Saturday, September 30, 2006

27

Etu kako zlamenuva da ni znáš latinsći jazić: ANUS LAPTOPS is a division of ANUS INTERNATIONAL, a well-reputed and well-known name in the world of laptop computers.
Biz nikakaj drugji komentár!
========================================
Kosmičesku ćiselu mleku

Kompánijata Himawari Dairy ij počnala da purdáva ćiselu mleku, naprávinu s pumuštta na bakteriji kujatu sa sedeli 10 dene u kosmosa, u ruskata rakéta Soyz, prez tazi proleć. Produkta se zvé Uchu O Tabi Shita Yogurt (“ćiselu mleku kujétu ij patuvalu iz kosmosa”). Bakterijite a bli izprodini s pumuštta na kompánijata Japan Manned Space Systems Corporation (JAMSS). Udvan ubiknuvénite bakteriji za ćiselu mleku, u kosmosa ij blá prodina i bakterijata Lactobacillus paracasei, dubávina u procesa na fabrikuvanjétu na sake. Se ij iznamerilu, či bakterijata Lactobacillus paracasei pumága za imuniteta na čelešćija organizam. “Kosmičeskotu ćiselu mleku” sadarže i dvete tezi bakteriji, kaćétu i još idin tip bakterija. Prezidenta na Himawari Dairy, Bunjiro Yoshizawa, duma či više pulvina ud bakterijite kujatu sa bli u kosmosa sa umreli u rakétata, taj či tezi kujatu sa uceleli sa “ud náj jáćite” i sigá se namervat u tuj ćiselu mleku. Cenata na mlekutu ij ud 128 yena (kulu 1 USD) za 90 gráma.
========================================
Jádenji za 30.000 duši
Prez menatata nedele, za festivála na krumpelete Yamagata Imoni Festival, kojtu ij véć na 18-ta edicija, 100 gutváče sa se varteli naoklu idna “panica” s diametar ud 6 métera za da nagotvat tradicionnata čurba ud krumpele za 30.000 gustene. Tá ij blá napávina sámu s produkti ud zonata: 3 tona krumpele taro (satoimo), 1,2 tona gvažgje mesu, 3.500 kubčita konnyaku (nekakva pásta), 700 litera sos ud soja, 50 staklá sake, 200 kg zahar i 6 tona uda. Sled katu čurbata ij vrela vreme na 4 saháte, sa bli uputyrebuvani dve bágerča za da “nasipat” u po-maneni panici za po-lésnu servirvanji na gustenete. Udelnu, u idno po-manenu paniče, s diametar ud sámu 3 métera, se ij svarila i idna čurba sas svinsku mesu, u mestu gvažgje.
========================================
Na 15 september t.g. izvestnata revista za kompjutere PC WORLD ij naprávila idna klasácija sas 25 náj-groznite sájta web (The 25 Worst Web Sites). Na parvotu mestu se namerva MySpace.com. Makár či ima više ud 90 miljiona putrebitele, kujétu gu právi po-izvestin i ud Elvis, specijalistete dumat či ima náj-hargjevija design. Káj či toj izgladva kaća stájata na idin teenager sled tornádo! Ni sam specijalist, ama misla či sam videl i po-grozni sájta. A ud druga starna, méne ličnu ni me interesuva tokus kaćé izgladva idin sájt, a kakva informácija mi predlága i kolku barži i lésnu moža de ja trasa iz négu. Taj či, na méne idin, tuj mi meriše málku na “pultika”.
Išta da izhaznuvam tazi prelega, za da zabeleža i idna niubiknuvéna ideja na horata ud MySpace: MyDeathSpace.com. Tija dumat, či u žuvota sámu tri neštá sa cigurni: MySpace, táksite i smraćta. Taj či, aku imati account u MySppace i umréti, za svaršiti u grobištata ne sámu u reálnija žuvot, no i u virtuálnija, tojest na MyDeathSpace.com. Tuka sa zapántini sate pučinalite putrebitele na MySpace.com. Za sigá sa upisani kulu 550 tima i žálnu ij, či ij palnu sas mládi, katu náj-mlogjijete ud tej sa umreli prez sámuubivanji ali ud gulemi dozi heroin...
========================================
Znáš či žuveš u XXI-ja vek aku:
1. Sapćásaš, či si si ugudil parola na mikrovalnovija lern.
2. U toja žuvot ni si igrál nikade Solitaire sas istensći gjindi.
3. Ni si hurtuvaš sas bližnite ud familijata, zaštotu némat e-mail ádres.
4. Seku rekláma ud na televizore ima pu idin web ádres u ćošaka na ekráne.
6. Kugátu si zabráviš mobilnija telefonj, fleziš u pánika i se varniš za négu.
7. Sutrina, homa koće se sabudiš, sadniš na kompjutera, napreć još da si napráviš kafete.
8. Četéš tuje i se smejéš.
9. Po-hargjevu, znáš véć na koj moži za ji izprodiš.
10. Si tvade zajat za da sapćásaš, či néma broja 5 u listotu.
11. Pugladvaš još idnaš listotu, da se uveriš, či báš néma broj 5.
A sigá se smejéš samičeć...

Friday, September 29, 2006

26

Dicáta i Bog (I)
Pisátela ud Látvija Mihail Dimov ij zadál tri pitánčita na dicá ud 6 du 10 gudini:
Kako bi pital Boga, aku bi se sretil s négu?
Kako bi zamolil Boga?
Kako bi prekázal za Boga?
Otguvorete gji ij sabrál u idna kniga. Rusćija originál možiti da gu viditi na
http://iliya-popov.chat.ru/f_author.htm.
U slučaj či sti zabrávili rusćija jazić, sam prevel nekolku ud tezi otguvore.
Zašto nášte ráni zarásvat, a Tojte ni? (Denis, 4-ja klás)
Dali i za izvanzemnite za ima kráj na sveta? (Ljova, 2-ja klás)
Kaćé bi izgladvala Zemete, aku Adam i Eva ni bija narušili Tojta zápuvest za jábalćite? (Valentin, 4-ja klás)
As sam se rudil, sam prugladel, a sveta véć ij tolkus zal, hargjev. (Andrej, 4-ja klás)
Kako ni ti harésva u náša žuvot? (Slavik, 2-ja klás)
Na Tébe ti harésva moja dedu? (Ella, 2-ja klás)
Zašto nekupać dzverite sa znájali da hurtuvat, a sigá ni znájat? Ama spumni si, báš i zamnjata ij hurtuvala sas Eva. (Eva, 3-ja klás)
Aku sate hora za utidat u Rája, dali za ima mestu za sate? (Andrej, 3-ja klás)
Istena li ij, či napreć Tébe [napreć da badiš Ti] sate hora sa bli majmune? (Sergej, 4-ja klás)
Ti smejiš li sé nekupać? Revéš li? (Olga, 3-ja klás)
Ateistete molat li te za neštu? (Ojár, 3-ja klás)
Ambaj já nija smi Tojte igrulći? (Saša, 2-ja klás)
Zašto čeleka ni se izlupi ud jajcé? (Tima, 2-ja klás)
Náj na sétne, koj ij sazdál čeleka – ti ali truda [rabotata] (Rafik, 3-ja klás)
Ti zašto satu prustiš na horata, a učitelite - ni? (Kosjá, 2-ja klás)
Tám gore, vaz Tébe, hubanku li ij? (Serjoža, 2-ja klás)
Ti rádusin li si? (Evelina, 1-ja klás)
Na kakj jazić hurtuvat dušite? (Rája, 4-ja klás)
Kugátu još ne me imálu, Ti znájal li si, či za me ima? (Lenja, 4-ja klás)
Aku neštu me buli, tuj zlamenuva či Ti mi se sradiš? (Gora, 4-ja klás)
Slávata ni ti li preči u žuvota? (Vásja, 3-ja klás)
Máma ubážde, či u sana sam revál. Ti ni pántiš já kako smi si hurtuvali s Tébe? (Igor, 3-ja klás)
Kugátu néma da me ima, ás za se vida li sébe si? (Tolik, 2-ja klás)
Usčire sam čul, či ij umrela idna nuvina. Kade za ji prodiš dušata? (Sáša, 4-ja klás)
Kaćé možiš da stániš spomen? (Miša, 4-ja klás)
Ti si deréktur na Vremeto? (Nona, 2-ja klás)
Mlogu li sam te lagal? (Vova, 4-ja klás)
Ti u kakva forma žuveš? (Erik, 4-ja klás)
Napravi taj, či da badi sámu lete. (|ora, 4-ja klás)
Skapi Bože, napravi taj, či s počnivanji ud bába pa du slonvete [elefántete], sate da badat rádusni, siti i ubuti. (Tolja, 2-ja klás)
Dedu Bog, néka da žuveja tolkus, kolkutu išti máma. (Vera, 1-ja klás)
Dáj zdrávi irádust na máma, bába, čiču Fedja, čiču Sáša, čiču Borja i na drugjijete mojte bašti. (Nikita, 2-ja klás)
As bij štel Ti da mi badiš baštá. Da si kupimi automobil Audi-100. (Valentin, 4-ja klás)
Dáj mi magičin prat i za te ustáva na mira. (Garik, 2-ja klás)
Mola Te, napravi žuvota po-lésin. (Pável, 4-ja klás)
Pukaži mi, putájnu, makár idin ángjel. (Rája, 2-ja klás)
Napravi taj, či u sledvaštija žuvot da se ruda u Francuzku i da bada monče. (Kira, 4-ja klás)
Uprusti sate unezi, kujatu ni sa krašteni, i méne zágjnu s tej. (Filip, 3-ja klás)
Bože, ás išta da umra biz da me buli. (Tánja, 4-ja klás)
Za kako da te pumola? Ama Ti i taj satu véć znáš. (Alik, 4-ja klás)
Iznenádaj me, Bože. (Artur, 3-ja klás)
Kugátu umra, ni šta niti u Rája, niti u pakale. Išta vaz Tébe. (Vera, 3-ja klás)
Hájda da se sretimi napreć smraćta. (Jura, 2-ja klás)
Néka tájku i dedu da stánat ángjele – tija za me pázat. (Zenja, 1-ja klás)
Pukaži Mi, mola te, celija svet. (Alla, 2-ja klás)
Dáj mi 1000000000000000000 dolara. (Erik, 4-ja klás)
Pukaži mi, kaćé me ubičeš Ti. (Erna, 2-ja klás)
Bij štela da ti doda gustenka u kašti. Za idna nedele. (Alena, 1-ja klás)
Piši ti Anton. Aku ij vazmožnu, sturi taj, či sate mojte igrulći da uživejat. (Anton, 2-ja klás)
U idna kniga sam čal, či si izprodil na gárvene buca sirenji. Ni moži li i na méne da mi izprodiš? Mlogu mi harésva. (Vovka, 2-ja klás)
A méne, ima li me u istena? (Ljuba, 3-ja klás)
Zašto Te ij stráj da se pukážiš na horata? (Nema, 4-ja klás)
Kaćé žuveš tám: dubre, srednu, hargjevu ali mlogu hargjevu? (Alla, 4-ja klás)
Zašto još ud drugjija klás mlogjije mončita harésvat po-više žini? (Nádija, 2-ja klás)
Ti kako, po nividim li si ud vazduha? (Rita, 2-ja klás)
Ti kako misliš, nija za imami li normálin svet ali ni? (Sveta, 3-ja klás)
Gá ij počnala ljubovta na Zemete? (Kátja, 4-ja klás)
Ti možiš li da mi dadéš sréća i naduváema lodka? (Arvid, 3-ja klás)
Kosmosa ima li načálu i kráj, levica i desnica, gore i dole? (Vánja, 1-ja klás)
A Ti, kaćé si se pujavil na sveta? (Aljoša, 1-ja klás)
Kaćé taj, u pučélu ne imálu ništu? A kako ij imálu? (Nástja, 1-ja klás)
Vájda moža da ti pumogna s neštu? (Sveta, 2-ja klás)
Kaži mi, pud tájna, ubiče li me nekuj? (Anzor, 3-ja klás)
Aku Ti žuveš u nebeto, zašto Slancitu ni te izgáre? (Sergej, 4-ja klás)
A u Biblijata, satu ij istena? (Vika, 3-ja klás)
Ti kaćé različevaš žénskata duša ud mažkata? Pu pišćitu li? (Vova, 3-ja klás)
A kako ij blo po-napreć, Adam i Eva ali dinozáurete? (Jána, 4-ja klás)
========================================
Drugárka ij ubádila na dicáta ud detskata gradika da dunesat ud tej idna štanicla [punga] u kujatu da ugudat pu idin krumpelj za seku idin čeleć, kojtu gu mrázat. Na utre dicáta sa dušli sas štaniclite. Nekuja sa imáli vatre pu dvá, nekuja pu tri ali po-više krumpele. Drugárka nji ij ubádila, či treba da nosat tezi štanicli na sekade kadetu utidat, vreme na idna nedele.
Denite sa menuvali i dicáta sa počnali da se uplákvat ud mirizmata, kujatu ij počnala da izlezva ud štaniclite, a unezi, kujatu sa imáli po-više krumple, sa počnali da se revat, či nji tažat sé da gji bočat sas tej.
Sled idna nedele drugárka gji ij pitala:
- Dicá, kaćé sti se usešteli pu vremeto katu sti nosili krumpelete s vás?
Dicáta sa počnali da se revat ud niprijátnustite kujat sa nji gji dunéli krumpelete. Tugázi drugárka nji ij razkrila tájnata na tazi igra:
Istu taj se slučva i aku daržiti u sarcito umráza kantu nekugu. Aku ni pudnáseti mirizmata na krumpelete sled sámu idna nedele, kaćé misliti či za se usešteti aku daržiti tazi smardašta mirus u sarcito za cel žuvot?
========================================
Dváma gugaráne (paltenici) sedat na hurta.
Idina pita drugjija:
- Ti vervaš u hora?
========================================
Aku imati knigji na pisátela Raymond Chandler (napičetini, a ne u elektronin formát) i žéliti da gji purdadéti, ima idin kolekcioner kojtu žéli da gji kupi. Predlága kulu 5 USD za idna kniga.
========================================
Klavijatura sas sretárče
Za cena ud kulu 25 USD možiti da si kupiti klavijaturata ud svetičitu, kujatu u dolnata starna ima idno sertárče, u kujétu možiti da si daržiti različni neštá: kárdve s memorija, CD i dr.
http://www.keyboardorganizer.com/product.htm

