Tuesday, October 31, 2006

55

Halloween
Makár či mislimi, či ij idin pagánsći práznić, kojtu smi gu zali ud amerikánete, toj u istena ij europejsći. Keltete, kujatu sa žuveli napreć sas 2.000 gudini u zonata u kujatu se namerva dnéšna Irlándija, Anglušku i severnata část na Francuzku, sa praznikuvali Novata Gudina na 1 november. Tozi denj ij zlamenuval krája na letutu i počnivanjétu na zimata, kujatu častu pate ij svazana sas smraćta. Keltete sa vervali, či prez nuštta ud napreć Nova Gudina gránicata megju sveta na martavite i tozi na žuvite stánva nijásna i martavite se zavráštet na Zemete, za da prečat na žuvite. Zarad tuj, u nuštta na 31 oktober tija sa praznikuvali Samhain, idin festivál u kojtu se ij molilu i sa se nosili žertvi na različnite bogve. Pu vreme na tozi festivál keltete sa bli ublekani u koženi dreji i sa nosili na glavite razližni formi na životni. Sled katu festivála se ij svaršil, ogane uputrebuvan za žertvite sa gu haznuvali za da si zapálat ogane ud kašti, zaštotu prez tozi véčar, pu vreme na festivála, u kašti ne gureli nitikakvi ogane. Vájda ud tuka varvi običája na usvetlenite tikvi. Sled katu románete sa gji “natupali”, keltskija festivál Samhain se ij kombiniral sas dvá románséi običáje: Ferála, kojtu ij bil za pučitvanjétu na martavite i festivála u čest na Pomona, románskata boginja na darváta i na plodovete. Prez VII-ja vek krastijánstvotu ij stignalu i du keltskite zemi. Pápa Bonifacji IV-ja ij ustanuvil dene na 1 november kača “Svisvet”, tojest dene za pučitvanji na svetcite i na martirete. Anglušćite koloniste sa prenéli tozi práznić u Amerika, i pu veme na’30-te gudini toj ij bil puznát véć pu celata “nova zeme”.
* * *
Za nášte banátsći balgare, dene na 1 november ij Svisvet, dene na sate svetci. Napreć praznika žinite utidat, s mutika i greblo, na grobišta, za da uredat grobvete. Na praznika se ij udslužvala u čarkava idna misa, a sled ubed – vičérna s grobnina. Se ij hodilu na grobišta, kadetu sa se pálili svišti. Tezi svišti sa se ustáveli da gurat prez celija denj. Večera, kugátu bij “Zdráva Marijasate ud kaštata sa molili za seku pukojin ud ruda. Za seku pukojin se ij pálila pu idna svišta, no tija ni treba da sa “s pár”. Se ij molilu na glás.
Na 2 november za námu ij Dene na martavite. Za tozi denj sa se právili sumunčita za martavite, s kujatu s ij utvádelu na misa. Sled misa vernicite, na čélu sas paroka i sas čarnite barjáci, sa utvádeli na grobišta. U grobištata paroka ij dával predika, sled kujétu sekuj ij utišal na groba na négvite bližni i sa razdávali suminčita, jábalći, pari, bumbone i dr. Kolkutu pukojni ima u kaštata, tolkus sumunčita sa se razdávali.
========================================
Náj-hubankata ud Europa
Náj-hubankata žina ud Francuzku, Alexandra Rosenfeld, ij blá izbrána u sabuta za Miss Europa 2006. Konkursa se ij daržál u stolicata na Ucraina, Kiev. Alexandra ij rusa, ij visoka 1,73 m i ima sámu 19 gudini. Tá ij blá izbrána ud megju 34 “Kralici na hubustta”. Pukráj nagrádata, Alexandra ij dubávila i idna premija ud 100.000 euro kaćétu i idna kruna s diamánte márkata Chopard, kujatu kuštuva i tá 350.000 euro. Homa sled néja sa bli izbráni bivšata Miss Ucraina, Miss Spanija, Miss Polonija i Miss Belarus.
========================================
Ecstasy pudubreva memorijata na bulnávite ud Parkinson
Tazi ij konkluzijata na idna studija na ekip izsledovele ud USA, publikuvana na sájta http://www.newscientist.com. Studijata ij blá naprávina na mišći i izgladva, či sintetičnija drog ecstasy moži da naprávi da purasté broja na kletćite kujatu sazdávat dopamin. U slučaja na bulestta Parkinson, broja na tezi kletći se sniževa mlogu. Predišni studiji, naprávini na hora, pukázvat či ecstasy ni dejstva dubre na mozaka, zaštotu puvredi neuronete kujatu semnalizirvat serotonina, idna substáncija kujatu ima gulema rolja u procesa na zapántvanjétu.
========================================
Južno-korejcete právat seks za da zabrávat za buja
Zagrižéni ud perspektiva na nukleárin boj, južnu-korejcete sa si namerili spasénjitu u... seksa. Tuj pukázvat prodážbite na prezervative, kujatu sa se uveličili sas 28% idna nedele sled nukleárnija test naprávin ud Severna Koreja na 9 oktober 2006 g. Mrežata ud magazine Mart ij zajavila, či seku denj purdáva pu 1.930 prezervative, sas kulu 500 po-više ud kaćétu ij purdávala ubiknuvénu. Istu taj sa purásnali i rezervácijite “na sahát” u hotelete perdnaznačéni za vljubenite.
========================================
Sate tvorbi na Charles Darwin sa publikuvani u Internet, uklučinu karnéta u kojtu si ij zapisval ekspedicijata ud na ostrova Galapagos. 50.000 napisani starni, megju kujatu i nipublikuvani du sigá matrijále, žurnálete, 40.000 svetičita i različni audio fájle sa na náštu razpulužénji. U kolekcijata se namerva i karnéta ud izvestnata ekspedicija sas návata Beagle, kojtu ij bil udkrádnat prez ‘80-te gudini na menatija vek, no tuka ij publikuvan pu kopija na idin mikrofilm. Satu tuj se namerva na sájta Complete Works of Darwin Online.
========================================
Maž i žina se razveždat. U tribunále, se sadat, či vaz kogu za ustáni ditetu. Zinata ubážde:
- Sam dunéla tuje dite na sveta s maka, sam ji rudila ás, taj či vaz méné treba da sedi.
Sadijata se ij ubarnal kantu maža:
- Ampa vija, kako imati da ubáditi?
Maža ij stánal pravnič, ij puglael sadijata i mu ij udvarnal:
- Aku ás uguda idna moneta u idin automát za Coca Cola i izlezi idna kunzerva, na kogu ij tazi kunzerva? Mojta, ali na avtomáta?
========================================
Stára žina ij sanuvala idna nošt, či Bog hurtuva s néja i ji ubićáva, či za žuvej još 40 gudini, otu ij blá mlogu vervašta. Rádusna, na utre homa ij utišlá u idna klinika za estetična hirurgija i ud noscete sabráni za ukopa si ij naprávila sate vazmožni operáciji, posle se ij ufárbila i u ćikata, izgladvala ij kača Pamela Anderson. No katu sled dve nédeli ij izlezala ud klinikata, ja ij izgázil idin tramváj i ij umrela. Stignala ij na puhortite na Rája i pita:
- Bože, pa lel si mi ubićál, či za žuveja još 40 gudini. Pa ni znája kako se ij slučilu...
- Uprusti me, ama lel ni sam te prepuznál...

