·]ων… του σωτηρος Λευε[ι]ς
λεγει Πετρω Πετρε α[ει] σο[ι] το οργιλον· παρακειται και αρτι
ουτως συνζητει[ς] τη γυναικι ως αντικειμενος αυτη ει ο σωτη[ρ]
αξιαν αυτην ηγησατο συ τις ει εξουθενων αυτην παντως γαρ εκεινος
ειδως αυτην ασφ[αλ]ω[ς] ηγαπησεν μαλλ[ο]ν αισχυ(ν)θω[με]ν και
ενδυσαμενο[ι] τον τ[ελειο]ν αν(θρωπ)ον εκεινο το προστα[χ]θ[εν η]μειν
π[ο]ιησωμεν κηρυσ{ε}σ[ειν το] ευαγγ[ε]λιον μηδεν ο[ρ]ιζοντ[ες μ]ηδε
νομοθετ[ο]υντες ως ειπ[εν ο] σωτηρ [ταυ]τα ειπων ο Λευ[εις με]ν
απ[ελθων] ηρχεν κη[ρυσσειν το ευαγγελι]ον [κατα Μαριαμ]

* * *
Evangjéli na Marija
(Papyrus Oxyrhynchus 3525)
Papyrus Oxyrhynchus 3525
… revat i dumat: "kaćé za utidimi nija megju nárudete da razširimi Evangjélitu na kraljéstvotu na sina čelešćija? zaštotu, kátu ni sa gu užlili négu, kaćé za mu užálat námu?"
Tugázi Marija ij stánala, gji ij caluvala sate i ij rékala na brájćete: "Nideti revá i nideti užálva. Zaštotu négva Duh [hár] ij s vás i za vu bráni. Hájdati da vazfálimi Négvotu ime, zaštotu Toj mu ij ujdinal i mu ij naprávil hora". I s tezi hurti Marija nji ij ubarnala miseljta [sarcáta] kantu dubrojtu i tija sa počnali da trasat smisala na unuj, kujétu ji ij ubádil Spásitelja.
Pétar ij rékal na Marija: "Sistru, nija znájmi, či ti si blá pučitana ud starna na Spásitelja po-više ud kolkutu drugjijete žini. Taj či, ubadi mu hurtite na Spásitelja, kujatu nija ni smi gji čuli".
Marija ij prudalžila, kázvajći: "Satu, kujétu vija sti ji prepusnali a ás si ij spomna, za vu ji ubáda" I tá ij počnala da nji kázva slédnotu: "napreć, katu sam videla Guspudina u vidénji, sam Mu blá rékala: "Guspudine, dnés […]

Wednesday, December 19, 2007

201

Málku istorija...
Sam nameril iz hartijite idna "stára" nuvina. Ij hurtata za "Banatske novine", broj 2 ud 29 december 1989 g. Ij nuvinata, kujatu ij izlezvala na srabsku-harvátsći jazić homa sled Revolucijata ud 1989 g. ud Timišvár.
Na 3-ta starna ima publikuvanu idno kasu naznajevanji kujétu ubážde, či na 25 december 1989 g., pu valnite na Rádio slobudin Timišvár, na rumansći i na balgarsći [palćensći] jazić ij blo izjavénu sazdávanjétu na Balgarskotu Družstvu ud Banát. Etu imenáta na členvete na "vremenitija" komitet na Družstvutu: Ivančov K[arol] (gu puznávati, ij hurtata za "drugárju"), Burov G, Fermendžin P[éru], Nákov V, Velčov P[éru], Augustinov P[éru], Gergulov G[juka], Kálčov K[onstantin], Kalapiš D, Avram G[juka] (moja drugár, za kojtu idin denj za vu prekáža kako smi pávili u Revolucijata ud 1989 g.), Markov N[ikola] (tojest ás), Bartulov N., Harlau P, Ronkov F, Fermendžin J[oci], Slávin J[án], Manea A[nton], Topčov Š[tefán] ("Čépu báči", s kojtu rábuta u BDB-R) , Augustinov G[juka] (náša monsenjor ud Timišvár), Vasilčin K, Čokánj A, Parvan A, Stojov P[éru].

Tuesday, December 11, 2007

200

Idna po-stára státija, ud 3 márt 2006 g., publikuvana ud Goran Gotev u balgarskata nuvina "DUMA". Státijata ij mlogu interesna i se prekázva, kaćé prez '70-te gudini na menatija vek idna delegácija banátsći balgare ud Bišnov ij bá izgonata ud Balgarskata ambasáda ud Bukuréš. Dali znáj nekuj, koj ud Bišnov ij bil u tazi dlegácija? Ej, málku ij kritikuvanu i Balgarskotu Družstvu, či ni dáva nosce i na drugjijete organizáciji, ama samite reportere prepuznávat po-natáta, či mládite "balgare" ud Vlášku ni znájat da hurtuvat balgarsći...
Вековете между Била и БИЛЛА
Защо емигрантите ни в Румъния все по-често се пишат румънци и не чувстват грижата на родината
Горан Готев

