Saturday, March 24, 2007

128

Hajlemás Marijka si praznikuva utre rodnija denj. Ja čestitam s tazi prelega i ji žéla satu náj hubavotu!
I taj kaćétu ij dušlá prulećta, predlágam da čujmi idna pesma sas néja:

Proletnu vesélji
Proleć kukavica na darvotu kuka,
Cvećitata cavtat, rabčetata pejat,
Slančevi strelći farkat a mumite pejat,
Drágu ji ij gá čujat, u-ju-ju da vikat.

Letutu ij dušlo, žitutu ij uzrelu,
Treba da se žani, da se právi petini.
Hirgjéne za kusat a mumi za berat,
Véčar ga ji ugrápat, u-ju-ju za vikat.

Velikdešna rádust nosi na sata mládus’,
Nosi jajcá čarvéni, na mládi gjvizeni.
Zemájska gradina prebire mladina,
Sekuj se véseli, u-ju-ju gá vika.

O, mládus’ hirgjénska i hubus’ muminska,
Na vás ij preličnu, u-ju-ju gá vikat.

Friday, March 23, 2007

127

Judaš i Vatikán
Napreć s idna gudina, monsenjore Walter Brandmuller, ševa na Pontifikálnija (Pontificnija?) komitet pu istorija, ij stánal puznát pu celija svet sas tvardenjitu, či Apuštole Judaš, ustánal u pamećta na krasijánete sas tuj, či ij izdál Isusa, ji ij naprávil ne zarad noscete, a ij slédval idin Božji plán. Tuj tvardénji ij blo dušlo máj na idnaž sas publikuvanjétu, u starnite na spisánjétu National Geographic, na idin gnostičin tekst, puznát kača "Evangjélitu na Judaš". U tozi dokument, prevedén na anglušći jazić ud koptsći, Judaš ij predstávin kača náj-bližnija du Isusa, na kojtu Isus mu ij dál dlažnustta da gu uslubudi, prez smrać, ud čeleškotu telu, za da moži da stáni čudotu na Uzkrasnénjitu. Tojest, u mestu da bedimi Judaša, treba da mu se puklunimi.
Dnés, tozi sjužet ij udnovu na moda spured idna kniga na anglušćija pisátelj Jeffrey Archer, kojtu na 20 márt t.g., si ij lansiral knigata "Evangjélitu sled Judaš", na idnaž u 7 daržávi (Anglušku, Germánija, Itálija, Spánija, Portugálija, Olánda i Polonija). Knigata ij napisana zágjnu sas prof. Francis Moloney, izvestin katoličánsći teolog ud Austrija i dubar prijatelj na Pápa Benedict XVI-ja. Na négva blog (http://www.jeffreyarcher.co.uk/), Jeffrey Archer prekázva kaćé ij stignal da rábuti zágjnu sas prof. Moloney, puznát u katoličánskata čarkva kača idin ud náj-dubrite specijaliste u krastijánsćite evangjélita i bivš člen na Meždunarodnata teoložka komisija na Vatikáne, ud 1984 g.: prez 2006 g., katu ij bil u Rim, lorda Archer ij bil pital kardinále Carlo Maria Martini, arhibiskup na Milano i bivš rektor na Potifikálnija Biblejsći institut, či koj bi mogal da mu pumogni za napisvanjétu na "evangjélitu". Pa kardinále Martini mu ij ubádil homa za Francis Moloney, kojtu samija toj ima napisani više ud 40 knigji. Presata ud Anglušku, uklučinu 'The Times', sa stignli du izvoda, či lel kátu Moloney ij dubar drugár na Pápa, zlamenuva či knigata ij udubréna pu nekak fel ud samija Vatikán.
Naprimer arhibiskupa u Južna Áfrika, Desmond Tutu (75 gudišin), kojtu ij čul audio-versijata na knigata, duma či "Ij mlogu interesna i ij vazmožnu da se ij dugudilu taj". I lorda Carey, bivš arhibiskup na Canterbury (71 gudišin), ij precenil dubre knigata.
Napisana pud formata na pismá, pudpisani ud sina na Judaš, Benjamin Iskarijota, "evangjélitu" ij idna hubanka prikazka za uprušténji i mila, videna prez učite na nekuj, kojtu nikade ne verval, či Isus ij Bog.
Ama da ni misliti, či tazi ij idinstvenata kniga sas tazi temátika. Prez 2002 g., Simon Mawer ij izdál sobstvenotu "Evangjélu na Judaš", a napreć négu, prez 1989 g., Roberto Pazzi ij bil lansiral istoričesćija román sas saštotu ime. A kako duma za satu tuj samija Pápa? Pitan prez oktober menatata gudina, kako misli za Judaš, toj ij rékal: "Izdávanjétu na Judaš ustánva... idna tájna".
=======================================
Káj či, aku ištitimi da naučimi lésnu novi neštá, treba da merišemi trandáfere! Taj ubážde idna studija naprávina ud Jan Born ud Universiteta ud Lubeck, Germánija sas 74 dubruvolce.Tija sa naučili dosta barži da igrájat idna nova igra, katu sa bli ugudini da merišet trandáfere pu vreme na naučevanjétu.
=======================================
Klasácija na prustijata
Petotu mestu: Idin tolvaj ij razbil idin magazin. Sled katu ij zal sate nosce, tolvaja ij videl idno staklo sas Scotch i ij iskal na prudaváče da mu ji bakni u turbata. Ama prudaváče mu ij udvarnal, či ni misli či moži da naprávi tuj neštu, zaštotu néma nužnata vazrast za da pijé alkohol. I taj kaćétu prudaváče ne se ustável i sé mu ij iskal da mu dukáži, či ima legálnata vazrast, tolvaja mu ij pusokal buletina, za da si dusvedoči vazrastta. Prudaváče ij zapántil imetu i dátite na tolvaja, si ij iskal uproška, či ne gu verval, mu ij dál staklotu i mu ij varnal dokumenta. No homa koče tolvaja ij izlezal ud magazina, prudaváče ij telefoniral na policijata i sled sámu dvá saháte tolvaja ij bil uluvan!
Čitvartotu mestu: Idin automobilist ij dubávil prez poštata idin štrov ud 40$ zágjnu sas svetičitu na négva automobil naprávinu ud radara. Ama u mestu da plati, toj ij izprodil na policijata idno svetiče sas 40$. No sled neku denj ij dubávil drugu pismu ud policijata, u kujétu ij imálu idno svetiče sas idin pár rubijášći láncve za racite. Náša šofer ij razbrál, či ni jé za šála, pa homa si ij platil štrova...
Tréćotu mestu: Idin tolvaj ij štel da udkrádni nosce ud Bank of America. Ij flezal u bánkata, ij zal idno ud cédulčetata kujatu sa bli ugudini na idna tarpéza i ij napisal na néj: "Imam pistolj! Ugudi sate lejve u taze štanicla!" i se ij ugudil da sedi na upáškata. Ama zaštotu ij imálu mlogje hora, si ij rékal či za tráj zadalgju, pa ij utišal prezpate, u druga bánka, Wells Fargo. Tám ne imálu tolkuz hora, taj či ij pusokal cédulčetu na činovnika. Ama tozi mu ij udvarnal, či ni moži da mu dadé nosce, zaštotu cédulčetu ij napisanu na formuljár ud Bank of America, taj či, ali za ji napiši udnovu na formuljár ud Wells Fargo, ali za se varni u Bank of America. Tolvaja ij rékal “OK” i ij izlezal. Sa gu arestirali sled nekolku menute, durdi ij čekal ud novu na red u Bank of America...
Drugotu mestu: Nekolku angažáte u firmata Boeing sa rešili da udkrádnat idna naduváema (pneumatična) lodka ud idin Boeing 747. Sa uspeli da ja izvádat ud avione i da si ja zanesat u tej. Sled málku vreme sa utišli na ekskursija pu idna téča. Ama ne se menalu mogu, i sa sapćásali idin helikopter udgore na tej. Kako se ij slučilu? Tija sa zabrávili, či sled gá naduš tazi lodka, tá ima uklučin u néja idin rádio-predvátel, kojtu počni da emitirva avtomatičnu... A lel policájete sa mislili, či ij hurtata za hora, kujatu treba da gji spasat. Misla či ij izlišnu da ubáždem tuj, či tezi više ni rábutat u Boeing...
Parvotu mestu: Idin student pu medicina prekázva, či idin denj mu ij telefonirala idna žina i ubážde, či si ij svárila mumičitu da jadé mravlji. Studenta ja ij uspukujil, katu nji ij rékal, či mravljite ni sa opasni za zdrávitu na čeleka i či ni treba da nosi mumičitu u špitále. Ama májćata, málku uspukujéna, ij prudalžila:
- Ama ás véć sam zala merći i sam dála na mumičitu da glátni utráva protiv mravjite...
Tozi pać studenta se ij saštisal i ji ij viknal:
- Tugázi homa treba da ja duneséti u špitále!
Gulemata nagráda: Na rádio sa bli ubádili: idin mladok, kojtu mlogu ij harésval da právi bungee-jumping ij skoknal ud na 30 métera sas palmár u 60 métera...