Monday, October 30, 2006

54

Bleznáci s različni fárbi
Ud pet meseca, ud katu sa se rudili, bleznáčitata Alicia i Jasmin ud idno várušče ud Austrálija pretaglivat pogledete na sate. Alicia ij murgava, s čarni oči a Jasmin ij rusa sas galabi oči. Baštata na bleznáčitata ij nemic a májćata, Natasha Knight, ij ud smesin jamajkánsći-anglušći brák. Tá duma či parvata mislelj ji ij blá tazi, či dicáta sa bi umenati u špitále. No posle, sled katu se ij putvardilu, či sa tejnite, se ij zarádvala, zaštotu báš takozi nštu si ij žélila. Specijalistete dujmat, či takozi neštu se slučva idnaž na idin miljon novurudéni bleznáčita.
========================================
Čeleka, kojtu ij stignal du na kraj sveta
Ij idin momak ud Rumanija, kojtu žuvej u stol sas kuleli [kučijče], operiran véć 13 pate na krakatá. Imetu mu ij Vasile Stoica, ima 36 gudini i skoru se ij varnal ud idna ekspedicija u kujatu ij naprávil 5.200 km u négvotu kučijče. Toj ij stignal čeć du Cabo Finisterre (Krája na sveta) ud Spánija, náj-západnata točka ud Europa. Legendite dumat, či báš tám se svrašva sveta. Celotu vreme ij patuval samičeć, udvan parvite dvá kilumétera, kujatu gji ij naprávil zágjnu sas rumansćija premier Tăriceanu, kojtu gu ij pridružil sa bicigla iz Bukuréš, ud Nacionálnija teátar pa du sgrádata na Pravitelstvotu. “U trite nédeli i pulvina, kolkutu ij trájalu patuvenjétu, sam uluvál osem ćišovni dene, ama sam prudalžil da utvádem, makár či racite sa mi laskali na kuleláta. Sam menal prez šést daržávi, no gránici ni sam sreštel, udvan u Rumanija; drugjijete sate sa bli slobudni. Katu sam menuval ud idna daržáva u druga, niti ni sa me pruverevali. U Austrija sam preminal Alpijsćite planini a u Spánija sam uluvál i 45 grádusa guraština i sassém málku senća. Sam si umenuval samičeć gumvete na kučijčitu tri pate. U hotelete i motelete ni sam si právil niti kakva rezervácija, a sam utvádel “na sréća”, pa mlogjije pate ij trebalu da trasa po-zadalgju, zaštotu sa bli palni i ne imáli slobudni mestá. I sigá još imam prišći na racite...” -prekázva Vasile.
Rudén prez juni 1970 g. u sélćitu Măguri- Răcătau, Cluj, prez 1991 g. ij stignal u Lugoj, kadetu ij zavaršil škulata pu izkustvu, sekcijata piktura. Vasile Stoica ij parvija parapledžik kojtu ij preminal Amerika u kučijče, na izvestnata Route 66, ud Los Angeles du Chicago. Toj ij upisan i u knigata na rekordite Guiness za náj-gulemotu raztujánji izmenatu u idno kučijče za 24 saháte: 132 km. Négvi sájtve za nameriti na: http://www.angelfire.com/va3/lica/ (kadetu možiti da viditi i négvite pikturi) i http://www.govasigo.ro/.
========================================
Aku sti škuláre u 12-ja kás, ali sti zavaršili skoru liceja, puseteti sájta http://www.aubg.bg, tojest Amerikánsćija universitet ud Balgárija, kujatu udpuštet stipendiji i za škuláre ud Rumanija. Drugjije pudobni sájta sa: https://oas.soros.org/oas/ i http://www.cedu.ro/.
========================================
Kaćé da vidimi áurata
Aku utiditi na sájta http://www.thiaoouba.com za nameriti náj-lésnija metod za da možiti i vija da viditi áurata (oreola) kujatu, se duma, ij naoklu seku žuvu sturénji. Na tozi sájt, kulu sredata, za nameriti naštámpani dvá diska – idin čarvén i idin galab. Treba da gladeti, vreme na náj-málku 30 sekundi, čarnata točka kujatu se namerva usreć tej i sled tuj si premesteti pogleda kantu diskvete. Káj či, za viditi naoklu seku idin ud tej idna fárba. Na tozi sájt ima još idin metod, no ij málku po-trudin i ij dubre parenj da se naučiti s parvija, napreć da preminéti na drugjija.
========================================
Idin rabin i idin pop sa se ćusnali s automobilete. Za sréća, ne se slučilu ništu strášnu, sámu automobilete sa bli naprávini na pitćita. I sled katu i dváta sa izlezali ud sreć izkrivénite železá, rabina ij zal popa za rakata i mu duma:
- Brátko, bi trebalu da zafálemi na Satmožnija, otu smi se udkupili ud tazi nisréća
- Dá, práv si – mu ij udguvoril popa.
- Pa hájda tugázi da si glatnimi pu idno pahárče vinu ud tuje staklo, kujétu ij ustánalu i to celu.
- Hájda – duma popa.
Izvádil ij rabina staklotu, nalel ij vinu u dvá paháre, gji ij napalnal. Sled katu sa ubádili sekuj pu idna kasa mulitva, sa dignali pahárete. Popa si ij glatnal vinutu i glade u rabina, kojtu još ne si namokril niti ustnite:
- Pa ti kako práviš, zašto ni pijéš?
- Ne, ás čekam parenj da dodi policijata...
========================================
Ud istorijata na Anglušku
“Nide farle ditetu na idnaž s udata u kujatu si se kapil”
U onu vreme svátbite sa se daržáli prez meseca juni, zaštotu idinstvenij pać u gudinata, kugátu horata sa se kapili, ij bil prez máj mesec, taj či u juni mirizmata na mladužéncete ij mogala još da se tarpi. No za da ni meriše taj jáku mumata, ij bil iznajidin i običája da darži tá u racite idin gulem buket cvećá, običáj kojtu se ij zapázil i du dnés. “Vánata” u kujatu sa se kapili horata ij bil u istena idin čabar, napalnat sas uda. Parenj se ij kapal glavata na familijata, sled tuj sinvete i sate drugjijete členve ud mažći rod; sa slédvali žinite i náj na krája – dicáta. To du na sétne udata ij blá stánvala tolkuz muskura i tamna, či lésnu ij mogalu da se izgubi u néja manenu dite. Ud tuka varvi i puguvorkata. Kralicata na anglušku, Elisabeta I ij puznáta i zarad ubádinotu ud néja: “Dali ij nužnu ali ni, ás sé na tri meseca se kapa!”.
* * *
“Leti sas kotći i kučita” (It's raining cats and dogs)
U nekupaćšnu Anglušku kaštite sa bli pukriti sas trastiga i pleva, biz niti kakvi dasći pud tej, tojest ne imálu taváne. I taj kaćétu pokriva na kaštata ij bil idinstvenotu mestu, kadetu ij mogalu da se izkrijat različnite živini, toj ij bil palin sas kotći, kučita, mišći, različni bumbare i t.d. A kugátu ij letelu ćiša, plevata se ij namokrila, ij stánvala laska i častu pate živinite sa pádeli u kašti. Ud tám varvi tazi puguvorka. Pá zarad tozi uzrok sa bli izmudrini i baldakinete udgore na udrovete: za da ni pádet na odara različnite bumbare i živini, kujatu sa se krili u plevata ud pokriva.
* * *
“Tarelj ud kura leb”
Se duma, či u onu vreme, u Anglušku, seku kašta ij imála pu idin gulem kutél ali garnéc, kojtu ij sedel udgore na ugništutu i u kojtu se ij gotvilu jádenjétu. Mesu ne se báš jálu častu, a horata sa varili po-više zelenčuci. U čurbata kujatu ij ustánvala ud predišnija denj se ij ugváželu na utre ud novu uda i drugjije zalenčuci, taj či pu nekupać čurbata ij mogala da badi i ud nekolku nédeli. Po-zamognatite sa si nasipvali u železni tárele, kujatu sa imáli u tej i jélavu, zaštotu to se ij prerabotvalu po-lésnu. No zelenčucite, kujatu sa sadarželi kiselini (acid), sa izmuvali jélavotu, kujétu ij stigalu u čelešćija stumák i ij uzrukuvalu utravisvanjé i báš i smrćta. Zarad tuj, patladžánete naprimer sa bli daržáni za čista utráva vreme na 350 gudini. Po-sirumásete sa jáli ud tárele naprávini ud darvu. No tárele sa se právili i ud suv leb, kujatu sa izdarželi za nekolku pate: se ij izváždela srednicata i u naprávinotu ud kurata gavánče se ij nasipvala čurbata. Tárelete ni sa se muli sled katu se ij jálu u tej. Zarad tuj, častu pate tija sa bli palni sas čarveje.
* * *
“Udkupin ud kadončitu” (Saved by the bell)
Whisky ali rićija se ij pilu pá ud jélavi šoli; kombinácijata alkohol-jélavu ij blá takvazi strášna utráva, či mlogjije pijánci sa bli pijáni-martavi za neku denj. Unezi, kujatu sa bli namerini iz trápvete, sa gji mislili za martavi i sa bli pákvani da gji zakupájt. No za da nji se dadé idin sétin šáns, tja sa bli ugudini na idna tarpéza u sobčitu vreme na nekolku deni. Durdi rudbinite sa čekli “martavija” dali za se sabudi, tija sa jáli, sa pili i sa igráli naoklu tazi tarpéza. Taj se ij pujavil običája da se pázi martavija i da se sedi naoklu négu. Kulu počnivanjétu na XVI-ja vek u Anglušku ij imálu idna kriza za mestá, kadetu da se zarávet martavite. Zaradi tuj, sa počnali da vádat po-stárite rákle, da ugvádet kokalicite na idno mestu i da zakupávat presnite martavi u tezi uslubudéni mestá. No častu pate, kugátu sa utváreli stári rákle, horata sa sapćásvali, či sé idin ud 25 martavi ij bil izdráčin i telotu mu ij blo izkrivénu. Taj sa si dáli isáp, či tezi hora sa bli zakupáni žuvi. Zarad tuj, anglušete sa iznajédili idin metod za da se utarvat žuvu zakupánite: na rakata na martavija ij blá vazana idna puhora, kujatu, prez idna dupka ud ráklete, ij blá vazana za idno kadonče; to se ij ugvádelu blizu du groba. Pazáčete, kujatu sa menuvali iz grobištata, sa preglaželi tezi kadončita. Koj bi rékal, či istorijata ni jé interesna?...
========================================
U Austrálija ij zabranénu da pejéš, durdi se kapiš!
Idna ud glávnite firmi kujatu predustávet udata u Austrálija, Energy Australia, ij zabranila da se pejé u kapilutu, zaštotu, dumat tija, pu tozi náčin se hára po-više gurašta uda.