Ще призная, срам не срам, че цели седем години живях в Румъния, но за първи път посетих "българско" село тридесет години по-късно. Е, имам някакво обяснение, но след толкова години то не звучи чак толкова убедително.
Бях още в началото на кореспондентския си мандат през 70-те години на миналия век, когато посолството ни в Букурещ бе посетено от делегация от етнически българи - жители на село Бешеньов в румънски Банат. Наближаваше поредната годишнина от рождението на Христо Ботев и те канеха представители на посолството, а ако е възможно и лично посланика, да гостуват на училището, което носи името на българския поет и революционер. Тогава посланик и доайен на дипломатическия корпус бе Георги Богданов - по-скоро изтъкнат в миналото партиен деец, отколкото дипломат. Дали защото много добре знаеше, че кабинетът му се подслушва от румънската "Секуритате", или по някакво свое лично убеждение, но той буквално нахока банатските ни гости, че те били граждани на Румъния и следователно няма какво да търсят от чуждо за тях посолство.
На мен направо ми причерня от тази грубост и безцеремонност, но когато при първия подходящ повод успях да споделя несъгласието си с подобно отношение към сънародниците ни, живеещи от векове в Румъния, Георги Богданов ми обясни, че ако ние демонстрираме интерес към етническите българи, румънските власти незабавно ще реагират с актуализиране на претенциите им за положението на власите, населяващи някои наши дунавски села. А те били много по-малко от българите в Румъния. Разбира се, че той не беше прав, но не аз можех да споря с него. По-лошото е, че повече нито един етнически българин от румънски Банат не стъпи в нашето посолство. Нещата се промениха чак след свалянето на Чаушеску, когато сънародниците ни дори получиха правото да имат свой представител в румънския парламент. Веднага след кървавия преврат редакцията на "Работническо дело" бе посетена от представители на българите в Румъния и в интервюто, което ни даде техният шеф, бе изтъкнато, че само около Букурещ живеят потомците на двеста хиляди етнически българи. Дали са толкова, разбира се, че никой не ги е броил, а при периодичните преброявания на населението етническите българи, които не живеят компактно в български села, се пишат румънци. Факт е, че според официалните статистики в северната ни съседка живеят само около 8 хиляди българи, което изобщо не отговаря на истината.
Най-старата организация на българите в Румъния е била създадена още в 1892 г. от братята Евлоги и Христо Георгиеви. Точно сто години по-късно е учредена и общността "Братство" и един от нейните основатели е Българското културно дружество. Въпреки това сега тези две организации воюват помежду си и причината са пак парите. Обединява ги единствено общото им недоволство от поведението на Съюза на банатските българи, който от 2000 г., когато изпрати свой представител в парламента, не отпуска никакви средства за развитието на другите български организации.
Според колежката София Георгиева от БТА, каквито и разногласия и конфликти да има между съществуващите днес три организации на етнически българи, и трите са единодушни, че не получават никаква помощ от България. Тоест онова, което споменах в началото, продължава и до днес. Тънасе Мирчу от Българското културно дружество е заявил, че България не се грижи за сънародниците ни в Румъния, а депутатът Николае Миркович е убеден, че румънските българи не се чувстват свързани с родината ни, защото 80-90 на сто от тях дори не са я посещавали.
Все пак добре е, че поне и трите организации на българите в Румъния са единодушни в това, че на румънска земя живеят между сто и двеста хиляди етнически българи, но при преброяването повечето от тях не правят разлика между гражданство и етническа принадлежност и затова се пишат румънци, в смисъл румънски граждани.
В един слънчев зимен ден се връщахме от Букурещ и някъде на половината път до Гюргево и Русе ни хрумна идеята да посетим едно от тези села в Южна Румъния, за което ни казваха още в София, че е населено с българи. Ставаше дума за село Извоареле, което ще рече Изворите.
- Щом искате да видите истинско българско село, идете в Била - каза кметът на Извоареле. - То е само на десет-петнадесет километра оттук и наистина си е чисто българско село.
Макар че пристигнахме в късния следобед, селото продължаваше да изглежда безлюдно, сякаш всичко живо бе по къра, а там изобщо не забелязахме хора. На малкия селски площад до църквата видяхме няколко младежи да пият бира край вратата на селския магазин, който бе универсален или по-точно уникален, просто защото беше единственият в Била. А по липса на кръчма, той бе и кръчма.
Още при почерпката ни с младежите опитите ни да ги заговорим на български пропаднаха. Обясниха ни, че почти всичко разбират и че в къщи родителите им
„хортуват“ или „гълчат“ на български, но те са учили в румънско училище и говорят само румънски. Имената им и те звучаха по-скоро като румънски или по-точно по румънски маниер - Велико Ангел и Буйка Мирча.
И двамата току-що се бяха завърнали от работа. Признаха, че са късметлии за разлика от повечето си връстници, защото били наети в местната база за спортен риболов на някой си Рихард, вероятно от етническите германци. Който за разлика от тях доста често отскачал до България.
Естествено един от първите ни въпроси бе какви са месечните им заплати. И двамата още говореха в милиони, защото казаха, че получават по 2.5 милиона леи, тоест 250 нови леи, което се изчислява на около 180 лева. Само че в сумата влизали и данъците, и удръжките. За хора, живеещи на село обаче, това бе приличен доход, защото в този край занимаващите се със селско стопанство едва свързват двата края.
Велико и Буйка искаха да проверят знанията си по български и много се зарадваха като им казахме, че кон и на български се казва кон, а каруца - каруца. Но тъй като се черпехме с бира, излезе, че ние казваме шише или бутилка, а те - цекленка. Което и до този момент не мога да проумея откъде идва.
По-голям късмет имахме с 80-годишната баба Елена и нейната приятелка и моя връстница - 70-годишната баба Мария. И двете не само говореха български, но много се зарадваха, че могат да си приказват с живи българи отвъд Дунава, нашенци, каквито не били виждали
от време оно.
Но най-въодушевена от срещата ни бе Димитра Замфир, която също като дядо Георги веднага ни покани на гости. И сигурно щяхме да се отзовем на любезната покана, ако до вечерта не трябваше да сме се прибрали в България.
Моабетът с дядо Георги, който тъй много настояваше да опитаме от тазгодишното му вино, се оказа полезен и за него, защото ни довери проблемите си и ни потърси съвет като от по-учени хора от него. Разказа ни, че има син и дъщеря и шестима внуци, но всички живеят в Букурещ. Е, често го навестяват, но защо - защото го кандардисват да продаде неговите 120 декара земя. Човекът знаеше, че един ден това ще стане неизбежно, защото никой от близките му не е останал на село, но с природния си усет разбираше, че ако сега продаде земята, все едно ще я хариже. В този край далеч от големите пътища земята се продаваше на безценица.
- - - - -
Често пиша за предстоящото приемане на България и Румъния в ЕС и също тъй често съм изтъквал предимствата на Румъния - липса на организирана престъпност, много по-ефективна борба с корупцията, неразграбена като у нас индустрия, приватизация с участието на големи европейски и междунационални корпорации, а не с мафиотски офшорки, пак като у нас, разширяващо се промишлено производство.
Е, срещата с румънското село показва, че и те си имат ахилесова пета. Истината е, че през годините на социализма индустриализацията бе извършена за сметка на румънското село. Румънските кооперативни стопанства никога не успяха да достигнат равнището на нашите, селата не бяха обновени като у нас, а опитът на Чаушеску през последните няколко години на неговата диктатура да ги превърне в селища от градски тип, тоест да натика селяните в панелни жилища без дворове за отглеждане на домашни животни и птици, напълно се провали. Единственото предимство пред нас е, че селското население остана в селата си, че сега там има достатъчно работна ръка включително и голям брой млади хора, и ако се намерят инвестиции, и румънското село би могло да излезе от летаргията. Сега обаче то е пак някъде там, където е било и в първите следвоенни години. Сякаш машината на времето е зациклила. Сякаш животът на село е спрял.
Името на румънската Била почти машинално извиква асоциацията за магазините на Билла. И също тъй машинално решаваш, че тях ги делят векове...
=========================================
I pá ud tazi nuvina, "Duma", idna státija ud Svetlána Karadžova, za poeta Anton Lebanov.
DUMA 03.06.2006

Моят дом е моята България

Антон Лебанов, банатчанинът от Винга, който скоро навършва 94-години - за родното място и участта на преселника, за отечеството...
Светлана Караджова

Когато стане дума за банатски българи всеки си мисли, че те са някъде там, в областта затворена между Румъния, Унгария и Сърбия. Но те са и тук, в родната България, където някои от тях са се завърнали обратно. По-късните преселници, които са още живи и пазят спомена за родното място, разказват интересни случки.
Един от тези герои е Антон Лебанов - жива легенда за банатските българи, който търпеливо понася "забравеността" си след попадането в книгите, описващи историята на българите от Банат. И се бори с вечните дилеми, които измъчват всеки преселник, завърнал се в отечеството.
Антон Лебанов, ветеранът банатчанин от Винга
Снимкa Диана Милева

