Wednesday, February 24, 2010

509

Saturday, February 13, 2010

508

Parvija tom ud
Antologijata na banátskata balgarska literatura

http://www.mediafire.com/file/zmmz3ydycmg/AntologijaNuveli1.pdf
Knigata moži da se dubávi ud centrálnotu sedálište ud Timišvár na Balgarskotu Družstvu ud Banát – Rumanija i ni kuštuva ništu. Stiga da imati interes da četéti!

Tuesday, February 09, 2010

507

Luvdžijete ud Stár Bišnov
Emisijata TV ARÁD ud 10 január 2010 g.Sunday, February 07, 2010

506

Ud Feri Kástjov sam dubávil tozi fragment, prepisan ud drugjija diktándur na Bratilov Gjuka. Misla či ij neštu zadosta intersnu za sincata:
Za Banátsćite balgare ud Ukrájna
Fragmente ud „Drugjija diktandur“ na Bratilov Gj. Jánoš, rudén u gudinata 1902, IV, 23.

... Tuj báš sas mojte uši ud idna balgarća sam ji čul, utáta váruša Melitopol, katu prez 1940 g. sam bil na fronta sas Antoneskvata armáta. Sam bil sas Brigada 2 miksta Munte i sam bil magaziner na leba u malutancata(?). Smi razbráli sas idin vinganin. I toj sas méne ij služil, serzent. S négu na idin odar sam spal u vremeto na fronta durdi smi bli. Pa smi se i nakurážli idin denj da utidim u sélutu Nova Vasilovka (to ud varusa Melitopol ij blo blizu na 8 km) da vidimi, či tám žuvejat balgare, pa da vidimi kakvi sa tezi balgare.
Smi se izkali ud komandánta. Toj mu ij dal za tri dni invojere [dupušténji]. Smi se málku izčésali, smi si zali za tri dni „hrana rece“ [studénu jádenji] i náj-glávnu, smi si zali 3 litera likor germánsći. Máj furt smi imáli ud tozi germánsćija likor, za to smi gu umenuvali za leb sas germánete.
Durd smi se izpatili tozi denj za krénvanji, mu ij ulálu 4 saháte posle pládne. Smi krénali u peš.
Katu smi nabližli sélutu, ud deléku se vidi tuj sélu da ij ugodnu sélu. Pukraj muskálsćite selá ni smi ni videli takozi uredénu sélu kaćétu tuj. Smi se slogali sas Petrova, či gá stignimi u sélutu, homa u parvata kašta za flezimi pa makár koj da mu pusreti balgarsći ništé da hurtuvami sas négu, negu na vlášći za ištimi uda, zaštotu mlogu ij blo guraštu vremeto; u augusta meseca ij blo.
Katu smi stignali u sélutu, parvotu kaštiče ij blo manenu, ama ne kača muskálsćite, na 50 cm u zemete izkupánu, negu kača vaz námu, izdignatu dve trepći, sas plafonj. Slemetu i gradite sa bli uvarosani i u kašti gji ij blo videć. Ij imálu gulema soba, prust, sobče i ćilér, kača u Bisnov Gjerekovata kašta. Smi flezali.
Mu ij pusretil idin dedu sas idna bába, stári kulu 80 gudini. Na deda gladem i se čuda: gulem čeleć, rus, visok kulu 180 cm, a bába 165 cm, manena, rusa, ljuta žina. Pita deda, čistu palćensći, či kako ištati tezi mumci? Dedu istu palćensći ji ubážde:
— Le sa žadni, pa ištati da pijat.
— Ama ubad ji, či udata ij gurašta, pa da pučekat málku. Za utida u prednite, da nji dunesa studéna udica, ci nija némami gjaranj.
I taj bába si ij stisnala komnicetu(?) i ij učlá za studéna udica. A nija sas deda smi si hurtuvali. Nija na vlášći, a toj ij udvráštel na čistu palćensći.
Ne trájalu mlogu i bába ij stignala sas studenata udica. Smi pili, či báš smi bli žadni. Smi zafáleli na vlášći i smi krénali kadetu glávnata ulca.
Sélutu ij blo dalgju samu dve ulci, sas takvizi čudésni kašti, švabsći, ud préšvani ćarmidi izgradeni. Štitvete sa ji krécavi, sas pu tri péndžari na pate. Ama sate péndžari sa izčupini. Némat niti vratá, prázni sa ćilérete, taváne, štaloga. Sate vratá gji néma. Zagrádata ij ud dasći, zelénu ufárbini... Sélutu [izgladva] kača vaz námu, s putéći pukraj kaštite. Na sreć pate ij šaroku kača i vaz námu, u Banáta. Dumam na Petrova:
— Bej, viž! Takoze sélu ni smi još videli iz Rusija ud katu smi flezali. Ama za kako sa izčupini i izrušini sate vratá i péndžari na teze kašti?...
[…]
