Saturday, December 05, 2009

468

Za egoizma
Sled katu ij žuvel idin žuvot palin sas egoizam, u kojtu se ij mislil sámu na sébe si, idin čeleć ij pučinal i ij stignal u pakale. Katu ij videl kakva strahućé ij tuka, mlogu se ij pukájal za satu, kujétu ji ij navaršil durdi ij bil žuv, na zemete, ama za bedevá: véć ij blo tvarde kasnu! I taj, mačejći se u groznija oganj na pakale, toj se ij molil seku denj:
— Uprusti me, Guspudine Bože, zaštotu sam grešil. No sigá sam se izceril. Ni sam više egoist. Sam si umenal dušata i više némam niti kápka hargjevu u méne!
I etu či idin denj, kaćétu se moli toj i se biji sas racite u gradite, mu se ij pujavil idin ángjel Božji, kojtu mu ij rékal:
— Rádvaj se, čeleć, či Guspdin Bog ti ij čul mulitvata i išti da ti dadé prelegata da dodiš u Rája, pukraj pravédnite i palnite s ljubov! Ama dali uistena si se umenal, ali sámu taj dumaš?
— Ne, ne. Ij istena! Sam se umenal sassém, ni vervam više sámu u méne.
— Dubre ij, aku ij taj. Vidiš li ondzi kunéc, kojtu se spušte ud visinite kantu tébe?
— Dá, vida gu.
— Aku se vazkáčiš pu négu, za stigniš u Rája i za se udkupiš ud tezi maći.
Mlogu vésel, čeleka ij počnal da se káči na takćija kunéc. No sled málku ij sapćásal, či kunéca ij počnal da stánva sé po-tának, kača gá tažkustta mu ij blá gulema. Katu ij pugladel nanadole, kako da vidi? Mlogjije drugjije grešni probat da se vazkáčat i tija na kunéca, za da se udkupat ud ogane na pakale.
— Kako práviti? – ij izviknal jadosan čeleka. Slezti homa dole, zaštotu drugjijáče kunéca za se udkasni. Dole! Me čujti?
I razjadosan ij počnal da gji rita sas krakatá za da gji naprávi da pádnat ud na kunéca. A u tozi mig kunéca se ij udkasnal i sate sa pádnali nanovu u kazáne sas gurašta smula.
— Of, ángjele, vidiš li kako sa mi naprávili tezi ništástnici? Ubadi na Boga da mi pusni drugji kunéc, za da moža da se udkupa idnaž ud tuka!
— Ni moža tuj da ji napráva – mu ij udvarnal sas žálin glás ángjela.
— Pa kaćé taj? Lel ás ni sam sas ništu kriv, či kunéca se ij udkasnal zaradi unezi drugjijete!
— Ne, za žálust ni jé taj! Kunéca se ij udkasnal zaradi tébe i zaradi tojta ninavidnust! Tozi kunéc ij bil kunéca na verata i toj ij mogal da izdarži i celija pakalj, aku ti bi imál uvervanji u hurtata Božija i aku ni bi se mislil sámu na tébe. Si rékal, či si se izceril ud egoizama i či sigá máreš za toja bližnija ama, pu kaćétu se vidi, tuj ni jé nikak istena. I pu kaćétu ij udsadil kunéca, kojtu ij videl kolku si hargjev u dušata ti, tojtu mestu ij za doveka tuka, u pakale!

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home