Роден е във Винга (основана през 1741 г. от преселници чипровчани) на 14 ноември 1912 г. Завършва гимназиалното си образование през 1931 г. в лицея на отците пиаристи в Тимишоара, чийто орден е повикан от чипровчанката баронеса Маргарита Бибич от Рим, за да обслужва училището за децата на крепостните в имението й "Света Ана". После го премества в Тимишоара. В старата сграда могат да се видят великолепни дърворезби от 1788 г. По-късно, през 1912 г. училището се настанява в нова сграда, която и до ден днешен украсява града. Лебанов се дипломира през 1935 г. Завършва право в университета в Клуж и веднага започва работа като стажант-адвокат във Винга. През 1938-39 г. отбива военната си служба и продължава да работи като правист в родното си село.
Между двете световни войни общността на банатските българи изживява етнокултурно възраждане. Битката се води най-вече от образованите и запалени за каузата млади дейци, които отдават цялата си енергия за едно дело, което приобщава преселниците отново към старата родина, като връща названието "банатски българи" до старото "павликяни". Сред младите лидери се открояват Карол Телбизов от Стар Бешенов и Антон Лебанов от Винга.
По време на учението си в лицея и университета Лебанов започва да пише поезия на своя роден диалект, който е признат за втори вариант на българския книжовен език. Първите му стихове са свързани с родния дом и природата. Активната обществена позиция го провокира да пише за "събуждането" на банатските българи и осъзнаването им като малцинство. Публикува в започналия да излиза от 1935 г. в Тимишоара вестник "Банатски български гласник", издаван от Карол Телбизов. В началото Лебанов сътрудничи при издаването на вестника със свои статии и стихове като кореспондент на изданието от Винга. През 1937 г. става отговорен редактор, а след като Телбизов се изселва в България, поема цялата работа около издаването на "Банатски български гласник" от ноември 1940 г. до собственото си изселване през 1943 г.
Една от статиите на Антон Лебанов от 15 март 1936 г. е своеобразна програма за действие на банатското българско малцинство, за единство в "мисленето, усещането и работата". Тази дейност се съпътства с издаването на вестници и книги, чиято цел е духовното възраждане и оцеляване.
Лебанов участва в състава на делегацията на банатските българи и в проведения "първи извънреден конгрес на представителите на българите, населяващи всички покрайнини на Румъния" на 21 и 22 май 1936 г. в Букурещ. Двамата с Карол Телбизов са избрани в Изпълнителния комитет. През 1939 г. възникват условия да бъде създаден организационен комитет на Българското народно общество в Банат с председател Петър П. Телбис, подпредседател Антон Лебанов и секретар Карол Телбизов. Исканията на банатските българи са изложени в меморандум и гласят: кметовете, назначавани в българските селища, да бъдат българи; да се въведе български език в началното училище в селищата с българско население; да се довърши аграрната реформа и се оземлят всички правоимащи; да се създаде във Винга земеделско училище с преподаване на български език и др.
Една от най-забележителните страници в историята на банатските българи е спасяването през 1941 г. на 1100 военопленници от Вардарска Македония, Западните покрайнини, Тимошката област и югославски Банат, попаднали в германски лагер в Тимишоара. Основният организатор на акцията е Лебанов, който дава пример за действена съпричастност. Спасяването става с посредничеството на българската легация в Букурещ. В акцията участва съпругата на Лебанов, а също така - инж. Антон Дерменджин, фармацевтът Рафаел Телбис, студентът Никола Островски и др., които се включват в набавянето на храна и помощи за пленниците в лагера от селата на банатските българи.
Антон Лебанов идва в България с последната голяма преселническа вълна през 1943 г. Настанява се в София и работи в дирекция "Печат" в Министерство на информацията, в Българската телеграфна агенция като редактор с унгарски и румънски език и кореспондент на румънската агенция "Аджерпрес". За дългогодишната си дейност в БТА получава наградата "Златно перо", а от унгарската телеграфна агенция MTI - отличието "Почетен член". При едно от честванията на Чипровското въстание е награден с медал "Петър Парчевич". От Агенцията на българите в чужбина е удостоен с медал "Иван Вазов" за цялостната му дейност за духовно приобщаване на банатските българи към родината.
Неотдавна излезе и стихосбирката му "Младежки спомени", включваща негови творби от периода 1929-1935 г. и 1991 -1996 г. Инициативата за издаването й е на културната фондация "PG 33" от Стар Бешенов, най-голямото село на банатските българи в Румъния.
Стихотворенията в книгата са обединени от носталгия към родното място. Дълбоко в гънките на строфите пулсира чувството на жалост за раздялата с родината. Отново и отново поетът ще се връща в мислите към родния Банат, ще броди из улиците на Винга, ще гледа с насълзен поглед двете кули на исполинската църква и ще повтаря като заклинание стиховете си, посветени на родния край.
Преселниците умеят да "разговарят" със своите сънародници в новите места; с оставащите в родните села; с различните култури, който срещат по пътя си, да се връщат към спомените. Защото трябва да да се сподели всичко, да се запази изгубеното, въпреки несигурния променящ се свят. Терзанията на пътуващата душа, която се измъчва от чувство за вина и моли за прошка намират покой в единението с родното, където с тихите стъпки на майка и баща, със звука на камбаните, всичко се събира в едно.
Вплитат се стари легенди и нови истории, животът на продължава, независимо от всички изпитания и изкушения. Все пак нещо оцелява, нещо се движи и напредва към светлината, въпреки мъките и терзанията.
И макар да ти се струва, че разсъмване не може да има, защото всичко е изстрадано, а злото на разрушението и забравата е надвиснало над главите ни, все пак ще дойде светлото бъдеще, в което вярваме всички.
Фактът, че се появяват книги като тази на Антон Лебанов, че някой се сеща и оценява направеното, е показател, че мостовете между миналото и бъдещето продължават да се градят и проправят.
Стихотворение на Лебанов, написано на латиница и посветено на България

- Какво е усещането при досега с толкова отдавна очакваната книга?
- Да, макар и след толкова дълго очакване, съм удовлетворен, че книгата ми видя бял свят. Радостта ми е двойна, тъй като и едно друго издателство в Банат (Дружеството на българите) също издаде книгата ми. Това издание, ще бъде представено в София през есента.
- Как оценявате жеста на членовете на културната фондация, издала книгата ви?
- Изключително високо.
- Каква е равносметката след близо 94 години живот? За какво съжалявате, с какво се гордеете?
- Мога да кажа, че животът ми беше пълноценен, изпълнен с работа в полза на банатските българи и като журналист в България.
- Какво ви дадоха и какво ви отнеха годините, които посветихте на сънародниците от Банат?
- За мен беше не само дълг, но и удоволствие да работя за интересите на тази общност. Тази дейност не ми отне нищо, напротив - достави ми само радост.
- Какво ви доведе в България - родолюбие, авантюризъм, търсене на по-добра реализация?
- Доведе ме желанието да работя в собствената си родина. И, разбира се, да постигна по-добра реализация. Очакванията ми се оправдаха, но трябва да призная, че ми беше доста трудно. В началото преживяхме силна носталгия. Бяхме оставили родителите си в Банат. И на мен, и на съпругата ми ни беше мъчно за родното място. Даже и днес все още си мисля за него...
- Как се опазихте от съблазънта и не членувахте в нито една партия? Изискваше ли това някакви жертви?
- За мен и семейството ми членуването в каквато и да е партия никога не е стояло на дневен ред и затова не е изисквало никаква жертва.
- Къде е родината за вас? Проблемът с представата за "у дома" - къде бихте искали да се връщате, да е пристанът за душата ви?
- За мен и семейството ми родината е тук, в България. "У дома" е тук в моята България.
......
Na krája na státija ima i idin mlogu hubanći komentár:
ryadkost sa takiva patrioti....