Thursday, September 28, 2006

25

Mojta muzika (I)
Aku seda da se misla dubre, parvata muzika kujatu sam ja čul u moja žuvot, i kujatu sam ja usetil kača muzika, tojest neštu kujétu du ondzi moment ne blo část ud moja žuvot, ij blá muzikata na Maria Tanase. Sam imál 4-5 gudini. Dedu Ján ij imál nekakj rádio sas lampáše, neštu kača cela fabrika, zaštotu mu ij trebalu dvá fela bateriji: u paruv red ij imál nekavi akumuláture, kaćétu na moturbiciglete, sámu či moturbiciglete sa imáli pu idin takaz akumulátor, a za rádio ij trebalu dvá. Udvan tezi, ij trebalu još dve bateriji, još po-gulemi; tija sa preličeli na sigášnite R6, sámu či sa bli po-visoći i po-dubéli, idnija cilindere visoći kulu 35-40 cm i s diametar ud kulu 5-7 cm. Sam se mislil, či vájda zaštotu sam bil dite, pa u spomenete tezi bateriji sa mi se videli groznu gulemi ama posle, gá sam hodil na rabota vaz máma, na Várškata kašta, sam gji videl i vaz telefone. (Ama pá, kača gá dedvite sa bli po-gulemi!) U unuj vreme telefone ij bil strášnu neštu: za da hurtuvaš ij trebalu parenj da práviš muskuli, tojest ij imálu idna rečelća kujatu ij trebalu da ja vartiš dosta silnu, pa tugázi te ij “čula” centralistata ud na poštata, pa ti ij udguvárela. Unezi, kujatu sa uluváli katánite u vremeto na Nikolča, sekać sa uluváli i tozi fel telefonna centrála, sassém málku po-modernizirana.
Pa taj, prez tozi dedva rádio sam zal ás kontákt za paruv pać sas muzikata. Dedu gu ij vádil u gánka, pa smi slušeli Radio Bukuréš. Ama lel kátu ni sam bil náj talentiran, a niti naoklu méne ni sam imál, u familijata, hora kujatu da se ukupirvat sas tuj izkustvu, ni sam báš ulágal muzikata. Dedu Ján, gá ij blo na ubivanji ali či s drugjije prelegji kugátu ij mogal da si “glatni”, ij “sviril” na nos! Tojest durkatu ij mamril, si ij taglil nusa u ritama na neku melodija ud négu izmislina. A nija smi umireli ud smej. Osubitu či ud po-dalgju taglenji to ud nusa ij izlezval i spolj, žaltenikav-zelenikav, remniv, kojtu dedu gu ij traškal “proletársći” na zemete i sas butuša gu ij raztrival hubeve, či ij svetilu pu dole...
U mojtu ditinstvu, u bábine, pu dole u kašti (ali u sobčitu, kaćétu se ij dumalu) ij blo sámu zeme. Ne imálu niti kakvi dasći, kovore i drugjije moderni prustiji. Idnaž-dvá pate u gudinata pánta či bába ij mula tazi zeme sas lajná ud konj umešeni sas žalta zeme. Običájete u unezi vremená sa bli “po-divi”, taj či da se usakniš i da tratiš spole napreć drugjijete ne blo náj sramutá. A niti da se zaračiš i da pljuniš zdrávu i sas sila na zemete, u kašti, báš i pu vreme na pladninata. Tazi zeme, za mlogjije pukulénjita, ij blá istenska patika, zaštotu ij blá tolkus palna sas sekak fel mikrobe, a lel to se znáj, či aku glatniš neku mikrob poa si zdráv, to organizma ti právi “antikorpe”, pa stániš imun. Taj či, aku já ij pádnalu lebčitu na ditetu pu dole – namázanu sas májs i pusulénu s čarvén pupér ali sas madžunj ud slivi –bába ji ij izdigala, ij dufnala málku udgore nij (tuj vájda za da ugudi još “antikorpe” ud tejna dah?), i ji ij dávala ud novu na ditetu, káj či: “Ná, jáž, ni mu fáli ništu; málku se ij pusulilu”. A lel ti, ditetu, si jál nadálja lebčitu, kujitu málku ij “ruskalu” tozi pać, ama lel glávnu ij blo da si ji izedéš po-barži za da možiš da ragniš ud novu na ulicata, da si igráš s drugjijete dicá.
I taj, tazi hurta, Maria Tanase mi ij flezala u ušite ud manen, zaštotu ij imála tá nekakva melodija sas Lenuca, a pa kumšijćata ud prezpate dedve sa ja zváli báš Lenuca, idna čarnaoka, mláda vlašćinka, pe dedu kača ij pugladval na néja sas “žadni” poglede. A i Lenuca ij blá seku denj gustenka. Ama lel to satu ij blo “na videlu” i zadinu u šála. Za se čudat vájda po-mládite, ama u mojtu ditinstvu ne se znájalu za kluč ali za kufár u Stár Bišnov. Vratáta ne se zaklučvali, biciglete sa se pušteli i tija bá nakraj nivata, bá u trapa, napreć birta, bá na štácijata, aku já si utvádel nejdi po-deléku, i katu si se vráštel na utre ali na drugjija denj, bicigla ij bil si tám. Tuj u slučaj či neku kumšijin ne menal, pa da ti gu ij puznál či ij toja, pa da ti gu dunesé u vás. Pánta, či biciglete sa imáli idno vreme i tija numere, kaćétu dnés automobilete. A kumšijete, tija sa ti bli po-bližni ud rudbinite. Taj kaćétu vratáta ne se zaklučvali, kumšijina seku denj ti ij flezval gustenin, já málku na hurticka, já da ti išti neštu na zájam, já da te vikni du birta ali či nejdi na gjindi. Aku si rábutil neštu, častu pate i ti ij pumágal, za da svaršiš po-barži, pa da se usešteš dlažin, da mu nalejéš idno fartálče rićijca... A dedu Ján, sláva Bogu, rićijca ij imál pu seku vreme. Ij varil ud kako li ne: klasičnata, ud slivi i druga oška, posle ud marmaláda (marmaládata se ij purdávala u Bišnov na ladičita ud pu 5-10 kg? Aku putrasiti na taváne iz Bišnov, sékać za nameriti makár idna sleda ud “ládče ud marmaláda”) a na krája i ud melása (néštu kača žele, naprávinu ud sládku cviklo), “dubávina” ud zootehnijata, zaštotu sas takozi neštu sa hránili márvata. A gá ne imálu niti idno ud tezi, tugázi ij izmuval zahar sas leb. Pánta či u budžega ij imálu, pu seku vreme, idno čabarče, kadetu da “vri” neštu. A dedu, kát ij bil májstur, si ij instalirval kazánčitu nadzać prusta, tám, kadetu ij blo kača kuhnja, katu ij ugradil kazáne hubanći, a pukraj négu ij napr vil i idin šporhej sas lern za bába. Pa aku já ij pital nekuj, či kako právi sas tuj kazánče ugradénu, lel káj či za da ima gurašta uda, gá skubé bába gaska ali kurka. Hájda-de, misli či gu ij verval nekuj? Da greš 50-100 litera uda u bakarev kazánj za gasći... Osubitu či toj si ij bil naprávil i druga šmekerija: ij izkupál idin kanálj ud prusta pa du nadzać kaštata, ij zakupál u négu idin cuhunj, pa ij imál i “scurgere”: udata se ij izciždela právu u trápa. Tám častu pate ij imálu gasći i virdéčći da se plaskudat, ama gá se ij varilu rićija si gji čul da gágat i da se pérčat, zaštotu ud idnaž udata ij stánvala tvarde gurašta, a na tej tuj ne ji bá[ štinvalu... Dedu ij imál i robinet sas uda, napreć da se uvidé udata u Bišnov, katu si ij bil naprávil idin rezervor ud plij, kojtu ij sedel zakáčin na stenata. Ij bil gulem štut idin dnéšin bojler (lel sámu ás znája kolu kánti uda ij trebalu da nalivam u négu gá se ij varilu rićija. A i kántite za uda naprávini ud deda sa bli ud gulemite...) a dole ij imálu sudiran idin robinet. Pa gá se ij varilu rićija, sám švakni idin gumev cuhunj na robineta, drugjija kráj na gumevijacuhunj ij flezval u “račitore” a ud “račitore” ij izlezval drugji gumev cuhunj, kojtu se ij bakal u “skurgerete”. I táj ij varvála rabotata... Bába ij nosila darvu i ij puskávala, ás sam nalival kántite sas uda a dedu ij debnal kazánčitu, da ni já da “izbaljva”. A gá ij počnivalu parenj da kapti, posle da čučuri rikijcata pu izdelanotu dravče u formata na ribče, učite na dedu máj sa prusalzevali i tija. Si ij gvádel prasta pud tezi kápći i sled tuj gu ij liznal: “Za badi hubava!” Ij blo idna magija, kujatu vájda sámu amerikánete ud vremeto na prohibicijata sa ja žuveli još. Imálu ij i slučaje, kugátu ne mu harésvalu kako čučurika, pa sámu farli studéna uda na ogane za da gu ugásni, razvali kazánčitu s mamrenji i sled tuj umeše u mušlika još neku kilče zahar, pa... ud novu.
Lel to kazáne ij bil taje: ugradénotu kazánče ud bakar se ij grejalu ud dole, katu se ij pálil pud néj oganj. To se ij zalupvalu sas idna lupká, i tá ud bakar pud formata na garnéc, kujatu ij blá visoka vájda 50-60 centa. Tazi lupka ij imála udgore idno cuhuinčé, na kujétu se ij gvádela idna “lula” i tá ud bakar, dalgja kulu méter i pulvina – dvá métera, katu drugjija kráj na lulata se ij ugvádel u račitore. Račitore ij blo pá idna plijena káca, kujatu na srede ij imála ugudina idna spirála bakarevu cuhunče. Idina kráj na tuj cuhunče, gornija, se ij vazval s lulata, a ud drugjija ij tékala rićijata. Tu káče ij trebalu da badi palnu sas studéna uda, pa za tuj ud gore ij imálu idno cuhunče, kujétu ij “smukalu” guraštata uda, a ud dole ij imálu idno cuhuinče prez kujétu ij tékala presnata, studéna udicka ud “robineta” ud na stenata. Bakarevata lupka i lulata sa se “zalipeli” sas trice umešeni s uda.
Vájda sam zabrávil da ubáda: satu tuj se ij slučvalu u vreme na palin komunizam! A sigá, káj či Europejsćija Sajuz za mu zabrani da si varimi rićija u dumá. Pa le tuj da ji mislat tija!
========================================
Kaćétu cvećétu ij predvestnik na ploda
taj i ditinstvotu na čeleka
ij predvestnik na žuvota mu.
(Hazrat Inayat Khan)

