Sunday, December 06, 2009

469

Idin denj, idin mladok, sirumáh, kojtu ij purdával različni raboti ud vratá na vratá, za da zasluži nosce s kujatu da si izplati škulata, se ij braknal u džéba, ama ne nameril niti idn bánj. A ij bil jáku gládin! Taj či ij rešil da pulopa na parvite vratá i da išti neštu za jádenji.
Pulopal ij na parvite vráta i mu ij utorila idna mlogu hubanka žina. Katu ja ij videl toj se ij saštisal, pa umestu da išti jádenji ij iskal sámu idin pahár sas uda. Ama žinata si ij dála isáp, či mladoka ij gládin, pa umestu uda mu ij dunéla idin pahár mleku.
Momaka ij ispil mlekutu puléku i sled tuj ij pital:
— Kako sam vu dlažin?
— Ni si mi dlažin ništu! – mu ij utguvorila žinata. Máma me ij naučila, či treba da gji pumágami unezi, kujatu imat nužda ud pomušt.
— Vu zafálem ud své sarci! – ij rékal mladoka i se ij mánal. Toj ij usetil kaćé rasté u négu uvervanjtu u Boga i u horata. Bil ij nakrája da napusni škulite, ama tazi žina mu ij dála uvervanjétu, či treba da prudalži.
Sled distina gudini žinata se ij razbulela. Dofturete ud tejnotu gradče ni sa znájali kako da ji storat, pa sa ja izprodili u gulemija grád. Sa ji rékali, da putrasi doftura Howard Kelly, za da ja vistira.
Katu ij čul imetu na sélčitu, ud kadetu ij varvála žinata, sarcito na doftura se ij napalnalu sas idna usobna guraština. A katu ij flezal, za da ja vistira, ja ij puznál homa. I ij naprávil satu vazmožnu za da ji spasi žuvota. Za tuj ij blá nužna idna složna operácija na sarcito.
Sled dalgja borba, žinata ij predelela bulesta. Náj-posle, ij uzdrávela!
Napreć da si utidi u kašti, sa ji dunéli fakturata. Ama ja ij blo stráj da puglade cenata, zaštotu ij znájala, či takazi fel operácija ij mlogu skapa, i ud sigá nadálja za treba da rábuti cel žuvot za da ja izplati. Náj-posle se ij nakurážila i ij pugladela sumata. Ij blá jáku, jáku gulema! Ama pud néja ij imálu napisanu još neštu. Učudina, žinata ij prečala slédnotu:
„Platéna sigá déset gudini sas idin pahár mleku!
Dr. Howard Kelly“
* * *
Kakaj pudárak da naprávimi na máma
Imálu ij idnaž čitirimata brájće evreje. Katu sa purásili, i čitirimata sa napusnali báštinata kašta i sa utišli u gulemija grád, za da zavaršat visoći škuli. Sled vreme sa stánali dofture, avokáte – s idna hurta, sa uspeli u žuvota. Idin denj sa se sretili u idin resaturánt i sa počnali da si hurtuvat, či kakaj pudárak da naprávat na tejnata májća, kujatu ij véć ustarela i ij žuvela samá u bližnotu gradče.
Parvija sin ij rékal:
— Ás sam pustrujil za máma idna kašta gulema.
Drugjija sin ij rékal:
— Ás sam platil 100.000 dolara za da pustruja na máma idna sála za teátar i film, sas náj-modernata tehnika.
Tréćja ij rékal:
— Ás sam ji prodil idin automobil Mercedes SL600 sas šofer sas sé.
A čitvartija ij rékal:
— Tuj satu ij ništu! Já slušejti tuka. Znájti, či na máma ji harésva da četé Tora (svetata kniga). Sámu či sigá ij ustarela i ni vidi više taj dubre. No idin rabin mi ij rékal, či ima idin papagalj, kojtu moži da ubádi celata Tora. Dvanájset gudini gu ij učil rabina. Za da dubáva tozi papagálj ás ij trebalu da pudpiša idin kuntrák, či vreme na 20 gudini za dávam pu 100.000 dolára u gudinata pomušt za sinagogata. Ud sigá na máma ni ji ustáve ništu drugu, udvan da ubádi na papagálja zaglávjetu na idna glava ud Tora i papagálja za ji izubádi.
— O, pa tuj ij náj-hubavija pudárak! – sa rékali ustánalite brájće.
Sled katu ij dubávila pudáracite, májćata ij izprodila na seku idin ud sinvete pu idno pismu, za da nji zafále:

„Drágji Elijah,
Kaštata, kujatu si mi ja pustrujil ij tvarde gulema. Ás i taj i taj seda sámu u idno sobče, no treba da čista celata kaša. No pá ti zafálem za toja pudárak.“

„Drágji Abraham,
Si mi pustrujil idin teátar skap, kojtu ima 50 mestá. No sate mojte drugáre sa véć martavi. Ás niti ni čuja više taj hubeve i sam máj ćorava. Ni sam svárila da vida još niti idin film ali spektákal. No pá ti zafálem za toja pudárak.“

„Drágji Ephram,
Ás sam véć tvarde stára za da patuvam. To i jádenjétu mi ji nosat u dumá, taj či ni sam haznuvala nikade Mercedesa. A šofera, kojtu si mi gu izprodil, ij idin bivš nazist… No pá ti zafálem za toja pudárak.“

„Drágji Itzak,
Kaćétu furt, ti si bil náj razumnija i si mi prodil idin haznuvit pudárak! Piletu sam ji izela i da znáš, či ij blo mlogu ukusnu. Ti zafálem.“

2 Comments:

Anonymous IvAnKa said...

Katu ij videla gadinata, majćata ij mislila či ij dubavila idna materialna hrana. Ne se mislila, či ta moži da služi i za duhovna hrana...

Cf. zicătorii (zicalei):
UNDE DAI, ŞI UNDE CRAPĂ...

8:59 AM, December 07, 2009  
Anonymous IvAnKa said...

Po-gornija komentar ij svarzan za „Pudaraka za majćata“...

A tozi, kojtu sledva za „...pahare s mlekutu“:
Satmožnata Božanska Pruvidnust taj narižde stanjetu ud ud žuvota, či sincata za badim razplateni...
Koj?
Sincata (seku idin čeleć).
Kace?
S kakotu smi zaslužili, pu našte miselji, hurti, pravbi i zanimarenjeta.
Kuga?
Kugatu, vajda, naj-malku se čekami, se nadevami... po-ranu ali po-kasnu, ama sekać za se dugudi...
I tazi razplaća za se vidi jasnu u ondzi aspekt (del) ud naša žuvot, kojtu, vajda, mu ij naj-milin, naj-glavin.
Kade?
Kadetu ij da smi u ondzi moment...
Sekać!

9:18 AM, December 07, 2009  

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home