Varšat, po-više žini i dicá. Idin maž, kulu 60 gudini stár, sedi vaz čuválite. Žitutu tičé, ama ij gjubrevu. Sa zastánali, či gulemija puceraj se ij zadanal. Gu čistat. Čeleka tozi hurtuva sas námu čistu palćensći. Ás sam mu pukázal jarmika na gulemija vetar:
— Toj ij hubav mlogu – mu dumam. Ni vu páde jarmika?
— Le gu dignimi gá padni.
— Koj vu ij gépez?
— Néma. Ás vládam satu. Nekaćé da si navaršémi žitu za leb i za seme...
[…]
...i homa sas dicá i žini sa dušli vaz námu na hurta. Itija taj sa se čudili, kaćé tu i nija sas serženta vingánina Petrov, či tezi balgare ni hurtuvati balgarsći kača u Bulgárija, negu plćensći, kača námu, u Banáta. Još Petrov ubážde:
— Le tezi be, le bišnovensći hurtuvat!
Taj, durdi sa si unéli u magazina žitutu, ij trájalu kulu 7 saháte večera. Le toj tozi mu ij zal u tej da prespimi.
Katu smi stignali, žinata mu se ij uplášla, katu ij videla vujnici sas pušći da ji flezvat sas čeleka ji u tej. A pa katu ij čula, ci kača tej, palćensći hurtuvami, se ij bunala, da 'mbad smi balgarsći vojnici? Sa mu gudili pukraj tarpezata, na dalgji stulove da nasedem. Smi izvadli idno Staklo (tuka sam 100% de acord – Staklo furt treba se pis sas majuskule!!! f.c.) ud germansćija likor pa taj da znájti, či i tezi balgare u Rusija sa bli zažadén za pice! (Na! Kakva li cudésa?! Kát' sa ud nášte...f.c.). Káj vaz tej tvarde redku se pijé, či ij tvarde mlogu skapu...
Čeleka ij nakárel manenotu mumiče za cigulkata. Toj ij znájal da sviri sas gadilća. Sa peli sas dicáta palćensći, ama glásvete na muskálsći sa bli, taj sa gu digali glasa. Vinganina Petrov ij zapel vinganskata „Hájdat' da se prebérimi, balgare kuja se zvémi“. Starca homa ja ij uluvál sas gadilćata a dicáta sa zali plájvas i hartija pa puláku smi nji ja ubáždeli, i sa ja izpisali...
I smi gji napusnali. Katu smi stignali na kraj sélu, vaz deda i bába, pa i vaz tej smi se udbili. Bába sas tuj mu ij pusretila:
— Véć smi razbráli, či sti balgare! I snošti sam dumala na dede, či više čudni vujnici sa mi dvádeli, ama kača vás taj da mu gladet idvámata u ustáta sas deda gá si hurtuvami, ne se još tréfvalu. Da znáš dedu, či tezi vujnici mu razbiret nášta hurta.
Vaz deda smi izvádili tréćija liter likor. Smi gji prekánili da glatnat i pu neštu sé smi se pitali. Tija sa se interesirvali za námu, kaćé smi u Banáta. A za tej ni znájat ud gá sa tuka, na Azovskoto murje. Tolkus smi ud tej razbráli, či u toz okrag ima još 7 selá balgare. Ud bába dedu i da ij ulál hurta sas námu, tá homa mu ja ij pudjámela.
Toj, dedu, mu ij pital, či kaćé mu haresvat tuka balgarete. Ás mu ubáždem, či:
— Báš himam ud váštu sélu tri čudni raboti, détu bij štel da znája. Parvu ij, či nikuj ni znáj ud gá sti tuke balgare, a za balgare se zvéti, pa ni hurtuvati balgarsći kača u Balgárija, negu palćensći, kača námu, u Banáta. Nija za tuj si dumami pavlićene, zašto napreć sas 200 gudini nášte dedve ud grada balgarsćija Čiprovac, turcete katu sa gji izgonli, sa imáli idin Pavlić, misnić krastijánsći- katoličánsći, détu toj gji ij izdaržel u katuliáanskata vera. Za tuj sa se naričeli za pavlićene. Pa ubadi mi, dedu, vija na kakva vera sti?
Káj či:
— Ortodoksći krastiáne.
— Am' nekupać, ud starnjé, ni sti čuvali za katolici da sti bli?
Dedu udvrášte, či ni sa.
— E sas tazi rabota ni sam na čistu. Drugotu pitanj za mi badi: tuje váštu sélu, Nova Vasilovka, nitu izgladva na rusku sélu, pukraj teze selá rusćite sirumášći détu ud Nistra du tuka smi gji izmenali. Tejnite sate kašti sa ji u zemete pusnati, biz tavánj, sas tras pukriti...
* * *
Grada Melitopol se namerva u Ukraina, u Zaporožka oblast.
Ud na sájta Български училища в чужбина (http://daleche.com/static/index/28) sam razbrál, či u Melitopol i dnés se uči balgarsći jazić.