Wednesday, September 27, 2006

24

Sigurnu sti videli u amerikánsćite filme kaćé boss-a igráj golf u bjurotu (ofisa). Tuj ij stánalu véć kača idin simbol na šéva! Aku ištiti da pobati i vija senzácijata kujatu ti ja dáva mini-golfa, možiti da si komandirati ličnija set Office Golf Set ud na ádresa http://www.comenzi.ro/. Ima i idin prenusim varijánt, sas džánta za nosenji. I dváta varijánte sa elegántni i možiti da igrájti taj u ofisa, kaćétu i u guvnutu. Cenata ij saštata i za dváta varijánta: 115,00 RON (TVA uklučin) ali 1.150.000 stári leja.
========================================
Jáku interesin mi izgladva i screensaver-a na japonsćija mobilin telefonj NTT DoCoMo N702. Toj predstáve idin “pahár” palin sas uda. Nivotu na “udata” pukázva u saštnust nivotu na baterijata: pu kaćétu se hára baterijata, taj izpáde i nivotu na “udata”. No interesnotu ij tuj, či ugradénite u telefona senzore ti dupušteš da gu klátiš nasám-natáta, katu pu tozi náčin se kláti i udata, kača ga já sigá za se razlejé...
========================================
Kapán za kumáre
Na kasu, ij hurtata za idna kutija, kujatu luvi kumáre. Sled katu se uluvi idin kumár, racite ud na varha na kutijat pléskat, za da te naznajat, či još idin kumár si ij zal izbogum ud žuvota, ama i za da ti dadat senzácijata, či si “plésnal” ti kumáre. No se misla, či aku spiš, za ti badi mlogu dubre kugátu, pu vreme na sádćija san, racite za počnat da pléštat... Kolku kuštuva tuj neštu? Méne ni me stiska, zaštotu i da se ij dávalu biz pláća, pá ni mi bi trebalu, pa misla či niti na vás ni ne vu nužnu...
========================================
Horata sa kača vinutu. Sled vreme, ali stánat sé po-dubri, ali se preubarnat u ucét.
(Pápa Iván XXIII-ja)
========================================
Ljubovta ij krilo pudarénu ud Bog na dušata, za da moži tá da se vazkáči du Négu.
(Michelangelo Buonarroti)
========================================
U medicinsćija fakultet profesora pita studenta:
- Imami idna bremenna (niprázna) žina, kujatu véć ima 8 dicá. Tri ud tej sa glufi, dve sa ćoravi i idno ij prustičevu. A žinata ima i sifilis. Kako bi ja pusavetval: da rudi ditetu, ali da napráv abort? Misli se dubre!
- Pa lel, bij ja pusavetval da abortirta...
- Zlamenuva či tamánj si udsadil Beethoven na smrać... – mu udguváre profesora.

