Monday, January 31, 2011

599

Emisijata TV ARAD ud 26 január 2011 g.


Wednesday, January 26, 2011

598

Tuesday, January 25, 2011

597


Dve interesni „gjindi“ namerini ud Jáni Négva na idnija madžersći sájtve

Za parvata piši taje: Óbesenyő (Dudestii Vechi) Róm. kat. templom / Nagy utca / bolgár népviselet i se ij purdála za 3 800 Furinta (USD 16.67, EUR 13.67)
(http://www.profila.hu/auctions/toc/-34266154/page-6)
Za drugata piši taje: Óbesenyő, folklore i se purdáva još na licitácija, katu du sigá cenata ij stignala du 2800 Furinta. Možiti i vija da licitirati na http://www.stampcircuit.com/Closed_Stamp_Auction/showitems.php?dirname=Closed_Stamp_Auction&class=Stamp&sale_id=1956&start_print=950

Sam nameril i ás tám nejdi još idna gjinda, kujatu ij blá izpordina ud Bišnov du Smikluš prez 1907 g.
(http://www.stampcircuit.com/Pages/ViewImage.php?item=6675574)

Thursday, January 20, 2011

596

Prográma za „Bábin denj“ u čarkvata
„Sistrite Notre Dame“ ud Timišvár

24 december 2010 g.

(Zafálem na Miki Stepanov i vu kána s tazi prelega da pusetiti i négva site ud na YouTube:http://www.youtube.com/user/mikistepanov)


Wednesday, January 19, 2011

595

Slávjak“ na „Betlehem“ u paraćijata ud Mehála, Timišvár, 24 december 2010 g.
(Zafálem na Miki Stepanov)

Wednesday, January 12, 2011

594

Náša glás, broj 01/2011 g.
http://www.mediafire.com/file/lxbjmcfcj9jabi1/NG201101net.pdf

Emisijata TV ARÁD ud 12 január 2011 g.
Thursday, January 06, 2011

593

Ud Uzun Toni (Pelva) sam dubávil idno česku spisánji, kadetu se hurtuva i za námu. Ugvádem tuka státijata kača svetičita:
Za kolekcionerete, sam skaniral celotu spisánji:
http://www.mediafire.com/file/rpp8tb76ndutyhj/nevichod201004net.pdf
Kako me preči méne u tazi státija? Lel vida, či horata kujatu sa dávali informáciji na ávtora sa "izupačisali" mláku rabotite. Ama i ávtora si ij kriv, zaštotu, pu kacétu se predstáve za balgarist, ij trebalu vájda i samija toj da znáji málku po-više za námu, a ne da nazubri na gutovu.
Pu kacétu vida, u parvata cást na státijata smi predstávini kaca malcinstvu na "balgare-palcene", posle se hurtuva sámu za "palcene" i ud idnaž, kulu krája na parvata starna, namervami i ekspresijata "banátsci balgare". Za nekuj, kojtu za paruv pac se srešte sas nášta kultura tuj satu moži da izgladva usukvaštu. U paruv red osubitu či nija, kaca malcinstvu, smi prepuznáti za "balgare" ali "banátsci balgare" a niti kacé za "balgare-palcene".
Gá si hurtuvami megju námu možimi da se naričemi kaćétu si ištimi, ama gá ij hurtata za drugjijete, bi blo dubre da se predstávimi taj, kacétu treba. Pa možimi i da ubádimi, či nija megju námu si dumami "palćene", ama homa da nji zatorimi ustáta aku mu ričat, či, aha, smi ud unezi "pavlikene", zaštotu nija megju námu ni si dumami "pavlikene" i ni smi zapázili niti kakvi ud unezi obićáje, svazani sas pavlikenizma, a ij hurtata, vájda, sámu za idno savpádenji na imená!
I da si ustáni megju námu: Kolku junáška krav vri u námu? Kakvi legendi svazani sas junáci imami nija? Nekuj bi mogal da dadé primera na vingánina Dunjov, ama aku gu razpitaš kako znáji za négu vidiš, ni ni moži da ti ubádi máj ništu, otu niti makár toj ne naflezal u náša folklor. Udvan da smi čuli da se bijat, pijáni, u birta, znájmi li za nekakvi strášni junáci, kujatu da sa se borili za právica ali makár za vera? Izobštu, kakvi običáje svazani sas junácite, sas kunete naprimer imami, taj kacétu imat tatárete ali báš i madžerete? Lel za nášte hora kone ij bil dubar sámu za da tagli kučijata i da vré nivata.

Či státijata ij "tendenciozna" sapćásvami i ud tuj, či néma niti idno svetiče sas nášte čarkvi, katu u svetičitu ud Vinga ni se pukázva niti makár simbola na križa, a sámu u idno kasu redelce se spumenuva, či "palćenete ud Stár Bišnov sa pubožni i seku nedele hodat na misa". Da badiš u Bišnov, pa da ni pusetiš hubankata čarkva? Da utidiš u Vinga, pa da ni se zamáš napreć katedrálata, kacétu ij naprávil nekupać Ljubomir Miletic? Zašto se žéli da badimi nija predstávini kača "pavlikene" eretici?

592

Sam ustánal dlažin sas nekolkus raboti još ud unazi gudina:
Ud Jáni Négjva sam bil dubávil dvá interesni link-ve i mu zafálem mlogu!
Idina ij kantu nuvinata "Agenda CJT" ud august 2010 g., kadetu ima, na po-više starni, státiji svazani sas námu.
* * *
Drugjija ij kantu knigata na Adriana Babeţi, "Le Banat: un eldorado aux confins", kniga izdádina ne makár di, a u prestižnija Universitet Sorbonne ud Paris prez 2007 g.
Tuka se namervat nekolkus neštá svazani sas námu:
- Na starnata 298 tazi hubnaka vingánka sas ditetu (svetiče ud 1925 g.):
- Na starnata 299 svetičitu na bišnuvenete Ána-Maria Stojanov (r. 1922) i Vichentie Manjov (r. 1923), svetiče naprávinu u Rágjne prez 1937 g.:
(Na starnata 118 za nameriti dve stári svetičita sas Hotel Bellavista ud Deta)
Celata kniga možiti da si ja iztagliti ud tuka:
* * *
Ugvádem tuka i broj 2 ud "Isusvata svetlust" i ni moža da ni se pitam: zašto "svetlus" a ne "svetlust"? Zašto "nuvna" a ne "nuvina"? Zašto, izobštu, ni možimi da razberémi idnaž za doveka, ci hurtuvanija jazic ij idno, a pismenata norma ij drugu?
Istena ij, to i u hurtuvanija jazic ima normi (právugovor = ortoepija), ama tezi normi moži da gji pázi sámu ondzi, kojtu žéli da hurtuva právilnu i da ni se právi za srám, du katu pismenite normi (právupis = ortográfija) sa idnija zákune zadalžitelni za sekugu kojtu piši na dádin jazic, istu taj, kacétu seku idin šofer ima dlažnustta da pázi zákunete za kárenji na automobila pu patištata!