Thursday, November 30, 2006

79

Još idin klip sas mažćija kor ud Stár Bišnov,
sas idna hubanka balgarska pesma

http://www.youtube.com/watch?v=EfT5eqEOEnM


Idin ud glávnite zákune na žuvota ij tozi, či satu unuj, kujétu se namerva na idin po-visoći plán ij i po-ujazvimu [vulnerabilnu]. Žilite na idno darvu sa mlogu jáći, ama cvećáta ne. Cvećáta sa čuplivi, trušlivi; idin po-silin vetar moži da gji uništi. Istu taj se slučva sas čeleškata savest. Umrázata ij mlogu jáka, ama ne istu taj ij slučaja sas ljubovta. Ljubovta ij kača cvećétu, lésnu moži da badi smácana, lel makár kujé životnu moži da smáca cvećétu. Po-visoćite cennusti treba brigosvani. Nisćite neštá se upázvat sami.
Osho
========================================
Ljubovta ij hranata na dušata. Istu taj, kaćétu različnite produkti hránat telotu, ljubovta hráni dušata. Aku telotu ni dubávi hranata ud kujatu ima nužda, to uslábni. Istu taj se slučva i sas dušata. Aku tá ni dubáve ljubovta, ud kujatu ima nužda, stáni slába, moži baš i da se razbuli. I niti idna daržáva, niti idna čarkva, niti idina politika ni žélat horata da imat jáka duša, zaštotu horata sas jáći duši sa naklunéni kantu bunt [revolta].
Osho
========================================
Bože, néka Tojta hurta da stáni izraz na moja žuvot.
(Hazrat Inaiat Khan)

Monday, November 27, 2006

78

Uléj ud slanca-májća u mestu motorina
Profesora Valer Andone ud Colegiul Tehnic „Miron Costin“ ud Roman, kojtu ima idna zemedelska asocijácija ni uputrebuva više motorina za négvite trakture, a uléj ud slanca-májća! Sámu prez zimata, kugátu ij studénu vremeto, toj umeše u uléja i motorina (50% - 50%). Trakturete utvádet mlogu dubre, biz niti kakvi problemi, a sled tej meriše na prážini pitčita...
Valer Andone, kojtu ij sobstvenik na asocijácijata “Albina” ud sélutu Ştefan cel Mare, ima pet trakture kujatu, sas palni rezervore sas uléj ud slanca-májća, vrat pu 250 hektára zeme. Na moturete toj ne právil nitikakvi modifikáciji, a niti performánsa ne izpádnal. Naprotiv, tija se mážat po-dubre. Taj ij sapćásal, či izlezva s mlogu po jéftinu, po jévtinu i ud aku bi uputrebuval biodiesel ud sináp. Andone duma, či za izvránjitu na idin hektár zeme treba kulu 20 litera uléj, du katu aku bi vrál sas motorina, bi mu trebalu više ud 30 litera. Idin liter uléj kuštuva kulu 20.000 leja, a idin liter motorina – 33.000. Andone ij sejal 40 hektára sas slanca-májća. Na seku tona seme, presata izvádi 400 litera uléj, a produkcijata na hektár ij ud kulu 3 tona. Taj či, ud celija teren, toj izvádi kulu 8 tona, kojtu mu stiga za sate trakture. Tájnata sedi u tuj, či uléja treba da badi zadin naprávu ud presata za uléj, biz da badi rafiniran ali prerabotin. Nekuja dumat, či sled négvite trakture meriše na prážini pitčita, a pak drugjijue dumat, či meriše na prážini krumpele...
========================================
"Robopolis" – parvija magazin kojtu purdáva humanoidni robote
“Náj-dubrija prijatelj na čeleka ni láji više, negu te nosi du odara, ti prekázva prikazći za da zaspiš i hára sassém málku energija” – tozi ij bil motto uputrebuvan na udkrivanjétu na “Robopolis” - parvija magazin kojtu purdáva robote preličešti na čeleć, utorin u Paris. Aibo, Mindstorm NXT ali KHR-1 sa si čelaki mirni novite sobstvenici da gji zamat u kašti. Ud "Robopolis" možiš da si kupiš metáčći, instruktore pu fitness, dáskale za izučávanji na čuždi jazici, pijaniste i báš i takvizi robote, kujatu da te nosat du odara i da te prespat s prikazka.
========================================
Se pitam...
...Kakva fárba za ima idin kameleon, aku gu ugudiš u sobče tapetiranu sámu s ugledála?
...Aku ni četéš nuvinite, ni si informiran. Aku pak gji četéš, si dezinformiran!?.
...Aku horata se taglat ud majmune, zašto ima još majmune na sveta?
...Lel martavija i taj ij zalupin u ráklete, a tija sa zakupani u zemete. Pa tugázi, zašto treba da se nabiji lupkata s gozdeje?
...Za svetlinata znájmi sas kakva skorust se buta. Ampa tamninata?
...Zašto limonevija sok ij sintetičin, a u solucijata za mujenji tárele se ugvážde istensći limonj?
...Zašto minerálnata uda, za kujatu se duma, či ud stotini gudini izvire ud zemete, ima napisan na etiketa sroka du kojtu ij valida?
...Zašto Tarzán néma brada?
...Zašto ciganćite, kujatu gátat, nikade ni preigrávat na LOTO?
========================================
...Pablo Diego Jose Francisco de Paula Juan Nepomuceno de los Remedios Crispin Cipriano de la Santisima Trinidad Ruiz y Picasso ij piktirval vreme na 75 gudini, u kujétu ij naprávil kulu 13.500 risunći i pikturi, 100.000 gravuri, 34.000 iljustráciji za knigji i 300 skulpturi.

77

U sabuta se ij daržála u Bišnov tréćata edicija na Festivála Jáku Ronkov. S tazi prelega sam ugudil tuka idno svetiče sas mažćija kor ud Stár Bišnov, kojtu ij bil usnuván još ud Jáku Ronkov prez 1938 g. i idin klip sas sigášnija mažći kor, rakovodin ud Eli Dojčeva-Dragomir.
Na srede, gloglav, s mustáci, s naučáre i s kraváta ij guspudár Ronkov dáskal (Jáku Ronkov), u négvata levica ij nána Liza Velčov (rudéna Bratilov) a drugjija ud négvata desnica, pá gloglav, s mustáci i pá s kraváta ij moja dedu, Čépu (Stépan) Márkov. Izgladva, sámu tija dváta sa imáli kraváti u unuj vreme...
(Aku já još nekuj si puznáj u svetičitu rudbinata,
néka piši na Comments!)
http://www.youtube.com/watch?v=GLB91AWAHJkRádus’nu pejémi, s plámak u gradite,
Otu nija sinca smi brájće balgare.
Néka da mu čujat,
Kuja námu mu žélat,

Olete vésela,
Varvi, e ja, tuka.

Jáku digami sinca čist pahár sas vinu,
Véselu da badi e, tuj náštu družtvu.

Oganj da zapáli vatre, u náš’ gradi,
Rádust i vesélji vu žéli náštu družstvu.

Oganj da zapáli vatre, u náš’ gradi,
Rádust i vesélji vu žéli náštu družstvu.