Saturday, October 28, 2006

53

Seku sahát s négva jazić...
Ud utre ránu se umenuva saháta: Rumanija, kaćétu i mlogjije drugjije europejsći daržávi, za mené na oficijálnotu “zimsku vreme”, katu 4 saháte sutrenjta za stánat 3 saháte. Tazi ideja za umenuvanjétu na sahátete varvi još ud Benjamin Franklin, kojtu ja ij publikuval u idno ese ud 1784 g. Idejata ja ij prezal, prez 1907 g., William Willet ud London, kojtu ij predložil da se umené saháta sas pu 20 menute na napreć u seku nedele ud aprila i posle da se zavarni s pu 20 menute nanadzać prez september. No fermerete ni sa bli saglásni s tuj neštu. Na idnaš s počnivanjétu na Parvija svetovin boj, prez 1916 g., Anglušku ij rešilu da umené sahátete, katu gji ugudi s idin sahát nanapreć; idejata ij blá prejata i ud USA i Kanáda prez 1918 g. Sled zavaršvanjétu na buja sahátete ni sa se umenuvali više, no se ij počnalu ud novu umenuvanjétu nji pu vreme na Drugjija svetovin boj. Oficijálnija sahát na idna daržáva ij saháta ud prez zimata, a “letnotu vreme” ij pu princip sas idin sahát napreć standárdnotu vreme. Saglásnu Hotarârea Guvernului României nr. 20 ud 1997 g., Rumanija ij prejala oficijálnotu “zimsku vreme” da počniva prez sétnata nedele ud meseca oktober a oficijálnotu “letnu vreme”, prez sétnata nedele ud meseca máj, istu kaćétu i USA. To u Rumanija tuj umenuvanji na “zimsku” i “letnu” vreme ij blo uvedénu za paruv pać još prez 1932 g. (du 1943 g.) i posle ud 1979 g. pa du denj dnéšin.
========================================
Daržávnata agencija za balgarete ud čužbina nagraždáva banátsćite balgare!
Kristina Kirilovič, 11 gudini, ud Stár Bišnov, ij dubávila I-ta nagráda u konkursa pu risunći “Balgárija v moite mečti”, u grupata za dicá s vazrast ud 11 du 14 gudini a Káti Telbis, 12 gudini, ud Stár Bišnov, ij dubávila tréćata nagráda. U saštata grupa puuštritelna nagráda ij dubávila i Kristina Vasilčin, 14 gudini, ud Stár Bišnov. A Miki Bobojčov, IX-ja kás, pá ud Stár Bišnov, ij dubávil i toj II-ta nagráda u grupata s vazrast ud 15 du 18 gudini!
U literaturnija konkurs “Stefan Gečev” ij učástval i Lucian Dupca, kojtu se ij ukázal prá-práunuk, pu májćina linija, na parvija balgarsći akademik Eusebius Fermendžin (1845-1897), ávtor na cennata Acta Bulgariae Ecclesiastica, kujatu sabire dokumente ud nášta istorija.
Gji čestitam!
========================================
Gjurka prekázva na Pérka;
- Ucutre sam stánal ránu i barzam na rabota. Katu sam izlezal ud bloka, báš napreć flezvanjétu, dvámata sa bili idin.
- Pa?
- Pa lel sam se mislil, da se bakna i ás, ama lel sam barzal za na rabota. No katu sam izlezal na pládne da si hápna neštu, báš napreć restoránta, čitirima sa bili idin.
- Pa?
- Pa lel sam barzal da si hápna, či ij trebalu da se varna na rabota, taj či ni sam se bakal. Ama večera, katu sam si utváždel u dumá, napreć bloka osem tima sa bili pá idin. I taj kaćétu ne mi blo više barzu i ni sam imál kako da páva, sam se baknal i ás.
- Pa?
- Pa lel smi gu pubili ondzi, či za mu pánti štut ij žuv!
========================================
Balgare ali palćene
(III)

Aku puglademi spisaka ud predišnija post za sapćásami, či mlogjije ud upisanite imená sa se raznéli: Bobinčin, Bujánov, Bustilov, Černobobin, Dimitrov, Dobrov, Kumánov, Lažánčov, Likánov, Parigrozdjov, Paulićán i taj nadája. Drugjije imená sa se umenali: Brátanov – Brátan, Čokánjov – Čokánj, Dupcov – Dupca, Hlámanjov – Mánjov, Guránov – Gurán, Hlebanov – Lebán, Kalapišov – Kalapiš, Kárstjov – Kásćov, Uzunov – Uzun, Šerbánov – Šerbán, Tatrov – Tátov, Ternkulov – Trankulov, Sofranov – Sofran. Nekuja imená sa ustánali kača prekárvanjéta; Burov – Burvite, Čuljákov – Čiljákvite, Dojčov – Dojćinite, Gágov – Gádžvite, Grebenárov – Grebenárvite, Jončov – Jončvite, Jonkov – Jonkulovite, Rádov – Rádnite, Rájkov – Rájkvite Marinov – Marinnite, Nečov – Néšvite, Netkov – Nétkvite, Nenov – Nénvite, Spásov – Spásvite, Stánkov – Stájvite, Ćurčov – Ćurčvite,.
No vájda se buniti, či zašto ni se namervat u tozi spisak sate familjni imená na stanovnicite ud Bišnov. Ud knigata na ráždenjétata i ud knigata na martavite (matricula defunctorum) se vidi, či u Bišnov, sled 1742 g. sa dvádeli novi familiji. Naprimer, prez 1743 g. sa zapisani familijite Topčov, Žigalov, Manzulov, Salmanov, Smokov, Sigetkov. U Historia domus namervami još idin spisak, tozi pać ud 1802 g. u kojtu, pu ázbučin red, sa napisani imenáta na sate glavi na familijite (patres familiae) ud Bišnov – izcelu 500, a zágjnu sas dicáta sa bli 4.176 duši. Parok ij bil tugázi Andrija Blažovski. Se vidi lésnu, či udvan nasélvanjétu ud 1738 g. ij imálu još idno nasélvanji. Ud tozi drugjija spisak dávam imenáta na unezi, kujatu ni se sreštet u parvija (pu knigata Katuličánsći Kalindár 2004 ud gusp. Vasilčin Ján):
Ángjelov
Áugustinov
Bártulov
Bogdanov
Ciljov
Dragjinčov
Dragodánov
Dragomirov
Dermešćov
Fránkov
Gánčov
Gasparov
Gergulov
Hajlemázov
Karlik
Kalnakov
Kálčov
Karabenčov
Karakov
Katarov
Lázarov
Lilin
Laskovič
Mánjov
Mlekov
Minjov
Monjov
Nájdinov
Nákov
Nalivánkov
Nastredinov
Patriškov
Pejkov
Párvanov
Rádulov
Radukov
Rátkov
Ronkov
Sálmanov
Stánin
Stojanov
Tárljov
Tatarljov
Telbis
Toškov
Topčov
Tuturilov
Viruzábov
Velčov
Žigalov
Živkov
I tuka sapćásvami, či mlogjije ud tezi familiji gji néma više, katu sa se izgubili: Dragodánov, Karlik, Laskovič, Nalivánkov, Natredinov, Rátkov, Stánin. Drugjije sa se umenali: Dragomirov – Dragomir, Fránkov – Fránkovič, Hajlemázov – Hajlemás, Párvanov – Párvan, Sálmanov – Sálman, Viruzábov – Viruzáb. I ima i takvizi, kujatu sa ustánali kača prekárvanjéta: Bogdanov – Bogdenovite, Gášparov – Gášparovite, Karakov – Karakvite, Rádukov – Radukvite, Toškov – Tošvite.