Monday, September 25, 2006

23

Bišnova moja, skapi... (III)
Sam dubávil dnés još idno svetiče ud Stár Bišnov, pa vu ji “práštem” i na vás. Ij hurtata za idna poštenska kárta, kujatu sam ja dubávil véć skanirana, no za žálust na dosta manena rezolucija, pa ni jé náj jásna. Gore sam ja ugudil u originálnata, dubávinata forma a dole sam razdelil trite svetičita i sam gji málku ufárbil, za da se utdelat po-dubre nekuja detaliji. U izgleda ud gore ne videc "mugjilata" ud svetičitu prodinu ud Feri. Náj interesnotu mi ij svetičitu ud Pijáca, i lel ni moža da razbera, či kade ij bil toj. Kulu sredata se vidi neštu kača “špricálu” (tám, pukraj trite gasći). Misla či ij takozi neštu, zaštotu kača gá ima pukraja, kantu levicata, i idin postav ártézin. Intriguivašt ij i kjoska ud desnicata, sas dzvezdata. Dali i tuj ij blo gjeránj??? Káj či poštenskata kárta ij ud 1918-1920 g., ama ni jé cigurnu, moži i da ij po-stára.
========================================
Umberto Eco – Unuj
— Kaćé varvat rabotite, profesore? – si vazdarže trudnu nitarpelivustta.
— Kakvi raboti? – pita profesora Ká, kojtu ni barza da udguvori.
— Celi pet gudini vija rábutiti tuka, dole, biz da vu preči nikuj. Nija smi imáli uvervanji u vás. Ama kolku zadalgju moži da se verva na hurti? Ij dušlo vremeto da vidimi deláta.
U glasa na generála se ij useštela zapláhata, pa za tuj Ká ij mradnal s rakata i se ij razsmel:
— Sti preigráli, generále. Sam štel da izčekam još málku, ama vija... Ás sam Gu naprávil – profesora ij počnal da šapni – i zaklevam se u Slancitu, véć moža da Gu pukáža na sveta.
Toj sas idin žest ij puviknal generála u pešterata. Ká si ij zanél gustenina u náj-dalbokotu, tám, kadetu prez nizabaležima puknetina u stenata se ij izciždel tanak sterlća svetlust. Tám, na gládka i rámna niša, ij sedelu Unuj.
Pu forma, To ij preličelu na badem (migdál), ij imálu mlogjije licá i ij svetilu.
— Ama tuj... – generála se ij ubarkal – tuj ij idin kámak.
U sinite oči na profesora ij pubegnalu lukavu plámače.
— Dá – se ij saglasil toj, – ij idin kámak. Ama ne kaćétu drugjijete. Ni jé za da gu ritniš. Ij za da gu zamiš u rakata.
— U rakata?
— Báš taj, generále. U tozi kámak sedi gulema sila, za kujatu du dnés čelečestvotu ne smelu niti da sanuva. Sila, rávna na silata na miljone hora... Vižti.
Toj si ij ugudil dlána na kámaka, si ij svil prastite naoklu négu i gu ij stisnal. Dlána ij uvil kámaka, négvata široka starna, a ostrija kráj ij izlezval na nadole i ij gladel bá kantu idnata starna, bá kantu generála, u zavisimust ud kaćé si ij butal profesora rakata. Profesora si ij dignal barži rakata i ij naprávil idna traektorija u lufta; posle ud idnaš ja ij spusnal na nadole, kantu drugji kámak i – o, čudu! – mu ij naprávil široka puknetina. Profesora ij udáril još idnaš i kámaka se ij izturšil; a na tréćija udar se ij naprávil na drébni kuvinći.
Generála ij gladel sas široku utvorini oči i ij ustánal biz dah.
— Ni moža de vervam! – ij izkrištel toj, sled katu si ij preglatnal slinćite.
— Tuj ni jé ništu – ij prudalžil profesora – makár či s goli race ni bijti gu napšrávili nikade. Gladejti siga.
Učénija ij zal idin gulem kokosov vrej, zafarlin u ćošaka, rošav i zdráv, i gu ij pudál na generála.
— Háda sigá, izčupeti gu, smácajti gu.
— Stiga, Ká – glasa na generála se ij raztripéril. Samičeć znájti, či ij nivazmožnu, či néma čeleć, kojtu da moži da ji naprávi. Tuj ji právat sámu dinozáurete – udrijat gu s kraka i mu izpijat soka...
– Taj ij... A sigá – profesora se ij vazbudil – a siga gladejti. S barzu spuštenji na rakata toj ij udáril kokosovija vrej, máj biz niti kakva sila, i gu ij razbil na parčeta. Čurupćite sa se razfarkali na sate starni a mlekutu se ij sabrálu u gavánčitu. Generála ij gladel sas šaroku utvorini oči bá kámaka, bá u Ká, bá natrušénija kokosov vrej.
— Zaklevam se u Slancitu, Ká! Tuj ij izvanrednu neštu! Silata na čeleka se uveličeva stotini pate; sigá više nikuj néma da gu ij stráj ud dinozáurete. Sigá véć stánvami guspudáre na planinite i na gurite. Ud sigá nadálja čeleka ima još idna... ama kako hurtuvam – još sto race! Kade si Gu nameril?
— Ás ni sam Gu nameril. Ás sam Gu naprávil.
— Naprávil? Kako zlamenuva tuj?
— Zlamenuva, či du sigá ne Gu imálu na sveta.
— Vija sti lud, Ká! – se ij raztripéril generála. Moži bi To ij pádnalu ud nebeto, moži bi To ij blo dunesénu ud Slancitu, moži bi ij dár ud vazduha... Kaćé moži da se naprávi neštu, kujétu da ne ji imálu na sveta napreć?
— Moži! Ká ij bil kategoričin. Možiš da zamiš idin kámak, da udriš u négu s drugji kámak, durdi mu dadéš nužnata forma. Taj, či rakata da moži da gu uli. Tugáz, sas pumuštta na tozi kámak rakata moži da právi mlogjije drugjije kámaci, po-gulemi i po-ostri. I tuj sam ji naprávil ás, generále!
Pu čélutu na generála sa prutékali jadri kápći pot.
— Treba da Gu pukážimi na sate, Ká. Na celotu náštu Pleme. Nášte mažje za stánat nipubedimi, razbireti li? Sigá véć možimi da se izprávimi srešte méčćata – tá ima nokti, a nija imami Tuje, za možimi da razkacami dzvera, napreć toj da mu razkaca, da gu smácami, da gu ubijmi... Da ubijmi zamnjata, da izčupimu čurupkata na kostena žába, možimi da ubijmi... O, Veliku Slanci! ...Možimi da ubijmi čeleć!
Generála ij zamraznal, puražén ud sétnata miselj. Posle ij prudalžil, pogleda mu ij stánal léden:
— Sigá nija, Ká, možimi da atakuvami plemetu na Koámete. Tija sa po-jadri i po-silni, no véć za badat pud nášta vlást i nija za gji uništimi du idin! Ká! – I toj gu ij zarasil za ramáta – tuj ij gulema pobeda!
Ká ij stánal predpazliv i nisigurin.
— Báš zarad tuj ni sam štel da vu pukáža mojtu iznajidvanji. Ás usaznávam, či sam naprávil groznu udkrivanji, kujétu za umené sveta.. Ás usaznávam mojta udguvornust – sam iznajidil strášnu sredstvu, sas strášna sila. Nikuj na zemete još Gu néma, pa za tuj niti ni žéla da Gu pukázvam na nikugu. U prutivin slučaj, bujovete za stánat sámuubijstva. To nali i plemetu na Koám moži da se nauči da právi pudobni kámaci; tugázi u sledvaštija boj ni šté ima niti pubedéni, niti pubeditele! Tuj neštu ás sam ji izmislil kača sredstvu na mirnija trud, na progresa, ama sigá vida, či To moži da dunesé smraćta. Ás za Gu uništa.
Generála ij puludel.
— Zavarneti se, Ká! Vija ni sti právi. Tuj sa glupavi hurti na umin čeleć. Vija sti si prekáreli u taze peštera celi pet gudini i ni znájti ništu za sveta. Nija varvimi falosi pu pate na civilizcijata, i aku plemetu na Koám za pubedi, néma da ustáni kámak nad kámak – niti mir, niti slobudnust, niti rádust za horata. Náša svetija dalgj ij da gji zapázimi s pumuštta na váštu izubreténji. Tuj sasém ni zlamenuva, či za Gu uputrebuvami homa. Glávnotu ij tija da znájat, či To ij vaz námu. Za demonstrirami tuj napreć učite na vraga. Posle za ugraničimi Négvotu uputrebuvanji, ama durkatu To ij u nášte race nikuj néma da pusmej da mu atakuva. Posle za možimi da kupájmi s Négu grobve, da právimi novi pešteri, da izrámnivami zemete. Tuj ij uružji sas strahotna razrušitelkna sila, To za spré koámovcite za véčni vremená.
— Ne i ne! Ká ij bil kategoričin. Aku počnimi da Gu uputrebuvami, nija ni šté možimi više da se kontrolirami. Ás za gu uništa.
— Ama vija sti idin idiot, makár i haznuvit idiot!
Generála ij prebladnel ud jád.
— Vija igrájti pi svirćata na nášte niprijatele, vija sti idn pro-kámovec, kaćétu i sate pudobni na vás intelektuálce. Kaćétu naprimer ondzi pejáč, kojtu snošti ij pel za sdružénjitu megju nárudite. Vija ni vervati u Slancitu!
Ká ij iztrapnal, si ij navél glavata, a učite sa mu stánali maneni i tažni.
— Sam znájal, či za se stigni du tuka – ij rékal. Ás ni sam pro-kámovec i vija tvarde dubre ji znájti tuj. Ama saglásnu petija zákun ud Slančevata kolekcija ud zákune, ás se utkázvam da práva neštá, kujatu bija mogali da predizvikat gneva na duhvete. Misleti si kakotu si ištiti, ama To néma da izlezi ud tazi peštera.
— A pa ás ubáždem: To za izlezi, i to homa, za slávata na Plemetu, na civilizácijata, za blágutu na sate nárude pu celija svet! – ij izkrisnal generále.
Toj ij grábnal kámaka s desnajta raka, istu pu kaćétu ij naprávil samija Ká, posle s jád, sas sila, s ninavidnust Gu ij raztuváril na glavata na profesora. Ká ij pádnal na zemete, ublivajći s négvata krav satu naoklu.
Generála ij pugladel sas počit uružjétu, kujétu ji ij stiskal u rakata. Posle ustnite sa mu se utagnali u usmivka, i tazi usmivka ij imála u néja grubijánstvu i bizmilust.
— Parvija... – ij pušapnal toj.