Saturday, November 25, 2006

76

Palćenete ud Bukuréš
Na bulevárda Râmnicu Sărat, broj 3-5, sektor 3 ud Bukuréš se namerva Rimo-katoličánskata čarkva "Sfânta Fecioară Născătoare de Dumnezeu" – Cioplea. Tá ij blá pustrujéna prez 1813 g. ud balgarete katolici, kujatu sa preminali Dunava prez 1812 g. Zonata se ij zvála tugázi Moşia Dudeştilor. Mamáčete na balgarete sa bli kalugjere pasijoniste. Tojest, još ud napreć da badi sazdádina katoličáskata Arhidieceza ud Bukuréš (27 april 1883 g.), to véć ij imálu tuka balgarska katoličánskla čarkva. Pu unuj vreme, teritorijata ij blá upravina ud biskupete ud “Nicopolis ad Istrum” ud Balgárija, kujatu sa nosili i titlata “Apostolični uprávitele na Valáhija”.
Prez 1812 g. balgarete katolici, zváni i palćene, sa utemelili sélutu Cioplea. U Cioplea sa žuveli sámu balgare katolici, a po nanadole, kantu Calea Dudeşti, ij blá zonata nasélina sas balgare pravoslávni. Prez 1821 g. idna gulema hála ij upustila taj čarkvata, kaćétu i paraćijata. Tija sa bli izgradéni ud novu prez 1823 g. s pumuštta na darénji ud starna na vladetela Alexandru Şuţu. Gulem oganj, na 1 november 1853 g., ij uništil ud novu čarkvata i kaštite ud naoklu néja. Dnéšnata čarkva ij blá vazstanuvéna megju 1854-1898 g. ud arhitekta Sperl. Na kulu 200 m ud parćijata ud Cioplea, nauklunéni dnés ud komunistći blokve, se namervat i grobištata (ulicata Tomis, broj 61). Paraćijata, kujatu ij idna ud náj-gulemite paraćiji ud Bukuréš, ima idna detska gradinka, sas 60 dicá. Ima i idna katoličánska nárudna bánka. Nekupać ij imála i škula (muminska škula), no tá ij bá nacionalizirana. Dnés tuka ij Şcoala nr. 87. U Cioplea žuvejat 2.300 katoličásći familiji, sas 3.800 vernici.
Cioplea ij část ud kvartále na Bukuréš zván Dristor. A istorijata na Dristor ij tanku svazana s istorijata na balgarete ud pu tezi mestá. Makár či tazi istorija izgladva, či ij zakupána dnés pud stotinite apartamente izdignati tuka, to samotu ime na kvartála ij dádinu ud balgarete, kujatu sa stignali tuka prez XIX-ja vek. To ij stárotu ime na dnéšnija grád Silistra, kojtu nekupać se ij zvál Darstar (http://en.wikipedia.org/wiki/Silistra). Tuka se namerva južnata puhorta na Bukuréš, ud kadetu ij počnival pate kantu Kadrilatera, zván báš Drumul Dristorului. Napreć sas sámu 50 gudini, u Dristor ne imálu blokve. Ij imálu sámu kašti. Kašti i gradini. A gradinite sa bli palni sas zelenčuci... Dnés, kaštite sa se prevarnali u blokve, a gradinite u mestá za parkirvanji na automobile... Tuka se namerva i parvija Mall ud Bukuréš, Bucureşti Mall, pustrujén prez 1999 g.

Thursday, November 23, 2006

75

Nideti farle dedata!!!
Lel to véć sinca znájmi: mládite bulći taglat na po-stári hora. No izgladva, či u sétnotu vreme, taglat na sé po-stári, a báš i na udkole pučinali, tojest na skelete. Taj či, aku já imati neku dedu, zabrávin u halmáre, nideti gu farle! S négu možiti da zakáčiti hubanći, mládi mumi! Taj izgladva ud on-line spisánjétu Girls and Corpses!
Brrrr! As idin véć sam se najizal i dabe čekam da stána skelet....
==========================================
Idna stára prikazaka ubážde, či idin čeleć s čista duša ij utišal u Sodoma, nadevajći se či za moži da dukáre u právija pać izháranite i niváljanite hora ud grada. Ij počnal da hodi iz pijácete i ud kašta na kašta i da vika iz ulicite: “Hora, ubarneti si licitu kantu Boga! Tuj, kujétu ji práviti ni jé dubre! Tuj ij gulem grej i za vu uništi vás i vášte dicá!” Horata sa mu se smeli, no toj ij prudalževal da ubážde biz prestánka tezi hurti, biz nikuj da gu ulága. Idin denj idno dite gu ij zastávilu na ulicata i mu ij rékalu:
- Čeleć, pa ti ni vidiš, či néma nitikakaj smisal?
- Dá, vida, ij udvarnal čeleka.
- Pa tugázi, zašto prudalževaš?
- Parenji sam mislil, či za moža da umena horata. Sigá prudalževam da vikam, za da ni me umenat tija méne...
==========================================
Ij pučinala ud gláć!...
Hubanćija fotomodel ud Brazilija Ana Carolina Reston, kujatu ij imála 21 gudini, ij pučinala ud gláć na 15 nov. tg. Otu ij iskala da badi hubanka – a pu kaćétu se znáji, u sveta na modata tuj zlamenuva da badiš samu “koža i kokalici” - Ana Carolina Reston ij pučinala zaštotu ij naprávila idna bolest na bubrecite uzrukuvana ud dalgjotu gladuvanji. S visučina ud 1,72 métera, Ana ij imála sámu 40 kg. U sétnotu vreme, tá ij jála sámu jábalći i patladžánj. Prez celija žuvot ij žélila da badi fotomodel i na 13 gudišna vazrast sana nji i se ij izbadnal. Tá ij počnala da rábuti za različni agenciji za modeling, kaćétu izvestnite Ford, Elite i L'Equipe. Ij patuvala iz mlogjije daržávi: Kina, Turcija, Meksik, Japonija. Sobstvenicata na agencijata L'Equipe, Lica Kohlrausch, ij razbrála či neštu ni jé u reda sas mládata brazilijánća slad katu, pu vreme na idin doguvor za katalog na Georgio Armani, kojtu se ij právil u Japonija, “idin predstávitelj ja ij kanjtel pu telefone i ji ij ubádil, či Ana ij tvarde slába”. “Méne tuj neštu mlogu me ij zagržilu, zaštotu tezi hurti sa varváli ud idna žina, kujatu pu cel denj rábuti sas manekenći”, duma Kohlrausch. Smraćta na Ana ij drapnala alármata u sveta na modata i sled idna nedele, s prelegata na “Nedelete na Modata” ud Madrid, organizátorete sa zabranili da učástvat manekenći slábi. “Nija taj mislimi, či modelete, kujatu treba da badat taj, pu kaćétu ji ij i imetu, tojest modele kujatu da gji sledimi, ni možat da badat idnija varvášti skelete” ij zajavila s tazi prelega Leonor Perez Pita, organizátorća na festivála.

Wednesday, November 22, 2006

74

Idin králj ij imál čitiri žini. Náj-više ij harésval sétnata, čitvartata žina, kujatu ja ij ubličel s náj-hubanćite i náj-skapite dreji i ji ij pávil sate ole. Harésval si ij i tréćata žina, s kujatu se ij fálil napreć drugjijete carjé. Istu si ij harésval i drugata žina. Na néja ji ij prekázval sate négvite nakáze, a tá gu ij slušela i mu ij dávala dubri saveta. Ama parvata žina, makár či ij blá mlogu hitra, i mlogu ij daržála na négu, toj ne ja náj ubičel i niti ja ij ulágal.
Idin denj, krále ij usetil, či mu varvi krája. Se ij zamislil na žuvota, kojtu gu ij izmenal i si ij rékal: “Imam čitiri žini, no kugátu umra, za bada samičeć”. Pa ij viknal čitvartata žina i ja ij pital:
- Tébe sam te harésval náj-više, sam ti pudareval náj-skapite neštá i sam imál gulema briga za tébe. Sigá, kugátu mi nabližva krája i za umra, bi li dušlá s méne, za da ni bada samičeć?
- Niti ni se misla!, mu ij udvarnala tá. Tozi odguvor ij flezal u sarcito na krále kača ostar nož. Toj ij pital i tréćata žina:
- Sam te ubičel cel žuvot. Sigá, či umirem, dali ištiš da dodiš i ti s méne, da ni sam samičeć?
- Ne!, mu ij udvarnala i tá. Tvarde mlogu mi harésva žuvota! Sled gá umréš, za si namera drugji maž!
Sarcito na krále se ij svilu ud novu ud buleva. Posle ij pital i drugata žina:
- Sam namerval vaz tébe razbirenji i pomušt. Sled gá umra, za dodiš li sas méne, za da badimi pá zágjnu?
- Mlogu mi ij žálj, ama ni moža! Moža sámu da ti napráva hubanći ukop i da dvádem gá i gá na toja grob, da ti uguda pu idno cveći.
Krále mlogu se ij razžálil. Ama ud idnaž ij čul idin glás:
- As za te sleda makár kade da utidiš!
Ij pugladel toj naoklu i ij sapćásl, či tazi kujatu ij ubádila tuj ij blá négvata parva žina. Tá ij blá uslábnata, zaštotu ij pátila mlogu, taj kaćétu toj udkole ne ja ulágal. Tažin, toj ji ij rékal:
- Ij trebalu da sam imál briga za tébe durdi sam bil mlád i u puteri...
Sinca nija imami pu čitiri žini u náša žuvot: čitvartata žina ij Telotu i ij parvotu, kujétu za mu napusni. Tréčata žina ij Imánjitu i tá ij drugata, kujatu mu napušte. Tréćata žina ij Familijata i drugárete. I tija némat na kade, i za mu napusnat. A parvata žina ij Dušata. Makár či častu pate nija ja zanimáremi, katu begami prez celija žuvot za imánji i putera, tá ij idinstvenata, kujatu za mu sledi, makár i kade da utidimi...