Wednesday, March 21, 2007

126

Kanádskata mas-medija tvardi, či rumancete probat da si pretaglat europejsći nosce s pumuštta na vražitorćite! Otu formulárete kujatu treba da gji pupalnat rumancete, za da dubávat europejsći nosce, sa mlogu usukani, horata častu pate utidat vaz vražitorćite, za da utváde satu po-dubre – piši na sájta na canadafreepress.com. Tuka ima idna pudrobna státija za kaćé vražitorćite ud Rumanija možat da naprávat usukanite i trudnite birokratični iziskvanjéta na Bruxelles-a da stánat po-lésni. A pu kaćétu duma Florica ud Piteşti, ni možiš da se zvéš istenska vražitorća, aku ni možiš da pumogniš idin biznismen da dubávi fondve ud Europejsćija sajuz.
Za se čuditi vájda na tuj neštu, ama ni treba zabrávimi, či u nomenklatore na zanajátete ud Europejsćija sajuz ij upisan i tozi zanaját, na vražitorćite - komentirva ironičnu sájta.
http://www.canadafreepress.com/2007/cover031507.htm
=======================================
Sétnata moda:
suknu ud vineni bakteriji

Badeštetu na modata sedi u ...vinutu. Idin australijec ij naprávil idno suknu iztikánu ud celuloza naprávina ud bakteriji ud vinutu. Sazdátela duma, či za sigá suknutu ima sámu teoretična rolja, zaštotu to ni moži da se pázi aku ni jé namokrinu.
http://www.avenuevine.com/archives/002556.html
=======================================
Náj-visočija konj ima 2,5 métera
Idin fermer ud Oklahoma moži da se fáli sas náj-gulemija konj ud na sveta. Ij hurtata za idin hajgar na ime Radar. Toj ima 2,5 métera i taži više ud idna tona. Za da se darži u forma, Radar izedé seku denj kulu 8 kila žitu, 18 kila senu i izpijé pu 75 litera uda.
=======================================
Praznikuvanji na broja Pi (3,14)
U Rim, s prelegata na Meždunarodnija festivál na matemátikata, kojtu se ij daržál na 14 márt t.g. ij bil praznikuvan i broja Pi (3,14), iznamerin prez antičnustta ud Arhimede. Za tozi práznić u Itálija ij imálu različni konkurse, sa se jáli jádenjéta kujatu počnivat sas sluváta "pi", (naprimer "pizza" ali "pisello" - tojest gráh bob) i ij bil ianuguriran idin klub na "Prijatelete na Pi", kadetu moži da se upiši sámu ondzi, kojtu ij kadarin da ubádi makár 100 ud cifrite ud sled zapetájata na Pi.
=======================================
Chicago ij bil zelén
Kača seku gudina, na 11 márt téčata Chicago ij blá ufárbina u zelénu, za praznika St. Patrick’s Day.
=======================================
Tina Turner se zavrášte na scenata
Na 18 máj t.g. Tina Turner za darži idin koncert u London, sled sédem gudini ud katu se ij udtaglila ud muzikálnija svet. Koncerta, organiziran ud fundácijata Cauldwell Children, za se daraži u Muzeja pu naturálna istorija ud London. Tina, kujatu sigá ij na 67 gudini, za izpejé nekolku ud tejnite náj-puznáti pijesi. "Aku mojte pijesi za nakáret horata da se trasat po-dalboku u džibovete, zlamenuva či sam si dustignala celta" - duma tá. Fundácijata Cauldwell Children predlága bizplátin tratament, terápija i otpusći za bulnávite i sirumášćite dicá ud Anglušku.
=======================================
Bolivija i Coca-Cola
Bolivija išti da zabrani uputrebuvanjétu na imetu "coca" ud starna na západnite kompániji i da ugudi liskata ud coca kača emblema na držávata. Predsedátela Evo Morales, kojtu samija toj ij utránval nekupać coca duma: "Láurete i lisćite ud maslin za badat umenati sas svetite lisći ud coca, kujatu sa simbol na nášta ekonomija i na rabutlivija náš nárud". U Bolivija rástbata coca ij videna kača sveta i se uputrebuva mlogu častu, taj u različni čájve kaćétu i u medecini ali báš i u guma za dvkanji.

