Sunday, February 25, 2007

112

Na 11 február t.g. u Timišvár smi imáli idin artističin prográm, kojtu se ij daržál u pudnuvénata ud gusp. Gjuka Augustinov sála na paraćijata ud Mehála. Ud tozi progám sam ugudil tuka, za sigá, idin klip sas manenija Pául Stepanov...http://www.youtube.com/watch?v=B46_U980ogo
========================================
... i idin sas Teo Katarov...


http://www.youtube.com/watch?v=MJepOUI9uhU

========================================

Zafálem i na Nikoleta! Tá mi ij prodila tezi pitánčita, kujatu sa bli ugudini u konkursa ud prográma ud Mehála. Nekuja ud otguvorete za gji nameriti u po-dolnija videoklip, na drugjijete, probajti da udguvoriti sami...

1. Kuja nedele se zvé klastata nedele?
2. Kolku dene tráj Gulemija post?
3. Kolku fela garlenji puznávati?
4. Ud kakvi mestá ud Balgárija se taglat palćenete ud Vinga i ud kuja palćenete ud Bišnov?
5. U koj váruš se ij rudil náša biskup Nikola Stanislávič?
6. Kuja palćensći pisátele puznavati? (3 primere)
7. Kuja sa usnuvátelete na Kirilskata ázbuka?
8. Kaćé se ij zvál liceja ud Stár Bišnov i kaćé se zvé sigá?
9. Kulu kolku palćene ima u Banáta?
10. Kujé cveći cafni parvu zime?
11. Tazi gudina, kakaj denj se pade Velikdenj? (ne kakva dáta)
12. Kakaj ubičáj ima u sabuta napreć Vrabnica?
13. Kako se právi u tornić véčar na Faršángji?
14. Gá se pepelej i sas kako?
15. Ubadeti imetu na palćenina ud Négjvata familja, kojtu na 5 máj 2007 g. za badi pusvetén za misnić?
16. Kako ij imálu izgradénu sigá 60 gudini u mestutu na Kulturnata kašta ud Bišnov?
17. Žénskata palćenska ruba ij sastávina ud po-više piesi. Idna ud tej ij rizata. Kako ima našitu na rizata, udvan klinsćite?
18. U kuja gudina sa bli izdignati u Baragán palćenete ud Bišnov?
19. Kolku fela karligátći imat palćenete?
20. Koj ij bil parvija parok u Bréšća?
21. Kako gu ij sabudilu u parvata sutirna parvija kaplán na Bréšća?
22.U koj krivulj na Rángata i bil zakupán Atila?
23. Kolku fela trandáfere ima nabodini u dulinata na trandáferete ud Balgárija?
24. Kujé ij náj-hubavotu jádenj za kotkata?
25. Kaćé se zvé náj-gulemija badanj u kojtu se darži vinu u pudruma na palćenina?
26.Kolku ij visoka bišnovskata čarkva?
27. Kolku dzonjta ima na turnata ud Telepa i kolku u Bišnov?
28. U kuja gudina se ij izgradila čarkvata ud Deta?
29. Kolku strofi ima pesmata «Hájdat’ da se preberémi»?
30. Kaćé se zvat livádite ud Vinga kantu Orţişoara?
31. Kolku turni ima čarkvata ud Vinga?
32. Kolku dupći ima gulemija most ud Stár Bišnov?
33. Iz kuja ud čitirite dupći na gulemija most ud Stár Bišnov tičé Rángata?
34. U kolku i u kuja čarkvi ud Timišvár se ij služila palćenska misa?
35. Ubadeti trima palćene kujatu právat táksi?