Tuesday, November 21, 2006

73

Ij zavaršil škulata na 86 gudini...
Kimani Maruge, ud Kenija ima 86 gudini i ne udkole ij uspel da zavarši usnovnata škula. Toj duma, či náj-više mu ij harésvalu da uči jazika swahili i matemátikata. Makár či ni moži da varvi biz tujága, toj sigá ij počnal i srednite škuli, kadetu se mači da uči anglušći jazić. Stárija duma, či u vremeto kujétu mu ij ustánalu još ud zemájsćija žuvot, žéli da uči kolkutu moži po-više. U otupusćite toj ij prekázval na négvite saučenici ud 10-11 gudini, prikazći ud istorijata na Kenija: naprimer, kaćé nekupać dicáta na belite hora sa učili u škulata, a dicáta na čarnite sa učili u dvora. Maruge ij učástval u antikolonijálnata revolta Mau Mau ud ‘50-te gudini. Prez menatata gudina toj ij farkal za paruv pać sas samolet du USA, kadetu ij bil pukat u ONU, a ne udkole ij bil pusetén i ud idin ekip ud Hollywood, za da naprávat film za négu.
========================================
S kogu si preličeš?
Se duma, či aku trasiš, sekać za nameriš na sveta nekuj, kojtu da ti preliče. Idin fotográf ud Kanáda si ij rékal, či za proba i da dusvedoči tuj neštu. Napreć sas 6 gudini toj ij počnal idin proekt, u kojtu žéli da nameri 200 mažje i žini, kujatu da si preličat “kača dve kápči” idin s drugji. Francois Brunelle, 56 gudini, ij patuval iz celija svet i du sigá ij nameril 140 “brájće i sistri” bleznáci. Tija si prelič jáku idin s drugji, makár či ni sa niti kaćé rudbini. Interesnu ij, či mlogjije ud tej sa žuveli báš na saštata ulica, katu ima i idin slučaj, u kojtu “bleznácite” sa žuveli u saštija blok.
http://www.francoisbrunelle.com
========================================
Veronica Antal ud Nisiporeşti,
parvata katoličánska svetica na Rumanija
Rumanskata rimo-katoličáska čarkva duma za smraćta na Veronika Antal, či ij blá mačeničeska. Vreme na 15 gudini ij blá izslédvana tejnata smrać, kujatu se ij slučila na 24 august 1958 g. u Hălăuceşti. Kaćétu ij varvála pu pate ud čarkvata ud Hălăuceşti du rodnata kašta ud Zapodia (dnés Nisiporeşti, Neamţ) (8 km), Veronika ij blá atakuvana ud idin nipuznát, kojtu ij štel da ja iznasili. Makár či ne blá još kalugjerica, Veronika, kujatu ij imála 23 gudini, si ij zapázila devstvenustta s cenata na tejna žuvot, zaštotu ij blá pudála kletvata za nivinnust. Ubijeca, Pavel Mocanu, duma či ij bil začudin, zaštotu, makár či ja ij bil ubodnal po-više pate s noža, tá ne blá pučinala, i sled nekolku saháte, katu se ij zavarnal u kukuruza, kadetu ij ližála mládata, tá još si ij uddišela; pa tugázi ja ij ubodnal još nekolku pate s noža – izcelu 42 pate, durdi ne pučinala. Veronika ij blá namerina sas brujanicite u stisnatite race. Homa koče sa čuli sélenete za tejnata smrać, sa ji rékali “Mačenicata na čistutata”. Kongregácijata za káuzata na svetcite ud Vatikán ij prejala dosáre za kanonizirvanji na Veronika Antal, kojtu ima više ud 3.000 starni. Kanonizirvanjétu moži da tráj idna gudina ali po-više, u zavisimust ud kolku dosáre čekat “na red” u Vatikán.
http://www.cartantica.it/pages/collaborazionieroine.asp
========================================

S počnivanji ud 1 december u Rumanija za možimi da si kupuvami i sas novata banknota ud 200 RON (2 miljona stári leja). Na banknotata ij naštámpan portreta na Lucian Blaga, a ud drugata starna – statujata na Mislitela ud Hamangia, idna pojasna, idna odna mélnica (udenica) i idino darvu. Tazi banknota ne blá vavednéna na 1 juni, zágjnu s drugjijete novi nosce, za da ni se usučat po-više horata, zaštotu, duma Mugur Isarescu, guvernatore na BNR, ij imálu véć dosta novi banknoti, kujatu sate sa imáli ekvivalent u stárite nosce, a tazi ne.
========================================
Još idna pesma sas Doriana Talpeş,

tozi pać na balgarsći jazić.
Pesmata se zvé “Само мене нямаш” i ij ud repertoára na balgarskata pop-pevica Anelia.
http://www.youtube.com/watch?v=iBMWvibzmaM

Specijálna dedikácija za Vénci,
kojtu dnés si praznikuva rodnija denj!

Само мене нямаш


Спомена за мене, те погубва всеки ден.
Спомена за мене, идва тихо в твоя ден.
Нежно те докосва, пак те омагьосва.
За прошка ми се молиш, за мен е късно
и пак цветя изваждаш, макар да ти е ясно.
Няма да ме имаш и сълзи да проливаш
за времето в което влюбени сме били двама
ти знай...

Имаш всичко на света,
само мене нямаш.
Ти погуби любовта,
тя не се купува.
Зная имаш 100 жени,
само мене не.
Имаш всичко разбери,
само мене не.

Спомена за мене те измъчва всеки ден.
Спомена за мене тъй далеко е от теб.
Няма да ме имаш и сълзи да проливаш
за времето в което влюбени сме били двама
ти знай...

Имаш всичко на света,
само мене нямаш.
Ти погуби любовта,
тя не се купува.
Зная имаш 100 жени,
само мене не.
Имаш всичко разбери,
само мене не.
======================================
Nekolku svetičita s Анелия
http://www.krechetalo.com