52

Balgare ali palćene?
(II)

Sam pupádnal dnés na idna státija ud rumanskata nuvina “Jurnalul naţional”, kujatu hurtuva za balgarete ud Găuriciu. Etu kaćé počniva tá: “"Dubruturu!", adică, "Bună dimineaţa!" – aşa se salută locuitorii din Găuriciu, o mică aşezare pierdută undeva prin Câmpia Burnaşului, numită azi Izvoarele. Localnicii se declară oficial români, deşi spun că la origine sunt bulgari. În arhivele vremii se spune însă că ei ar fi de fapt sârbi!”, tojest, za unezi, kujatu ni znájat rumansćija jazić: “"Dubruturu!" [tuka sam cigurin či grešovnu sa razbráli žurnalistete u mestu “Dobro utro!”], tojest “Dubra sutirna!” – taj se puzdrávet žitelete ud Gauriču, idna manena mestnust izgubéna nejdi u puljétu na Burnaš, zvána dnés Izvoarele. Sélenete oficijálnu se objavevat [daklarirvat] za rumance, makár či ubaždet, či na usnova sa balgare. Ama u stárite arhivi se duma, či tija sa sarbi!”. Etu kako moži da se sluči, kugátu ni daržiš na tojta nácija! Se nadevam, či nija néma da se právimi nikade na sarbi! [Po-natáta se prekázva i za stárija Stefan Tudor, kojtu duma: “Sam balgarin i taj išta da umra”]. Celata státija možiti da ja prečetéti na http://www.jurnalul.ro/articol_64734.
* * *
Imam i druga státija, ud balgarskata katoličánska nuvina Abagar 1, kujatu duma taje, tozi pać za námu: “Една от последиците на Чипровското въстание е принудителното изселване на десетки хиляди българи-католици отвъд Дунава. Освен че, за разлика от други наши сънародници извън граница, те са запазили непокътнато националното си съзнание ето вече над 300 години, интересно е да се отбележи, как чрез тях на границите на Българско се оформя една своеобразна свободна България [...]”, tojest, za unezi kujatu trudnu četat na kirilica: “Idna ud puslédicite na Ciprovskotu vastánji ij nasilnotu izsélvanji na distina hiljadi balgare-katoličáne udtáta Dunava. Udvan tuj, či za rázlika ud drugjije náši sanarodnici udvan gránicite, tija sa si zapázili niuštarbénu nacionálnotu saznánji etu véć više ud 300 gudini, interesnu ij da se pudbeleži kaćé, prez tej, na gránicite na Balgarsku se ij usnuvála idna specifična slobudna Balgárija [...]”. Tojest, mu fálat za tuj, či ni smi si zatájvali balgarskata nacionálnust, a smi bli kadarni báš i da si naprávimi idna “druga Balgárija”, idna “slobudna Balgárija” durdi ustánalite balgare sa bli još pud turcete. Celata státija za ja nameriti na http://www.abagar1.com.
* * *
Ud kade znájmi nija, či smi balgare? Idin ud glávnite dokumente, kojtu upisva nášta istorija, ij taj-zvánata Historia DomusHistoria Parochiae Oppidi O-Bessenyo, in Diocesi Czanadiensi, Comitatu Torontalensi – kujatu se pázi u paraćijata ud Stár Bišnov. Sam ja videl i ás “ud blizu” i báš sam ja dražál na dvá pate u racite. U parvija del se ubážde, či smi ud “balgarsćija nárud”, i “spured tradicijata na po-stárite hora” bišnovcete se vlečat ud katoličánsćite selá ud pukraj Dunava: Nikopol, Svištov, Belene i Trančovica a u drugjija del se upisva istorijata na paraćijata i na sélutu Stár Bišnov, ud négvotu usnuvávanji (1738 g.) pa du 1857 g. Spured Karol Telbizov, tazi istorija ij idin kolektivin trud, prepisan i sistematiziran prez 1820 g. ud Pável Rádovič, kojtu pu proizhod ij ud Slovákija. No spured gusp. Vasilčin Jáni, parok u náštu sélu, istorijata ij napisana náj-verujátnu ud paroka Aloisius Milášič (1822 – 1865), kojtu ij bil náj-dalgju vreme parok u Bišnov (43 gudini). Toj ij prebrál sate dáti napisani ud parokvete ud napreć négu i gji ij sabrál u tazi kniga.
Prez 1742 g. ij imálu idno prebrujávanji na stanovnicite ud Stár Bišnov i spured néj, stanovnicite sa bli na broj 1689 duši (“secundam conscriptum ex anno 1742 in o-Bessenyo erant universim 1689 animae”). Spisaka na familijite ij bil uvidén posle i u Historia Domus. Pu imenáta na stanovnicite na Stár Bišnov ud unuj vreme lésnu možimi da vidimi, či tija máj sate sa balgarsći imená. Za žálust, za sigá némam pud raka idna kopija na Historia Domus, pa zarad tuj za dáma tuke spisaka, taj kaćétu se namerva toj u knigata na Ljubomir Miletič, Izsledvanja za balgarite v Sedmigradsko i Banat kaćétu i u Kalindáre za 2000 g. na gusp. Jáni Vasilčin:
Babuškov Dragomir, Dobra, Vasil, Stánka, Néda
Babljov Stánka
Bánčov Ráda
Bobinčin Mirčo, Moma
Bobjov Roman, Ráda
Bobojčov Nikola, Roza, Petko, Cona
Brátanov Mihál, Cáca, Néda, Todor, Tonko, Stána
Brátilov Nenko
Bujánov Matija
Bustilov Nedelko, Stána
Bunjov Peno
Burov Stoján, Néda
Černobobin Penko, Katarina
Čobánin
Čokánjov Ráško, Dono, Bona
Čuljákov Stoján, Gjena, Rádka, Stána
Čupiljov Néda
Dečov Lázar, Ráda
Dermendžov Stánko, Stojána, Váco, Ráda
Dimitrov Lukáš
Dimov-Tátov Stána, Dobra
Dobrov Velčo, Gjura
Dojčov Dobre, Velika
Donov Todora
Dugandžijov Genjo, Marija, Drágan, Ivána
Duljov Stoján
Dupcov Dimitar, Martin
Flamandiov Petar, Dupca, Velika
Fránjov Márko, Cona, Stoján, Dobra, Klára
Gágov Nikola, Agáta
Gerdov Nikola, Dragoja
Gergjov Filip, Hristina
Grebenárov Iván, Marija
Guránov
Hlebanov
Jončov Iván, Stanika [mažku ime!], Stána
Ilijov Rášo, Dečo, Lucija, Katarina
Ivánov Pétar
Kalapišov Dobre, Bera, Simon, Verka
Karadžov Ilija
Kerčov Rádko, Ráda
Kárstjov Geno, Pena
Kástin Stánčo, Katarina
Kojov Georgi, Frána, Bogdan, Pétra
Kukurov Iván, kasil, Stána
Kukalánov Dimo, Ivána
Kustantinov
Kukov Stuján, Pétra
Kumánov Mihail, Stoján, Pétra, Dobra
Lažánčov Dečo, Néda
Likánov Stoján, Pétra
Madžárov Bogdan, Tyera, Lucina
Manušov Iván, Draguša
Márkov Sáva
Marinov Sláv, Néda, Stána
Mirčov Stánčo, Volka, Genjo, Marina
Miškinov Iván, Pétra, Néda
Momkov Dragino, Dragoja.
Mrávljov Iván
Nečov Nikola, Márga
Nedeljov Georgi, Katerina, Dobre, Néda
Nedov Stánjo, Cona, Karstjo, Stána, Jánčo
Netkov Mihail, Todora
Nikolov Angel, Néda
Ninov Fránko, Katerina
Ovčer-Kojov Drágan, Stojána
Paraljov Dobre, Stánka
Parigrozdjov Geno, Dona, Kálčo
Petrov Genko, Velika
Pejov Iván, Ivána
Paulićán Dimitar, Petkána
Picov damian, Dobra, Stánika, Cona
Pirkov Drágan, Stojána
Puškov Baljo, Ivána
Radnovičin Stoján, Stána
Rádov Vasil, Kalina
Ráčov Dobre, Marija
Rájkov Nikola, Todora
Ribničán Nikola, Ilina
Romanov Roku, Néda, Rádko, Dojka
Russinov Iván, Pétar, Stánka
Sábljov Nikola, Marija
Spásov Márko, Dimitar, Katarina
Stánikov Francisk, Katarina, Laurencius, Marija
Stánkov Dimitar, Nikola, Gaja, Todora, Iván, Dobra
Sebastijánov Pétar, Velka
Šerbanov Parván, Pável, Ivána
Sigjelkov Stoján, Pétra
Sofranov Stuján, Silina
Stojkov Stánjo
Stojov Luka, Roza
Supurov Iván, Angelina
Tatrov Marinko, Cona
Tapanov Dimitar, Petkána
Ternkulov Sebastiján, Pétar, Ekaterina, Pétra
Terzija Nájden, Stána
Todorov Iván, Nájden, Katerina, Vláda
Tyurcsov [Ćurčov] Iván, Váco, Kalika
Uzunov Iván, Pena
Valkov Iván, Pena
Varbánov Iván, Dragoja
Vasilčin Stánčo, Rádko, Neno, Terza, Dobra
Vládov Matej, Stojko
Vlákov Todor, Marija.
Na krája na tozi spisak s imená ij zabelezanu, da ni se čudi čitátela, či u négu ni srešte imenáta na glávnite vodáče Budur i Velčov, zaštotu tija sa bli utišli da žuvejat u Vinga, a prez 1745 g. ud novu sa se varnali nadzać. Istu taj ij blo i sas familijite Ránkov i Telbis.