Sunday, December 09, 2007

199

Urmare solicitarii din postul nr. 186, câteva link-uri pentru învăţarea limbii bulgare:
- free:
http://www.kirildouhalov.net/taxonomy/term/6
http://www.braindex.com/encyclopedia/index.php/Bulgarian_language
http://www.netipedia.com/index.php/Bulgarian_language
http://www.wordiq.com/definition/Bulgarian_language

- dictionare:
http://www.contabilsrl.com/Dictionar.html
http://www.eurodict.koralsoft.com/

- fraze pt. turişti:
http://www.travlang.com

- lecţii pe bani:
http://www.theecho.ro/ro/cursuri-limbi-straine-predate-bulgara.php
http://www.easybulgarian.com/ (se poate viziona lectia DEMO)

========================================
Legat de limba bulgară:
Leonard Orban promoveaza limba bulgara
Publicat: 28 Mai 2007 @ 03:41
http://www.euractiv.ro/uniunea-europeana

"Limba bulgara este bine integrata ca limba oficiala a Uniunii Europene", a declarat comisarul Leonard Orban cu ocazia unei vizite efectuate la Sofia. Comisarul s-a intalnit cu Serghei Stanisev, primul ministru, cu Daniel Vulcev, ministrul educatiei si stiintei, cu Stefan Danailov, ministrul culturii, cu Gergana Grancharova, ministrul afacerilor europene si cu Boiko Borisov, primarul orasului Sofia.
Leornard Orban a participat la ceremonia oficiala organizata in fata monumentului Sfantului Chiril si Sfantului Metodiu, cu ocazia Zilei alfabetului chirilic. Acest alfabet este deja integrat pe deplin ca alfabet oficial al Uniunii Europene. incepand cu data de 4 ianuarie 2007, Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene este publicat nu numai in alfabetele latin si grec, ci si in alfabetul chirilic. Primul ministru, Serghei Stanisev si ceilalti oficiali si-au exprimat sprijinul ferm pentru politica Uniunii Europene referitoare la multilingvism si angajamentul lor deplin in ceea ce priveste proiectele actuale si viitoare ale Comisiei Europene in acest domeniu. Comisarul Orban si-a exprimat speranta ca problema grafiei EURO in limba bulgara va fi rezolvata in cel mai scurt timp posibil, de catre Consiliul UE, multumita contactelor dintre expertii bulgari si expertii Bancii Centrale Europeane. in ceea ce priveste recrutarea interpretilor de limba bulgara, comisarul Orban a subliniat faptul ca formarea acestora ar trebui sa continue pentru ca acestia sa poata atinge nivelul de calificare cerut. in prezent, DG Interpretare are angajati 12 interpreti de limba bulgara (functionari si agenti temporari) si recurge, impreuna cu celelalte institutii, la serviciile oferite de 38 de interpreti freelance. Obiectivul consta in a pune la dispozitia ansamblului institutiilor si pentru fiecare noua limba 80 de interpreti cu norma intreaga, dintre care 40 doar pentru Comisie. In momentul de fata, sunt organizate doua cursuri specializate in formarea interpretilor, unul dintre acestea la Universitatea Sfantul Clement de Ohrid, la Sofia, iar celalalt curs la Universitatea Sfantul Chiril si Sfantul Metodiu, la Veliko Tarnovo. Aceste formari cad in responsabilitatea statelor membre, ca expresie a principiului subsidiaritatii. Insa, potrivit comisarului, Comisia va continua sa sustina universitatile din Bulgaria, prin acordarea de ajutor financiar universitatilor si prin oferirea de burse studentilor, prin furnizarea de asistenta pedagogica, prin participarea la organizarea de examene in vederea stabilirii criteriilor de evaluare si prin oferirea de materiale pedagogice. in ceea ce priveste traducatorii, recrutarea acestora se desfasoara in mod corespunzator. In prima zi a aderarii, echipele de traducatori romani si bulgari numarau tot atatia traducatori ca si echipele UE-10 abia la 9 luni dupa aderarea lor. In prezent, sunt deja angajati 50 de traducatori si 8 asistenti. Obiectivul care trebuie atins pana la jumatatea anului 2008 consta in a dispune de 56 de traducatori si 4 manageri de nivel intermediar, la care se adauga aproximativ 12 asistenti. DG Traducere a ajutat doua universitati bulgare prin acordarea de asistenta pedagogica pentru traducatori.in timpul intalnirilor sale cu ministrul educatiei, domnul Orban a subliniat importanta invatarii limbilor straine. Comisarul a felicitat populatia si autoritatile bulgare pentru importanta pe care o acorda invatarii limbilor straine de la o varsta frageda. Comisarul a subliniat faptul ca adultii au nevoie sa depuna mai multe eforturi pentru a invata limbi straine. in anul 2005, procentul de participare la educatie si formare continua era de doar 1,3% in Bulgaria, spre deosebire de un procent mediu de 9,7% in UE.in ceea ce priveste companiile, raportul privind „Efectele lipsei de competente in domeniul limbilor straine in companii”, elaborat de catre CILT, a demonstrat faptul ca penuria de competente lingvistice afecteaza companiile bulgare, acestea pierzand oportunitati de afaceri, insa studiul arata, de asemenea, ca aceste companii devin din ce in ce mai constiente de aceasta problema. De exemplu, 84% dintre firmele bulgare isi adapteaza site-urile internet pentru a putea intra pe pietele externe; 71% cred ca vor avea nevoie sa isi imbunatateasca competentele lingvistice in urmatorii 3 ani si jumatate dintre acestea considera ca va fi necesar sa dobandeasca o expertiza suplimentara in tari/piete specifice in urmatorii 3 ani.
============================
...şi o discuţie interesantă de pe un forum
http://www.igu.ro/latrecut/?p=110

La Bulgari
by igu : March 6, 2006 @ 1:46 pm
cine mai tine minte expresiile alea bulgaresti pe care le invatam pe dinafara, vrand-nevrand? Io-mi amintesc asa:
Leca noshti, detza!
Rejizor na dublaja….
Jolt carton! [cartonash galben]
gospodin … [aici fill in nume bulgaresc]
celicicata maia [albinutza maia]
dobr den draghi zriteli
(sau “dobr vecer” daca e seara, sau mai simplu “zdravei” = salut)
deci e “leca noSHTI” da?
si “joLT” carton
narushenia prieteliu
“vnimanie” la greseli
ca trecem la “cerveni carton”
“blagodaria” pentru atentie

igu: tata se ducea undeva pe batistei sa ia programul bulgarilor afisat in vitrina unui magazin parca

Urmează 50 de comentarii:

1. eh: studio X, super tare
2. andi: serialul ala cu un extraterestru, ALF sau asa ceva… ah, si Linda, karatista…
3. Eugen Erhan: da, dar mai tineti minte si ceva cuvinte?
4. textier: dobr den draghi zriteli (sau “dobr vecer” daca e seara, sau mai simplu “zdravei” = salut). deci e “leca noSHTI” da? si “joLT” carton; narushenia prieteliu; “vnimanie” la greseli ca trecem la “cerveni carton”; “blagodaria” pentru atentie. pina miine sper sa gasesc am un vocabular intreg intocmit cu un coleg eram prietenii televiziunii bulgare. promit sa le scriu numai pe cele mai savuroase
5. Wolf: davai pistoleta (in filme politiste)
6. Eugen Erhan: asta nu era la bulgari, davai e in rusa :)
7. micu: Pojar! Pomosti!
8. urbandelice: “jolt” e galben in ungureste :)
9. textier: pe batistei era balkan air. iar pe magheru vizavi de biserica italiana era aeroflot compania ruseasca (pardon sovietica). iar in vitrina apareau din 85-86 stiri despre glasnost, perestroika si cllt schimbari pe care le aducea gorby… era super-febrilitate… se simtea wind of change-ul…
10. eh: bulgarski tabac! care a fumat macar un BT , sa ridice doo deshte :)
11. scrintin: SABAR CAPITALISTA…. expresia din reclama la samponul palmolive. cu o nikita militaroasa care-si dadea jos caciula de blana de la uniforma.
12. Hristo Botev: iataganski minister; fleashkata ofiter; naroshenie; “Tranvai Nombar Pet” - formatia de muzica pop; Levski Spartak
13. punkeestoo: Pe bulgari era la un moment dat si un serial spaniolesc(tin minte ca se auzea limba originala pe sub dublajul bulgaresc) cu niste pusti (dintre care unu gras, unu mic si blond, unu inalt si brunet, si cateva gagici, din care una mi se parea mie frumoasa) a carui melodie de generic o mai stiu si acum … Genericul era cu ei mergand pe biciclete. Of, si ce ma mai ofticam cand nu dadeau la leca nosht desene sovietice (de preferat nu zaietz, nu pagadi) sau unguresti, si bagau papusi de-ale lor, sau scenete. Eu inca tin minte melodia si o parte din versurile de la leka nosht …. cu ursuletzul ala care schia … Ce batran ma simt…
14. Eugen Erhan: ma da serialu ala ciudat cu unii care la un moment dat bagau un stecher in pamant si aveau tot soiu de device-uri sf… aberez?
15. joedrako: Mergeam pe Batistei la Balkan Air si luam programul TV de la bulgari. Prin liceu umblau foi A4 cu programul TV bulgaresc batute la masina.
16. goldyeman: fiti atenti cum tin eu minte cand venea ali baba la pestera si trebuia sa o deschida: sesam,uvratete vratata! cum o fi corect nu stiu,dar asa imi amintesc eu…si se mai si rastea:))
17. laura: isi mai aminteste cineva de domnul acela cu maini noduroase care prezenta timpul probabil? sau l-am inventat eu si am uitat ca l-am inventat?
18. gicu: Imi aduc aminte ca ma uitam la Lessie pe bulgari, si imi vine in minte o fraza pe care Tommy, sau cum l-o fi chemat, o zicea la un moment dat: Pomoshte, pomoshte, care cred ca insemna Ajutor … :-)
19. russu: care stie daca nu ma insel?serial cu un fel de nichita,ungureasca?lenca?dadea la picioare si outze…..se lupta pe acoperisuri…
20. geea: linda! karatista cu centura verde ;)
21. diana: Sau poate mai tineti minte, cei din Ardeal programul cu desene animate care avea ca generic un scurt-metraj cu ursuletul Motzi care se spala pe dinti, facea gargara si apoi deschidea televizorul. Desenele unguresti era tare frumoase, era simplut desenate dar…epice:)
22. bica: A pomenit careva de intrunirile video?
23. razvan: ot ponedelnic, ooooo o oo, ot ponedelnic, niama shega!! arghirovi bliznatzi (gemenii arghirov)
filme: jenata za shtanda - femeia de la tejghea; hora na păt - oameni la drum (sau pe drum); shaibu - puc si omuletii care aduceau teribil de mult cu jifcov din genericul de la “leka noci detza”
24. M: Era “ZAPAH kapitalizma” :)
25. Doina: Iată cântecelul de la Leca noşt deţa. L-am scris cum se citeşte. Sigur vă amintiţi şi melodia….
As săm săncio, idă ot goriţă.
Dă ni cajă, lecă noşt deciţă
Roi zvezdicki y greiet văn
Vreme e ză săn, vreme e ză săn.
Roi zvezdicki i selţa
Lecă noşt deţa, lecă noşt deţa.
Aaa şi pentru Punkeestoo. Da, îmi amintesc de serialul spaniol “Sinu liato” (in spaniola Verano Azul)-Vara albastra…
26. razvan_m: doina esti o SUPERBA !!! eu nu am avut curajul sa “aproximez” textul, desi evea doar mici “diferente” de ce ai scris tu !!! am facut rusa ca a 2-a limba straina, si incepusem sa “dibui” pă bălgărski.. ajuta destul de mult…
27. Doina: merci Razvan.Cred ca daca nu era revolutia, invatam limba bulgara. Am cam uitat din ea. Dar cantecul de la lekă noşt deţa nu l-am uitat.
28. marie: Era un film: Benji, Zax i Izvezniet Prince, cam asha. Marfa…. Cu un robotzel zburator shi cu un caine zbanghiu. Shi mai era era un film: Micul zburator, cu unii care miroseau o floare shi deveneau invizibili sau zburau sau se transformau in babacii lor, dupa caz, ca erau mai multe natzii de flori shi nici memoria mea nu prea mai duce. Da ma uitam shi eu shi fratzii mei! Cuvant: Duvijdane= La revedere!
29. razvan_m: mai era un film, gen star treck+teatru tv+telenovela.. sedmorcata na bleic.. (cei 7 ai lui blake) englezesc.. stiind engleza, imi “incordam auzul” sa prind ce se spunea in spatele dublajului.. rejizor na dublaja, zvetlana kanceva … draghi zriteli, f kraia za nashei programa, jeleaem vi priatna noci …
30. nKz: Salut. Cantecelul se numeste “Sancio” (Сънчо) si l-am gasit intreg pe un site bulgaresc. Eu merg in fiecare an in bulgaria la curse moto si pot sa va spun ca genericul a ramas acelasi de atunci si nimic nu s-a schimbat. Promit ca data viitoare (peste o luna cred) cand mai merg acolo sa filmez genericul si il voi posta. Pana atunci luati cantecelul, o sa vi-l scriu exact cu literele noastre si incerc sa il si traduc. Probabil multi nu stiu nici acum la ce se uitau atunci. O sa vin si cu traducerea ptr ca nu stiu chiar toate cuvintele ;) Enjoy:
Az sam sancio ida ot goritza
da vi kaja “Leka nosht decitza”
Ce e tamno vece van
Vreme e za san, vreme e za san!

Shtom s fener zvezdicikite zapalia
s pricazno pertz shte vi pogalia
Eto v moite ratze
Ciudnoto pertze, ciudnoto pertze

Vece spiat tzveta, gori, treviciki
legnaha v gnezdata vsiciki pticiki
Spiat gradceta i seltza
Leka nosht detza! Leka nosht detza