Sunday, November 19, 2006

72

Trasáče
Idin trásač ij ondzi, kojtu trasi. Ame tuj ni zlamenuiva, či toj i nameri. Niti ij nekuj, kojtu znáj kako trasi. Ij sámu nekuj, kojtu prez celija žuvot trasi niprekasnatu.
Idin denj, trasáče ij usetil, či treba da utidi du gradčetu Kammir. Preku vremeto ij naučil, či treba da verva u tezi useštbi, kujatu varvat ud vatre négu, taj či ij napusnal satu i ij tragnal na pać. Sled dvá dni patuvanji pu pepelenite patišta, ij stignal náj-posle u Kammir. Ama s málku napreć da flezi u grada, ij sapćásal u desnicata idna mugjila: tá ij blá pukrita sas zeléna treva i ij imála mlogjije darvá, rabci i hubanći cvećá. Ij blá zagradéna sas nisći darven zágrad, a idna železna utorina puhorta te ij kánila da fleziš. Ud idnaš ij usteil, či zabráve grada kojtu gu trasi i si ij dupusnal da flezi málku tuka i da si pučini. Taj či ij flezal vatre i ij počnal da se šéta, katu ij zabidval idnija beli kámaci, razsipani pu celotu mestu, iz megju darváta. Na idin kámak ij videl či piši: "Abedul Tare, ij žuvel 8 gudini, 6 meseca, 2 nédeli i 3 deni". U ondzi moment si ij dál isáp, či tuj ne blo sámu idin kámak, a ij blo nadgrobin kámak... Ij pugladel i na sledvaštija kámak, i ij prečal pudobni hurti: "Llamar Kalib, ij žuvel 5 gudini, 8 meseca i 3 nédeli".
Dušata na trasáče se ij napalnala sas žálust. Tuj hubanku mestu ij blo idinija grobišta i seku idin kámak ij bil nadgrobin kámak... Sate kámaci sa imali napisani na tej imetu i vremeto, kolkutu ij žuvel sekuj. No interesnotu ij blo tuj, či nikuj ne žuvel po-više ud 11 gudini.
Ij počnal da revé. Páznika na grobištata, kojtu ij menuval pu tám, gu ij pital, či dali revé za neku puznát.
- Ne, mu ij udguvoril toj. Ni puznávam nikugu. Ama ij strášnu neštu unuj, kujétu se ij tréfilu u tozi grád. Zašto sa tolkus mlogjije martavi zakupáni tuka? I kakva strášna kletva ij udárila u tezi hora, či sate sa umreli još ud dicá?
Stárija mu ij udvarnal:
- Ni treba da baditi tolkus žálni, ni jé hurtata za nitikakva klva. Sámu či nija imami tuka idin stár običáj: kugátu navaršimi 15 gudini, nášte rodnici mu dadat pu idno diktándurče, kaćétu tuje, kujétu ji nosa ás zakáčinu na vrata – i tradicijata ij tazi, či s počnivanji ud ondzi moment, seku páč kugátu izžuvejmi gulema rádust, ja zapišimi u diktándurčetu: u levicata, kako mu ij napávilu rádusni, a u desnicata, kolku ij trájala radustta. Si puznál ljubovta? Kolku ijutrájala? Kolu vreme si se radval na tozi čeleć? Idna nedele, dve, tri i pulvina?... Kolku ij trájala emocijata na parvata celuvka? Menut i pulvina, kolkutu ij trájala i samáta celuvka? Dvá dni? Idna nedele? Ampa radustta ud ráždenjétu na parvotu dite? Ali ženitbata na tojte drugáre? Radustta ud patuvanjétu, kujétu dalgju vreme si ji žélil? Sreštata sas rudbinite, kujatu žuvejat deléku ud tébe? Kolku vreme si se rádval ud seku idna ud tezi raboti? Saháte? Deni?... Satu tuj nija si ji upisvami u diktándurčetu u seku moment, a kugátu nekuj ud námu pučini, utorimi dikándurčetu i saberémi vremeto, kolkutu ij bil rádusin prez žuvota, i tuj ji napišimi na nadgrobnija kámak. Za námu, tuj ij vremeto, kujétu ji ij izžuvel u istena...
========================================
Sina, baštata i magáretu
...Birtášina nji ij rékal slédnotu: “Pu kaćétu gladeti vija tozi problem, néma niti kakvo rešénji – nivazmožnu ij nekuj da zaduvoli sate hora. Ama tozi problem ni jé kaćétu unezi ud škulata, kadetu 2+2 právat sámu čitiri. U žuvota, pu nekupać treba da se misliš kaćé da iznenádaš horata, za da ni tiftišat. E kako dumam ás, či treba napráviti u tozi slučaj. Za si napráviti idna karuca, za upregniti magáretu i to za vu nosi i dvámata vás, biz nikuj da ima kako da komentirva!”

Saturday, November 18, 2006

71

Sina, baštata i magáretu
Tazi prikazka sam sigurin, či ja znájti; tá se namerva u mlogjije varijánte. Nekuja dumat, či ij orientálska, nekuja, či ij europejska. No na sate puznáti ud méne varijánte, krája ij bil taje nekać: “A sigá, misleti vija, pa da udlačiti, či kaćé ij náj-dubre”. Tojest, ne se dávala nitikakva solucija. No toze varijánt, za kojtu se duma či ij nemska prikazka, mu dáva i rešénji.

Baštata i sina se vráštet ud na pazár, zágjnu s magáretu, kujétu sa ji kupili. Baštata i sina varvat u peš, katu taglat magáretu sled tej, vazanu sas idin štráng.
Katu sa menali prez parvotu sélu, čujat či horata nji se smejat: “Já vižti, kakvi prustáci sa teze! Ustávet magáretu da nji badi šéf. Pa lel to ij sturénu za da nosi tuvár, a e, tija, marulete, varvat u peš pukraj néj”... I drugjije pudobni bazikniže.
Katu sa čuli tuj, baštata i sina sa vazsadnali magáretu i si utvádet nadálja. Katu sa menali prez drugotu sélu, kako nji čujat ušite? “Marzelivi idnija! Ištiti da umuriti magáretu? Sarákata s magáre! Ne vu nikak žálji za néj? Lel i to ij božji sturénji”
Taj či baštata ij ustávil mončitu, kujétu ij blo po-léku, vazsadnič na magáretu, a toj varvi u peš. Menali sa i prez tréćotu sélu. No i tuka sélenete sa počnali da komentirvat: “Brej, toze mokmak ne gu nikak srám? Ustáve stárija da varvi u peš, a toj se béči na magáretu! Ábe, ni si li čul za petata zápuvest božija? Némaš báš nitikakj srám u tébe? Lel za guriš u pakale, bej!”
Tozi pać ij vazsadnal baštata magáretu, a momaka varvi pukraja, u peš. Stignali sa i u čitvartotu sélu. Tuka pak sélenete sa počnali da vikat: “Brej, tokozi još ni smi videli! Maž u putera da se béči vazsadnič na magáretu, a sina mu da gu ustáve da bega pukraj négu! Zašto si pávil, brej, dicá, kátu ni znáš da si gji puštuvaš!”
Razsardili sa se dváta i du tejnotu sélu, sa zabidili sate sela ud pu pate. Flezali sa náj-posle u tejnotu sélu, i taj kaćétu sa bli i pustánati i zabunati, sa se udbili du birta ud nakraj sélutu. I tám sa si izprekázali bulevata na birtášina. Jáku sa bli sarditi, či niti kaćé ne mogali da zaduvolat sate hora, s kujatu sa se sretili. Toj, sled katu gji ij izslušel, nji ij rékal...
(Kako nji ij rékal? Pa lel za viditi u sledvaštija post...)
========================================
Krávite ud Austrálija dubávet vinu!
Japonsćija gutváč Akio Yamamoto ij pusavetal australijánsćija sobstvenik na čarda krávi John McLeod da nji dáva seku denj, udvan hranata, i pu idin liter čarvénu vinu, za da pudubri kvaliteta na mesutu. I taj, krávite pijat, vreme na idin mesec, seku denj, pu idin liter vinu Cabernet Syrah Merlot. Pudobnu se utnáset kantu krávite i u Japonija, kadetu firmata Wagyu, kujatu proizvežda gvažgje mesu, dáva na tejnite krávi piva, masáž i muzika. Izgladva, či sled integriranjétu u Europejsćija Sajuz, i nija za treba da spázvama različni zákune i da usigurevami na životnite različni pravá – da ni gji kolimi, da ni gji stresirvami, da nji dávami guraština, čist luft i mestu za igra. Sámu za horata izgladva, či ni se buni nikuj...

Friday, November 17, 2006

70

Marijka Hajlemás
http://www.youtube.com/watch?v=85dF1EKTgwANéma pára
Néma pára na palućenska muma,
Kača sveš’ práva, tankuleva snaga.
Néma pára na palućenska muma,
Kača sveš’ práva, tankuleva snaga.
Čupácite sa-j šaroći, barvite čarnaoći,
Beli belći se belejat, fluture se leštejat.

Néma pára na-idna vingánska muma,
Nedele gá utvážde tá na misa.
Néma pára na-idna vingánska muma,
Nedele gá utvážde tá na misa.
Pa butušte ji skriptat a talirete ji drančat,
Koj ja sreti se-ubigladva pa duma: e tuj ‘j muma!