Thursday, October 26, 2006

51

Svetičita ud Bréšća
(II)

Ja zvat Docka (Teodora) Salman, ij ud Bréšća i u slobudnotu vreme piši poeziji na palćensći i piktirva. Ne právla niti kakvi specijálni škuli za tuj neštu. Se nadevam, či po na šaroku za možiti da četéti za néja u Nasa glas. Za sigá, etu nekolku ud tejnite pikturi.

Wednesday, October 25, 2006

50

Svetičita ud Bréšća (I)
Smi bli dnés du Bréšća sas idin ekip na TVR, pa réku da vu uguda tuka nekolku svetičita, kujatu merišet na kasna “zláta” jésenj...


Tuesday, October 24, 2006

49

Ud dnés u Rumanija ni šté se právi više zadalžitelna katanija. Pa sas tazi prelega, dumam da uguda nekolku ud nášte pesmi, svazani s katanijata. Pesmite sa ud knigata na Dr. Karol Telbizov, Tradicionen bit i kultura na banatskite balgari, Sofija, 1963 g.

Katánska žálba
(Tazi pesenj ij ud Vinga, ud sredata na XIX-ja vek)
Katu máma me ‘j rudila,
S čarin puvij me ‘j puvila.
Kat’ me ‘j máma zalulela,
Zálna pesenj mi ‘j zapela.

Za katáni naredéni,
Hádja brájće da utijmi!
Nija pušći za dubijmi,
I s muskále za se bijmi.

Pismu máli za ti práta,
Da me vervaš kako páta.
Námu máli za m’ ubijat,
U-čarna zeme za m’ izkrijat.

Tupovete strášnu garmat,
Nášte májći žálnu revat.
Mládi munci i zeléni,
U sreć grada zagradéni.

Mládi bulći žálini,
S čarni karpi zabradéni.
Za nám’ nideti žáli,
Smrać dumuvinska tarpimi.

S Boga sinca ustaneti
Za spasénjitu muleti!

* * *
Mládi munci u Dalmácija
(Tazi pesma ij ud Stár Bišnov)

Tri gudini sam katána,
Tri gudini sam katána.
Koj za ráni táta i máma,
Koj za ráni táta i máma?

Mládi munci i zeléni,
U Dalmácija zaneséni,
U Dalmácija zaneséni,
Ud nášte májći uddeléni.

Slancitu sutrin se rážde,
Pa na muštra se utvážde.
Bože, taglat mu za-ušite
I mu sovat u gradite.

Bože, sovat mu-u gardite,
Pa mu bijat u petite.
Strášnu mu bulat petite,
Ni razmevami hurtite.

Mili májći mu želejat,
Nášte pušći se leštejat.
Nášte bulći sa katánći,
Pa ni-upásvat pištimálći.

Žálnu sa tija zabradéni,
Pa se četat za pušténi.
Žálnu sa tija zabradéni,
Ci-ud muncite j’ uddeléni.

* * *
Stépankvata
(Napreć parvija svetovin boj sinvete na bugatášete sa se udkupvali ud katániskata služba. Bugatáša Stépanku ud Bišnov ne dál pari za udkupvanji na sina si, kojtu se ij razbulel ud maka i ij umrel u Budapéšta. Tuj ij istenska slučka ud kulu 1880-ta gudina)

Stépanku ima čipor osce,
Palin mu ‘j sandaka s nosce.
Stépanku sandaka zatváre,
Vánja katána toj káre.

“Gladej Vánjo da ti ‘j dubre,
Za ti kupa fartálj zeme”.
“Fartálj tátu da si purdál,
I katána da ni si me dál”.

“Fartálj sinku ni purdávam,
I tébe katána dávam”.
“Pismu tátu za ti proda,
Ci nikade ništa si doda.

Pismotu tátu za ji četéš,
I s máma more revéš”.
“As fartálj ni si purdávam,
I tébe katána dávam”.

Budapéšta ‘j na šaroku,
Vánju ‘j na planina visoku.
Na Kolada sate munci s’ varvat,
Sám’ Vánju u tej gu ni štat.

Vánju pismu čarnu prášte,
Ci nazać ni šté se vrášte.
“Idi Stépanku vaz Vánja u Péšta,
Zanesi mu pita presna”.

Katu Stépanku ij učal,
Vánju sveta ‘j purmenal.
“Lele Bože, ni jé dubre,
Moja Vánju ij u čarna zeme”.

Sistrite mu svilen pišćir tečat,
Na gudinata za gu zabradat.
Stépankvica uplákva grobnicata,
Pa se rasi čarkvata.