PS: In afara de litoral unde va recomand sa va faceti concediul, Bulgaria arata ca o tara parasita.
31. nKz: Serialul cu karatista lui peste care se descalta de sandale inainte sa ii bata pe golani, se numea “Linda”, era unguresc, pe actrita o cheama Nóra Görbe http://gorbenora.freeweb.hu/
Dar sa nu uitam “Studio X” in fiecare sambata seara, cand asteptam cu nerabdare filmele lui Sergiu Nicolaescu :)
32. Elena Kay: Superrrr ! Merci nKz. Eu chiar sunt curioasa sa stiu cum se traduce cantecelul in romaneste. Era ceva cu mos Ene, nu ? Haide, sa aduci cantecelul…
33. Elena Kay: Si, chiar asa e ? Arata ca o tara parasita ?
34. MifTy: era şabah kapitalisma (căţea capitalistă :P )
35. Aligator: Din pacate, emisiunile Лeka нощ дете si “Stuдиo X” se pare ca nu se mai regasesc in desfasuratorul ътv :( Insa rezista cu succes inca (cred) Алф, difuzat Всеки делник от 18:00 ч. (adica in fiecare zi “lucratoare la orl 18). Damn….am uitat toata bruma de bulgara pe care o stiam :( ( Nici sa mai citesc corect nu mai stiu… Daca va tine….incercati… http://www.btv.bg/home/
36. Crista: La bulgari am vazut Shogun prima oara si Pasarea Spin si mai era un serial tot australian ceva cu unii intr-un vapor pe riu .. nu intelegeam mai nimic sau aiurea dar tot ma uitam :)
37. ion@titan: dupa o seara in care la bulgari au bagat Pistruiatu, in dimineata urmatoare unii dintre noi au raspuns la scoala cu “tuc” in loc de “prezent”. aceia mai adevarati, fireste:)
38. Orizont: Arbagiski minister = ministerul de agricultura; Iataganski minister = ministerul de razboi; Goliamata mushuroi = munte; potekata = culoar; shtangata = haltere. Acum nu mai tin minte daca erau adevarate termenele astea sau doar inventate de romani la vremea respectiva. Sau terminatorul II = electromashina dve. Nu mai tin minte cum era traducerea de la “I’ll be back”.
39. hera: la meciurile de fotbal, cand se suta la poarta si dadeau peste comentatorii strigau “na vazduha” !
40. Malmoth: Bâlgarska telvizia… Pentru inceput programul unei zile:
10.00 – Po sveta i u nas „Din lume şi de la noi” retrosepctiva stirilor din ziua precedentă.
10.20 – Spravocinik TV – „Ghid TV” – o emisiune de informatii utile, de interes cetăţenesc
10.30 – Za deţata – „Pentru copii” – seriale de desene animate/ filme TV pentru copii, reluare din ziua precedentă.
11.30 – Serial Tv/ film artistic în reluare
12.30 – Dnes –„Azi” ştiri.
Spre sfârşitul anilor 80 programul de după-amiază începea în jurul orei 16.30, dar aici o sa pun o ora mai veche – 17.30 Dnes
17.40 – Za deţata
18.30 – emisiuni diverse, seriale
19.30 – Spravocinik Tv
19.40 – desene animate
19.50 – Leka noşt deţa – „Noapte buna copii”
20.00 – Po sveta i u nas – emisunea principală de ştiri
20.30 – serial/film artistic
21.30 – emisuni diverse, filme

Emisiuni:
Deseta muza – „A zecea muză” în care era prezentat filmul de marţi seara. Pe generic erau ilustrate aspecte din oraşele cu premii cinematografice.
Zvânce – „Clopoţelul” – emisiune pentru copii.
Moi ezik – „Limba mea”.
Dobro utro – „Bună dimineaţa”, emisiune-magazin, 8.30 sâmbăta; a apărut după anul 1986.
Aerobna ghimnastica – „Gimnastică aerobică” duminica la ora 9.00.
Televizionna reklama – publicitate un sfert de oră
Muzikalna ? – varietăţi muzicale, elementele genericului – un cerc, titlul emisunii şi cateva note muzicale – imita tuburile de neon. A dispărut din program spre sfârşitul anilor 80. Era în vogă în 1984-1985.
Vremia - „Timpuri”, se difuza în fiecare vineri la ora 19.00. Emisiune de ştiri preluată în direct de la ruşi. Cel mai mult îmi plăcea prognoza meteo, când dădeau vremea din republici pe imagini cu zăpadă; temperaturi de –30°, -60°C.
Izberete – „Alegeţi” avanpremiera TV – La anumite emisiuni, comentariul era făcut pe secvenţe din programul respectiv. La început, avea o grafică de calculator, pe croma key, după aceea au schimbat fontul şi se comenta şi pe secvenţe; la ultima schimbare de aspect, programul defila fără comentariu.
Vsiaka nedelia – „În fiecare duminică” cu al său prezentator mustăcios şi grizonat Kevork Kevorkian, magazin duminical, cu de toate (şi desene animate – {antera Roz, Dr. Snaggles). Începea la ora 17.30

Filme:
Octopod – cu al său Cattani & co nu mai are nevoie de nici un comentariu.
Ptiţite (Păsările), Ştamât Andromeda (Virusul Andromeda)
Benji, Zax, i izvezniet prinţe – „Benji, Zax şi Prinţul din stele (extraterestru)” – ce bucurie când am văzut în tele-radio că dădeau „Benji” – nu era decât un film obosit, din anii 70, cu un câine asemănător; câinele a jucat mai târziu în serialul mai sus aminitit.
Deţata na Sirius_ „Copiii de pe Sirius”, serial în acelaşi registru.
Octopod na vtorom etaja – „Caracatiţa de la etajul doi”, serial cehoslovac sau polonez, cu animaţii de plastilină.
Prikliuceniata na Akmal – „Aventurile lui Akmal (Akbar?)” serial rusesc cu aventuri prin regiunile cauzaziene.
Un serial al cărui nume nu îl ştiu, cu o casă ciudată, unde un moşneag deschidea cu o chei un cufăr care loăsa să se vadă o scară care ducea în beci. La finalul serialului, casa zboară.
Serialul spaniol „Vara Albastră” cu copiii pe biciclete şi panoramele cu clădiri agăţate de stânci deasupra apelor albatre din generic. Unul din copii era gras, erau nişte fete cu codiţe; prin film mai apăreau şi o droaie de autobuze Ikarus 280 articulate roşii (aveau un fel de grilă desenată lângă fiecare uşă sau poate grila era pe indicatorul de staţie, cu traseele, nu mai ştiu) - http://www.imdb.com/title/tt0077094/
Pan Tau - http://www.imdb.com/title/tt0157238/

Desene animate:
Aventurile lui Teddy Ruxpin, Familia Flintstones (era pe 2 la ora 18.00 – seria din 1984)
Sindbad Marinarul, Biskitite – nişte căţeluşi şi un rege rău, Stranata na Fraglite – „Fraggle Rock”, Smehoranite – Monchichis, cu nişte maimuţele ce trăiau într-un copac.

Alte filme vazute la bulgari:
Un film rusesc/ucrainean despre atrocităţile naziştilor – imagini din el: o momâie din nu ştiu mai ce, întruchipând un neamţ, un cadavru într-o mlaştină.
Un alt film rusesc cu un avion care decola de pe un aeroport în flăcări; la aterizare a rămas fără coadă – scene terifiante cu incendii, stâlpi care se prăbiuşesc, explozii, comandantul avionului cu maâinila bandajate încearcă să facă ceva în coada avionului, care se rupe.
Karmeliuk – despre un haiduc (un fel de Iancu Jianu al ucrainenilor) care evadează şi este omorât tocmai când ajunge aproape de casă.
Sakuma – film TV japonez în acelaşi registru.

