Thursday, September 30, 2010

573

Emisijata TV Arád ud 22 september 2010 g.572

Tuesday, September 28, 2010

571


Gjurka ij flezal u idin restaurant da izedé idna čurba. Kelnera mu ij dunél čurbata, mu ja ij ugudil na tarpézata i se ij mánal. Sled niti idin menut Gjurka gu vika:
— Hej, kelner, já ilá tuka!
Kelnera ij dušal barži:
— Kako se ij tréfilu?
— Já kuštuvaj čurbata!
— Pa, guspudine, ambaj ij tvarde gurašta? Lel dabe sam ja dunél…
— Ne, ne, kuštuvaj čurbata!
— Ambaj ij istinala? Aku ij taj, homa za vu dunesa druga.
— Ne, be! Kuštuvaj sámu čurbata!
— Ampa da ne flezale neku mufa? – pita kelnera i se ugladva u tárele.
— Sam ti rékal, kuštuvaj čurbata! – mu se ij sopnal sardit Gjurka.
Kelnera, uplášin, néma na kade i duma:
— Dubre, dubre! Za kuštuvam čurbata. Ama di ij lužicata?
— Aha! – duma Gjurka…
* * *
Gjurka ij kupil na négvata drugárća, Guni, idin nov automobil. Na utre tá varvi i mu duma:
— Znáš automobila kojtu si mi gu kupil usčére? U karburatore ima uda…
— Kaćé na čure da imja uda? Lel ij nov! – se čudi Gjurka. Pa di ij automobile?
— U bárata…
* * *
— Táti, táti, kolku kuštuva da si užénat?
— Ni znája sinku, još pláštem…
* * *
Gjurka se revé na Marci:
— Bej, sam imál ud satu: vila, luksozin automobil, hubanka, mláda žina… I ud idnaž satu ij učlo na čure!
— Pa kaćé taj?
— Lel ij razbrála Guni, žinata mi!

Sunday, September 26, 2010

570

I taj ij počnala svádata…

Seda u odara i umenuvam kanálete na televizora. Žinata mi me pita:
— Kako ima na televizore?
— Pépelj! – sam ji udvarnal ás.
… i taj ij počnala svádata!
-----------------------------------------
Žinata mi mi duma, či za tejna denj bi štela da ji kupa "neštu kujétu da stigni ud 0 du 100 za tri sekundi".
Ás pak sam ji pudaril idin kantár.
… i taj ij počnala svádata!
-----------------------------------------
Žinata mi sedi napreć ugledálutu i mi duma:
— Viž me, kolku sam se nagujila, i kolku sam ustarela. Imam nužda da mi ubádiš neštu milnu!
— Pogleda ti ij ustánal mlogu dubar! – sam ji udvarnal ás.
… i taj ij počnala svádata!
-----------------------------------------
Sam si pital žinata, či di bi štela da ja zanisa za praznika na 10 gudini ud nášta ženitba.
A tá, sas svetlivi oči, mi duma:
— Nejdi, kadetu ni sam blá udkole!
Taj či sam ja zanél u kuhnjata.
… i taj ij počnala svádata!