Stépankvica ud grobištata se vrášte,
Néma Vánja da pregrášte.
“Fálin badi Isus, ámen,
Ci tatu, si m’ turil krast kámen.
Falin badi Isus uveć,
Fála tátu, či si me zakupál deleć”.
========================================
Kolonel i balerina
Idin bivš kolonel ud kinenskata ármija ij stánal idna ud náj-dubrite balerini na Kina. Jin Xing, 39 gudini, napreć s 11 gudini si ij naprávil hirugična operácija za da si umené seksa, zaštotu ij štel da stáni žina. Jin Xing duma, či náj-tažku mu ij blo homa seld katu ij izlezal ud špitále i ij trebalu da “dadé oči” s horata ud noklu. "Za méne ij idno uduvolstvu kugátu mládite me gladet kača idin simbol na slobudnustta” – duma Xing, kujatu žéli da badi pučitvana sámu zarad tejna talánt.
========================================

Sunday, October 22, 2006

48

Brej, Feri, si me uluvál!
Da znáš, či izparvu sam štel da uguda i srabsćite hurti usporednu s tezi drugjijete, posle sam si rékal, či mlogu za se ubarka “náruda” pa za se misli za srabsći! A to máj či taj ij izlezalu! Mlogjije ud nášte hurti si preličet jáku sas srabsćite, no ás sam štel da pukáža či teze hurti, kujatu sam gji napisal i kujatu sa mlogu gávni za seku čeleć, sa istu kaćétu i balgarsćite, biz niti kakva rázlika. Tazi ij blá igrata! Na srabsći, mlogjije ud tezi hurti gji ima, nekuja sa dosta bližni, no nekuja gji néma. A tuka, sam cigurin či ti ji znáš tuj, ij hurtata za slavjánsćija fond na hurtite, fond kojtu ij dosta gulem. Za da badi po-pudpalin spisaka, sam ugudil sigá i srabsćite hurti (lel tija sa bli véć napisani...). Sas čarvénu sa unezi, kujatu ni si preličet s nášte. Taj či, pugladejti ud novu spisaka ud posta 47...
Kako mu različáva ud sarbitu i mu dubližva du balgarete? Pa lel u paruv red gramatikálnite formi, i tija ni sa málku. Etu idin primer: svaršánjitu na hurtite sas –ve za idnosričnite saštestvitelni imená ud mažći rod – duhve, pupove, dedve, kuljove kaćétu i členuvanjétu na saštestvitelnite imená: žuvota, čarkvata, ukotu, stárata i t.d.
I da vu ubáda idna tájna, kujatu cigurnu ja znájti: zarad tuj, či parvite nášte duhovnici sa bli harváte, báš i tugázi, kugátu nekuja hurta jáku si preliče sas srabskata, i bijmi rékali, či smi ja zali ud sarbitu, tá sas sigurnust ij flezala prez harvátsćija (i málku vájda ud slovensćija) jazić! I da ni zabrávimi, či u náša jazić ima i takvizi hurti, kujatu sami smi si gji naprávili, kaćétu naprimer predhurta, pučélnica i t.d.
Ama vájda napreć da počna s primere ij blo trebalu da napráva idina kasa predhurta:

Za náša jazić
Kaćé da ubáda, to za idin specijalist filolog ij dosta da te čuj da mu hurtuvaš neku menut, za da moži da ti ubádi či kakaj si i ud kade varviš (spumneti si za filma/operata “My Fair Lady”). I to ni treba da si gulem filolog, za da usetiš idin madžerin naprimer, báš i da ti hurtuva na rumansći... Sas jazicite ij taj, kaćétu i sas drugjijete sferi na naukata: tija sa katalogirani pu jásni kriteriji, za da moži po-lésnu da se rábuti sas tej. I taj kaćétu, aku bi se sretil sas neku živina u nivata, kača specijalist homa ja pugladeš, ji prečetéš krakatá, vidiš dali ima nokti, roga i t.d. i saglásnu nekolku ud tezi kriteriji ja katalogiraš, taj ij i sas jazicite: tija sa katalogirani na familiji. Naprimer, slavjánsćija jazić ij razdelén na tri gulemi grupi (viž i http://bg.wikipedia.org):
- Západin slavjánsći (tuka flezva češćija i slovášćija, soraba, polaba i polsćija);
- Južin slavjánsći (makedonsćija, balgarsćija, srabsćija, harvátsćija, slovensćija);
- Rusćija (ukrainsći, rusći, belorusći).
Ud tuka vidimi, či balgarsćija ij bližna rudbina sas srabsćija i harvátsćija i po-deléčna rudbina sas polsćija.
Za náša jazić za sigá ni šta da piša ud mojta minte, a za dáma hurtata na akademik Stojko Stojkov, kojtu gu ij izslédval i si ij publikuval rezulátite u dvete monumentálni knigji: Банатския говор, София, 1967, 490 starni i Лексиката на банатския говор, София, 1968, 325 starni. I dvete knigji sa izlezali u izdátelstvotu na Balgarskata akademija na naućite, i tuj dusvedočva, či sa mlogu serijozni. Išta da ubáda sámu, či náša jazić sa gu izslédvali, napreć Stojko Stojkov i drugjije dváma puznáti profesore: Cirbus Géza i akademik Ljubomir Miletič, pa i za tej smi bli pá balgare... U svazka sas Milietič ij jáku interesnu tuj, či makár i da ij rudén u dnéšna Makedonija, to i makedoncete gu prepuznávat za “бугарски научник”! Viž http://mk.wikipedia.org. Pu kaćétu se vidi, nekuja nešta, kujatu sa istensći, ni možat da se zakrijat niti ud náj-strášnata politika...
(Spured nekuja izslédvanjéta, to i krašovenete izgladva či sa bli pá ud nášte, ama lel tija barži sa se pretupili, a sigá káj či sa čisti harváte. Lel sa bli dubávili homa sled Revolucija i pašaporte hartvátsći...).
* * *
Etu kako duma akademik Stojko Stojkov, filolog, za náša dialekt:
-Banátsćija govor, ali govora na banátsćite balgare, ij dialekt na balgarete nasélini u oblasta Banát.[...]
-Tozi govor se ij uddelil dosta udkole ud obštubalgarskata jazična teritorija – kulu krája na XVII-ja vek i počnivanjétu na XVIII-ja vek – i ij náj-stárija napalnu zapázin balgarsći dialekt udvan predelite na Balgárija. Zarad tuj, pu négu možat da se právat studiji za sastujánjitu na balgarskata leksika ud krája na XVII-ja vek.[...]
-Banátsćija govor se ij razvil vreme na po-više ud dvá veka udkasnat ud obštunárudnija balgarsći jazić i ne tarpel nitikako vlijánji ud starna na balgarsćija knižovin jazić, kojtu se ij formiral prez parvata pulvina na XIX-ja vek, zaštotu banátsćite balgare ni sa imáli nitikakvi vrazći sas Balgárija, taj napreć Uslubudénjitu kaćétu i sled tuj. [...]
-Banátsćija govor néma nitikako vlijánji niti ud starna na čarkovnija slavánsći i rusćija jazić. Katoličáne ud XVI-ja vek, banátsćite balgare ni sa se služili ud čarkovni slavjánsći knigji i ni sa bli u kontákt sas čarkovnuslavjánsćija jazić. Tija ni sa imáli nitikakvi vrazći sas Rusija niti napreć i niti sled presélvanjétu. Kača austroungársći podanici tija sa bli učéni u rusofobstvu.[...]
-Ama banátsćija govor ne mogal da se zapázi napalnu originálin, ne ustánal nizasegnat ud čuždi vlijánija. Négvite nusitele, banátsćite balgare, sa nauklunéni ud čuždu jazičnu naselénji (rumance, ungárce, sarbi, nemce i dr.), s kujatu sa puddarželi i puddaržet tesni ekonomičesći i kulturni vrazći, naučevali sa čuždi jazici i dnés sate tija znájat pu idin-dvá čuždi jazika – rumansći, ungársći i málku nemsći, mlogjije ud tej i srabsći. Satu tuj ij ukázalu silnu vlijánji na rečnikova sastáv na tejna govor.
-Usobenu silnu vlijánji varhu banátsćija govor ij pukázal srabsku-harvátsćija jazić. Dalgji gudini – čeć du ‘70-te gudini na XIX-ja vek – duhovnici i učitele na banátsćite balgare sa bli harváte, kujatu za nuždite na čarkvata i za elementárnotu učenji sa si služili s “ilirsćija” jazić, to jest sas usobin sarbo-harvátsći knižovin jazić, uputrebuvan u harvátsćite manastire.
-Prez drugata pulvina na XIX-ja vek banátsćite balgare si sazdávat sobstvena sámustujátelna pismenust i si razvivat knižninata. Za tezi célve tija si izdigat tejna govor du knižovin jazić i gu ubugatevat leksikálnu. Zarad tuj, u tejna govor sa se pujavili i dosta mlogjie novi hurti, ubrazuvani pu različni náčine. Pu karákter i pu funkciji, toj mlogu si preliče sas balgarsćija knižovin jazić.
-Prez négvotu više ud dvá veka samustujátelnu saštestvuvanji, napalnu udkasnat ud obštubalgarsćija jazić, banátsćija govor ij razvil u négva fonetičin sastáv, u gramátikata i u rečnika nekuja usobenosti, kujatu sa karakterni sámu za négu.
- Banátsćija govor, nizavisimu či ud dvá veka ij bil napalnu udkasnat ud obštubalgarsćija jazić, ud izpitvanite prudalžitelni silni čuždi vlijánija i ud sravnitelnu manenija broj na négvite nusitele – sámu kulu 15.000 duši, i to razprasnati pu nekolku dosta udalečéni idno ud drugu selá – ij izdaržál na sate probvanjéta za asimilácija i se ij zapázil dubre. Toj pukázva hubavata sila na nárudnata hurta, kujatu se prutivi na asimilácijata kugátu nusitelete imat budnu narodnu saznánji.
-Izobštu pu razvivanji i karakteristici, banátsćija govor mlogu se različeva ud sate drugjijete balgarsći dialekte i tuj mu dáva dustátačni usnovi toj da badi izučén napalnu i ud sate vazmožni starni.
I nadálja, Stojko Stojkov ij sabrál 9.386 náši hurti u idin rečnić. Négvata konkluzija ij slédnata: ud tezi hurti 1.793 sa čuždi (21%), katu garsćite hurti sa 1% , tursći hurti sa 3%, rumansći hurti sa 6%, srabsku-harvátsći hurti sa 4%, madžersći sa 3%, nemsći sa 3%, meždunarodna leksika 1% i s niupredelén proizhod 1%. Ustánalite procente sa obšti balgarsći hurti, kujatu sa napalnu idnákvi pu fonetika, gramátika i semántika s balgarsćija, kaćétu i dialektizmi, kujatu pu forma ali značénji za blizći du knižovnite hurti, ama ni sa idnákvi s tej.
* * *
Tezi sa bli nekolku fragmente. Ama ni treba da zabrávimi, či Stojko Stojkov, makár i da ij právil tezi izslédvanjéta vreme na više ud 12 gudini – ud 1953 g. du 1966 g. – to ud tugázi sa menali dosta gudini, jazika se ij ubugatil (i vájda málku uštarbil tuk-tám), naukata ij naprednala, taj či moži da se “kupáj” nadálja...
Sam nameril i u Internet idna státija na Stojko Stojkov, pa vu kána da ja prečetéti i vija na http://knigite.abv.bg. Za uguda tuka sámu idna izvádka: “Говорът на банатските българи, или банатският говор, представя голям интерес. На първо място, това е диалект, който в продължение на повече от два века и половина се е развивал отделно от българския език сред чуждоезично обкръжение и при чуждо господство. На второ място, той е български диалект, на който са правени опити да се създаде книжнина, т. е. да се издигне до отделен, самостоятелен литературен език. На трето място, тоя диалект ясно показва огромната съпротивителна сила на езика срещу всички опити за насилствена асимилация”.
* * *
I nideti da me razberéti grešovnu! Ni šta da pubalgarčevam nikugu, ni práva nitikakva propagánda, misla sam ubádil dosta jásnu, či se useštem i ás palćenin megju palćenete, no ni možimi da krijmi tuj, či smi bargare. Já se misleti: kakaj interes sa imáli balgarete da mu prepuznávat u matnite gudini na komunizma ud ‘50-‘60-tu letu? Nija smi izbegali, tojest smi si napusnali daržávata u racite na Deda Boga i na turcete, smi i katoličáne... Kakva házna sa imáli tija ud námu? Zašto da mu asimilirvat? Ama ud druga starna, nija, 15.000 duši, smi dukázali či smi kadarni da si sazdadémi knižovin jazić, a báš smi dáli i parvija balgarsći akademik, pu vreme kugátu u Balgárija ne imálu još niti Akademija kača institucija (Eusebius Fermendžin). Nija si imami nášta pismenust, smi si sazdáli literatura, imami perjodičin pečát i aku za se “nadujmi” málku, moži bi da dukážimi opakotu: či balgarete sa palćene!? (Hej, se šála!)
Mojta táktika ij slédnata: “léku pa puléku”, tojest baby steps. Si puznávami dosta dubre istorijata ud sigá 250 gudini (brej, hora, tuj ij kolkutu istorijata na cela Amerika i máj po-više!), pa pu dátite kujatu gji imami, treba utvádemi nanadzać, treba se zavráštemi kantu korenete. A za sigá, aku se zavráštemi, parvu menuvami prez vláškata Oltenija, posle u Balgárija. Vájda nija i u Balgárija smi dušli ud nejdi, pá kača kupče hora. No za da dusvedočimi tuj neštu, treba još da putrasimi. Pu kaćétu se duma, istenata se dukázva sas fákti, tojest ni jé istena neštu, kujétu ni možiš da ji dukážiš.

Saturday, October 21, 2006

47

Balgare ali palćene?
(I)
Na mlogjie ud nášte hora vida či ne ij još jásnu, dali smi balgare ali palćene? Mlogjije tima dumat, či lel nija smi palćene. I aku me pita nekuj ud nášte hora na barži, či kakaj sam, samija ás za riča, vájda, či sam palćenin. No aku me pita neku čužd čeleć, či kakaj sam, sas sigurnust za riča, či sam balgarin. Zaštotu znája, či palćenska nácija ne imálu i niti za ja ima. Néma niti kakaj báj u tuj, da se zvém megju námu palćene, durdi ni se mislimi za nekakva si uddelna, specijálna nácija. Zaštotu nija, makár i da se zvémi megju námu palćene, smi balgare, smi tál ud balgarsćija nárud, i ništu drugu. Kaćé moži da se dusvedoči tuj neštu? Mlogu lésnu, sas pumuštta na jazika. Tuj u paruv red. Zaštotu, aku májćinija jazić ti ij balgarsćija, možiš li da dumaš, či si ud druga nácija? Hájdati da ji zamimi puléku, na red. Da počnimi sas tuj, kujétu ij náj-blizu du námu, tuj kujétu seku čeleć ji nosi sas négu, makár kade da hodi pu sveta, makár kade da se mesti: telotu. Jáku mačnu za zami čeleka na zájam hurti za telotu i za négvite části ud drugji jazić. Taj ij i sas hurtite svazani sas roda/rudbinata, sas sekudenjšnija zanaját i t.d. Sigá, či ud kade varvat tezi hurti u balgarsćija jazić, tuj véć ij druga rabota, i tá ij mlogu interesna; za ubáda sámu idin primer, kojtu mi ij dušal sigá napámeć: u sanskrit radikále -jiv, zlamenuva báš žuv, žuvot; i aku se zadalbučimi málku u indijskata filosofija, hurtata jivan zlamenuva na sanskrit “neštu žuvu, ama kujétu ni jé saznátelnu za tuj neštu” – tojest báš nášta hurta živina, živinče! Káj, či ni možimi da pávimi i tažka filosofija na náša jazić... No, za da ni prekázvam mlogu, sam ugudil po-dole nekolku hurti svazani sas čeleka i négvotu telu, kača primer, či báš smi balgare: parvata hurta ij na náša banátsći-balgarsćija jazić; drugata ij na balgarsći jazić, tréćata na rumansći jazić, čitvartata na anglušći jazić i petata na srabsći jazić; aku já neštu sam usukal, mola da me pupráviti.