Za balgarete ud Távrija, zváni i priazovski balgare: Таврийските българи са втората по големина българска общност в Украйна. В техния брой включвам и няколко хиляди тюркогласни българи (гагаузи). Техният брой варира между 30 000 и 60 000. Административно те влизат към Запорожка област с център град Запорожие. Населяват 28 села, както и градовете Бердянск, Приморск, Запорожие, Мелитопол. Таврийските българи са потомци на бесарабски българи,които са се приселили в Приазовието към средата на 19 век.

Ima i idna kniga, „Песните на бердянските българи" (Ногайск, 1910), za kujatu se duma, či ij "първата книга на български език, издадена след заселването на българи в този край - Бердянският уезд на Таврическа губерния, Русия. Така наречените бердянски българи живеят на север от Кримския полуостров, между градовете Мелитопол и Бердянск, в земите край Азовско море. Наричали са ги още таврически, южноруски, по-късно и приазовски българи. Днес тези места са в Запорожката област на Украйна. Българите са дошли тук преди 140 години - време, достатъчно, за да се сменят три поколения, минали през сътресенията на няколко преселвания, войни и революции, и да се изгради собствена историческа и културна памет".

Etu kako ubážde lingvista Stojko Stojkov za tejna govor (ud knigata "Българска диалектология"):
"БЪЛГАРСКИ ГОВОРИ В СЪВЕТСКИЯ СЪЮЗ
Днешните българи в пределите на Съветския съюз са потомци на българи, преселили се в Русия в продължение на един век — от средата на XVIII до средата на XIX в. Първите не особено големи преселвания са станали през 1752 г. След това с по-малки или по-големи прекъсвания следват редица масови преселвания. ...

През 1861—1862 г. в Мелитополски уезд на Таврическа губерния се преселват българи от Видинско.


В диалектно отношение българските говори в пределите на Съветския съюз представят голям интерес, защото българското население живее на групи, колонии, запазило своето етническо и диалектно единство. Тия българи не са случайно обединена маса емигранти из области с разни диалекти, a отделни цялости със свой единен диалект. Това обстоятелство дава право да се говори за отделни български диалекти в Съветския съюз. Тия диалекти обаче не се различават съществено от диалектите в България, a споделят най-съществените им черти.
По езиковите особености на българските говори в Съветския съюз, на първо място по ятовия изговор, по гласните, заместници на стб. ъ, ь, по редукцията на неударените гласни, по члена за мъжки род и пр., ясно личи, че грамадното мнозинство от тия колонисти произхожда от областта на източните български говори, и то по-специално от Сливенско, Търновско, Шуменско, Одринско и пр., a само много малка, незначителна част е от областта на западните говори — от Видинско и Ломско.
Българските говори в Съветския съюз са изучени добре. За тях дори излезе специален диалектен (лингвистичен) атлас — „Атлас болгарских говоров в СССР” (М., 1958), съставен от проф. С. Б. Бернщейн, Е. В. Чешко и Е. И. Зеленина."

U svazka sas imetu na sélutu " Nova Vasilovka":
- Ima idno sélu kjétu se zvé Novovasylivka, no ze néj se duma, či ij usnuvánu dabe prez 1921 g. ("Novovasylivka in Ukrainian or Novovasil'evka in Russian. A village in Vil'njans'kyj rajon (district) of Zaporiz'ka oblast' (province) of Ukraine. It was founded in 1921. The name stands for "new Vasilij's (Basil's) (village)".
- Drugu sélu se zvé Novovasylivs'ke ("Novovasylivs'ke in Ukrainian or Novovasil'evskoe in Russian. A village in Vil'njans'kyj rajon (district) of Zaporiz'ka oblast' (province) of Ukraine. It was founded in the beginning of the XIX century. The name stands for "new Vasilij's (Basil's) (village)".

Za istorijata na balgarete ud Ukraina: http://www.bg-ua.org/index.php?name=indexbg
Aku nekuj ima vreme da putrasi po na drébnu…

Friday, February 05, 2010

505

Nekolkus interesni ideji (I)

Thursday, February 04, 2010

504

Vu kána da se upišiti na novija sájta na banátsćite balgare

503

Kolku hubanći znájat nekuja da si "uvarosat" kaštite…