Tuesday, March 20, 2007

125

Taze svetica ij naprávina u Burma. Tá moži da se naprávi sámu idnaž u gudinata, u upredelén moment: aku gu izgubiš, si izgubil glávnotu. A kako ij glávnotu u tazi svetica?
Pugladejti ja još idnaž!
Aku ni sti sapćásali ništu, za vu ja ubarna...

=======================================
Cáre Simeon ima unuk
Princesata Kalina, dešterete na sétnija cár na Balgárija, Simeon II-ja Sákskoburgotski, ij rudila u Sofija, u sreda 14 márt t.g., parvotu tejnotu dite, idno monče. To još néma ime.
Tuj ij parvotu ráždenji u balgarskata cárska familija sled 70 gudini. Kalina (35 gudišna), kujatu žuvej u Madrid i tejna drugár, španioleca Kitín Muñoz Valcarcel (48 gudišin), sas kojtu se ij blá užénala prez 2002 g., sa iskali da pukážat, či daržat na Balgárija, pa za tuj Kalina ij nastujela da rudi u Sofija. Tija i svátbata sa ja bli naprávili u Várna... I ni znája kolku ij glávnu tuj, no treba spumena, či tija i i dvámata sa katoličáne.

Simeon II-ja ij prezal stola katu ij bil na 6 gudini, sled smraćta na baštá mu, Boris III-ja, prez 1943 g. i ij bil izgonat ud daržávata sled sámu tri gudini, prez referendum. Toj se ij zadumil sled tuj u Spánija i ij imál 5 dicá – 4 mončita i idno mumiče – katu na sate nji ij dál balgarsći imená. Simeon se ij zavarnal u Balgárija prez 1996 g., sled 50 gudini ekzil. Prez 2001 g. ij bil izbrán za premier na Balgárija.
Princesata Kalina i tejna drugár sa izprodili pu idin pudárak na sate dicá rudénu u Sofija na idnaž sas tejnotu monče.
Ama tuj ni jé ništu, aku ji uspuredimi sas ráždenjétu na Simeon II-ja, ud 1937 g.: tugázi na sate dicá ud Balgárija sa nji bi dignali notite ud škulata sas pu idin punkt i hiljadi zatorini sa bli pusnati ud rubijite.
=======================================
Svetovin rekord
U čitvartak 15 márt t.g., više ud 2.600 dicá ud 23 škuli ud Târgovişte i ukulinata sa naprávili nov rekord pu sinhronin tánc. Tija sa igráli vreme na 6 menute pu melodijata “Follow the leader” na The Soca Boys, u centrálnata pijáca ud grada. Organizátorete, Radio Minisat Târgovişte dumat, či predišnija rekord upisan u knigata Guiness na kategorijata “náj-mlogjijete hora kujatu tancuvat simultánnu na idna pesma" (Longest contra line) ij ud 14 márt 2003 g. i ij blá moblizirala 875 hora.
=======================================
Báj za pušáčete
Káj či prez 2-3 gudini, u sate bárčita i restauránte ud Rumanija za badi zabranénu pušenjétu. Seda i se buna: máj či niti u vremeto na Nikolča ne blo taj hargjevu... Da pušiš ni jé slobudnu, da daržiš márva ni jé slobudnu, da si variš rićijca ni jé slobudnu, udata za pijenji treba ja kupuvaš, jádenjétu satu ij utravisanu sas kimikále... Pa se buna, na kade utvádemi?
=======================================
Nekolku bivši studente, kujatu sa uspeli u žuvota, sa se prebráli idin denj za da si slávet bivšija profesor ud universiteta. Sa utišli tija u tej a toj gji ij prejal s gulema rádust. Tija sa počnali da mu se uplákvat ud sekudenjšnija stress ud na rabotata i ud ličnija žuvot.
Profesora gji ij prekánal sas kafe i sate sa bli saglásni da izpijat pu idno šolče.
Utišal ij toj u kuhnjata i se vrášte sas idna gramáda šoli; ij imálu sekak fel: i purculánevi, i stakleneni, i zemevi, i ud kristál, i ud plástik. Nekuja sa bli mlogu hubanći i luksozni, drugjije sa izgladvali ubiknuvénu.
Sled katu sekuj si ij izbrál pu idna šola, profesora ij dunél idin gulem burkánj sas gurašta kafe i nji ij nalel u šolite, pa ni ij rékal:

- Pu kaćétu viditi, vija sti zali sate po-skapite šoli, a ubiknuvénite sti gji ustávili. Razbirem, či vija ištiti za vás satu náj-hubavotu, ama ud tuka varvi i váša stress. Tuj, kujétu ji ištiti u istena ij kafete, a ne šolata; ama sekuj si ij izbrál náj-hubankata šola! Viditi li, žuvota ij kafete a rabotata, noscete i vášta pozicija u obštestvotu sa šolite. Tija sa sámu instrumente u kujatu sedi žuvota, tija ni možat da umenat négva kvalitet. Pu nekupać, nija se mislimi tvarde mlogu na šolata, u mestu da se rádvami na kafete ud néja.
Nideti ustáve šolite da vu vládat žuvota! Bolja se rádvajti na kafete...
=======================================
Idin denj šéva duma na rabadžijete:
- Sam rešil, ud sigá nadálja za rábutimi sámu u sreda!
U parvija moment sate sa ustánali zamájani. Posle, sa počnali da pléštat. Sled tuj sa se smalčeli, i se gladet idin drugji, uplášini. Sled málku, kátu vidi či nikuj ni duma ništu, šéva za ričé:
- Aku nekuj išti da me pita neštu, néka pita!
Idin se ij nakurážil, ij stánal, se žuli na glavata i duma:
- Dubrej, šéva, ama za treba da rábutimi báš seku sreda?

Saturday, March 17, 2007

124

Imánjitu na IBM
Kugátu čujmi za IBM, parvotu neštu kujétu mu dodi na pámeć ij kompjutera. Drugotu vájda, ij imetu na sazdátela na imperijata IT, Thomas J. Watson Jr. Ama u nitikakaj slučaj ni bijmi se mislili na lesbijći i na 18 unuci, kujatu se bijata za noscete naprávini ud Watson Jr. No sátu tuj ij stánalu reálnust u "familijata IBM" sled katu bivšata ljubima na dešterete na bankera Watson si ij iskala tál ud imánjétu, zaštotu ij blá adoptirana ud tejnata bugáta prijatelća. Amerikánsćija sad sigá treba se buni, kakaj tál moži da ji dade, taj kaćétu bivšata ljubima na dešetrete avtomatičnu ij stánala i unučka na bankera. Satu tuj ij počnalu s 15 gudini napreć: Olive Watson, deštere na Watson, kujatu ij lesbijka, si ij adoptirala drugárćata, Patricia Spado, za da badi cigurna, či sled gá pučini, ni šté ustáni biz imánji. Saglásnu zákunete na štáta Maine, kadetu ij blá naprávina adopcijata, Olive ij stánala „májća“ za Patricia, makár či ij po-mláda ud néja s idna gudina! Pu unuj vreme Olive ij imála 44 gudini a Patricia 43. Tija sa se razdelili na idna gudina sled katu adopcijata ij stánala legálna prez 1992 g.. Razbire-se, či Thomas J. Watson III-ja, lidera na trusta IBM, ne bil nikak rádusin da čuj ud avokátete na Patricia Spado, či tá ij 19-ta naslidnica na imánjitu IBM, otu moži da badi računata za unučka na Watson Junior...
========================================
U kapitalizma, čelć eksploatirva čeleka. U komunizma ij báš na opaku.
(John Kenneth Galbraith)
========================================
Blog dádin u sad, či ij publikuval svetičita sas Jennifer Aniston topless
Prestávitele na Universal City Studios Productions dumat, či pukázanite svetičita ud na sájta na Perez Hilton (Mario Lavandeira) sa udkrádnati i sa bli preštámpani nilegálnu, pu vreme na montáža na filma "The Break-Up" ud 2006 g., kadetu Jennifer ij igrála zágjnu s bivšija tejna prijatelj Vince Vaughn. Na bloga, Aniston se javeva biz nagradnici.
========================================
Mončita, aku já se usešteti nekupać sami, traseti idna takvaze pilna!

Friday, March 16, 2007

123

Dijamánt ud pukojnija sin
"Za méne, tozi ij náj-skapucennija kámak ud na sveta" - duma Berit Cohn sas saldzi u učite, katu stiska u racite manenija dijamánt. Tá si ij izgubila idinstevnotu dite, sina Vincent, kojtu ij imál 11 gudini i ij rešila, či sled katu badi ziguren, ud skruma da si naprávi idin dijamánt, kojtu za si gu nosi s néja durdi ij žuva.
Nisréćata se ij slučila sutrenjta, na 14 február 2006 g. Manenija Vincent ij iskal da pukáži na idin kumšijin, kaćé moži toj da preskokni po-više trepći na idnaž. Sámu či ditetu ij pádnalu ud na idna visučina ud 7 métera. Nekolku saháte po-kasnu toj ij pučinal u idin špitálj ud Hamburg...
"Sas nekolku meseca napreć da pučini, Vincent mi ij prekázval, či ij čal idna státija za kaćé moži da se naprávi dijamánt ud skruma na pukojnite" - prekázva Berit napreć reportera na "Bild". "Vincent ij harésval visučinite i ij dumal, či išti da stáni pilot - prudalževa tá, taj či sam cigurna, či ni bi mu harésvalu da gu zarova dalboku u zemete".
Sigá, satu kujétu ij ustánalu ud Vincent ij idin niprerabotin dijamánt ud 1,2 karáta. "Sam rešila da ni prerabotvam dijamánta. Istu taj ij bil i moja Vincent: idno monče, kujétu žuvota ij sledvalu da gu preraboti, ama ne imál sréćata da se luči taj" - duma májćata.
Po-više firmi ud Germánija predlágat tazi vazmožnust, da se preraboti skruma na izgurenite pukojni u maneni dijamánte. "Se právi pu slédnija náčin: ud skruma se iztagli karbona, kojtu posle ij ugudin u idna specijálna presa i prez komprimirvanji se naprávi dijamánta" - ubjasneva Arthur de Leur, specijalist u skapucenni kámaci.
http://en.wikipedia.org/wiki/LifeGem
http://www.lifegem.com/secondary/whatisLG2006.aspx