Wednesday, September 22, 2010

569

Dnés, čitiri teksta ud Petar Danov
(Учителя Беинса Дуно):
Idin amerikánsći mladok ij dušal u Germánija, za da uči filosofija.
Toj ij utišal vaz idin puznát profesor i gu pita:
— Guspudár profesor, dali imati nekakaj barzi kurs pu filosofija, zaštotu ás bij štel da svarša filosofija za šést meseca.
Profesora se ij zamislil i mu ij utguvoril:
— Imami kas kurs pu filosofija ama da znáš, či i Naturata, za da naprávi idna tikva, ima nužda ud šést meseca, no za da naprávi idin dab sa ji nužni sto gudini…
* * *
Idin naučén čeleć se ij vazkáčil u lagjata na idin sirumáh morjak, da se razhodi málku pu murjétu. I kaćétu pluvat tija dvámata, na idnaž mudréca za pita morjáka:
— Znáš li neštu ud matemátikata?
— Á-ja, za žálust ni znája ništu ud matemátikata – mu ij udvarnal morjáka.
— Da znáš, či mlogu si izgubil… – duma učenija. Ampa ud astronomijata, znáš li neštu?
— Á-ja, ni puznávam ništu niti ud astronomijata.
— Mlogu si izgubil… Ampa ud naukata neštu da znáš?
— Ni, ništu ni znája…
— Mlogu si izgubil… – duma učenija i marda s glavata.
Dosta vreme sa pluvli dvámata u malčánji. Na idnaž se ij pujavil idin silin vetar i na nebeto sa se pujavili čarni oblaci. Tugázi morjáka ij zapital učenija:
— Znájti li da pluvati?
— Á-ja, za žálust ni znája da pluvam…
— Tugázi sti izgubili satu!
* * *
Taj ij i sas dnéšnite hora: tija znájat ud satu, ama ni znájat náj-glávnotu – da pluvat iz žuvota!
* * *
Idna muskálća ud komunističeska Rusija se moli na Boga za da ja pumogni, da ji dadé nosce. Idin bolševik ja ij čul i ji duma:
— Kako se moliš tolkus na Boga? Néma niti kakaj Bog! Nosce li ištiš?
I ij izvádil idno turbiče sas nosce:
— Etu nosce! Zami gji! Ás ti dávam nosce!
A žinata, sas saldzi u učite, ij zala noscete, ij pugladela kantu nebeto i duma:
— Fála ti, Bože! Kolku si čudésin, či si naprávil teze bizbožnite da rábutat za Tébe!
* * *
Idin cár si ij ustávil dvanájsette ministere da vládat daržávata i ij rékal, či vreme na déset gudini za izpatuva da vidi sveta.
Homa na utre ministerete sa počnali da se veselat, da pijat i da jadat pu cel denj i da si právat kakotu štat.
Ama cáre se ij predrešil u dripavi dreji i kača idin sirumásin ij počnal da hodi vaz négvite ministere, da prosi. Idina ud ministerete mu ij dál idna izkacana riza, drugji – sadráni pantalone, tréći – izdanati carule, nekuj ud tej mu ij dál suvu kumáče hleb i t.d. Cáre ij prebrál sate tezi neštá i sled tuj ij utišal pu sveta.
Sled déset gudini se ij varnal i ij naprávil idin gulem bankét, na kojtu ij viknal i sate ministere.
Tija pak sa se nádevali, či za dubávat skapi pudáraci dunésini ud daržávite u kujatu ij hodil cáre.
I taj ij blo: toj nji ij dál pudáraci.
Ama na seku idin ud tej ij dál unuj, kujétu ji ij bil dubávil toj, katu se ij bil predrešil u prosjak: izkacana riza, izdati carule, suvu kumáče hleb…
* * *
Taj moži bi za se sluči i sas námu, kugátu stignimi na ondzi svet: za namerimi sate pudáraci, kujatu smi pudarili na Boga!