Néma pára na-idna brešćánska muma,
Nedele gá utvážde na sedenka.
Néma pára na-idna brešćánska muma,
Nedele gá utvážde na sedenka.
Beli belći se belejat, fluture se leštejat,
Koj ja sreti se-ubigladva, pa duma: e tuj ‘j muma!

Beli belći se belejat, fluture se leštejat,
Koj ja sreti se-ubigladva, pa duma: e tuj ‘j muma!

Thursday, November 16, 2006

69

Za tuj ni treba se hurtuva
(buddhistka prikazka)
Idin denj ij dušal vaz Buddha idin čeleć, i sled katu ij pádnal na kulene napreć négu gu ij pital:
- Ima li Bog?
Véčnata pitanka!
Buddha gu ij pugladel u učite i mu ij udvarnal:
- Kugátu sam bil mlád, mlogu sam ubičel kunete; i sam sapćásal, či na sveta ima čitiri fela kune. Parvija – náj-prostija i upuritija, kolkutu i da gu biš, mu ij sé idno, toj ni te sluše. Takvizi sa náj-mlogjijete hora. Drugjija fel - te sluše, ama sámu sled katu gu udáriš. I takvizi hora ima mlogjije. Ima i tréćija fel kune. Tuj sa kunete kujatu ni treba da gji biš. Na téj nji stiga da nji pukážiš sámu biče. I ima i čitvartija fel kune, kujatu se sreštet mlogu redku. Na tej nji stiga da nji pukážiš i senćata na biče.
I kaćétu mu ij prekázval, Buddha ij gladel čeleka u učite. Sled tuj toj si ij zatoril učite i ij zamalčel. Celeka si ij zatoril i toj učite i sedi malčelivu zágjnu s Buddha.
Na tozi rázguvor ij bil i Ananda (ljubimija učenik na Buddha, négva plemennik) i neštu vatre u négu ij počnalu da ćipi. Toj si ij rékal: “Tuj ij prekalénu! Čeleka pita za Boga, a Učitela mu hurtuva za kune!”. I kaćétu se ij kárel toj vatrešnu, sas samija sébe, Ananda ne mogal da ni zabeleži kako malčánji ij počnalu da caruva naoklu, kako gulemu malčánji! Máj či si mogal da ji pipniš! Ananda ij gladel licitu na Buddha i licitu na čeleka, kujétu napreć učite mu ij počnalu da se umenuva! Buddha si ij utoril učite, a čeleka ij ustánal u tuj malčánji vreme na još cel sahát. Licitu mu ij stánvalu sé po-svetlu.
Katu si ij utoril učite, čeleka ij pumilval sas raka, s dalboka zafálnust, krakatá na Buddha, mu ij zafálel i si ij utišal. Sled katu ij izlezal, Ananda ij pital Buddha:
- Ás ništu razbirem! Toj ij pital za Boga, a ti si mu hurtuval za kune! I sam gu videl, kaćé ij putanal u dalbokotu malčánji. Kača gá bi žuvel zágjnu s tébe dalgji gudini. Samija ás ni puznávam još takozi malčánji! Takozi idinstvu! Takozi razbirenji megju vás! Kako si mu predál? Zašto ti ij zafálle toj taj dalboku?
Buddha mu ij udguvoril:
- Ás ni sam mu hurtuval za kune. Sam hurtuval za Boga. Ama za tuj neštu ni treba se hurtuva udkritu. Katu sam videl, na kakaj konj ij dušal, sam razbrál, či takazi konj moži da si izberé sámu idin puznaváč. Etu zašto sam mu hurtuval za kune. Tozi ij bil jazika, kojtu toj ij mogal da gu razberé. Tozi ij bil idin čeleć, kojtu redku se srešte. Mu ij stigala sámu senćata na biče! I kugátu sam si zatoril učite toj ij razbrál, či za Boga ni treba da se hurtuva. Za Négu moži sámu da se malči; i u tuj malčánji, Toj se puznáva. Tuj ij neštu, kujétu se namerva udvan predelite na uma.
========================================
Planinska krav
Više ud 2.500 gudini mu razdilet ud parvite pisani spumenuvanjéta svazani sas terapeutsćite káčestva na idin naturálin produkt, dosta málku puznát: mumio, zván i “planinsći kléj”, “sevata na kámacite”, “planinsći balsám” ali “planinska krav”. Ama to ni preliče máj s ništu. Se namerva iz planinite ud Centrálna Azija, na visučina po-gulema ud 2.000 métera, osubitu u Kazahstan i Kirgisztan. Za négvite terapeutsći káčestva sa pisali Aristotel, Hippocrat, Galen, Avicenna i drugjije.
Mumio, aku ni jé prerabotin, izgladva kača idin izsušén kléj ud darváta, bruždosan; sled katu se preraboti, toj stáni idin práh (puder), kojtu se iztupi u udata i ij gurčiv na ukus. Spured specijalistete, mumio sadarže náj-málku 85 različni elementi, megju kujátu dvá aminoacida kujatu ni se namervat u drugjije naturálni produkti. Zarad tuj, u menatotu, mumio ij bil uputrebuvan ud gulemite vladetele, kaćétu Aleksándar Veličija, Timur Lenk, Gigis Hán i dr., a dnés ij uputrebuvan ud sportiste, katáni i kosmonáute, zaštotu mumio pumága na razvivanjétu i ujáknivanjétu na muskulete, pudubreva hormonsćite glándi, uvelič sas 16-29% spusobnustta za efort, pumága na telotu da se vastanuvi po-baži sled tažći zabulevanjéta. Statistikata pukázva i tuj, či horata kujatu žuvejat pu mestáta kadetu se namerva mumio, žuvejat sas 10-12 gudini po-više ud drugjijete hora ud pu sveta.
Aristotel naprimer ij predlágal tratamenta s mumio u slučaj na kongenitálnu uglufevanji, za nosnu karvutékanji i u lekuvanjétu na zaekvanjétu. Prez X-ja vek mumio, umešen sas méd, ij bil uputrebuvan u lekuvanjétu na izčupini race i kráka, izmestvanji na kokalici, različni ráni. Toj ij bil uputrebuvan još i za različni zabulevanjéta na glavata, paralizija na nervite, epilepsija, zamájvanji na sveta, oganji (febra). Arábete sa gu izsledvali i sa gu uputrebuvali dosta mlogu. Naprimer:
- mumio - 0,071 g umešen sas sok ud mnagdanoz (Majorana hortensis) (za zabulevanji na glavata, otit, izčupini kokalici, izmestvanji na kokalici, ráni, kontuziji)
- mumio - 0,035 g umešen sas uléj ud trandáfer i čistu vinu (za paralizija na licitu)
- mumio - 0,1 g umešen sas jáku vinu (za kravutékanji)
- mumio - 1,9 g umešen sas naturálin sirop, sas čáj naprávin ud ćika u kukuruz ali s čáj ud lešta (za bolesti na stumáka, čarnija drob, dalák, dihátlnite organe i bolestite ud zonata na vrata)
- mumio - 0,2-0,3 g umešen sas méd (za ginekologični i seksuálni bolesti)
- mumio - 0,2 g umešen sas žalta zeme (argila), šafrán ali žaltak ud jajcé (za izčupini kokalici, tráumi na gradnija koš, na vatrešine organe).
Listotu moži još da prudlževa, zaštotu mumio ij bil viden častu pate kača idin universálin panacej. Toj lésnu moži da se umeše sas sekak fel drugjije lečebni produkti – ud uda pa du ulij ali mleku.
U dnéšnite deni mumio ij bil izsledvan i uputrebuvan osubitu u daržávite ud bivšotu Musklálsku. Toj moži da se uputrebuva ud sekugu, kojtu ij navaršil 12 gudini, udvan ud bremenite žini ali ud unezi, kujatu karmat.
U Rumanija idino kutijče mumio kuštuva 55 RON:
http://herbanet.vstore.ca.
========================================
Licitu na Tutnkamon ij blo vazstanuvénu
U eksperimenta sa učástvali grupi specijaliste ud Francuzku, Egipet i USA, katu seku idna ud tej ij naprávila pu idin model na licitu pu svetičita na kokalicite ud glavata na faraona. Svetičitata sa bli naprávini sas specijálni rentgenovi skenere, kujatu za paruv pać se uputrebuvat na egipetsći mumiji.Interesnu ij, či sate tija sa stignali du preličešti rezultáte, katu i trite portreta mlogu si preličet s máskata, s kujatu ij blo pukritu licitu na mumificiranija Tutankamon. Mumijata na faraona ij blá namerina prez 1922 g. ud británsćija arheolog Howard Carter. Tutankamon ij pučinal prez 1352 g., na 19 gudini, i izgladva, či ij bil pudpalu zdráv! Specijalistete ubáždet, či toj možibi da ne bil ubit, a da ij pučinal zarad tuj, či si ij bil izčupil idin krák.
========================================
Buddha se vrášte megju námu sled 2.500 gudini?!
Ram Bahadur Banjan, ud nepálsćija okrag Bara, kojtu na 15 gudini ij bil zajavén ud žitelete na himalájskotu kraljéstvu kača novotu preráždenji na Buddha, ij sedel u meditácija ud 16 máj 2005 g. pa du 11 márt 2006g., katu ij izčeznal iz gurite. Toj ij sedel biz hrana i biz uda, no i biz máj nitikakva emocija pukázana na licitu! Hiljadi puklonnici se se sabireli za da gu vidat. Za sámu dvá dni sa bli dušli da gu vidat 20.000 duši! Sled 10 meseca meditácija, Rám, kojtu ij sedel pud idno darvu, ij izčeznal. Mlogjije tima dumat, či toj vájda ij utišal da trasi po-mirnu mestu za meditácija. Policijata još gu trasi. Mlogjije buddhiste (i krastijáne) vervat, či za počni nova epoka u duhovnata sfera na čelečestvotu. Na sveta ima kulu 325 miljone buddhiste.