Emisiunile de revelion, ce concurau cu cele de la TVR.
Într-un revelion ~85-86, pe programul doi: Omul cu masca de fier, Cursa de pisici.
Muzică: Tramvai no. 5 şi NLO (OZN), Sandra, Falco, Digital Emotion. Shorts. Ricchi e Poveri &co
41. Malmoth: Verano azul, genericul - http://www.youtube.com/watch?v=BxXqCKJeHXw
Balgarska televizia predstavia americanski serien film… Shaka Zulu. Mama ce generic avea, mai ales melodia de pe genricul de final, in fundal un munte la apus, melodia si distributia care curgea… http://www.youtube.com/watch?v=a7BNlc9Slpc
42. Hyperboreas: Hi hi hi , ce-am ras vazand forumul asta despre bulgari! Dar va dati seama ce-ar zambi bulgarii daca l-ar vedea! Am sa va spun ca eu eram un fan inrait la programelor bulare, faceam antene sa-i prind cat mai bine, si chiar invatam serios limba, astfel ca si azi o stiu (cam 50%). Aveam dictionare si ghiduri de converstie desi eram de 14-16 ani! Si nu e adevarat ca Bulgaria e o tara parasita, e ok! Au si ei blocuri si masini vechi - ca au fost comunisti ca si noi - dar ai ce vedea acolo. Eu am fost de multe ori tinand cont ca mai stiu limba si merita vazut: Veliko Tarnovo unde e cetatea lor veche pastrata f. bine, centrul Sofiei care are multa istorie, Plovdivul cu arena romana si orasul medieval, Nesebarul cu casele traditionale din lemn niste bijuterii de arhitectura; moara uriasa, etc. Varna si Ruse cu aleile lor superbe de promenada, lucruri care in Bucuresti n-o sa le vedeti niciodata! E in Varna o catedrala ortodoxa imensa luminata noaptea la fel ca cele din Franta.
Nu mai stiam de cantecul de la ‘Leka nost detsa’. Forumuri astea imi reamintesc lucruri care le uitasem de mult, desi aveam o memorie buna la cele care-mi placeau. Si eu mai stiu melodia din serialul spaniol (de prin ’86) cu mosul si barca lui de la malul marii, fiindca am fredonat-o ani la rand.
In “Noapte buna copii” se spunea asa, ceea ce inteleg din cele scrise de nKz:

Eu sint Sancio (mos Ene?), vin de sus
Sa va spun “Noapte buna copilasi”
Ca-i deja tarziu afara
E vremea de somn, e vremea de somn.

Caci (oadata) cu felinarul stelutele se aprind
Cu feerice sclipiri va voi rasfata
Iata in ale mele brate
Minunate luminite, minunate luminite.

Deja dorm florile pe camp si codrul
S-au culcat in cuiburi toti micutii
Din orase si din sate
Noapte buna copii, noapte buna copii!

Imediat dupa 22 decembrie 89, daca isi mai aminteste cineva, bulgarii dadeau desenele animate dublate in romana! Nu-mi venea sa cred! Stiau ca ne uitam la ei. Si cine a fost la Ruse de curand a observat ca scrie la vama lor in romaneste ‘Bine ati venit!’ Puteau sa scrie in engleza sau germana, limba lor straina favorita. Noi de ce n-am scris ‘Dobar doshli’ la vama noastra? Bulgarii sint oameni linistiti si ambitiosi. Iar bulgaroaicele sint super!
43. Jimmy: Mai era Si Ba^rzu-Ba^rzu… = rpd rpd ;)
44. alex: Da’ de programele de la sarbi isi aduce aminte cineva? Eu imi amintec numai de “Jutarni program”. Era dimineata si, inainte sa plec la gradinita, tatal meu imi traducea desenele animate. Erau faine desenele animate care erau difuzate de sarbi pentru ca erau in mare parte americane. Si de la bulgari imi mai aduc aminte de o emisiune, un program care se chema “Maraton” si erau filme aproape toata noaptea. Parintii mei stateau si se uitau. De “Studio Hix” imi aduc aminte si eu si imi mai amintesc ca, la mare fiind cu parintii mei, pe vremea “aia”, l-am intalnit pe Kevork Kevorkian…
45. Malmoth: De Vasil Naidenov isi mai aduce aminte cineva? Despre Kevork Kevorkian am citit ca s-ar fi implicat si in politica http://www.bghelsinki.org/fe/bhcmonitorcases_en.html. A fost recrutat de serviciile secrete: http://www.rsf.org/country-53.php3?id_mot=605
46. dicles: oameni buni… am gasit LEKA NOSHT DETSA! http://www.youtube.com/watch?v=N30MPsEH7LY http://www.youtube.com/watch?v=A7mACGq_mZ4
47. Adita: eu imi aminteam altfel, cu un ursulet care cobora pe schiuri. ami inceput sa imi imaginez?
48.dicles: Adita, ai dreptate: stiu si eu ca mai erau un generic cu un om de zapada, si castuta si niste antene si un televizor cu dungi, ceva de genu asta…
49. Claudiu: Am gasit Fratii Arghirov http://www.youtube.com/watch?v=F0IjlLsTrsQ&mode=related&search= Ce vremuri…..
50. Claudiu:
Tramvai No 5 http://www.youtube.com/watch?v=hf7atGCt2tc
Vasil Naidenov http://www.youtube.com/watch?v=FOvNQarm0nE
http://www.youtube.com/watch?v=JSiUkFCOZqs&mode=related&search=
Lili Ivanova http://www.youtube.com/watch?v=h-tE_V4v-Dc
Rosita Kirilova http://www.youtube.com/watch?v=9z0SLQabCqQ
FSB (Formatia Studio Balkanton) http://www.youtube.com/watch?v=5TbQ5svoAN0
========================================
Un articol preluat din "Gazeta de Sud", ediţia online, despre cum invaţă studenţii bulgari din România să gătească pe reşou...
http://www.gds.ro/Societate/2007-03-01/Straini+printre+olteni
Au trecut Dunarea ca sa invete la Craiova
Crina RAICEA

Straini printre olteni
Nu sunt multi, vreo câteva sute, pierduti printre miile de studenti autohtoni pe care si acum incearca sa ii inteleaga. Si când graiul oltenesc devine prea greu, iar obiceiurile noastre nu li se potrivesc, studentii straini din universitatile craiovene se retrag in camerele lor, isi vorbesc limba si isi amintesc de viata de acasa.
Cei mai multi studenti straini au venit in România ca sa studieze medicina. Cu toate ca stiu limba româna si s-au obisnuit cu mentalitatea olteneasca, dorul de casa si de tara lor apare in fiecare poveste pe care o spun. „Sunt de aproape patru ani aici, dar nu ma simt ca acasa cu toate ca stau cu sora mea. Imi place orasul, imi plac oamenii si mi-am facut prieteni printre colegii mei, dar vreau sa plec acasa imediat ce termin facultatea“ a spus Axinia Vaniova din Bulgaria, studenta in anul III la Sectia de Relatii Internationale din cadrul Facultatii de Drept de la Universitatea din Craiova.

Mâncare la resou
Imaginea studentului strain cu bani care vine in Craiova la studii este spulberata de studentele bursiere din Bulgaria, cazate in caminele Universitatii de Medicina si Farmacie din Craiova si care isi fac mâncare in camera, pe resou. „Preturile sunt mult mai mari decât la noi, in Bulgaria, iar bursa de un milion si jumatate o dam pe carti pentru ca materialele pentru medicina sunt foarte scumpe. Asa ca nu ne permitem sa mergem sa mâncam la cantina sau in oras si nici sa cumparam prea multa hrana rece. Mergem in piata si cumparam legume si facem mâncare. Ciorba, fasole, piure si alte mâncaruri care se fac usor pe resou. Mai luam mâncare si de acasa, ca de 15 ani de când fac naveta România-Bulgaria mi-au ajuns mâinile pâna jos de la carat bagaje“, a povestit Diana Vaniova, doctorand si medic specialist la Sectia de Obstetrica-Ginecologie de la Spitalul de Ugenta din Craiova. Diana a venit in România cu bursa, printr-un schimb de experienta, si isi aminteste zâmbind, acum, de prima impresie pe care i-au lasat-o caminele studentesti. „Când am vazut cum arata caminul am vrut sa ma intorc acasa. Mizerie multa, peretii cojiti si paturi de fier fara saltele pe ele. Am inceput sa ne cautam saltele si furam unii de la altii pentru ca nu puteai sa dormi pe o singura saltea. Stateai in saltele ca in barca. Acum este lux si studentii nici nu isi pot imagina cum era viata in camin acum câtiva ani“, a povestit Diana.