Tuesday, September 21, 2010

568


-->
-->
Još neku tekst ud spumenatata kniga na Henri Brunel:
* * *
— Učitelju, kako zlamenuva da práviš Zen?
— Da práviš Zen zlamenuva da varšiš náj-ubiknuvénite neštá, taj, pu kaćétu ubážde i idin puznát Haiku:
O, kakva čudésa!
Váda uda ud gjeráne,
I nosa darvu!"
— No, pu kaćétu ubáždeti, aku Zen zlamenuva da varšiš náj-ubiknuvénite neštá, da misliš kača náj-ubeknuvénite hora, zlamenuva, či néma niti kakva rázlika megju méne i vás!
— Dá, néma niti kakva rázlika… Sámu či ás ji znája tuj neštu…
* * *
Učitela Zen Shoichi se ij rudil prez 12020 g. i ij pučinal na 17 oktober 1280 g. u 6 saháte sutrenjta. Toj častu pate ij dumal, či:
— Práktikata (zazen) ij unazi, kujatu utváre puhortite kantu Izbavénjitu.
— Učitelju, pa zašto puhortata kantu Izbavénjitu ni ja utváre čatenjétu ud svetite knigjji? – gu ij pital idnaž idin ud učenicite mu.
— Dali si usetil nekupać guraština, kugátu si prečal hurtata "oganj"? Dali si usetil hladina, kugátu si rékal "studénu"? I aku prez celija žuvot za si puvtáreš "bel kriváj", "bel kriváj", dali ni šté se usešteš više nikade gládin?
* * *
[Za učitela Shoichi sam nameril u Internet još idna prikazka: Toj ij prepudával u manastire Tofuku. Denj i nošt u celija manastir ne se čulu ništu, a ij caruvalu idno gulemu malčánji. Toj ne dupuštel niti makár da se recitirvat svetite pisánija (sutras). Négvite učenici ne právili ništu drugu pu cel denj, udvan da meditirvat. No, idin denj kumšijete sa čuli da bij dzone u manastire. I taj sa razbráli sate ud ukulinata, či učitela Shoichi ij pučinal…]
* * *
Idin ud carjétu na Kina, ud dinastijata Hán, ij iskal da razberé tájnite na Zen (Ch'an). Taj či ij zapuvedal da viknat náj-gulemija kalugjer ud unuj vreme.
Koče ij stignal, cáre gu pita:
— Kolku vreme za treba za da me naučiš pate na Zen i da napráviš ud méne gulem mudréc?
— Guspudár, mu ij udvarnal kalugjera, puznávanjétu na Pate ij kača idna rástba, ima nužda ud vreme za da purasté.
Cáre se ij zabunal vreme na cel denj. A na utre ij zapuvedal da mu dunesat náj-učenija ud cárstvotu.
— Kuja rástba rasté náj-barži? – gu ij pital cáre.
— Bámbusa, guspudár – mu ij udguvoril učenija.
Tugázi cáre homa ij zapuvedal da gu zanesat u párka. Tám, samija toj ij nasadil idno fidánče ud bámbus, ij sadnal na mećija stol i sigá sedi i glade kaćé za rasté bámbusa. Sahátete sa menuvali. Cáre ij počnal da dremi, pa du na sétne ij zaspál. Kantu večera, idna mufa ij sadnala na négva nos pa gu ij sabudila. Cáre homa ij nakárel skugjite da udmerat, či kolku ij purásil bámbusa.
No toj ne purásil sas niti makár idin centiméter!
I taj, cáre se ij napusnal ud puznávanjétu na madrustta, kujatu tolkus bávnu rasté u sarcito na horata…
* * *
Kalugjera Zen Ryoji prez celija mu žuvot ij ubáždel sámu tuj:
— U žuvota glávnu ij sámu idno neštu!
Ama nikade ne ubádil kujé ij tuj neštu…
* * *
Sadbata
Generále Nobunága ij bil zabunat. Dušmánete sa bli déset pato po-mlogjije ud kolkutu négvata ármija. Sa imáli sas déset pate po-više kune, kučiji i elefánte. Kako da právi? Négvite katáni, kolkutu i da bija bli kurážni, mačnu bija mogali da predelejat u buja. Kako da právi? Se ij udlačil da izlezi napreć katánite i da gji ukuráži:
— Vija, katáni, i vija, samuráje, treba da znájti, či sadbata na nášta milna dumuvina ij u racite na bogvete. Sámu tija možat da naprávat taj, či da pubedimi vraga. Za fleza sigá u templuma, za da razbera otguvora na bogvete.
Generále ij flezal u templuma i se ij molil zadalgju. Sled katu ij izlezal, katánite sa gu pitali:
— Kako sa rékali bogvete?
— Treba da hvarla idna moneda u lufta. Aku za pádni sas licitu na nagore zlamenuva, či za pubedimi; aku ne, za imrémi sincata!
I generále Nobunága ij izvádil puléku ud pázvata idna zlátna moneda. Ja ij hvarlil na nagore. Sled katu ij pádnala na zemete, slugata barži ja ij izdignal i rádusin vika kantu náruda:
— Lici!
Katánite sa se bili kača lávve i sa pubedili vraga!
Večera, katu ij pumágal na generále da se razhfarli, slugata mu duma:
— Smi bili sas déset pate po-málku i pá smi preigráli! Tuj svedoči, či ništu ni moži da umené sadbata, ništu ni moži da se prutivi na tuj, kujétu ji žélat bogvete!
Tugázi generále ij izvádil ud pázvata zlátnata moneda i ja ij izdignal u svetlinata. I dvete licá sa bli idnákvi!
* * *
Niiztarplénji
Učitela i učenika sa patuvali kantu Edo. Sa imáli ustrigani glavi, sa bli ubuti u sandále i sa nosili pu dina tujága u rakata.
— Učitelju, pita učenika, kolku vreme za mi treba, za da puznája Sabuždenjétu, za da stigna du Usvetlevanji?
Učitela se ij razsmel, biz da káži ništu. No učenika pita udnovu:
— Za mi trebat gudini?
— Dá, Toshiba, moži bi déset gudini, moži báš i dvádset…
sa varváli malčelivi. Ij bilo jésenj, pate ij bil pust i ij pádela maglata.
— Učitelju, pita udnovu učenika, ampa na ondzi, kojtu jáku barza?
— Na ondzi, kojtu barza, za mu badat nužni náj-málku tridset ali čitiriset gudini!
* * *
Učenika krastijánin
Idin mlád krastijánin ij stignal du puhortata na idin manastir Zen, kojtu se ij namerval blizu du Kjoto. Ij dušal da se zapuznáji sas učitelja, za kojtu se ij blo čulu prez muréta i okeáne, i da mu stáni učenik.
Sled katu gu ij prejal, učitela Gozan gu ij pital:
— Kako žéliš?
— Učitelju, sam dušal u deléku za da me naučiš za Zen.
— Kakva vera imaš?
— Sam krastijánin.
— Imaš li u tébe Svetata kniga na tojta vera?
— Dá, učitelju, imam u méne idna Biblija.
— Ni puznávam Biblijata pa zaradi tuj, bij te zamolil da mi prečetéš neštu ud néja.
— „Blažéni sa unezi, kujatu gladuvat i žaduvat za právicata, zaštotu tija za badat nasitini. Blažéni sa milusarcnite, zaštotu tija za namerat milusarcnust. Blažéni sa unezi, kujatu imat čistu sarci, zaštotu tija za vidat Boga. Blažéni sa unezi, kujatu žuvejat u mir, zaštotu tija za se zvat sinve na Boga“.
— Interesnu! – ij rékal učitelja. Prečeti mi još neštu…
— „Sti čuli, či sa ubáždeli: "Milvaj toja bližnić i mrazi toja niprijatelj". Ás pak vu ubáždem: Milvajti i vášte niprijatele, praveti dubro s unezi, kujatu vu mrázat i muleti za unezi, kujatu vu prugonvat i čarnat!“
— Mlogu dubre! – ij rékal učitela. Pravi sámu taj, kaćétu piši u Biblijata. Némaš nužda ud mojtu učenji!
I sled katu ij ubádil tuj se ij razsmel i ij napusnal učenika zabunat…