========================================
Pesmata Happy Birthday ima ávtorsći pravá
Saglásnu knigata “Guinness Book of World Records”, pesmata "Happy Birthday to You" ij náj-puznátata pesma na anglušći jazić, sledéna ud pesmite "For He's a Jolly Good Fellow" i "Auld Lang Syne". No málku tima znájat, či kompánijata Time Warner ima ávtorsćite pravá za puznátata pesma “Happy Birthday to You”. Taj či, aku ja pejéti na obštestveni mestá ali napreć drugjijue hora, kujatu ni sa vu rudbini ali prijatele, treba da plášteti!
Vájda sti sapćásali, či pesmata ni se náj pujaveva iz amerikánsćite filme, katu častu pate ij umenata sas "For He's a Jolly Good Fellow", báš zarad tezi ávtorsći pravá.
Melodijata na Happy Birthday ij blá izmislina ud dve sistri ud Kentucky, Mildred J. Hill i Patty Smith Hill. Pesmata se ij zvála "Good Morning to All" i ij blá publikuvana prez 1893 g. u knigata "Stories for the Kindergarten". Spured zákunete, taj kaćétu sa menali više ud 100 gudini, melodijata ij flezala u publičnija domejn, taj či moži da se pejé ud sekugu pu seku vreme i pu ole. Tuj, kujétu ni jé taj izjasnénu, ij teksta. Jessica Hill ij publikuvala, prez editurata Clayton F. Summy Publishing Company, idin varijánt na Happy Birthday prez 1935 g. I taj kaćétu praváta za copyright ij trebalu da iztičat prez 1991 g., tija sa bli prudalžéni na po-više pate, taj či za sigá copyright-a za iztičé dabe prez 2030 g. Editurata Clayton F. Summy Company ni darži više praváta na tazi pesma, a tija sa menli sigá u racite na kompánijata Time Warner, kujatu dubáve pu 2 miljona USD u gudinata ud ávtorsćite pravá za Happy Birthday.
Megju drugotu, pesmata ij vájda parvata pesma izpena u kosmosa: 8 márt 1969 g. ekipáža na Apollo IX ja ij pel u kosmosa.
========================================
Aku možiš da sanuvaš neštu zlamenuva či si kadarin i da ji napráviš.
========================================
Rusija moži da stáni náj-bugátata daržáva ud na sveta...
Rusija za se ubugati ud... uda. Puznáta za tejnite naturálni bugátsva – petrijola i gáz – Rusija ij idna svetovna energetična putera. Ama tá ima i tolkuz mlogu uda hubava za pijenji, či stiga da napujé dve planeti. Ud tejnite 120.000 téči i 2,3 miljona ezerá, aku bija bli preubarnati u nosce, bi se vádili kulu 800 milijárda dolara u gudinata. Horata ud Kremlin znájat, či udata za badi “petrijolata na tréćija milenium”, taj či si právat véć plánve kaćé i kolku uda za eksportirvat. Ama tuj ni jé satu. Tija véć se mislat, či kaćé za možat da kontrolirvat i hranitelnata industrija. Naprimer, za da se napávi idin kil uriz sa nužni kulu 3.000 litera uda. Zavisva ud Rusija na kogu za purdáva uda i za kolku...
========================================
Nemcete za bada belezani!
George Orwell ima zašto da se smejé ud groba: s počnivanji ud 1 juli 2007 g., seku nemcin za dubávi idin broj za identifikácija, sastávin ud 11 cifri, kojtu za sadarže imetu (uklučinu imetu ud napreći ženitbata ali artisičnija psevdonim), seksa, ádresa, dátata i mestotu na ráždenji, zavaršinite škuli i finánsovata zona za kujatu se darži čeleka. Tozi broj za identifikácija za se dubávi prez poštata i ni šté se umenuva durdi čeleka ij žuv, a po-više još, za se pazi u kompjuterete na pravitelstvotu još 20 gudini sled smraćta na "sobstvenika".