36. Koj bij tapanata u Stár Bišnov?
37. Kakvi deni se darži pijác u Bréšća?
38. Kolku stanovnici palćene ima u sélčitu Telepa?
39. Na kolku i na kuja mestá u Banáta se služi misa na palćensći jazić?
40. U kuja gudina se ij utemelila parvata katoličánska biskupija ud Balgárija sas sedáličte u Sofija?
41. U kuja gudina sa se zasélili vingánete u Vinga i koj ij vodil delegáciata?
42. Koj ij mámil grupata palćene kujatu sa se zasélili u gudinata 1737 u Banát?
43. Na kuja dáta ij zapisanu parvotu ráždenji u registara za ráždenjéta ud misnika Blázius Mili?
44. Na kakva dáta ij zabelezanu u "Historia Domus" stiganjétu na balgarete u Stár Bišnov?
45. Kolku duši vingáne sa se nasélili u 1741 gudina i kolku duši bišnuvene?
46. U kuja gudina ij bil naznačén Nikola Stanislávič za biskup na Craiova?
47. Ud kuja ukulina na Balgárija se taglat palćenete ud Bišnov i ud kuja tezi ud Vinga?
48. Ubadeti sédem imena na kvartále (mali) ud Bišnov?
49. Kaćé ij bil imenuvan grada Vinga?
50. Ubadeti imená na ulici ud Vinga? Ampa ud Bréšća?
51. U 1745 gudina ij bil naznačén oficiálnu parvija dáskal, kojtu ij učil dicáta na balgarsći i harvátsći jazić. Kujé ij négvotu ime?
52. U kuja gudina počni da se predáva i na madžersći jazić?
53. Ubadeti nekolku imená na dáskale ud Bišnov?
54. Kaćé gu zvat franciskánsćija misnić kojtu ij dušal na idnaž sas balgarete palćene?
55. U kuja gudina ij blá izgradéna čarkvata ud Stár Bišnov? Ampa ud Vinga?
56. Palćenete sa utránvali mlogu márva. Kace se zvat rásite svinja kujatu sa bli utránvani náj-mlogu?
57. U kako sa se utránvali galabicite? Kaćé se zvat tezi speciálnite galabnici?
58. Kakvi sredstva se uputrebuvat za luvánj na riba? S kako se luvi riba? Naredeti čitiri neštá.
59. S kako sa se zanimávali kulárete? Ampa jarmičárete?
60. Kaćé sa se zváli unezi, kujatu sa právili palmáre, štrángve, različni hámve za kune?
61. Kako sa právili grančárete? I samu di i za kako gji ij imálu?
62. Kako se ij právilu sas darák i grebenci?
63. Kuja nedele se zvé Belata i zašto?
64. Na kako sa se prebireli palćenete zime?
65. Di hodat mládite da se kapat u Bréšća?
66. Di ij bil ćipa na Sv. Iván naprec da badi vaz čarkvata ud Bišnov?
67. Sas kako se ij prela valnata?
68. Gá se vari pifća?
69. Gá se nosat, gá se práštet kučene?
70. U kujé palćensku sélu ij imálu fabrika ud čokulád? I kace se ij zvál?
71. Kako se ij pálilu na sedenćite ud na Faršángji?
72. Kolku ártéze ij imálu u Bišnov?
73. Kolku sedenći ij imálu u Bišnov?
74. Kolku leući ima idna kučija i kolku ritli?
75. Kuja sa čitirite brájće kujatu se gonat i ni moži da se stignat?
76. Kaćé pusrešte palćenina prulećta?
77. Koj ij rakovodil formácijata "Pepeluša" u 1990-ta gudina?