Medicii din Serbia au studiat la Craiova
Limba româna inca ii da mari batai de cap Anei Veljkovic, din Serbia, dupa trei ani petrecuti in România. A venit la Facultatea de Medicina pentru ca foarte multi medici din Serbia au facut facultatea in România si ii place in Craiova pentru ca studentii stiu sa se distreze. „Când am venit in România nu am stiut deloc româna si nici acum nu inteleg tot. Este o limba grea pentru ca sunt cuvinte care au mai multe sensuri. Eu si sora mea am ales sa venim aici la facultate pentru ca parintii mei au auzit ca foarte multi medici din Serbia au terminat facultatea in România. Eu am terminat Liceul de moase si vreau sa ma specializez in obstetrica-ginecologie“, a povestit Ana. Alti studenti au venit in Craiova pentru ca este un oras universitar mai aproape de casa si nu prea se simt legati de nimic din Banie. „Era mai aproape sa vin aici decât la Sofia si costurile erau mai mari acolo. Mi-a fost greu pâna am invatat limba si am inca probleme cu colegii mei, pe care nu prea reusesc sa ii inteleg. De multe ori sunt rautaciosi si prea glumeti, mai ales baietii“, a spus Svetlana Petrova, din Bulgaria, studenta in anul II la Facultatea de Farmacie.
Studentii strani, indiferent din ce tara sunt, alcatuiesc o mica comunitate in campusurile studentesti pentru ca impartasesc aceleasi experiente, au aceleasi probleme cu limba româna si se simt singuri printre straini. Poate de aceea Svetlana s-a indragostit de un student sârb la Medicina.
========================================
Un posting mai vechi, din 2005, cu un comentariu din 2007
http://www.evenimentul.ro/articol/fratia-romano-bulgara.html
02-08-2005
Frăţia româno-bulgară
Sorin Băsu
Nu pot să cred ce (mi) se întîmplă, dar n-am încotro şi trebuie să recunosc: au început să-mi placă bulgarii! Evident, nu retractez nici una din răutăţile pe care, în ultimii ani, le-am scris la adresa vecinilor noştri de la sud.
Ba chiar am să fac un mic rezumat acum şi aici, să se vadă că nu dau nici un pas înapoi: au o limbă atît de scrîşnitoare, încît pînă şi un zgomot de concasor stricat sau o înjurătură în poloneză sună, prin comparaţie, ca un tril de privighetoare; au inventat un alfabet atît de inutil, încît nici ei, ruşii sau sîrbii nu mai ştiu de ce îl folosesc; în afară de Ţvetaeva sau Todorovici (inşi care ştiau cît de cît să citească şi să scrie) n-au dat nici un om de cultură care să fie cunoscut dincolo de graniţele judeţului natal; au aflat abia în secolul XX de existenţa universităţilor (şi nici acum nu s-au lămurit la ce folosesc ele); întreaga lor bucătărie este o colecţie de reţete care au un singur scop: acela de a-ţi face gura pungă; producţia lor industrială încape în cîteva frigidere (cu excepţia electronilor produşi la Kozlodui, care sînt atît de nebuni încît nu pot fi prinşi cu nici un chip); au o poliţie atît de eficientă în a jecmăni turiştii cu amenzi inventate încît pînă şi rakeţii ucraineni au fugit speriaţi din ţară; sînt atît de europeni în spirit şi cultură, încît dacă li se îmbolnăvesc cei trei translatori pe care îi au trebuie să întrerupă relaţiile internaţionale (nu se cunosc cazuri de străini care să fi învăţat limba bulgară fără a fi nevoiţi să se interneze pentru depresii grave).
Ei bine, această ţărişoară de sub noi (la propriu şi la figurat) tot ţopăie de vreo zece ani să ne-o ia înainte în drumul spre integrarea europeană. Ba chiar odată a şi reuşit (spaţiul Schengen i-a primit cu un an înaintea noastră). Lipsa de mobilitate intelectuală le-a fost interpretată de către occidentali drept seriozitate, drept care pînă şi în zilele noastre Bulgaria este socotită mai înaintată decît noi în procesul de aderare la UE...
Atunci de ce am spus că au început să-mi placă bulgarii? Simplu de tot: învaţă repede de tot de la noi şi se străduie să ne semene în toate privinţele. Deja au prins meşteşugul de a-şi trage singuri cu stîngul în dreptul.
Dovada? În cel mai pur stil românesc, nu reuşesc să-şi formeze un guvern stabil taman atunci cînd UE le-o cere mai imperios. Îşi trag la ţurloaie unii altora exact atunci cînd ar trebui să fie mai uniţi – exact cum facem noi de cînd ne ştim. Nu prea înţeleg deosebirile între ideologiile de stînga şi cele de dreapta – ca şi noi. Se fac de rîs în faţa Europei taman cînd mai au de făcut un singur pas – tot ca noi.
Ei, de asta au început a-mi fi simpatici bulgarii. Bine aţi venit în clubul nostru de Dîmboviţa, fraţilor! Sîntem atît de asemănători, încît o federaţie România-Bulgaria mi s-ar părea cu totul firească...

Comentariul: cum este fraţia româno-bulgară după doi ani?
de (e...a@gmail.com) la data de duminica, 29 aprilie 2007
"au inventat un alfabet atît de inutil, încît nici ei, ruşii sau sîrbii nu mai ştiu de ce îl folosesc;"
Domnule Băsu, eu sunt una din acei bulgari atat de răi şi inutili despre care vorbiîţi în materialele dumneavostră. Cred că am dreptul să exprim o părere diferită, cel puţin eu ştiu mai mult limba română decât dvs. ştiţi limba mea atît de scrîşnitoare. Dar mi se pare că eu ştiu mai bine decât dumneavoastră şi istoria poporului român. Aş dori să vă amintesc faptul simplu că tocmai poporul românesc a folosit alfabetul bulgar pentru o perioada luuuuuuungă, şi că acuma biserica dvs e organizata după modelul bulgar, să nu uităm şi faptul că chiar cuvintele pentru sentimentele cele mai frumoase sunt împrumutate din limba noastră, atât de urâtă: rom. prieten vine din cuvântul bulgar priatel,a iubi din liubia (bul.), iar dragoste din drag.
Eu iubesc limba , cultura şi poporul român, am învăţat română 4 ani şi am dorinţa să mă ocup cu literatura română moderna, dar nu pot să tac când citesc aceste rânduri îngâmfate care perteind că spun adevărul despre o "ţărişoară de sub noi (la propriu şi la figurat)".
E, cum vi se pare fraţia româno-bulgară după doi ani, acum în familia europeană?