Saturday, December 19, 2009

483

Trimata mažje sa varváli prez idna gura. Na idnaž sa stignali du idna šaroka téča, kujatu ij izgladvala i mlogu dalboka. Kako da právat? Ij trebalu da preminat udtáta, za da si prudalžat pate.
Parvija maž ij kléknal i ij počnal da se moli:
— Bože, dáj mi sila da moža da premina tazi téča!
I ud idnaž se ij čulu „Puf!“ i na čeleka racite i krakatá sa mu stánali jáći i muskulozni. Toj se ij faril u udata i za kulu dvá saháte ja ij prepluval i ij stignal na dubre udtáta, na brega.
Katu ij videl tuj, drugjija maž ij kleknal i toj i ij počnal da se moli:
— Bože, dáj mi sila i stvári, s kujatu da premina udata!
I udnovu se ij čulu „Puf!“ i racite i krakatá sa mu stánali muskulozni. Toj ij sapćásal idno darvu, se ij vazkáčil na néj i taj, pumágajći se sas racite i krakatá, ij prepluval téčata za kulu idin sahát i ij stignal i toj na dubre udtáta.
Tréćij maž, kako da právi. Ij kléknal i toj i se moli:
— Bože, dáj mi sila, stvári i pámeć, za da premina udtáta.
Pá se ij čulu „Puf!“ i na idnaž mu ij dušlo na pámeć, či ima u džéba idna hárta. Pugladel ij na néja i ij videl, či málku po-natáta ima idin most. Utišal ij tám i za 15 menute ij stignal vaz négvite drugáre…
Kalugjerete i mumata
Dváma japonsći kalugjere zen sa si utvádeli kantu tejna manastir. Iz pate gji ij uluvála ćišata. Na idnaž, sa sretili pu pate idna muma ublekana u hubanći kimono, kujatu se ij mačila da preskokni idna gulema bára. Idina kalugjer se ij dubližil du mumata, ja ij izdignal u racite i ja ij prenél prez bárata. Sled tuj, biz da si purdumat ništu, kalugjerete sa si prudalžili pate.
Varváli sa dvá-tri saháte iz ćišata, u malčánji. No, sas málku napreć da stignat u manastire idina kalugjer ij rekal, sarditu, na drugjija:
— Nija, kalugjerete, ni treba da se dubližvami du žinite. A ti, ne sámu či si se dubližil du unazi muma, negu i si ja pregarnal, katu si ja zal da ja preminéš prez bárata. Zašto si naprávil tuj neštu?
Na tuj drugjija kalugjer mu ij udvarnal:
— Istena ij, či sam prenél mumata prez bárata. No ás sam ja zal sámu za málku u mojte race i sled tuj sam ja pusnal udnovu na zemete. Ama vida či ti još ja nosiš sas tébe, i si ja dunél čeć du manastire…
* * *
Da hodiš u čarkvata sámu taj, za da te vidi sveta ni zlamenuva, či za stániš dubar krasijánin taj kaćétu, aku sediš u garáža ni zlamenuva, či si za stániš automobil.

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home