Sunday, September 24, 2006

22

Náj-groznotu kuče ud na sveta
Kompeticijata “Náj-groznotu kuče” (World's Ugliest Dog) ij blá preigrána ud Sam, kojtu véć ima i sobstven blog. Toj ij učástval u tazi kompeticija ud San Francisco prez 2005 g., no izgladva či ij pubeditel i za tazi gudina. Sam ij ud purodata Chinese Crested Hairless, ima kulu 15 gudini i ud 5 gudini négva sobstvenik ij Susie Lockheed, kujatu gu ij zala ud adin azil za kučita. U azila ij bil puznát kača kučitu, kujétu nikade ni šté si nameri čeleć, kojtu da gu brigosva. No idin denj Susie gu ij zala u tej, za idin perijod na proba ud 48 saháte, katu prez celotu tuj vreme ij trebalu da gu darži zatvorin u kaváz, zaštotu toj sámu se ij zabil i ij lájal. Katu mu ij dávala jádenji, ij trebalu da ji uripi kanu négu i posle barži da ragni. Tezi 48 saháte sa se prevarnali u nekolku dene i du na sétne Susie gu ij upitumila. Sigá toj báš i spi s néja u odara...
========================================
Sledvaštija boj sas pérni: petak, 06.10.2006!
Kako ij nužnu? Da sti u Sofija i da imati s vás makár idna pérna...
http://www.skbv.hit.bg/
========================================
Svetovnite nagrádi za prustutija
Na 20 september sa stánali puznáti “pubeditelete” u IV-ta edicija na svetovnite nagrádi za prustutija. Nagrádite sa razdeléni na po-više kategoriji: náj-prostija čeleć na gudinata (Donald Thompson), náj-prostata deklarácija na gudinata (Harry Whittington), náj-prostija moment na gudinata (Dick Cheney), nagráda za tozi, kojtu ud idna prustija ij naprávil idna prustija još po-gulema (Nick Flynn), nagráda za tozi, kojtu ij udvan reálnija svet (George W. Bush), náj-prostija film na gudinata (Basic Insttinct 2), nagráda za náj-prostite mediji (Fox News), náj-prostata deklarácija na prezidenta George W. Bush, náj-prostata tendencija na gudinata (da ubivaš hora u imetu na Boga), i nagráda za celužuvotna prustutija (Sredna Ázija).
Parvija čeleć, kojtu u mestu da farli kámaka, ij predpučital da si napuparže vraga, možimi da ričémi, či ij sazdátel na civilizácijata.
(Sigmund Freud)
========================================
Miserable Failure
Prez december 2003 g. idna grupa sobstvenici na web sájtve sa naprávili idin eksperiment, kojtu ij imál kača cél biográfijata na George W. Bush da izlezi na parvotu mestu u rezultátite na Google, aku trasiš frázata “Miserable Failure”. Interesnu ij, či i dnés, sled tolkuz gudini, aku trasiš s Google tazi fráza, rezultáta ij saštija... Izgladva, či na toze svet satu moži da se manipulirva...
Ima hora kujatu si izbiret za hobby različni neštá. Sájta http://www.skyscraperpage.com/ ij idin primer za hora pasionirani ud ... nebu-stargáče. Náj visoćite sgrádi ud na sveta sa grupirani geografičnu, sas svetičita i mlogjije informáciji. Sa hubanći i sgrádite, i sájta. Aku putrasiti, za nameriti nekolku sgrádi i ud Balgárija i Rumanija.
========================================
Sreštet se dve prijatelći i idnata se revé na drugata:
- Sam iskala ucutre 200.000 leja ud maža mi, za da utida na koafor...
- Pa kako, ne štel li da ti dadé?
- Ne, po-hargjevu. Sled katu me ij pugladel, ij izvádil 500.000...

Saturday, September 23, 2006

21

U Munchen ij počnala 173-ta edicija na Oktoberfest!
Náj-gulemija festivál na pivata ud na sveta!
Za ričéti, či smi još u september, pa tugázi, zašto se zvé Oktoberfest? Istorijata ubážde, či parvija festivál se ij daržál prez 1810 g. s prelegata na svádbata na bavársćija princ Ludwig sas princesata Therese von Sachsen-Hildburghausen. Festivála ij bil počal na 12 oktober. S tečenji na gudinite festivála ij bil “utagnat” nanapreć, pa za tuj ij stignal da počniva prez september. Na méne idejata mi harésva: zašto da gu utagnimi sled, gá po-dubre ij da gu počnimi po-ránu, lel ni se znáj koj kolku za žuvej... Izgladva, či bavárcete naistena sa brájće s balgarete. Nali i nija pejémi: “Koj se buni, kako za baj utre...” Ama istensćija uzrok izgladva, či ij blo vremeto: prez september još ij málku po-guraštu ud kaćétu prez oktober...
Tazi gudina Festivála tráj ud 16 september pa du 03 oktober. A homa na 04 oktober ij Nacionálnija denj na Germánija. (Druga prelega za pijenji!)
Gulemata parádija za počni utre, 24 september, taj či imati još vreme da utiditi tám. Ama pu kaćétu sam videl u Interent, hotelete sate sa palni... No treba znájti, či tradicijata na Oktoberfest se darži i u mlogije váruše ud USA – Denver, Doylestown, Huntington Beach, Fremont, Omaha (Nebraska), New Ulm (Minnesota) kaćétu i na mlogjije drugjije mestá.
Sigurnu sti videli nemcete na tozi festivál kaćé si klátat hálbite i pejat. Kako pejat? Etu kako:

Eins, Zwei, Drei, g'suffa
(Se pejá sas hálbata u rakata i treba se klátiš na levicata i na desnicata)

Ein Prosit, Ein Prosit, der gemiitlichkeit
Ein Prosit, Ein Prosit, der gemiitlichkeit
Eins, zwei, Drei g'suffa!
Zicke, zacke, zicke, zacke, hoi, hoi, hoi,
Zicke, zacke, zicke, zacke, hoi, hoi, hoi,
Prosit.

Cenite na pivata za tazi gudina sa ud 6.95 du 7.50 Euro za idin liter piva. Za ričéti, či ij mlogu? Ni misla, zaštotu idin liter ubiknuvéna uda kuštuva 5.84 Euro.
A za da ni izgubiti Oktoberfesta prez idvaštite gudini, etu kugá za se darži toj u Munchen:
2006: September 16 - October 3
2007: September 22 - October 7
2008: September 20 - October 5
2009: September 19 - October 4
2010: September 18 - October 3
2011: September 17 - October 3

http://www.oktoberfest.de/
http://www.discover-munich.info/munich_oktoberfest_guide.htm
http://www.hotel-uhland.de/enoktoberfest.html
========================================
Mašina za piva
Za kulu 7-10 dene možiš da si napráviš tojta piva! Taj kanjti reklámata. A satu kuštuva sámu 112 USD (plus 13.95 USD za da ti izprodat mašinata u vás). Káj či, aku si kupiš tazi mašina, možiš da se biš sas náj-jáćite kompániji za piva, i pá tojta piva za badi náj-hubavata. Izgladva, či idejata na tozi, kojtu ij iznajidil mašinata, mu ij dušlá ud kalugjerete trapiste ud Belgija, kujatu i dnés, u XXI-ja vek, predpučitat da si právat tejnata piva, a ne da si ja kupuvat ud magazinete. A tija makár imat tradicija u tuj neštu... Vekove na mulitvi i... piva! Se duma, či i samija George Washington, parvija President na USA, si ij právil i toj samičeć pivata. To u pivata ud dnéšnite magazine ima ud satu, pa za tuj, još prez 1516 g. bavárcete sa bli dáli idin zákun, či da ni se ugváde u pivata ništu drugu, udvan klasičnite ingredienti. Zákuna se ij zvál Rheinheitsgebot i ij dumal, či sate drugjjete fela pičé, zvánu “piva” ij nizakonnu, aku ni jé naprávinu pu tradicionnite recépti.
http://www.beermachine.com/
========================================
Dali za se izbadni žélbata ali ni?
Parenji si gudeti idno pitánče, na kujétu otguvora moži da badi “dá” ali “ni”, sled tuj farleti idna moneta u lufta. Pa aku tá pádni sas “stemata” na nagore, zlamenuva či vášta žélba za se izbadni; aku pádni sas “bánja” nanagore, zlamenuva či sa maneni šánsite za izpalnivanji na vášta žélba. Ama kako hurtuvam ás tuka? Lel sam zabrávil, či smi u XXI-ja vek. Taj či néma nužda da trasiti moneti. Bolja puseteti sájta http://www.sylloge.com/5k/entries/162/.
Napreć da natisniti butona “Start”, ugudeti si idna žélba.
========================================
Idin mekánik razvále motura na moturbicigli Harley Davidson katu u rabutilnicata flezva idin puznát kirurg-karedolog. Mekánika mu duma:
- Hej, doftura, moži li da te pitam neštu?
Kirurga se ij dubližil du mekánika. Tozi si ij utril ulijevite mázni race i mu duma:
- Doftura, já viž toze motur: mu utvora sarcito, mu izváda válvite, namesta izčupinotu, gu izmuja i gu uguda na mestutu. Sled tuj, toj utváde kača nov. Tugázi, kaćé taj ás zémem tolkus málku nosce, a ti preigrávaš tažći nosce, pa práviš máj sé tuj?
Kirurga se ij razsmel i mu ij pušapnal:
- Já probaj da ji napráviš, biz da zastánvaš motura...
========================================
Zorba i Buddha
Logikata ij suva, poezijata ij žuva. Logikata ni znáj da tancuva. Za néja ij nivazmožnu da tancuva. Aku bijti vieli logikata da tancuva, ij kača gá bijti videli Mahatma Gandhi da tancuva! Bi izgladvalu mlogu smešnu. Poezijata znáj da tancuva; poezijata ij tánca na sarcito. Logikata ni
moži da ubiče; tá moži da ti hurtuva za obič, za ljubov, ama ni moži da ubiče; ljubovta izgladva či ij nilogična. Sámu poezijata moži da ubiče, sámu tá moži da naprávi rázkača u paradoksa na ljubovta. Logikata ij studéna, mlogu studéna; tá ij hubava u matemátikata, ama ne u čelečestvotu. Aku horata bija stánali tvarde logični, tugázi bija se izgubili ud na Zemete; tugázi bi imálu sámu cifri, brojve, a ne žuvi hora – bi imálu brojve, kujatu da gji zamestiš s drugije broja. Poezijata, ljubovta i useštbata ti dávat dalbučina, guraština. Stánvaš meć, si gubiš studénustta. Stánvaš po-čelešći. Buddha ij udvan čeleka, tuj ij udvan sekakva diskucija, ama toj si izgube čelešćite merći. Toj ij izvanzemin. Toj ima hubustta da ij izvanzemin, no néma hubustta na Zorba Garka. Zorba ij tolkuz vazan za zemete! Bij štel ti da badiš i Zorba i Buddha u saštotu vreme, ne sámu Zorba Garka a Zorba Buddha.
OSHO
========================================
Saháta kojtu te právi štastliv
Tájnata da si štastliv, vésel, zaduvolin, aku ni sti znájali, sedi u saháta Philip Stein Teslar. Philip Stein, sazdátela na tezi saháte duma, či aku gji nosiš na rakata, za badiš “uvit” u idin “pušak ud rádust i zaduvolstvu”. Kaćé moži da badi tuj? Mlogu lésnu. Saháta, udvan či pukázva vremeto, generirva i impulsve s častuta 7-9 Hz, valni kujatu te “uvijat kača pušak”. Se duma, či tezi valni te uvijat taj dubre, či niti hargjevite misli na drugjjete, niti kalnénjita na Mama Omida, niti puparžinite na unezi, kujatu sa te votirali (aku já si politik) ni možat da ti škodat. Izgladva, či takvizi saháte imat Oprah, Jack Nicholson i Madonna. Cenite na sahátete počnivat ud 375 anglušći liri i za tazi cena za dubáviti ne sámu protekcija, ama i idin istenći sahát ud niraždáemu železu, plakiranu sas zlátu ud 18 karáta, dual time-zone i eventuálnu diamánte.
========================================
“The Snore Stopper” izgladva kača ubiknuvén račin sahát, no ij jáku haznuvit za tozi, kojtu spi pukraj vás. U slučaj či harčiti u sana, mikrofone ugradén u saháta detektirva zvucite i kantu rakata sa prátini maneni elektični impusa, kujat vu právat da si umenéti pozicijata u odara. Impulsvete ni sa tolkus jáči, či da te sabutat, taj či možiš da si spiš spukojnu.
========================================
Aku ištiti da imati po-usobin sahát, kojtu da sveti kača koladnu darvu i imati kulu 500 USD da izhárati, možiti da pusetiti sájta http://www.tokyoflash.com/watches1.html. Sahátete ni sa igrulći, a sa naprávini ud dubri materijále, no tija pukázvat vremeto pu nistandárdin, usobin náčin.
========================================
Trima ardelene se vráštet sas hajzlibáne ud Bukuréš u Kluž. Katu sa stignali kulu Ploješt, idina ud tej duma:
- Oof!
Kulu Álba Julija drugjija duma:
- Oof! Oof!
Katu sa nabližli du Sibiu tréćija duma:
- Oof! Oof! Oof!
Stignali sa náj-posle i u Kluž. Parvija za ričé:
- No, dubre či smi stignali, či lel i taj prez celotu vreme smi hurtuvali sámu za politika!
========================================
Dicáta sa ugledálutu na dušata
na vazrastnite...