http://www.youtube.com/watch?v=IIDVZr_mZMo

Friday, February 23, 2007

111

Martav napreć televizore!
Idin 70-gudišin maž, Vincenzo Ricardo ud HAMPTON BAYS, New York, USA, ij umrel sigá više ud idna gudina, napreć utorinija televizor! Otu stárija ne imál rudbini, dabe menatata nedele, s prelegata na idnija puprávenjéta na cuhunete za uda, sa mu namerili telotu, mumificiranu, napreć utorinija televizor. Kumšijete ni sa usetili nitikakava niprijatna mirizma, zaštotu lufta ud sobčitu ij bil dosta suh, taj či telotu barži se ij izsušilu. Kumšijete sa znájali, či stárija, kojtu ij bil ćorav, páti ud diabet, pa sa mislili, či ij interniran u neku špitálj. A pak toj ij bil pučinat, i to još prez december 2005 g. Interesnu ij tuj, či nikuj ne čul televizore da utváde, a toj ij utvádel vreme na više ud idna gudina biz prestánka...
Se buna, dali bi mogalu da se sluči takozi neštu u nášta daržáva: da ni si plášteš dánacite vreme na idna gudina...
http://www.foxnews.com/story/0,2933,252591,00.html
========================================
Dicáta na Bill Gates sedat napreć kompjutera
sámu pu 45 menute na denj!
Bill Gates, sazdátela na imperijata Microsoft, ij zajavil naskoru, či gulemotu mu mumiče, Jennifer, kujatu ima 11 gudini, durdi ij počnala da hodi na škula ne znájala kako ij tuj kompjuter. Du parvija klás tá niti ne znájala, či na sveta ima i Internet ali kompjuterni igri. Paradoksálnu, ama niti drugotu dite na Gates, manenija Rory, kojtu ima 8 gudini, ni jé pretaglin ud kompjutera. Gates, zájgnu s négvata drugárća Melinda sa rešili, či tejnite dicá Jennifer, Rory i Adele (rudéna prez 2002 g.) da ni prekárvat po-više ud 45 menute napreć kompjutera. “Nija ni žélimi nášte dicá da mislat, či možiš da si igráš sámu s kompjuter i ištimi tija da puznávat i reálnija svet, a ne sámu virtuálnija” – ij rékal náj-bugátija čeleć ud na sveta.
========================================
Náj-manenotu ditenče ud na sveta
Amillia Sonja Taylor si ij preigrála mestotu u Knigata na rekordite Guiness kača náj-manenotu ditenče ud na sveta. Rudéna na 24 oktober, na sámu 21 nédeli (normálni sa 37-40 nédeli), tá ij tažela sámu 284 gráma i ij blá dalgja 25 centa, tojest sas málku po-gulemka ud kolkutu idna kukla Barbie. Nikuj ne verval, či za udcelej, ama čudotu se ij slučilu i etu sigá, sled čitiri meseca prekáreni u inkubatore, tá ij purásila du 65 centa i taži 2 kila, taj či dofturete sa rešili, či tá moži da napusni špitále Baptist Children`s Hospital ud Homestead (Florida). Amillia ij parvotu dite na Eddie i Sonya Taylor.
========================================
Tuj, kujétu ji viditi u svetičitu, ij CineMassive MasterPlex 21T, idin ekrán naprávin ud idin monitor ud 21.3 cola i 5 monitore ud pu 17 cola. Cenata ij “sámu” 3.299 USD!
http://www.cinemassivedisplays.com/MasterPlex_21T.php
========================================
Prozráčin automobil
eXasis ij idin prozráčin automobil, kojtu za badi predstávin na Geneva Motor Show. Karoserijata ij ud idin speciálin plastmasov materijál zván Makrolon, naprávin ud firmata Mecaplex ud Elvecija. Automobila ima dve mestá a motura ij sas dvá cilindere, s kapacitet ud 750 cmc i s idna putera ud 150 kune.
http://www.xhby.net/xhby/content/2007-02/15/content_1543599.htm
========================================
Hubanka pojasna
http://www.missouriskies.org/rainbow/february_rainbow_2006.html

110

Tuesday, February 20, 2007

109

Faršángji 2007 u Stár Bišnov
Málku sam bil marzeliv u sétnotu vreme i za da "si puvarna", sam ugudil nekolku klipve ud praznikuvanjétu na tazi gudišnotu Faršángji u Stár Bišnov. Imálu ij još nekolku hubanći sčeneti i pesmi, ama lel to néma mestu za satu... Zvuka ij bil dosta hargjev, neštu sa bli bájevi mikrofonete, svetlinata na sčenata ij tvarde žaltenikava i ni jé náj-dubra sa filmirvanjé, ama lel tuj si ij to...Thursday, February 08, 2007

108

Idin denj Smraćta si ij viknala naoklu néja náj-vernite slugji i nji ij rékala:
- Sam rešila da dáma mojta cárska kruna na ondzi ud vás, kojtu náj-više ja zaslužva.
Se ij izprávila Glaćta i ij rékala:
- Krunata mi se dupáde na méne, zaštotu ás ubivam mlogjije tima, biz da nji mera šápka, i ni gji čekam da nji dodi vremeto. A tuj ji varša ud katu svet svetuva.
- Tuj ni jé ništu, - ij skoknal Buja. Sámu u idin denj ás ubivam hiljadi i hiljadi hora... Caricu, krunata misla či treba ás da ja dubáva.
- Brej, vija ni sti celi u glavite! - ij izviknala Čumata. Kadetu menuvam, as pukusa sate hora, kača mufi. Upustevam celi selá i váruše, a báš i celi daržávi. Caricu, ás zaslužvam krunata.
Ama Smraćta ij stánala pa ij rékala:
- Sinca vija sti mojte dubri slugji. Vernu ij, či vija ubivati mlogjije hora, no vija gji plášiti horata, i tija begat ud vás. Ama da znájti, či ima nekuj, vaz kojtu horata utidat dubruvolnu da pugjinat, zaštotu toj gji právi da sa véseli; tija se mislat, či se rádvat na žuvota a u tuj vreme toj gji usirmaševa. A na krája, nji ugudi nužove u racite, za da se ubijat idin drugji. Náj-posle, toj nji utravisva kravta i nji zami žuvota. A tuj ji právi pu celata Zeme.
I tugázi sate sa pugladeli kantu idna dripava i muskura figura.
- Krunata ij tojta! - ij udsadila Smraćta i ij pregarnala Pijánstvotu...