68

Šaha moži da badi hubanći...
Tazi ij konkluzijata na kujatu stignimi, aku puglademi svetičitu na Grand Masterćata Alexandra Kosteniuk, 10-ta žina kujatu ij preigrála idna, pu tradicija, “mažka” igra. Taj či, mončita, aku já sti se naučili da gladeti sámu máčve pu žénsći tenis, já se pumisleti málku i na šáha...
========================================
TATU
Náj-izvestnata ruska trupa ud sate vremená

Dueta “TATU” ij bil sazdádin prez 1999 g. Proekta ij bil izmislin taj, či da badi sastávin ud dve mumičita, kujatu “sa si izgubili pamećta” ud ljubov idna kantu druga. I taj se ij rudila legendata na dueta. Tá mu hurtuva za tuj, či u silnite usteštbi, kaćétu naprimer u ljubovta, ni moži da ima gránici. Parvija single na dueta “TATU”, "Я сошла с ума", (Sam puludela) ij debjutiral pu rádio prez 2000 g. Pesmata ij zala homa parvotu mestu u klasácijite ud na rádio, a saštu taj i videoklipa, kojtu za paruv pać ij bil pusnat pu MTV Russia.

Я СОШЛА С УМА

Я сошла с ума, я сошла с ума

Мне нужна она, мне нужна она
Я сошла с ума, я сошла с ума
Мне нужна она, мне нужна она

Я СО-ШЛА С У-МА

Меня полностью нет,
Абсолютно всерьез.
Ситуация help.
Ситуация SOS.

Я себя не пойму
Ты откуда взялась
Почему, почему?
На тебя повелась

Выключается свет
Я куда-то лечу
Без тебя меня нет
Ничего не хочу

Это медленный яд
Это сводит с ума
А они говорят - виновата сама
А они говорят - виновата сама

Я сошла с ума, я сошла с ума
Мне нужна она, мне нужна она
Я сошла с ума, я сошла с ума
Мне нужна она, мне нужна она

Я СО-ШЛА С У-МА
МНЕ НУ-ЖНА О-НАААА

Без тебя я не я
Без тебя меня нет
А они говорят,
Говорят это бред

Это солнечный яд
Золотые лучи
А они говорят
Надо срочно лечить

Я хотела забыть до упора и вниз
Я считала столбы и растерянных птиц
Без тебя меня нет, отпусти. отпусти.
До угла по стене, мама-папа прости..

Я сошла с ума, я сошла с ума
Мне нужна она, мне нужна она
Я сошла с ума, я сошла с ума
Мне нужна она, мне нужна она

Раз, два после пяти
Ма-ма папа прости
Я со-шла с у-ма
Раз, два после пяти
Ма-ма папа прости
Я со-шла с у-ма

Я сошла с ума, я сошла с ума
Мне нужна она, мне нужна она
Я сошла с ума, я сошла с ума
Мне нужна она, мне нужна она

Я сошла с ума, я сошла с ума
Я сошла с ума, я сошла с ума..

Členćite na TATU sa Lena i Julia.
Lena (Elena) Sergeevna Katina ij rudéna na 4 oktober 1984 g. u Moskova, u familijata na muzikánta Sergej Katina. Ud na 4 gudišna vazratst ij počnala da učástva u različni muzikálni kražoci. Na 10 gudini ij stánala solistka u izvestnija detsći ansámbal “Avenue”, kadetu ij pela vreme na tri gudini. Ud na13 gudini ij stánala členka na vokálnu-instrumentálnija ansámbal "Непоседы", kadetu se ij zapuznála sas Julia Volkova i u kasu vreme dvete sa stánli dubri prijatelći. Na 15 gudini ij učástvala u kástinga za proekta TATU i ij zala parvotu mestu. Drugotu mumiče uklučinu u proekta, Julia Volkova, ij blá na drugotu mestu, homa sled Lena.
Julia Olegnova Volkova ij rudéna na 20 február 1985 g. pá u Moskova, u familijata na bugat biznismen. Na 7 gudini ij počnala da uči pián a ud na 9 gudini ij členka i tá na detskata grupa "Непоседы". Na 14 gudini ij učástvala i u kástinga za proekta TATU. Na 23 september 2004 g. Julia ij rudila idno mumiče, Victoria Pavlovna Volkova. Baštata ij Pavel Sidorov (Pasha), ama dváta ni sa bli žénati i sa se razdelili na kasu vreme sled rždenjétu na tejnata deštere.
Dali u istena dvete sa lezbijći? Za vu ustáva da iznameriti sami!
Nekolku oficijálni video-klipve za nameriti na:
http://www.tatu.ru/en/video.html

Tuesday, November 14, 2006

67

Patriárha na banátskata balgarska poezija
ij navaršil dnés 94 gudini!

Da gu Bog žuvej!

Za unezi, kujatu ni sa mu čali još poezijite, sam ugudil na sájta na Náša glás knigata na Poeta izdádina ud Balgarskotu Družstvu ud Banát-Rumanija prez tazi gudina. Zaštotu celija fájl ij mlogu gulem – knigata ima više ud 200 starni - sam ja ugudil na po-više darábe, kujatu možiti da si gji iztagliti i naprávu ud tuka:

1-Mladéžći spomene

2-Ljubovna lirika

3-Jubilejni gudini

4-Rečnić na redći hurti

5-Svetičita

6-Predhurta

7-Sledhurta

I idna poezija na Anton Lebanov:

UDKOLE

Nekupać i ás sam milval ud sarci,
Nekupać i na méne sa mi tékali saldzi.
Nekupać i ás ud blažénus’ sam sanuval,
I gurašti ustni i ás sam caluval…

Tuj satu ij blo udkole jáku,
Poš’vam da zabrávem ud néji pu málku…
Menata ij ud tugázi više ud gudina,
Prumenala ij dvá pate véc katarina.

Prumenalu ij satu kaćé idin san,
Satu unuj, kujé ás prumenal sam.
Sámu pomene, drugu ne mi ustánalu ništu,
I nekolku redleta ud sarcito mi čistu.