========================================
Idin mladok, sled katu gu ij napusnala žinata, ij rešil da si kuipi idin prijatelj. Ama ne mu blo niti za kuče, niti za kotka, niti za papagalj. Ij štel da ima idin po-usobin, niubiknuven prijatelj. Taj či ij utišal u idin specijaliziran magazin. Glade nasám-natáta, pita prudaváča, či dali ima neštu po-usobinu. A tozi mu udguváre:
- Na skoru smi dubávili nekakvi čarvejčeta-usenci, stonožni (tojest imat 100 kráka). Jáku sa interesni, ni jadat mlogu i udgore na tuj te slušet kača kučenče i možat i da hurtuvat kača papagalj.
Biz da pita za cenata, kujatu ne blá báš manena, náša mladok si ij kupil idin takaz čarvej-usenca. Zanél gu uj u kašti, naprávil mu ij hubanku kaštiče ud idna kutija ud cipele, na kujatu ij izrezal vratičita, péndžarčeta i t.d. i si ij ugudil novija drugár vatre. Dál mu ij i ime: Gjurka.
Dušlá ij i večerta. Na idna féć momaka za riče:
- Habe, Gjurka, kako za ričéš aku utidimi du birta?
Ud kutijata... ništu.
Sled málku momaka ij pital još idnaš, tpzi pać po-na glás:
- Gjurka, za dodiš li s méne du birta?
Ud kutijata pá ništu.
Tréćija pać se ij navál nad kutijata, probal ij da nadnikni vatre iz vratičitata i ij izviknal:
- Heeej! Ištiš da dodiš i ti du birta, ali za utida samičeć!...
Na idnaš, ud kutijata se čuj idno glasče:
- Sam te čul ud parvija pać, ama lel se ubuvam...
========================================
Ij slezal Bog na zemete i si trasi izbránija nárud. Utišal ij parenj vaz ciganete:
- Ištiti li da baditi izbránija nárud?
- Ištimi!
- Ama lel treba da vu dáma idna zápuvest
- Dávaj.
- Lel treba da ni kradédi ud sigá nadálja.
- Ej, pa kátu ij taj, ni mu interesuva...
Utišal ij Bog vaz italijánete:
- Ištiti li da baditi izbránija nárud?
- Ištimi!
- Ama lel treba da vu dáma idna zápuvest
- Dávaj.
- Da ni se mešeti u žinata na bližnija!
- No pa tugázi zafálemi, mu dumat tija.
Stignal ij Bog i du vaz čuhutete.
- Ištiti li da baditi izbránija nárud?
- Ištimi!
- Ama lel treba da vu dáma idna zápuvest.
- Kolku kuštuva?
- Pa lel ni kuštuva ništu.
- Dubre, tugáz mu dáj déset!

Friday, September 22, 2006

20

Dubri li sa produktite modificirani genetičnu?
U sétnotu vreme ij mlogu aktuálna temata za uputrebuvanjétu na genetičnu modificiranite produkti. Učeni ud pu celija svet sporat na tazi tema, no ni sa stignali još na idna jásna konkluzija. Genetičesći modificiranite organizmi (GMO-genetically modified organism) sa sazdádini s pumuštta na genetičeskata inženerija (genetic engeneering) – nauka kujatu puzvuleva da se uvedé u genata na rástba, životnu ali mikroorganizam fragment ud DNA ud drugji organizam s cél da mu se predadat upredeléni svojstva. Patladžánete sa dubávili idna gena ud arktičeska kambána, kuéjtu gji právi da sa po izdrželivi na gulema stuć, krumpelete sa dubávili idna gena ud bakterija kujatu ubiva bumbarete kolorádo, uriza ij dubávil čeleška gena, kujatu udguváre za sazdávanji na žénskotu mleku i t.d. Eksperimentálnata genetika ij počnala još prez 70-te gudini na XX-ja vek. Prez 1992 g. u Kina sa počnali da budat tutunj kojtu ij izdarželiv na pesticide a prez 1994 g. u USA se ij pujavil genetičnu modificiran patladžánj, kojtu idzdarže po-dubre na transporta. U dnéšnite deni sreštemi na sekade modificirani produkti: soja, kukuruz, uriz, krumpele, patladžáne, sviklo za zahar, žitu, tutunj, pamuk, papaya, krávi kujatu dávat po-više mleku, somone za delikatesin vajvár, kujatu možat da žuvejat taj u suléna, kaćétu i u sládka uda i mlogjije drugjije. Naprimer, možiti da si kupiti i vija miščita kujatu svetat u tamninata (fluorescentni) za sámu 10 USD!
Dali sa mu nužni ali ni tezi produkti, tuj ij sporin vapros. Unezi, kujatu sa na starnata na GMO dumat, či gennata inženernust za mu udkupi ud gláć, prez uviždenji na modificirani produkti, kujatu možat da rastat u tažći uslovija. No na mlogjije tima tuj neštu nji se vidi opasnu, zaštotu indžilirete možat da sazadadat i mutánti, kaćétu naprimer zájaka kojtu sveti na tamnu, sled katu ij dubávil idna gena ud fluorescentna meduza. Tezi hora dumat, či takvizi eksperimente sa nasilstvu protiv naturata. Naprimer británsćija specijalist Arpad Pusztai ij naprávil idin eksperiment: ij ránil nekolku miščita sámu sas krumpele modificirani genetičnu i ij sapćásal, či uputrebuvanjétu na tozi produkt se ij ukázal negativnu kantu imunnata nji sistema, katu ij duvél du razbulevanji na čarnija drob i anormálnu umenevanji na strukturata na muzaka. Tezi eksperimenti sa duvéli du gulemi proteste ud starna na drugjijete učeni i Pusztai ij bil izfarlin ud Instituta Rouette. No idin négva koleg, Stanley Ewan, ij pruveril rezultátite na eksperimenta i gji ij putvardil. Taj či upotrebata na genetišesći modificirani produkti ima i riskve. Ekologistete se plášat, či tezi modifikáciji možat da dunesat ekologični katastrofi: trevite možat da dubávat i tija izdarželivust na pesticid, čarvejete i bumbarete, kujatu jadat modificirani produkti, dubávat anormálni za tej geni i udgore na tuj, u naturata možat da se pujavat novi patogenni viruse i mikroorganizmi, izdarželivi na antibiotici, katu pu tozi náčin izelkuvanjétu na čeleka da stáni nivazmožnu. Dnés mlogjije daržávi uputrebuvat GMP, megju kujatu: USA, Kanáda, Kina, Austrálija, Argentina, Meksik, Uruguaj du katu u Elvecija naprimer se ij naprávil idin referendum i horata sa rékali „NE“ na transgennite produkti. Ama námu ni mu pita nikuj...
Káj či dnés ij blo dene biz automobil.
Taj či, da trasimi bicigle!

