Wednesday, December 23, 2009

487

Idin denj dáskalćata ij pukázala na dicáta idno svetiče sas idna familija. U svetičitu idno ud mončitata ij imálu različna fárba na ćikata ud kaćétu drugjijete členve na familijata. Idno ud dicáta ij rékalu, či tuj ij taj zaradi či mončitu ij blo usinuvénu.
Katu ij čulu tuj, idno mumiče ij izviknalu:
— Ás znája satu za usinuvevanjétu!
— Kako zlamenuva da badiš usinuvén? – ij pitalu idno drugu dite.
— Zlamenuva, či u mestu da rastéš u kuréma, rastéš u sarcito na mámi.
==============================
Oscete
Ij žuvel nekupać idin cár, kojtu ij imál ud satu. Ama ud idnaž, nad négvotu cárstvu sa se spusnali nisréćite: parenj ij dušlá gulema suša, posle kolera, kojtu ij umuril máj sata cárskata familija i puluvina ud naselénjitu. Sled tuj, cáre kumšijin ij dušal sas boj i ij usujél cárstvotu. Náša cár ne imál na kade i ij izbegnal vaz idin drugji cár, kojtu mu ij bil prijatelj. Iz pate sa gu ugrábili tolvajete, kujatu sa mu zali satu imánji, a négu sa gu ustávili gol i bos.
Nakažisan, ij stignál náj-posle du négva drugár. No katu sa gu videli slugjite, či kolku ij dripav i muskur, ni sa šteli da gu pusnat u kaštélata. Vreme na cela gudina ij trebalu da rábuti različni dolni raboti, durdi ne prebrál novce za da si kupi novi drehi.
Náj na krája, se ij javil napreć négva drugár. No, u mestu da gu pumogni da si puvarni nadzać izgubénotu cárstvu, tozi mu ij dál 100 osce.
Zasramén i málku jadosan, či ne bil prejat kača istensći prijatelj, toj ij zal i ij počnal da pasé oscete. I taj i taj ne imál druga alternativa! No sled idna gudina sate osce sa bli izedini ud valcete i toj pá ij utišal vaz négva drugár, da gu moli za pomušt. Tozi pać cáre mu ij dál samu 50 osce. Ama sled kasu vreme tija sa pádnali u idna propast i sa izmreli sate.
Utišal ij tréćija pać vaz cáre, no sigá toj mu ij dál samu 25 osce. No tozi pać oscete sa ustánali žuvi i zdrávi i sled vreme sa se uzmložili i sa stánali 1.000 glavi. Tugázi udnovu ij utišal vaz négva prijatelj, za da mu se pufáli.
Katu ij čul tuj, cáre ij zapuvedal da mu zamat unezi 1.000 osce i sas boj ij utišal i mu ij varnal nadzać izgubénotu cárstvu.
— Ama zašto ni si naprávil tuj neštu homa ud parvija pać, katu sam te zamolil? Zašto ij trebalu da mi dadéš da pasa ovce?
— Zaštotu, aku bij ti varnal tugázi cárstvotu, ud néji ni bi ustánalu više ništu! – mu ij udvarnal prijatele. Ás sámu sam pučekal, durdi se svarši tozi čarin moment ud toja žuvot. A sigá véć vida, či ti se namrvaš u drugji etáp ud tojta sadba. Oscete sámu sa mi pukázali, kugá za dodi…

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home