Wednesday, March 14, 2007

122

Groba na Isus?
Novija skandál ud krastijánsćija svet, svazan sas taj-zvánotu namervanji na kokalicite na Isus, skandál počnat ud puznátija režizjor James Cameron i négva “dokumentálin” film "The Lost Tomb of Jesus" pukázan na 4 márt t.g. ud kanále Discovery, ij zapálil sate publikáciji i TV predávanjéta ud pu celija svet. No taj kaćétu nášta katoličánska čarkva ne zala još niti kakava oficijálna pozicija u svazka s tuj neštu, niti ás ni bij štel da komentirvam mlogu, zaštotu misla, či ni jé hurtata za ništu drugu, udvan za jévtina propagánda, istu taj kaćétu ij blo i sas romána na Dan Brown (lel to se ij videlu, či filma naprávin pu négu ne dunél učákvanite nosce...).
Osubitu či tazi ideja ni jé nikak nova. Još ud 1983 g. tá ij blá predstávina u knigata na Richard Sapir, “The body” (Telotu): u Jeruzálem arheoložkata Sharon Golban ij namerila idin mažći skelet, datiran ud parvija vek na nášta era, u idin grob na bugatáš, grob namerin nadzać magazinčitu na idin palestinec, Nasir Hamid. Homa ij vikan idin misnić-ekspert, gusp. Lavelle, kojtu ij iznameril, či pukojnija ij umrel na križ, na sarkofága ij imálu nádpisa MELEK YEHUDAYAI (Krále na judejete na aramejsći), a pá tuka se ij namerila i idna zlátna moneda ud vremeto na Pilat ud Pont; sate tezi dáti sa dunéli du izvoda, či telotu ij blo na Isukrast...
Interesnu ij, či sas tri gudini napreć da badi publikuvan tozi román, ij bil u istena namerin groba, za kojtu se hurtuva dabe sigá. Sapir ij umrel prez 1987 g. ud sardečin udar i ne uspel da vidi i filma, naprávin pu négva román prez 2001 g., film u kojtu ij igrál Antonio Banderas. Ama niti tozi film ne dunél mlogjije nosce.
Dali James Cameron išti da naprávi idin remake pu négu?... Ni znája. Ama nosce ud tuj neštu za se vadat sas sigurnust! Israel ij zajavil véć, či se misli da utori "groba na Isus" za šarokata publika.
Tozi grob, kojtu ij u saštnust idna peštera u mestnusta Talpiot, spured "dokumentálnija" film na James Cameron izlačin pu kanále Discovery, ij zapázil martavite telá na Isus, na Maria Magdalena i na tejna sin. Káj či, tuka sa bli namerini 10 rákle (osuáre) sas kokalici i tri čerepa (glavi), katu na 6 ud ráklete ij imalu napisanu u vatrešnata starna imená kaćétu Jeshua (Iisus), sin na Iosif, Judah (Iuda), sin na Jeshua (Iisus), Maria, Mariamne (kujatu káj či ij Maria Magdalena), Jofa (Iosif), brát na Isus i Matei. Pá tám ij blá namerina i idna čurupka ud garnéc, na kujatu ij blo napisanu imetu Jeshua (Isus) i ij imálu i simbola na ribata, puznát kača simbol na stárite krastijáne.
I taj kaćétu u seku prikazka ima i málku istena, za razglademi kaćé ij počnalu satu tuj: na 28 márt 1980 g. arheologa Yosef Gat ud Israel ij iznameril idna grobnica u severo-istočnata zona na Jeruzálem, zvána Talpiot, zona kujatu ij slédvalu da stáni část ud grada, pa katu se ij kupálu sas buldozerete, se ij iznamerila tazi grobnica. Gat ja ij izsledval i ij zajavil, či ij hurtata za idin standárdin evrejsći grob ud vremeto na cáre Irod. Yosef Gat ij pučinal, ama négva šéf, prof. Amos Kloner duma, či namerinite napisani imená sa standárdni. "Ima namerini náj-málku još tri takvizi grobnici sas imenáta Isus i mlogjije drugjije sas imenáta Iosif i Maria" – duma Kloner. Za négu, ij nivazmožnu tazi grobnica da sadarže teláta na Svetata Familija: "Néma kaćé po-više generáciji na tazi familija, kujatu ij ud Galileja, da badat zakupáni zágjnu u Jeruzálem. Udvan tuj, familijata na Isus ij blá sirumáška, a tezi grobnici sa na srednu zamožni hora. Sam cigurin, či tuka ij hurtata sámu za idno savpádenji na imená i ništu drugu" - duma toj.
Istenata ij, či máj sate specijaliste-arheoloze sa saglásni s tuj, či da tvariš takozi neštu za Isus ij gulema prustija. Joe Zias, kojtu ij bil kurátor u Muzeja Rockefeller ud Jeruzálem megju 1972-1992 g. i kojtu ij učástval ličnu na prebrujávanjétu na kokalicite ud grobnicata ud Talpiot, duma: "Tozi čeleć naprávu se bazika na Biblijata. Kako znáj toj za arheologijata? Ás sam arheolog, no aku bij se uluvál da piša kniga za mozačnata hirurgija, horata bija se pitali, či kako se slučva s méne" (...) "Takazi fel proekte se bazikat na zanajáta na arholog" - ij zajavil toj, revoltiran, za spisánjétu 'Newsweek'.
Kača replika, James Cameron, kojtu megjuvremennu málku ij umeknal, ij udvarnal, či ni se misli za arheolog ali za specijalist u Biblijata. " Ás sam sámu producent. Tozi proekt mi se ij videl interesin i ni moža da putvarda 100%, či tám ij goba na Isus.
Niti négva asistent Jacobovici, alias 'Indiana Jones', ni jé više taj cigurin u négvite tvardénjita, napreć putopa ud teologični i isorični argumente dunésini ud istensćite specijaliste. "Du na sétne horata sa slobudni da vervat kakotu štat" - duma toj. Prez 2002 g. Jacobovici ij bil naprávil idin protiv-krastijánsći dokumentálin film, pukázn pá na Discovery, "Jákub, bráta na Isus", u kojtu ij hurtuval za idnija rákle, na kujatu ij pisalu "Jákub, brát na Isus". Tezi rákle sa bli sobstvenust na idin komersijánt na antični neštá, Oded Golan. I makár či ráklete ni sa bli autentificirani ud niti idin specijalist, Jacobovici gji ij predstávil kača avtentični i ij bil sazdál gulem skandál. Specijalistete pu istorija ud Israel sa bli zajavili, či nádpisa ij falšificiran i či Golan ij idin bandit. Jacobovici išti da dukáži sigá, prez novija film, či tezi rákle sa bli izvádini ud grobnicata ud Talpiot.
No u istena interesnotu neštu svazanu sas tozi Simcha Jacobovici ij tuj, či toj ij idin kanádec-čuhutin sas rumansći proizhod i još znáj da hurtuva rumansćija jazić, pu kaćétu ij dukázal i na pres-konferencijata ud lansirvanjétu na filma "The Lost Tomb of Jesus". Négvite rodnici sa emigrirali ud Rumanija u Israel sled Drugjija svetovin boj. U Iaşi Jacobovici ij ugudil idna pláka na sgrádata na Policijata za komemorirvanji na ubitite čuhute.
http://www.joezias.com/tomb.html
http://www.sciencedaily.com/releases/2007/02/070226212800.htm
http://www.discovery.com/tomb

Tuesday, March 13, 2007

121

Da se málku pufálimi...
Parvu: sam nameril slučájnu idina státija (http://gaiapolis.hit.bg/rammedearth.html), kujatu hurtuva za kaštite ud nabita zeme. Tija sa trájni i sa gurašti prez zimata i lédeni prez letutu. Niti sam mislil, či ima takazi gulem interes u dnéšnija vek za kaštite ud nabita zeme. Probajti sámu da putrasiti u Internet hurtata “Rammed Earth” pa za viditi kolku linkve za se pujavat: 879.000! No, interesnotu za méne ij tuj, či u po-gornata státij se hurtuva za nášte prededve, kujatu sa spumenati kača gulemi specijaliste u právenjétu na takvizi kašti. Tija sa naučili ud madžerete, pa unezi, kujatu sa se zavarnali u Balgárija, sa gji naučili i balgarete kaćé da si právat takvizi hubavi i jévtini kašti. Etu i svetičitu uklučinu u státijata, sas nášte dedve kaćé rábutat na idna tazkvazi kašta.
Drugu: u revistata na luvčijete “Diana” ima idna státija, u kujatu se hurtuva za Páli Budur ud Stár Bišnov, kojtu ij nameril dvá skelete na rugáče.
Interesnotu ij tuj, či tija izgladva sa se borili, pa sa taj sa si usukali rugatá, či ne mogalu više da si gji udsučat, taj či sa umreli i dváta ud gláć i ud žać.
Ugvádem tuka celata státija, kujatu ij na rumansći jazić. Svetičitata sa naprávini ud Feri Castiov.
Tréću: u Bišnov imami, u centara, idin elektronin sahát, kojtu ubážde “Dubre dušli!” i pukázva dátata, saháta i temperaturata!
Istu taj, u párka ud vaz Kulturnata kašta sa se ugudili novi stolčita i košinčeta za smét. Flezvami i nija u Europa!!!