A-Bike
Sinca puznávami kako ij tuj bicigi i znájmi, či toj ij idno zdrávu sredstvu za transport. Osubitu u gulemite váruše, lésnu možiš da se izvréš sas bicigla megju automobilete i lésnu možiš da si nameriš mestu za parkirvanji. Ama lel to bicigla mlogu lésnu možat i da ti gu udkrádnat. Pa báš zarad tuj, horata ud Daka design sa iznajidili bicigla kojtu možiš da gu nosiš makár kade sas tébe. Za kulu 10 sekundi bicigla se “svijé” i flezi u džántata. Idin problem misla či sa manenite kulelá, pa zarad tuj vájda treba da pedalirvaš po-jáku. Drugji báj ij tozi, či aku tréfiš neku jáma, s málku po-dalboka ud pljutak tárelj, moži da se sabudiš právu u špitále. Aku pak pukraj tébe mené neku TIR, i još i da ij pu ćišovnu vreme, uragáne Katrina za ti se vidi kača léć vetréc... Za da ni spumena i tuj, či na bicigličitu ni možiš da zakáčiš niti makár džántata, u kujatu posle da ji svijiš za da ji nosiš. Izgladva, či tazi “čudésa na modernat tehnika” ij jáku cenna, zaštotu na sájta još ni jé pukázana niti kakva cena za prudážba...
========================================
Aku žéliti idin po-usobin bicigli, na kojtu ni treba pedalirvaš, a sámu da natiskaš pedálite, kaćétu na mašina za šijenji ali “stepper” (uputrebuvan u sálite za fitness), možiti da si gu kupiti za cena ud 199 du 649 USD.
========================================
Da ričémi, či treba da izberéš vladetela na sveta i sámu ud toja vot zavisva, či koj za badi izbrán. Ima trima kandidáte.
Kandidáta A ima vrazći s korupirani politici i verva u astrologijata. Ij imál dve libovnici. Puši kača lokomotiv i pijé alkohol du 10 paháre na denj.
Kandidáta B ij bil izfarlin dvá pate ud na rabotnotu mestu. Toj spi du pládne, u škulata se ij drogirval i pijé pu fartálj liter whisky seku véčar.
Kandidáta C ij idin geroj, ima mlogjije voenni medála. Ni jadé mesu, ni pijé alkohol, redku pate izpijé pu idna piva. Piktirva. Ne imal nikade libovnici.
Ud tezi trimata, kogu bi izbrál? Buni se dubre, ud tébe zavisva sadbata na sveta!
Gutovu? Si izbrál? Da ni mi ričéš, či si se mislil na kandidáta C!?!
Hájda sigá da ti ubáda kuja sa kandidátete: kandidáta A ij Franklin D. Roosevelt, kandidáta B ij Winston Churchill a kandidáta C ij Adolf Hitler...
========================================
Maža si ij dušal pustánat ud na rabota; žinata mu nasipva da vičére. Ud idnaš, nervozin, toj traška tárele. Tá gu glade učudina:
- U pundelnić si rékal, či boba ti harésva mlogu, u tornić si rékal či boba ij mlogu hubav i či sam gu tréfila, u sreda si rékal či ij hubav, u čitvartak si rékal či “utváde” a dnés, petak, ud idnaš ni ti harésva više bob?!
========================================
Se ij utvoril nov magazin, specijálnu za žinite, u kojtu se purdávat mažje. Magazina ima pet káta. Kvaliteta na mažétu ij rásil sas seku idin kát. Idinstvenija zákun ij bil tozi: aku si utvoril vratáta na idin kát, ij trebalu da si izberéš maž. Aku ne, ij mogalu da utidiš na po-gorin kát, ama ne blo slobudnu posle da se zavarniš na po-dolin kát.
I taj, utišli sa dve prijatelći u tozi magazin, da si kupat mažje. Na parvija kát ij pisalu na vratáta taje: “Tezi mažje rábutat i ubičet dicáta”. Mislat se tija žinite:
- Ej, ud kaćétu da némat niti kakva rabota, dubre či makár imat kade da rábutat. Hubavu ij i tuj, či harésvat dicáta. Ama lel, kako li ima na drugjija kát?
Taj či ni kupuvat ništu ud tuka i se káčat na sledvaštija kát. Tuka ij pisalu na vratáta: “Tezi mažje imat dubre platéni raboti, ubičet dicáta i izgladvat mlogu dubre”.
- Hmmm, se mislat žinite. Ama kako li mu predlágat nadálja?
I se káčat na tréćija kát. Tuka sa namerili na cédulata: “Tezi mažje imat tvarde dubre platéni raboti, izgladvat tvarde dubre, ubičet dicáta i si pumágat žinite u gotvenji i čistenji iz kašti”.
Tuj máj či bi ji štinvalu, ama lel se mislat, či kako li se predlága još po-gore? Taj či se káčat na čitvartija kát. Tuka piši: “Tezi mažje sa jáku noscevi, sa ludi za dicáta, si pumágat žinite u seku rabota, izgladvat izvanrednu dubre i sa mlogu romantični!”
- Ekstra! – dumat žinite, no se káčat na petija kát.
Tuka sa namerili slédnotu cédulče: “Tozi kát smi gu naprávili sámu za da dusvedočimi, či žinite ni možiš da gji zaduvoliš niti kaćé!”
========================================
Maža i žinata vičéret u idin luksozin restoránt. Na idna féć du tejnata tarpéza se dubližva idna mláda, hubanka blondinka. Nipuznátata se navižde i caluva maža na ustnite.
Nervozna i raztripérina žinata vika:
- Kuja ij tazi k...va?
Maža udguváre spukojnu:
- Mojta libovnica.
- Znáš li kako? Homa išta da se razvinčejmi! Za se varna nadzać vaz máma!
Maža ni si izgube spukojnustta i ji udguváre:
- Dubre. Aku ti taj ištiš?!.. Ama da ni zabráviš, či tuj zlamenuva kráj na skapite pudáraci za Kolada, kráj na ekskursijite u Alpite i u Paris, zlamenuva izbogum na skapi bundi, skapi nákite i taj nadálja. Ni šta da ti preča. As idin ni bij se razvinčel ud tébe, ama aku ti báš ištiš...
Nekolku menute žinata se ij zabunala. Na idnaž se utváret vratáta na restoránta i flezva idin tejin puznát, katu za rakata darži idna mláda, hubanka muma.
- Kuja ij tazi, kujatu ij flezala s náša drugár?
- Pa lel négvata libovnica.
Sled nekolku sekundi malčánji žinata šapni:
- Nášta ij po-hubanka...