Nitu ne mogalu drugu ništu da ustáni
Nekuja iskra, kuja na novu da pláni.
Ljubovta menata da ja zapáli, da guri,
Ne! Nitu ni znája kako ’j unuj da buli!
Kluž, 5 decembera 1934 g.
=======================================
Niučekvanata ćiša
Idin test-igra véć sam bil ugudil tuka – ij hurtata za “Sinotu rabče”. Etu sigá još idin pudobin test, naprávin ud sazdátelete na kokologijata – japoncete prof. Iamu Sajito i Tadahiko Nago. Toj za vu pukáži kaćé se vládati u slučaj, či ninadéznu nekuj se svádi sas vás!
* * *
Ni satu u žuvota moži da se predvidi. Sekakvi iznenádi, nipredvidimi slučći i katastrofi mu se raztuvárvat nad glavata, biz da mu dávat nitikakaj šáns da se preprávimi. Seku idna iznenáda moži da se prevarni u stres. No ima i mlogjije neštá, kujatu možimi da gji predskážimi, da gji predvidimi ali kontrolirami.
Da ričémi, či varviti pu ulicata i ud idnaš počni gulema ćiša. Tá se usilva sé po-više. Kuja ud slédnite čitiri varijánta za izberéti?
1. Za namera idna streja ali idno darvu i za pučekam pud tej, durdi ni zastáni ćišata.
2. Ni znája kolku mlogu za tráj tazi ćiša, pa za tuj za prudalža da varva kolkutu moža po-barži.
3. Za pugladem dali na blizu ima nekuj, kojtu da me zami pud négva parazov ali za putrasa idin magazin, ud kadetu da si kupa parazov.
4. Imam furt u méne parzov, taj či za gu uputrebuvam.

Sled katu sti se zamislili dubre, etu i “kluča” na tozi test:
Kaćé se vládati u slučaj na ninadézna ćiša? Cišata predstáve nipredvidimite i nikotroliranite sili, kujatu dejstvat u žuvota. Vášte konkretni odguvore pukázvat kaćé sti naklunéni na se vládati kugátu megju vás i váša drugár/drugárća ali prijatelj/prijatlća iznikni sváda.
* * *
1. “Za namera streja ali darvu i za čekam pud tej, durdi ni zastáni ćišata”.
Vija sti ud unezi hora, kujatu po-dubre za pučekat durdi drugata starna ni se uspukuji, napreć da si organizirati udbránata. Vija ustáveti čeleka da vika i da se “začarvi”, durdi ni si izpusni celata “žára”, a sled tuj spukojnu i obektivnu si ubáditi vášta gledna točka. Nekuja bija rékali, či tozi ij mlogu rázumin pudhod, drugjije bija rékali či ij sámu stráj...

2. “Ni znája kolku mlogu za tráj tazi ćiša, za tuj za prudalža kolkutu moža po-barži”.
Vás vu interesuva ne tolkus krájnija rezultát ud svádata, kolkutu vazmožnustta da se izkážiti udkritu. Vija sti uveréni, či sti právi i néma nitikakaj smisal da se káreti. Koncepcijata na kompromisa ni jé vášta táktika. Aku drugata starna se sardi, vija se sarditi još po-više. Aku tá počni da vika, vija krištiti. Tuj ni právi kárenjétu s vás da ij véselu zanimávanji, ama furt moži lésnu da e ubádi kuja ij vášta pozicija u idna ali druga problema.

3. “Za pugladem dali na blizu ima nekuj, kojtu da me zami pud négva parazov ali za trasa magazin, ud kadetu da si kupa parazov”.
Vija ni harésvati konfliktete i konfruntácijite, zarad tuj, koče počni sváda ali káreničća, vija probati da uspukujiti drugjija. Ama za nisréća, tuj častu pate sámu právi neštáta da sa po-hargjevi. Moži bi treba, makár idnaž, da zamiti tvarda pozicija i da izdaržiti na hálata.

4. “Imam furt u méne parzov, taj či za gu uputrebuvam”.
Vija misliti, či imati otguvore na sate vazmožnite pitanći, i ubjasnénjita za satu neštu, kujétu moži da se sluči. Moži bi káreničćata za vás ij sámu idna vazmožnust za da si usavaršenstvati orátorskotu izkustvu, ama na drugjijete vášta pozicija nji izgladva “laska”, niiskrena, makár či vija imati ubeditelnu ubjasnénji.

Monday, November 13, 2006

66

Dnés za vu predloža sámu idin link izprodin ud Matei, za da viditi, kako piši idin rumanec za Balgárija. Státijata ij ud cikala “kade da emigrirami” i ávtora mu predlága ud své sarci... Balgárija...

Etu kaćé se svaršva státijata, kujatu ij napisana na rumansći:
Morala si concluzia finala:

Te intrebi apoi daca n-ar merita sa emigrezi in Bulgaria. Ai o singura problema majora: cit de repede poti sa o faci.

Pina data viitoare, va transmit salutul meu de bine: Dva bira Zagorka, molia. Blagodaria.

Saturday, November 11, 2006

65

Idna žina, katu si ij signala u tej, vidi trima stári, bradáti mažje či sedat u gradinčitu. I taj kaćétu ne gji puznávala, gji ij pitala:
- Ni misla da se puznávami, ama mi izgladvati gládni. Mola vu, flezti u kašti, da vu dáma neštu za jádenji.
- Dali sobstvenika na tazi kašta ij tuka? – sa ja pitali tija.
- Ne. Toj ij još na rabota.
- Tugázi ni možimi da flezimi!
Večerta, katu maža si ij dušal ud na rabota, tá mu ij izprekázala tazi dugadjája.
- Idi pa gji pukani ud novu. Lel sigá sam si dušal – ji ij rékal toj.
Žinata ij utišlá i ij pukánala ud novu stárite da flezat.
- Nija ni možimi da flezmi i trimata – sa udguvorili tija.
- Zašto?
- Négvotu ime ij “Zdrávu” – ij rékal idina, katu ij pukázl s prasta kantu négva drugár. Na toze drugjija imetu mu ij “Uspeh” a mojtu ime ij “Ljubov”. Sigá idi u kašti i zágjnu s toja maž da rešiti, či koj ud námu ištiti da flezi u vás.
Žinata ij flezala vatre i ij ubádila satu na maža. Toj rádusin ij rékal:
- Néka da pukánimi “Zdrávotu” da flezi u nášta kašta.
Ama žinata ne blá saglásna:
- Zašto da ni pukánimi “Uspeha”?
No snahata, kujatu ij čula i tá tozi rázguvor, ij skoknala:
- Ni bi li blo po-dubre da pukánimi “Ljubovta”? Tugázi nášta kašta bi bá palna s ljubov!
- Dáj da si puslušemi snahata – ij rékal maža. Idi i pukani “Ljubovta” da mu badi gustenin.
Žinata ij izlezala van i pita:
- Koj ud vás ij “Ljubovta”? Mola te, flez i badi náša gustenin.
“Ljubovta” ij stánal i ij počnal da se dubližva du vratáta. Ama žinata vidi, či i drugjijete dváma varvat sled négu. Učudina, ij pitala:
- Pa lel už sam pukánala sámu “Ljubovta”. Kaćé taj, či varviti i trimata?
Stárija ij udvarnal:
- Aku bi pukánala “Zdrávotu” ali “Uspeha”, drugjijete dvámata bijmi ustánali van. No taj kaćétu si pukánala “Ljubovta”, kadetu i da utváde tá, utvádemi i nija. Kadetu ima Ljubov, tám za ima Zdrávu i Uspeh!
========================================
Pápa Benedikt XVI-ja ij rešil da umené zákunete na čarkvata, katu ij izdál nova naredba: nikraštenite dicá ni šta utidat više u pakale, sled katu umrat! Tuj ij svazanu sas taj-zvánija “limb” (latinsći limbus), idno mestu kujétu se namerva na gránicata s pakale i kadetu stujat dušite na nikraštenite dicá i dušite na pučinalite ud napreć idvanjétu na Isus. Spured revistata “Times”, ud kadetu sam nameril tazi novust, Vatikána za moži da umené sámu idna část ud limb-a – taj-zvánata “limbus infantium” ali “limbus puerorum”, kujatu se utnáse za nikraštenite dicá. Saglásnu rešénjitu na Pápa, tezi dicá za utidat naprávu u Rája. Drugata část, “limbus patrum”, kujatu se utnáse za dušite na pravédnite pučinali du Isus, za ustáni niprumenéna i tija, kaćétu i du sigá, za ustánat na gránicite na pakale. Times pudbelezva, či s prejémenjétu na tuj rešénji Vatikána žéli da si “utori pać” za razprustranevanji na rimo-katoličánskata vera i u daržávi, kadetu umiret mlogjije dicá. Slad publikuvanjétu na tazi vest mlogjije tima sa počnali da se pitat, dali napreć da ima Katoličánska čarkva i krastijánstvu, pakale ij bil prázin? Za tuj, sam štel da pruvera i, razbire se, sam učal na náj-vernata sursa, sájta na Vatikána: http://www.vatican.va. No s tejna motur za trasenji ni sam nameril niti idin dokument svazan s limbus. Ama sam ispátil drugu...
* * *
Balgarete sa opasni za Vatikána?
Etu kako sam dubávil, sled katu sam probal da trasa s kirilica u sájta na Vatikán:
Server Error in '/' Application.
A potentially dangerous Request.Form value was detected from the client (Query="бъл...").
Description: Request Validation has detected a potentially dangerous client input value, and processing of the request has been aborted. This value may indicate an attempt to compromise the security of your application, such as a cross-site scripting attack. You can disable request validation by setting validateRequest=false in the Page directive or in the configuration section. However, it is strongly recommended that your application explicitly check all inputs in this case.
Exception Details: System.Web.HttpRequestValidationException:
A potentially dangerous Request.Form value was detected from the client (Query="бъл...").
Source Error: An unhandled exception was generated during the execution of the current web request.
Information regarding the origin and location of the exception can be identified using the exception stack trace below.