Čitvartu: Etu idna ud sveticite na náša piktor bišnuvenin, dedu Máću Barone:

Monday, March 12, 2007

120

Parvata “lady na kosmosa”
Valentina Vladimirovna Tereškova, parvata “lady na kosmosa” ij navaršila na 6 márt t.g. 70 gudini. S tazi prelegá tá ij dála idin intervju, kadetu ij ubádila nekolku interesni neštá za tejnata aventjura u kosmosa. Lel to se znáji, či Tereškova ij parvata žina-kosmonaut i parvija civilin, kojtu ij farkal u kosmosa. Na 16 juni 1963 g., na borda na Vostok 6, tá se ij zavartela 48 pate naoklu Zemete. Poleta ij trájal 70 saháte i 50 menute. Drugata žina u kosmosa ij blá Svetlána Savitskaja, no dabe sled... 19 gudini (Soyuz T-7 prez 1982 g.).
Ud krája na 1980-te gudini Tereškova ne dávala niti kakvi intervjuta za presata. Za tuj, sigášnite intervjuta sa mlogu interesni. Megju drugotu, tá prekázva, či sveticite, naprávini s prelegata na tejnotu zavráštenji ud kosmosa sa bli málku “upatini”. Istenata ij tazi: zaštotu u unezi vremená izprevárata megju SSSR i USA sa bli mlogu glávni, tejna polet ij trebalu da badi idin uspešin. Ama to ne blo báš taj... U mestu da se nasoči kantu Zemete, kapsulata Vostok ij počnala da se uddaličeva ud nášta planeta. No indžilirete sa uspeli da naprávat nužnite korekciji i du na sétne se ij stignalu du slezvanjétu na Zemete (aterizirvanjétu). I zaštotu, aku bi ustánala u kapsulata, ni bi udžuvela, Tereškova ij trebalu da se katapultira i da slezi sas parašut. Pu kaćétu prekázva tá: “Sam videla kaćé za pádna u idna uda i sam se mislila, či lel idna žina sa prátili i tija u kosmosa, i sigá za ja udávat! No sam blá sréćna, či vetara ij dul dosta jáku, pa me ij zanél du zeme”.
Tá ij pádnala na zemete, no si ij udárila idna raka a káskata máj či ji ij izčupila nusa. Homa ij blá zaneséna u špitále, kadetu ij sedele idna nedele. Razbire-se, či svetičitata ud tuj aterizirvanji ne bli nikade pukázvani na sveta a niti na néja ne ji blo slobudnu da hurtuva za tuj neštu. Sled idna nedele, sled katu ji ij izbandala ránata ud na nusa, sa ja bli zanéli na novu na mestotu kadetu ij slezala, sa ja bli ublekali u idin nov i čist kostum za astronaut, sa ja fardirali i sa naprávili “oficijálnite” svetičita ud tejnotu zavráštenji na Zemete.
Tá i dnés, na 70 gudini, duma či bi farkala ud novu, čeć du Márte. I ij dudála – “báš i biz da se zavarna”...
Na 26 máj 1961 g., Juri Gagarin ij bli pusetil Balgárija, i u párka ud Várna, na Alejata na kosmonautete, ij nabol idna čámuvina. I Tereškova ij bá na po-više pate u Balgárija i ij nabola i tá tám idna čámuvina. Tejnotu darvu još sedi, ama tuj na Gagarin ij izsahnalu...
Valentina Tereškova ij i parvata žina generál (ud 5 máj 1997 g.) ud istorijata na Rusija!
http://www.rian.ru/review/20060616/49619382.html
http://www.kp.ru/daily/23865/64167/

========================================
Umiret na 52 gudini!
U idna familija ud Teheran se slučvat čudni neštá: homa koče navaršat 52 gudini, horata umrat. Više ud 20 členve na tazi familija sa pučinali taj. Za da udkrijat tájnata, specijaliste amerikáne i iraniene sa naprávili izslédvanjéta i sa iznamerili, či tuj se dalži na idna genetična mutácija na kromozoma 12 (genata LRP6). Kugátu navarši 52 gudini, čeleka umré! Po-više na tazi tema ij ubjasnil Richard Lifton ud Universiteta ud Yale u spisánjétu “Science”.

Sunday, March 11, 2007

119

Aku se buniti, či kako li predstáve po-dolnotu svetiče, da znájti či ij hurtata za parvija tvard disk (HDD) ud 5 MB (megabájta), naprávin ud IBM prez 1956 g. Toj ij tažel kulu idna tona!
========================================
Zašto se duma, či Banáta ij paruv u Rumanija
(“Banatu-i fruncea”)

