Wednesday, December 16, 2009

480

Prikazkata ubážde, či idin čeleć si ij pedépsal 5 gudišnata deštere, otu ja ij videl, či si igráji sas idna skapa, zlátna hartija za upákvanji na pudáraci. Čeleka ij bil zadosta sirumáh, pa se ij razsardil katu ij videl, či mumičitu ij izhaznuvalu hartijata za da uvij s néja idna prázna kutija, kujatu ja ij ugudila pud karačone.
No, na utre sutrenjta, mumičitu ij dušlo vaz négu sas kutijata uvita u zlátnata hartija:
— Táti, toze ij moja pudárak za tébe.
Baštata se ij zasramil málku i mu ij dušlo žálji, či ji se ij sopal sas idin denj napreć. No máj či udnovu se ij razjadosal katu ij utoril kutijata pa ij videl, či ij prázna. Sas jadosan glás ij rékal:
— Mumiče, pa lel ti ni znáš, či kugátu dávaš na nekugu pudárak, treba ugudiš neštu u kutijata?
Mumičitu ij pugladelu nanagore kantu baštata i sas saldzi u učite mu ij rékalu:
— Táti, ama kutijata ni jé prázna. Ás sam ugudila tolkus mlogjije celuvći u néja, durdi ne se napalnala.
Baštata ij ustánal biz hurti. Se ij navél i si ij pregarnal dešterete, katu ja ij zamolil da gu uprusti, či se ij razsardil na néja za bedevá.
Sa menali gudinite. Mumičitu si ij zavaršilu škulite i se ij užénalu u bližnija grád. A baštata, se duma či ij daržál tazi kutija pukraj odara, prez celija négva žuvot. I gá ij useštel, či žuvota mu taži, gá ne znájal na kade da ji uluvi i kako da právi, ij utvárel kutijata i ij zémel ud tám pu idna celuvka, kujatu mu ij dávala silata da varvi nadálja.
* * *
Sekuj ud námu dubávi pu idna takvazi zlátna kutija, palna sas bizuslovna ljubov i celuvći ud nášte dicá, ud familijata, ud prijatelete. I néma ništu po-cenuvitu ud tuj.
==================================
Idna legenda ubážde, či udkole, jáku udkole, sate hora ud na sveta sa bli dubri. Ama tuj gji ij ptrávilu da sa máj idnákvi sas bogvete. Taj či idin denj Brahma, guspudáre na sate bogve ij rešil, či treba da zami tazi putera ud horata i da ja izkrij nejdi, kadetu za nji badi nivazmožnu da ja namerat.
Taj či ij sabrál sate bogve za da gji pita, či di bi trebalu da izkrij tazi putera.
Tija sa rékali:
— Hájda da ja zarovimi u zemete.
No Brahma ij udvarnal:
— Ne, zaštotu čeleka za kupaj dalboku i za ja nameri.
Tugázi bogvete sa rékali:
— Dáj tugázi da ja hvarlimi nadanu okeána.
— Po-ránu ali po-kasnu čeleka za slezi i na danu okeána i sas sigurnust za ja nameri – ij udvarnal Brahma.
Tugázi bogvete sa rékali:
— Aku niti zemete, niti okeána sas négvite udi ni sa dubri za da izkrijmi tazi putera, nija drugjije ideji, či kade da ja izkrijmi, više némami!
No tugázi Brahma ij izviknal:
— Znája, kako da naprávimi sas tazi čeleška putera! Za ja izkrijmi dalboku u négu, zaštotu ij idinstvenotu mestu, kadetu čeleka ni šté ja trasi!
I ud tugázi, duma legendata, čeleka trasi iz celija svet, kupaj zemete, se káči na visoći planini i slezva du danutu na okánete, trasjći neštu, kujétu ij vatre, u négu!

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home