Stack Trace: [HttpRequestValidationException (0x80004005):
A potentially dangerous Request.Form value was detected from the client (Query="бъл...").]

System.Web. HttpRequest. ValidateString (String s, String valueName, String collectionName) +240
System. Web.HttpRequest. ValidateNameValueCollection (NameValueCollection nvc,
String collectionName) +9 9

System. Web.HttpRequest. get_Form() + 122
System.Web.UI.Page.GetCollectionBasedOnMethod() +70
System.Web.UI.Page.DeterminePostBackMode() +128
System.Web.UI.Page.ProcessRequestMain() +2112
System.Web.UI.Page.ProcessRequest() +218
System.Web.UI.Page.ProcessRequest(HttpContext context) +18
System. Web. CallHandlerExecutionStep. System. Web.HttpApplication
+ IExecutionStep. Execute() + 179
System.Web.HttpApplication.ExecuteStep
(IExecutionStep step, Boolean& completedSynchronously) + 87
Version Information: Microsoft .NET Framework Version:1.1.4322.2300;
ASP.NET Version:1.1.4322.2300


Seda i se buna: s kako sa grešili brájćete Kiril i Metodij? Nali i tija sa bli krastijáne...
Posle réku, dáj da probam sas latinica, i sam napisal “balgarski” s nadeždete, či za mi se pujavi neku tekst napisan na balgarsći. Kako misliti, či mi ij udvarnal servera? “Search result: Nothing!”. Ama katu am napisal na anglušći “bulgarian”, to se ij naprávilu svetlina. Pa taj, išta da ubáda, či to ima dosta tekstve napisani na balgarsći, s kirilica, no ij hurtata za tekstve kujatu ni sa taj glávni; tija sa osubitu ud 2002 g., kugátu bivšija pápa ij bil u Balgárija. Za žálust ni sam nameril niti idna ud gávnite knigji prevedéna na balgarsći, niti glávni dokumente, niti makár Kátećizmusa, kojtu gu ima, blo to i u kompendjum (tojest sakraténu), na rumansći jazić: http://www.vatican.va.
* * *
Aku sti se pitali za vatikánskata valuta, to dá, ja ima, i ni jé unazi, na kujatu se misliti i ja znájti ud bába, a ij istensćija vatikánsći euro. Banknoti néma, a ima sámu 8 fela monedi: náj-gulemata ij ud 2 euro a náj manenata ij ud 1 eurocent.
http://www.vatican.va.
========================================
Sled idin palin denji na konferencija za religijite, trima pupove – katoličánsći, pravoslávin i idin rábin – sa rešili da utidat du ezerotu. Se šétat tija, si hurtuvat, sled kujétu sa si rékali, da se ukapat málku. Sa si sablekali drejite, sa gji ustávili na brega i, sasém goli, sa flezali u udata. Sled katu sa se izkapali, sa počnali da se ubličet. Ama báš u tuj vreme sa menali tám tri mládi žini. Ud refleks, katoličánina i pravoslávnija pop sa si ugudili racite za da si zakrijat srámnite mestá. Sámu rábina si ij zakril licitu. Učudin, katoličánina gu pita:
- Dubre, pa zašto ni si si zakril i ti, kača námu, srámnite mestá?
- Ni znája kaćé ij vaz vás, ama u mojtu sélu me puznávat pu licitu.
========================================
Senáta na Austrálija ij udubril klonirvanjétu na čelešći embrione s terapeutična célj. Tazi tehnika moži da pumogni za izlekuvanjétu na bolesti kaćétu diabeta, ráka ali Alzheimer. Zákuna slédva da mené i prez Kámerata na predstávitelete. No u zákuna se pudbelezva, či izslédvanjétata za se právat sámu na embrione purásnati “in vitro”.

Thursday, November 09, 2006

64

Još idin klip sas Doriana i ansámbala
“Slávjak”, tozi pać ud festivála
ud Sighişoara ud 2003 gudina


Néda ruba pudnuveva,
Či muma za izgudeva,
Tá se fáli u malata,
Či za žéni mumata.

Gudéž gulem za naprávi,
Či u gázda si ja dáva,
Néda na kade patuva,
Sámu za tuj hurtuva.

Néda tiče u zlatáre,
Dukat zláti da razvále,
Gulem prastenj ni šté féka,
Za izgudenika.

Dubélu lánče tá pugážde,
Či zavredva, tá ubážde,
Či-j dubar - tá mu remnuva,
Toj muma puštuva.

Néda šata i prepráve,
I na nikugu ni se ustáve,
Na mumata ud satu kupuva,
I ja premenuva.

Ja dáva u dubra familija,
Na sate ji ij drágu za néja,
Ja dáva za monče mládu,
I mogu ji ij drágu.
========================================
Aku žéliti da pumogniti...
http://www.crystina.ro/
========================================
Ni znája kaćé ij u drugjijete daržávi, ama vaz námu, u Rumanija, ij palnu pu televizijite sas sekak fel igri, kadetu treba da drančiš pu telefone i da ugátaš neštu, za da preigráš. Nekuja sa tolkus lésni, či ti stánva jásnu tuj, či ti za bedevá za kantiš, to za ti zamat sámu noscete i ni šté se udberéš s ništu. No ima i takvizi, kujatu te káret málku da se misliš. Etu idin primer:
48 + 23 + 64 + REX + 91 + PISOI + 35 + TREI + 9 + 612 = ?
Rezultáta káj či ij slédnija
48 + 4 + 8 + 23 + 2 + 3 + 64 + 6 + 4 + 10(x-a ud rex) + 91 + 9 + 1 + 2 (dváta I ud pisoi) + 35 + 3 + 5 + 3 (trei) + 1 (i ud trei) + 9 + 612 + 6 + 1 + 2 + 61 + 12 = 1025!
Interesnu, kako moži da izmati mintete na nekuja!
========================================
Sam pupádnal na idna státija, kujatu ubážde, či za da si nameriš vatrešnotu spukojstvu, treba da svrašiš sate upočnatite neštá. Barži sam puglael iz dumá i sam počnal da svaršvam niduvaršinotu. I taj, sam svaršil idno satklo rićija, pulvina liter vinu, dve kutiji čokulád. Niti ni si dávati isáp, kolku hubeve i spukojnu se useštem! Taj či, pugladejti i vija naoklu, kakvi niduvaršini raboti vu čekat!