Sunday, September 19, 2010

567

Sam bil gádin teze deni, či ni sam pisal udkole u bloga. Etu nekolkus kasi teksta, adaptirani ud knigata na Henri Brunel, "Humour Zen":
* * *
Stárite prekázvat, či nekupać, za da se umujat krumpelete, sled katu sa gji izvádili ud zemete, sa gji ugvádeli u idna káca sas uda i sa gji barkali sas idna tujága. Krumpelete sa se udrili idin u drugji i taj sa se učistvali ud kalta.
Prejameti tazi prikazka kača idin simbol: kugátu se "udrijmi" u horata ud pukraj námu, si učistvami i nija dušata i stánvami po-dubri. Ništu ni moži da izdarži na udara sas nášte brájće. Tuj neštu se znáji dubre u manastirete Zen. Falusijata, prustijata, hurtuvanjétu biz mera i lažata, satu se učisti i nášte hargjevi naráve se utdelat ud námu kaćétu kalta ud krumpelete…
* * *
Idin denj ij utišal krále da si puhodi stárija učitelj, mudréca Muhak, i mu duma:
— Se znájmi ud gudini i ni smi se videli ud gudini. Sam izprodil slugjite, pa smi ustánali sigá sami. Hájda da si ubádimi neku šalna, lel udkole ni smi se smeli!
— Zapuvedajti, Guspudár, kažeti neštu véselu…
— Učitelju Muhak, kolkutu i da sti učitelj Zen, ni sti po-gore ud idno magáre, ud idno ubéknuvénu magáre! Há, ha, ha!… A sigá ij toja red. Ubadi mi i ti neštu smešnu!
— Guspudáre, taj kaćétu sti vija sigá, u toze moment, mi preličeti jáku na Buddha!
— Tuj ni jé nikak smešnu! – ij rékal krále. Ás te práva na magáre, a ti dumaš, či preličem na samija Buddha!
— No, Guspudár, ij udvarnal Muhak, to se znáji, či magárete vidat naokulu tej sámu magáre, a pudobnite na Buddha vidat u seku žuva duša dušata na Buddha…
* * *
Idna sutirna kompata (ferry-boat) kujatu ij preladevala horata prez ezerotu Biwa ij bila palina sas nárud. Ud megju sate, idin čeleć mlogu se ij fálil na glás:
— Ás, ij vikal toj, ás ni se buja ud nikugu! Sas mojta sábija sam se bil sas náj-izvestnite samuráje!
Sate sa malćeli, málku uplášini, i sa gu slušeli kaćé se fáli. Ama idin čeleć mu ij ubarnal krasta i ni gu ulága.
— Ej, ti! – ij viknal falosija. Vida, či imaš sábija. Zlamenuva, či si samuráj. Te ij stráj da me gladeš u učite i te razbirem, či se plášiš da ni te pubija!– mu duma toj razsmen du ušite.
Čeleka se ij ubarnal s lici kantu négu i mu duma spukojnu:
— Méne me zvat Bokuden i za rázlika ud tébe, ás se bija biz sábija, biz uružija.
— Há! Há! Há! – se ij zasmel na glás falosija. Hájda tugázi da se bijmi, i sate teze hora ud naokulu néka da mu badat svedoci.
— Prejémem! – mu udvrášte čeleka. Ama ni šté se bijmi tuka, na kompata, či néma mestu. Negu za utidimi táme, na unuje pustu ostrovče.
— Hájda, kárej kantu ostrova! – ij viknal falosija kantu mamáče na kompata. Zanesi mu tám i néka sate da vidat, kakva lekcija za mu dáma ás na toze!
Koče ij stignala kompada du brega na ostrovčetu, falosija homa ij skoknal na zemete, si vádi sábijata i se pákva za boj. Ama Bokuden barži ij zal pražinata ud mamáče na kompata i ij utdalečil kompata ud ostrovčetu.
— Etu kaćé se bija ás biz uružija! – ij viknal toj kantu falosija kojtu, sarditu, ij ustánal samičeć da si marda sábijata na pustija ostrov.
A horata ud na kompata sa počnali da se smejat i sa prepuználi, či udkole ni sa se smeli taj zdrávu…
* * *
Žuvel ij i nekupać idin sélenin, na ime Obaku, kojtu ij imál gulemu uvervanji u idin kalugjer Zen, kojtu ij stujál u pešterata ud pukraj sélutu. Furt gá Obaku ij bil bulnáv, ali či gá mu se ij razbulevala márvata, toj ij hodil vaz kalugjera za savet. A tozi pak, seku pać mu ij dumál sámu taje:
– Izpij idna čája ud glicin!
Ali, aku ij blo hurtata za bulnáva márva:
— Napravi čája ud glicin i dáj na márvata da ja izpijé!
I bulnávija furt ij uzdrável…
No, idna sutirna, katu ij stánal ud odara, Obaku vidi, či mu néma kone! Kako da právi? Trasil gu ij nasám-natáta, vikal gu ij, ama za bedevá! A na fermata, biz konj ni moži da se rábuti. Pital si ij žinata, či kako ij za právenji? A tá mu ij utguvorila:
— Idi du vaz kalugjera, pa gu pitaj négu. Toj sigurnu za znáj kako ij za právenji i kaćé možimi da si namerimi kone!
Utišal ij Obaku vaz kalugjera ama tozi, zadin taje, ud idnaž, sas takazi tažak problem, ne znájal kako da mu ričé. Mislil se ij, mislil, pa du na sétne mu ij rékal:
— Znáš li kako? Napravi si idna čája ud glicin i ja izpij!
Obaku homa si ij utišal u tej, ama katu da si naprávi čájata vidi, či néma više glicin. Taj či ij utišal u gurata, za da trasi glicin. Znájal ij toj idno mestu, u idna dulina, kadetu ij blo palnu sas glicin. No katu ij stignal tám, si ij nameril i kone, kojtu ij pásil spukojnu…
* * *
Imálu ij idin kinensći učen na ime Wang-Tze-fu, kojtu mlogu ij harésval da ubážde na négvite učenici puznátata formula na Lao-zi: "U mestu da dadéš idna riba na gládin čeleć, bolja gu nauči da luvi riba".
— Viditi li, ij dumal toj na négvite učenici, možiti da dadéti déset pate pu idna riba na idin gládin, aku ni mu dadédi riba i idnajsetija pać, toj pá za umré ud gláć. No, aku gu naučiti da luvi riba, toj za moži da se nahráni gá-got ima nužda. A udvan tuj, mu se zapázva i dustojnstvotu.
Huo-Huo ij bil učenik i ij slušel mlogu vnimátelnu seku hurta na učitela.
Se ij slučilu, či idin denj, na brega na murjétu, ij sretil idin čeleć kojtu ij umirel ud gláć. No u mestu da mu dadé idna ud ribite kujatu tamánj gji ij bil uluvál, na Huo-Huo mu ij dušlá u pameć lekcijata na učitela, pa ij počnal da gu uči kaćé da si naprávi i toj idna vadica, ud idin prat niti mlogu suv, niti tvarde zelén, niti tvarde jáć i niti mlogu meć, kaćé da si preprávi kunéca, kaćé da važi karličitu, kaćé da hvarli vadicata. I, durdi ij počnal da kupáji u zemete za da nameri glisći, čeleka ud napreć négu ij umrel ud gláć…

Wednesday, September 15, 2010

566

Friday, September 10, 2010

565

Emisijata TV Arád ud 8 september 2010 g.Wednesday, September 01, 2010

564