telu/telo – тяло – trup – body – telo
snaga – снага – corp – trunk – [na srabsći snaga zlamenuva sila, putera]
čeleć – човек – om – man – čovek
maž – мъж – bărbat – man – muž
žina – жена – femeie – woman – žena
májća – майка – mamă – mother – majka
baštá – баща – tată – father – [na srabsći bašta zlamenuva gradina]
dedu – деда/дядо – bunic – grand father – ded
bába – баба – babă/bunică – grand mother – baba
mlád – млад – tânăr – young man – mlad
stár – стар – bătrân – old man – star
dite – дете – copil – child – dete
monče – момче – băiat – boy – [momče, momčad]
momak – момък – tânăr – young boy – momak
mumiče – момиче – fetiţă – girl – [ni sam nameril srabska hurta]
muma – мома – tânără – young girl – moma
kokal/kokalici – кокал/кокали – os/oase – bone/bones – [kost]
koža – кожа – piele – skin – koža
kosam – косъм – păr – hair – [kosa za ćika, no ima i kosmat]
glava – глава – cap – head – glava
teme – теме – creştetul capului – top of the head – teme
čélu – чело – frunte – forehead – čelo
lici – лице – faţă, obraz – face – lice
brada – брада – bărbie – chin – brada
nos – нос – nas – nose – nos
uko/oči – око/очи – ochi – eye – oko
zenica – зеница – pupilă – pupil – zenica
klipáč – клепач – pleoapă – eyelash – [kapak]
saldza – сълза – lacrimă – tear – [suza]
uho/uši – ухо/уши – ureche/urechi – ear/ears – uho
ustni – устни – buze – lips – usna
ustá – уста – gură – mouth – usta
jazić – език – limbă – tooth – jezik
zab – зъб - dinte – teeth – [zub]
slinka – слюнка – salivă/scuipat – spit – [sline/pljuvačka]
spolj – сопол – muci – mucus – [sline]
mustáci – мустак – mustaţă – moustache – [brk, brkovi]
brada – брада – barbă – beard – brada
garlu – гърло – gât/beregată – throat – grlo
gardi – гърди – piept/sân – breasts – grudi
rebro – ребро – coastă – rib – rebro
rámu – рамо – umăr – shoulder – rame
grebnják – гръбнак – coloana vertebrală – spinal column – [kičma]
raka – ръка – mână/braţ – arm/hand – ruka
lákać – лакът – cot – elbow – lakat
ćitka – китка – palmă – hand – [zglob, članak]
dlán – длан – palmă – hand – dlan
prast – пръст – deget – finger – prst
nokać – нокът – unghie – nail – nokat
šija – шия – grumaz – neck – šija
vrát – врат – gât – neck – vrat
garb – гърб – spinare/spate – spine – [grbača]
krast – кръст – mijloc/regiune lombară – back – [ledža]
kurém – корем – burtă – abdomen – [trbuh]
krák – крак – picior – leg – [noga]
bedro – бедро – coapsă/şold – hip – bedro
kulenu – коляно – genunchi – knee – koleno
stapálu – стъпало – talpa piciorului – toe – stopalo
kokalče – кокалче – gleznă – heel – [članak]
dupe – дупе – poponeţ/posterior – seat, bottom – dupe
mozak – мозък – creier/măduvă – brain – mozak
krav – кръв – sânge – blood – krv
žila – жила – vas de sânge – blood vessel – žila
sarci – сърце – inimă – heart – srce
bel drob – бял дроб – plămân – lugs – [pluča]
čarin drob – черен дроб – ficat – liver – [jetra]
bubreć – бъбрек – rinichi – kidney – bubreg
dalák – далак – splină – spleen – [slezina]
stumák – стомах – stomac – stomach – stomak
čarvu – черво – intestin – intestines – crevo

Kako vidimi ud tuka: parvu, či balgarsćite hurti sa istu kača nášte hurti, sámu či lel tija pišat s kirilica; drugu, či aku za hurtuvami s balgarin, homa za se razberémi. Ama sas rumanec ali anglušin, á ja! Za ričéti vájda, či ni sam ugudil hurtata ćika, či lel na balgarsći ni jé taj, a ij коса. Išta da ubáda, či u idin balgarsći rečnić [Български тълковен речник, БАН, София, 1993] sam nameril i tazi hurta, upisana báš taj, кика, a ubjasnénjitu ij tuj, či ij idna ustarela hurta, kujatu se uputrebuva za “dalgu snopče niustrigana kusa na ustrigana glava”. Taj či, izgladva, uklučinu ćika ij balgarska hurta...
Interesnu ij i tuj, či idna hurta moži da ima po-više značénjita. Hurtata glava naprimer ja uputrebuvami i nija, istu kaćétu i balgarete, u po-više smisale: glava kača část na telotu, blo to na čeleć ali na márva; glava kača hitrust [toj ima glava, tojest ij pámetin, hitar, inteligentin]; glava ričémi i kugátu hurtuvami za márva naprimer [Imam sto glavi krávi] i t.d. Istu taj ij i sas hurtata sarci, kujatu ja uputrebuvami i u smisalete na duša, [čeleć biz sarci, tojest mlogu hargjev], još u smisala na centar [u sarcito na sélutu], tugázi u smisala na kurážija [sarcát čeleć, tojest kurážin, nastojin] kaćétu i u različni izraze: na gládnu sarci, imam kámak na sarcito i t.d. Istu tezi izraze gji uputrebuvat i balgarete, i to ij taj sas mlogjije drugjije hurti.
========================================
Zašto ij sinu nebeto?
(Odguvorete)

1. Kulu 71% ud puvarhnustta na planetata ij pukrita s uda.

2. Kletćite ud mozaka saobštávat prez električni i himični semnále.

3. Ne. Dinozáurete sa izčezanli sigá 65 miljona gudini a humanoidete sa se pujavili napreć s kulu 200.000 gudini.

4. Teorijata na Darwin za proizhoda na purodite ubážde, či naturálnata selekcija izbire organizmete, kujatu sa po-adaptirani na ukolnata sreda.

5.Idna gudina, tojest 365 dene, ij vremeto u kujétu Zemete patuva naoklu Slancitu. Idin denj, tojest 24 saháte, ij vremeto u kujétu Zemete se zavarti, idnaš, naoklu sobstvenata áksa.

6. Radijácijata kujatu varvi ud Slancitu stigni u nášta atmosfera prez idin proces zván difuzija. Nebeto ij sinu zaštotu po-više ud radijácijata s kasi valni – sinata svetlina – ij zaprena ud nebeto, du katu po-dalgjite valni – čarvénata svetlina – sa dupusnati da menat prez néj.

7. Pojasnata moži da se vidi kugátu u atmosferata ima maneni kápći uda i slancitu sveti na nebeto. Slančevata svetlina, kujatu sadarže sate fárbi, ij refraktirana (ali zaprena) ud kápćite uda pud različni agale, kujétu právi svetlinata da se razprasni u različni fárbi: čarvéna, žalta, sina i t.d.

8. Virusete se umenuvat prez vremeto, prez mutáciji. Tuj neštu nji puzvuleva da izdaržet na imunnata sistema na horata. Istu taj se slučva i s bakterijite. Za tuj, mlogjije ud puznátite nekupać viruse i bakteriji više ni možat da se uništat s nekupaćšnite antibiotici.

9. Kulu 3,8 miljárda gudini; ij hurtata za organisme pudobni na bakterijite.

10. Aku se ugudi solj na sneć ali na léd, purasté broja na molekulite i zarad tuj udata po-mačnu zamrazni. Suljta moži da smakni temperaturata za zamrazvnaji sas ud 15 du 32 gráda.

Udvišnu pitánče: Sezonete se umenuvat zarad tuj, či Zemete ij izvita pud agal ud 23,5 gráda. U nekuja momente ud gudinata gornata starna na planetata ij po-blizu du Slancitu i dubáve po-više guraština, tojest ij lete. Kugátu gornata starna stigni po-deléku ud Sláncitu, ij po-támnu i ij zime.