1020 g. – U Čanád ij usnuvána parvata škula ud dnéšna Rumanija, katu jazika za prepudávanji ij bil latinsćija;
kulu 1179 g. – U manastire ud Igriş (usnuván ud kalugjerete cistericite ud burgundsćija manastir ud Pointigny) ij sazdádina parvata biblioteka sas knigji pu filosofija i teologija ud teritorijata na dnéšna Rumanija. U tazi biblioteka sa se namervali tvorbi na Cicero, Suetoniu, Seneca i Quintilian;
1700 g. – Idin nipuznát banátčenin (Anonymus Caransebesiensis ali Lugoshiensis) ij naprávil idin rumansći-latinsći rečnić, “Dictionarium vallachico-latinum”, parvija dvujazičin rečnić na rumansćija jazić. Nekuja specijaliste dumat, či ávtora ij Mihail Halici (1643-1712 g.);
1718 g. – U Timišvár ij sazdádina parvata fabrika za piva ud Rumanija;
1718 g. – U Ciclova ij sazdádina parvata “soba” u kujatu se ij tupil bakar;
1719 g. – U Bocşa Montană ij naprávin parvija furnál za fonta;
1728 g. – Ij počnalu kanalizirvanjétu na téčata Bega, parvija kanál ud Rumanija pu kojtu sa pluvali korabe;
1729 g. (na 22 január) – sa počnali kursvete na parvata profesionista škula pu planinstvu u Oraviţa, parva ne sámu u Rumanija, negu i u cela jugo-istočna Europa. Za zabelezvanji ij tuj, či sledvaštite škuli pu planinstvu sa sazdádini prez 1741 g. u Dognecea, Moldova Nouă i Sasca Montană;
1745 g. – Ij bil sazdádin parvija grádsći špitálj ud Timišvár (sas 24 gudini napreć ondzi ud Viena i sas 35 gudini napreć ondzi ud Budapéšta);
1753 g. – U Timšvár počnivat pustujánnite teatrálni spektákale (tréćija váruš sled Viena i Budapéšta);
1760 g. – Timišvár ij parvija váruš ud Habsburgskata imperija sas usvetléni ulici;
1771 g. (na 18 april) – U Timišvár izlezva parvata nuvina ud dnéšna Rumanija, „Temeswarer Nachrichten“, kujatu ij i parvata nuvina na nemsći jazić ud Istočna Europa;
1802 g. – U Smikluš ij sazdádina tréćata pu red škula pu agronomija ud Habsburgskata imperija i parvata ud teritorijata na dnéšna Rumanija;
1815 g. – U Timišvár, bibliotekata na Iosif Klapka stánva parvata publična biblioteka ud Habsburgskata imperija, ud cárstvotu na Ungárija i ud dnéšna Rumanija;
1817 g. – U Oraviţa ij usnuván parvija teátar (dnéšnija „Mihai Eminescu“), náj-stárija teátar ud daržávata, parvata sgráda na teátar ud kámak ud jugo-istočna Europa i parvata sgráda ud Europa usvetléna sas lampáše sas acetilena;
1819 g. – U Timišvár za paruv pać se právi vakčin protiv variolata, ud cela Centrálna Europa;.
1823 g. – Bolyai János, paruv na sveta iznamerva nieuklidnata geometrija;
1847 g. – Johann Strauss sina darži parvija koncert izvan Vijena u Fabrikata za piva ud Timišvár;
1849 g. – U Oraviţa ij pustrujéna parvata štácija za hajzlibáne ud daržávata;
1857 g. – Timišvár ij parvija váruš ud Habsburgskata Imperija sas ulici usvetléni sas lampáše s gáz;
1869 g. – (na 8/12 juli) u Timišvár krénva parvija tramváj taglin ud kune ud Rumanija;
1884 g. – (na 24 november) Timišvár ij parvija váruš ud Europa sas ulici usvetleni s električestvu;
1886 g. – U Timišvár ij sazdádina parvata štácija za Parva pomušt (Salvare) ud Madžersku i Rumanija;
1895 g. – U Timišvár ij napávina parvata ulica sas asfált ud Rumanija;
1899 g. – U Timišvár počniva parvija tramváj s električestvu ud Rumanija;
1906 g. – (na 8 márt) u Montesson (Francuzku), Traian Vuia ij parvija čeleć ud na sveta kojtu farka sas aparát s motur;
1921 g. – U Timišvár ij sazdádina parvata fabrika za elektrišesći kruši (bekve) ud Rumanija s imetu „DURA - întreprindere electrotehnică şi tehnică Barta & Co.“;
1928 g. – (na 21-22 oktober) u Timišvár se sazdáva F.C. Ripensia, parvija profesionálin klub pu fotbala ud Rumanija. Ripensia ij blá i parvata profesionálna ekipa pu fotbala ud Rumanija;
1930 g. – (na 14 juli) Adalbert Georg Deschu ud Gătaia zapisva u Montevideo, Uruguay, parvija gol na Rumanija na Svetovin kampionat pu fotbala;
1938 g. – Za paruv pać na sveta, u Timišvár se právi mašina za sudirvanji na šinve za hajzlibáne i tramváje;
1953 g. – Timišvár ij idinstvenija váruš ud Europa sas daržávni teátare na tri jazici: rumansći, nemsći i madžersći;
1961 g. – U Politehnikata ud Timišvár ij naperávin MECIPT-1, parvija universitársći kompjuter ud Rumanija i idin ud megju parvite u Europa;
1969 g. – Prof. Ghermănescu publikuva u Timišvár parvija na sveta enciklopedičin tratát pu funkcionálni ekuáciji;
1989 g. – Ud cela Rumanija, Timišvár stánva parvija slobudin váruš ud komunistćija pakalj;
1992 g. – U Timišvár se právat parvite hirurgiči operáciji prez laparoskopija u ginekologijata (prof. I. Munteanu zágjnu s klinikata ud Heidelberg);
1993 g. – U Timišvár se právi parvata palna histerektomija prez laparoskopija (prof. I. Munteanu zágjnu s klinikata ud Kiel);
1995 g. – U Timišvár se pávi parvotu fertilizirvanji in vitro i parvija transfer na čelešći embrion ud Rumanija;
1996 g. – U Timišvár se rážde parvotu dite naprávinu in vitro, ud Rumanija;
2001 g. – U Timišvár se právi parvata operácija na sarcito s pumuštta na láser, ud Rumanija;
2002 g. – U Timišvár se vavežda, za paruv pać u Rumanija, sistema za pláštenji na táksite prez Interent;
2006 g. – (na 28 august) počniva toze blog, parvija ud sveta napisan na palćensći jazić!

(Prerabotinu ud sájta http://www.banaterra.eu.
Istu tuka za nameriti i málku za Bišnova:
http://www.banaterra.eu/romana/d/dudestii_vechi/index.htm)