Thursday, September 21, 2006

19

Paleoantropologa Zeresenay Alemseged ud instituta Max Planck ud Leipzig, Germánija ij nameril na skoru kokalicite náj-stárotu dite. Fosilite, namerini u Etiopija, imat 3.3 miljona gudini i ij hurtata za kokalicite na mumiče ud purodata na primitivnite humanoide Australopithecus afarensis. Sa se namerili prastite, idin krák, grebnjáka, i náj-glávnotu neštu: glavata. Taj či, za specijalistete za badi mlogu lésnu da sazdadat ud novu licitu na martavotu dite. To ij imálu kulu 3 gudini katu ij pučinalu.
========================================
L'Shanah Tova! Una Anyada Buena! A Gut Iur!
Ud utre, 22 september, ud zaseždenji slanci pa du večerta na 24 september 2006 g. ij Rosh Hashanah, Novata Gudina na čuhutete, kujatu flezvat u gudinata 5767.
Na čuhutsći, Rosh Hashanah zalamenuva “počnivanji na gudinata”. Tozi práznić ij s mlogu po-različin ud puznátite na námu noštni pijánstva za Nova Gudina. Ij priličin s náša práznić sámu pu tuj, či mlogjije ud námu imat návika u tezi momente da si naprávat idna retrospektiva na izmenatata gudina i plánive za prez novata gudina. Vaz čuhutete, tuj ij vremeto na razmislivanji, či kako sa naprávili grešovnu prez menatata gudina, na introspekcija i na pláništa, či kako dubro za naprávat prez sledvaštata gudina.
U Biblijata (Leviticus 23:24-25) tozi denj ij puznát kača Yom Ha (dene na nanásenji na pámeć) ali Yom Teruah (dene na shofar). Shofar ij idin instrument pudobin na trumbica i u kojtu se duj kača u trumbica. Tuj se právi u sinagogata, katu seku denj se svirat pu 100 noti. Ima čitiri fela tonve u shofar: tekiah, kojtu tráj 3 sekunda; shevarim, tri noti ud pu idna sekunda, katu tona rasté, teruah, idna serija ud kasi, staccato noti kujatu trájat kulu 3 sekundi; i tekiah gedolah (gulemija "tekiah"), kojtu tráj náj-málku 10 sekundi. Nijdi u Biblijata ni se ubjasneva tozi rituál. Ni se sviri na shofar aku dene pádni na Shabbat.
Za Rosh Hashanah ni jé slobudnu da se rábuti nikakva rabota. Ij dubre da ni hodiš na pać i da ni spiš prez nuštta. Istu taj, treba da se vazdaržiš ud bráčnite dlažnusti.
Prez tozi denj se jadat jábalći topnati u méd, kača simbol za idvaštata gudina da badi sládka.
Drugji običáj svazan s tozi práznić ij Tashlikh ("izfarlivanji"). Se utidi du idna uda kujatu tičé (reka, téča) i u udata se izfarli satu ud džibovete, kača simbol na izfarlivanji na grehvete. Se duma, či možiš da utidiš i vaz drugji fel uda, stiga u néja da ima žuvi ribi. Niti tozi običáj ni jé upisan u Biblijata.
Prez tozi perjod horata se puzdrávet sas L'shanah tovah ("za idna dubra gudina"). Tuj ij prekraténji ud po-dalgjotu "L'shanah tovah tikatev v'taihatem" (ali kantu žinite, "L'shanah tovah tikatevi v'taihatemi"), kujétu zlamenuva "Dano da badiš izbrán za [da imaš] idna dubra gudina". Istu taj, se duma či na Rosh Hashanah sadbata na čeleka ij zapisana ud Boga u Knigata na žuvota. Pa za tuj, sled gá se izlezi ud sinagogata, horata se puzdrávet i sas “Dano da badiš upisan u Knigata na žuvota”, “Dano ti se piši dubra gudina”.
A ud mojta starna, “Čestita Nova Gudina!”
Idin čuhutin ij učal vaz rabina i mu se žáli:
- Rabi, ni znája kako da práva. Idin sin imam, i toj išti da se pukrasti. Sam gu purásil u nášta vera, ama satu ij za bedeva... Toj mi duma, či za se naprávi krastijánin... Kade sam grešil?
- Pa i ti, báš vaz méne si dušal? Lel ni znáš, či i ás imam sámu idin sin. I makár či sam gu purásil pu nášte zákune, toj išti da se pukrasti...
- No, pa lel ti kako si naprávil?
- Lel sam trasil otguvor ud Boga.
- Pa toj kako ti ij rékal?
- Toj mi ij rékal taje: “Pa i ti, báš vaz méne si dušal? Lel ni znáš, či i ás sam imál sámu idin sin...”
========================================
Vreme na 30 gudini Icik ij pisal seku denj na Pápa, či išti da se sreti s négu. Ama ne dubável otguvor. Idin denj ij stignal Pápa u Israel. Se ij sretil toj s predsedátela, sa si hurtuvali tuj-unuj. Napreć da si utidi, tozi mu duma:
- Išta da vu zamola neštu. Imam tuka idin náš čeleć, Icik, kojtu ud 30 gudini žéli da se sreti s vás...
- Dubre, néka dodi.
Dušal ij Icik, calunal ij rakata na Pápa i mu duma:
- Znájti, ás sam Icik i imam idin restoránt. Gulem, hubanći. Se jadé mlogu hubeve tuka. Tozi restoránt gu imam ud moja tájku. I pu négvotu vreme se ij jálu hubeve tuka. Toj gu ima ud négva baštá, kojtu na négva red gu ij nasledil ud négva baštá...
- Dubre, sam razbrál, sti rabutlivi hora, tuj ij mlogu hubavu neštu.
- Dá, ama znájti li, moja čuka dedu ij nasledil i toj restoránta ud négva baštá...
- Si me smácal Icik. Kako, ištiš da mi ubádiš či imati restoránta još ud vremeto na Isusa?
- Eee, báš du tuka sam štel da stigna. Lel za Sétnata vičére, znájti, ne ja platil još nikuj....
========================================
Stár čuhutin tagli da umré. Si ij viknal sina i mu šapni:
- Sinko, lel znáš, mojte sédem kašti, trite bloka, čitirite fabrići, dvete fermi, devette magazine, zlátotu, zemete....
- Dá, tájku, za mi gji ustáviš na méne?
- Ne sinko, za ti gji purdáma jévtinu, mlogu jévtinu...
========================================
Ránu sutrenjta, idin čuhutin vidi u štácijata za tramváj idin guspudár, hubav, dubre ublekan. Se misli toj kako se misli i si duma: takaz hubav maž, i taj dubre ublekan néma kaćé da utváde na rabota taj ránu. Aku ni utváde, zlamenuva či varvi ud nejdi! Ud kade moži da varvi taj sutirna, aku ne ud vaz neku žina? Tuka, u tozi kvartál ima sámu tri hubavi žini: Natáša, ama tá ij sigá u Leningrád, Rašela, ama ud vaz néja varva ás, i mojta žina. Mojta žina ima trima libovnici: tejna šéf (normálnu neštu), moja šéf (pá normálnu neštu) i nekakaj guspudár Abrámovič.
- Dubra sutirna, guspudár Abrámovič, puzdráve čuhutina nipuznátija guspudár.
- Dubra sutirna, ama ud kade me puznávati?
- Ej, čista dedukcija...
========================================
Icik i Štrul sa dušli vaz rabina. Icik mu duma:
- Rabi, se káremi sas Štrul. Razsvetli mu. Já ubadi, čarnotu ij cvet (fárba)?
Pugladel ij rabina u Talmud i duma:
- Ij cvet. Lel u Talmud piši, či aku pučini nekuj, treba da se ublečéš u čarnu.
- Ampa belotu, ij cvet?
- Dá. U Talmud piši, či mumata treba da badi ublekana u belu.
Se ubrášte Icik kantu Štrul:
- No vidiš li či televizore kojtu sam ti gu purdál ij cvetin?...
========================================
Náj-kasata šalna sas čuhute: “Némam!”
========================================
Icik ij stignal u New York, da si vidi idin stár drugár, kojtu ij imál idin gulém restoránt báš u centara. Katu da flezi, vidi či na vratáta piši s gulemi sluvá: “Flezvanjétu na čuhutete ij zabranénu!”
Jáku se ij razjadosal Icik, ij flezal vatre, ij ulál Štrula za gulere i mu vika:
- Hábe, pa ne te srám? Ti, kojtu si pátil zágjnu s námu, si begal i ti ud legionárete, si bil u Transnistria i ij blo da umréš u Auschwitz, pa báš ti da zabraniš na čuhutete da jadat vaz tébe?
- Cekaj be, málku, lel ti još ni si mi kuštuval jádenjétu...
========================================
Pet puznáti čuhute
Kako sa ubádili tija:
1. Moise: Satu počniva ud glavata. Aku si umin, razsvetlin, pámetin.. satu se upati!
2. Isus: Ne, satu ij málku po-dole, u sarcito. Da badiš dubar s drugjijete, da badiš milusarcin, da si ubičeš bližnija i satu za badi na dubre.
3. Marx: Á-ja, satu ij po-dole, u stumáka. Aku ti ij palin stumáka, aku ekonomičesći si u red, satu drugotu se upati lésnu.
4. Freud: Ne, satu varvi ud još po-dole, ud seksa. Aku némaš problemi tám, ni šté imaš niti kakvi drugjije problemi.
5. Einstein: satu ij relativnu...
========================================

18

Po-više neštá za ekspozicijata utorina u nedele, 17.09.2006 g. u Muzeja na balgarskotu malcinstvu ud Stár Bišnov za četéti u sledvaštija broj na Náša glás...
(Státijata ij ud nuvinata Renaşterea bănăţeană ud dnés, 20.09.2006)
Kaćé, báš ni znájti koj ij Rafal Oblinski? Ni moža da vervam! Za da ubáda právu, niti ás ni sam znájal za négu, durdi ni sam pupádnal na sájta http://www.tendreams.org/olbinski.htm. Rafal Olbinski ij idin savremenin artist-piktor, sas bugátu vaubražénji, u kujatu se usešte radustta da si igráš sas formite i zaduosltvotu na poetičeska enigmistika. Sájta sadarže nekolku ud négvite tvorbi kaćétu i link kantu pudobni drugjie tvorčestva.
========================================
Izkustvotu ni jé unuj, kujétu ti vidiš, a unuj, kujétu práviš drugjijete da vidat.
(Edgar Degas)
========================================
The Cloud Appreciation Society
Ni za bedevá sam kraštekl tozi blog “Sveta ud pukraj námu”. Lel to na sveta ima ud satu. Báš i neštá, na kujatu nekuj niti ni bi se mislil. Taj kaćétu sa oblacite. Koj li ne videl oblaci u négva žuvot. Za ričéš vájda, či tuj ij banálnu neštu, da gladeš oblacite. Ama horata ud na sájta http://www.cloudappreciationsociety.org/ ni mislat báš taj. Za tej ij idna dlažnust da zapázat u svetičita tezi momenti. I aku se mislimi, či pudobni spektakale naturata mu predlága máj u seku mig ud žuvota... Stiga da si utvorimi učite i dušite...
========================================
Idna usmivka ni se plášte, ama vredi mlogu.
Tá gji ubugateva unezi, kujatu ja dubávat i ni gji usirmaševa unezi, kujatu já dávat.
Tráj sámu idin mig, no se pázi doveka.
Nikuj ni jé tolkuz bugát, či da néma nužda ud idna usmivka, i niti tolkus sirumáh, či da ni moži da ja pudari.
Kugátu sretiš nekuj, kojtu ni jé kadarin da ti se razsmejé, makár či ti bi zavredil, badi milusarcin i razsmej mu se ti, zaštotu báš ud tuj ima toj náj-gulema nužda.
========================================
Idin králj usešte či ustareva i či varvi vremeto da si izberé naslidnić. No umestu da si ugudi nekuj ud sinvete, ij rešil da dadé šáns na po-više tima. Taj či ij prebrál sate mládite ud kraljéstvotu i nji ij rékal:
- Ij dušlo vremeto da si izbera naslidnić. Sam rešil da badi nekuj ud vás!
Mládite sa gu pugladeli učudini. No krále ij prudalžil:
- Za dáma na sekugu idin ud vás pu idno semče. Vija za ji uguditi u zemete, za imati briga za néj i sled idna gudina za mi duneséti da mi pukážiti kako ij izniknalu. Spured rástbata, ás za udlača naslidnika.
Idin ud mlogjijete mládoci kujatu sa bli tám na ondzi denj ij dubávil i toj idno semče. Katu si ij učal u tej, ji ij ugudil u idin garnéc i seku denj ji ij pulival i ji ij brigosval. Ama sled nekolku nédeli ij sapćásal, či ud négvotu semče ni nikni ništu. Drugjijete mladoci sa se fálili véć sas različni rástbi, a vaz négu... ništu.
Vremeto ij menalu i etu či ij dušal dene, kugátu sate da se predstávat udnovu napreć krále. Náša mladok máj či ne štel da utidi, ama májća mu gu ij predorila, či treba da badi iskren i da ubádi kako se ij tréflu. Taj či si ij zal i toj garnéca pud miscete i ij učal vaz krále. Katu ij stignal, ij videl, či sate sa imáli različni rástbi, kuja ud kuja po-gulema i po-hubanka. I sate sa mu se smeli, či toj nosi garnéca palin sámu sas zeme.
Sled málku ij dušal i krále. Toj ij pufálil seku idna rásba. Na idnaž ij sapćásal i náštu monče. Ij dál zapuvest na katánite da gu dunesat napreć. Mončitu ij blo jáku uplášinu, a sate drugjijete sa počnali da mu se smejat na glás. Krále gji ij zamolil da se smalčat i ij izjavil:
- Tuje monče ij moja naslidnić!
Ud idnaž sate sa zamalčeli i ni možat da razberat, či kako se slučva. Krále nji ij ubjasnil:
- Napreć s idna gudina sam dál na seku idin ud vás pu idno semče i sam vu rékal da ji pusejti i da ji brigosvati. Ama vija ni sti imáli ud di da znájti, či semčitata za bli svaréni, taj či ud tej ne mogalu da iznikni ništu. Sinca vija sti mi dunéli hubanći rástbi, ama sámu tuje monče ne. Vija, katu sti videli či ni nikni ništu, sti ugudili drugje semčita. Tojest sti iskali da me preváriti. Ama sámu tuje monče ij imálu kurážijata i čestnustta da dodi s garnéca, kadetu se namerva semčitu dádinu ud méne. Taj či, ud dnés, toj za badi váša králj!