Wednesday, August 29, 2007

169

Kolku vreda?
– Učitelju, sam dušal vaz tébe, otu se useštem tolkus manen, tolkus drébin, nikuj ni me ulága, nikuj ni dáva niti dvá bánja za méne. Pumugni-me, nauči-me, kaćé da stána po-dubar? Kaćé da umena miseljta na horata za méne?
Biz makár da gu puglade, stárija mu ij udguvoril:
– Mlogu mi ij žálj za tébe, ama sigá treba duvarša idna lična rabota. Moži bi sled tuj za se zajama i s tojta rabota.
Momaka se ij zabunal i sa mu se napalnali učite sas saldzi. Se ij zamislil, či niti toze, učénija čeleć, ni gu ulága...
Sled kasu vreme, stárija ij purdumal ud novu:
– Ama se misla, či aku bi me pumognal, bij svaršil po-barži mojta rabota, pa tugázi bij se zaluval za tojta.
– Sas drága ole za vu pumogna – ij udvarnal mladoka, máj sas pulvina ustá, jadosan još či ij udfarlin i ni jé ulágan kolkutu bi mu se štelu.
– Dubrej – ij rékal stárija. Posle si ij izvádil ud na manenija prast idno naprastenče, kujétu ji ij dál na mladoka:– Vazsadni kone, kojtu za gu nameriš van, u dvora, i utidi du pazáre. Treba da purdáma tuje naprastenče, zaštotu imam da si plata idin dalgj. A ti, treba da zamiš kolkutu možiš po-više nosce za néj, ama imáj briga, niti kaćé da ni jé purdadéš za po-málku ud idno zlátnu bánče. Utvádej, i se varni barži s noscete.
Mladoka ij zal naprastenčetu, ij vazsadnal kone i ij tragnal kantu pazáre. Tám ij mardal nasám-natáta prastenčetu, dano ji kupi nekuj. Máj sate sa gladeli hubankotu naprastenče, no tuj sámu durdi sa čuli, či kakva mu ij cenata. No homa, koče momaka nji ij ubádi, či išti idno zlátnu bánče, nekuja sa počnivali da se smejat, drugjije sa se nagročvali i sa mu ubrášteli grab. Idin stár čeleć mu ij ubjasnil, či kolku skapu ij idno zlátnu bánče i či nikade ni šté dubávi tolkus nosce za prastnčetu. Drugji pak mu ij dával za néj dvá bánja – idin srebren i idin bakarev –, ama mladoka ij znájal, či ni moži da purdadé prastenčetu za po-málku ud idno zlátnu bánče. Taj či, pustánat, toj si ij vazsadnal na novu kone i se ij varnal vaz učitela. O! Kolku mu se ij iskalu da bi imál toj idno zlátnu bánče, za da ji dadé na učitelja! Lel vájda tugázi bi si naprávil vreme i za négu... I taj, ij flezal s navidéna glava vaz stárija učitelj:
– Mlogu mi ij žálj – ij počnal toj da duma – ama ni sam mogal da duvarša tuj, kujétu sti ji iskali ud méne. Sam dubável dabe dve-tri bánčita za prastenčetu, ama ni sam mogal da prevara nikugu za istenskata mu cennust.
– Niti ni misliš, kolku istensći sa tojte hurti! – mu ij udvarnal razsmen učitelja. Vájda napreć da ji purdávami, bijmi trebali da znájmi istenskata cennust na prastenčetu, da smi najásnu, či kolku vredi to. Taj či, vazsadni ud novu kone i utidi du zlatáre. Nikuj drugji ni bi mogal da mu ubádi, či kolku kuštuva u istena prastenčetu. Ubadi-mu, či ištiš da ji purdadéš i pitaj gu, či kolku ti dáva za néj. Ama makár i kolku da ti dáva, ti nide purdáva prastenčetu. Varni se sas néj.
Momaka homa ij vazsadnal kone i ij utišal du zlatáre. Zlatáre ij zal prastenčetu, ij počnal da ji varti i da ji glade prez naučárerete, a posle ij rékal:
– Ubadi na učitelja, či aku išti da purdadé prastenčetu báš sigá, ni moža da mu plata po-više ud 58 zlátni bánčita.
– Kaćé? Tolkus mlogu? 58 zlátni bánčita? – se ij začudil mladoka.
– Znája, či prastenčetu vredi i 70 zlátni bánčita, ama aku učitelja išti da ji purdadé barži, ás idin moža da mu dáma sámu 58.
Mladoka ij zafálel na zlatáre i ij barzal da se zavarni vaz učitelja, na kojtu mu ij izprekázal satu, biz máj da si uddiše.
– Sadni sigá – gu ij pukánal toj, sled katu gu ij izslušel. Vidiš li, ti si istu kaćétu i tuje prastenče: sámu idin puznaváč moži da ubádi, kolku si cenin, sámu toj znáj, kolku vrediš u istena. Sincata nija smi kaćétu tuje naprastenče: idinstveni i cenni, no se šétami iz pazárete na žuvota i čekami hora, kujatu ni razumevat, da mu precenat. I se ustávemi precenuvani ud takvizi hora. Taj či, makár i horata ud naoklu da ni te ulágat ali da ni si dadat isáp za tuj, či kolku vrediš u istena, ti nide zabráve, či si cenin...
=======================
Mašinata za pranjé biz sapunj
Specijalistete ud kinenskata kompánija Haier sa naprávili idna mšina za pranjé na derji, kujatu néma nužda ud sapunj. Zvána WasH20, mašinata se purdáva véć u Kina, katu sa purdádini više ud 200 hiljadi. U mestu sapunj, tazi mašina za pranjé uputrebuva procesa na elektroliza na udata, proces u kojtu materijálete se sterilizirat - mikrobete sa ubiti a muskurotu ij učistinu. Specijalistet dumat, či prez tosi metod drejite sa sas 25% po-čisti ud mikrobe. Ama, pu kaćétu izgladva, ni sate petná možat da se učistat pu tozi náčin, katu naprimer stárite petná ud kafe ali ud treva ustánvat. WasH20 se purdáva véć i u Francuzku, za 699 euro.
http://en.wikipedia.org/wiki/Self-ionization_of_water

Wednesday, August 22, 2007

168

Bajaga u Stár Bišnov
Véć ij oficijálnu i cigurnu: ucutre, pu rádio Timišvár sa ubjavili, či Bajaga za sviri u Stár Bišnov u sabuta, 25 august. Koncerta za počni u 21 saháte i cédulata za kuštuva 15 novi leja (150.000 stári leja).
Momčilo Bajagić Bajaga se ij rudil na 19. február 1960 g. u Bjelovar. S muzikata ij počnal da se zanimáva još ud škulár. Parvata formácija u kujatu ij učástval ij blá TNT (1974 g.). Sled niuspeha na tazi grupa, ij preminal u Ofi, a sled tuj u grupata SOS, u kujatu, prez 1978 g. sa svirili još Miša Aleksić, Vicko Milatović i Bora Đorđević. Sled kasu vreme sa si umenali imetu u Riblja Corba i sa počnali da právat istorija...
Bájaga ij sedel u tazi grupa vreme na 6 gudini, ud 1978 du 1984, kugátu ij izvádil parvija solo album, ¨Pozitivna geografija¨. Durdi ij sviril u Riblja Corba ne náj kompunirval, taj či na prasti možimi da izbrojimi négvite pesmi: “Ja sam se ložio na tebe”, “Nemoj srećo, nemoj danas”, “Kad hodaš”, “Muzičari koji piju”. Interesnu ij, či napreć da naprávi tozi album, ij bil predložil na Bora da si izberé nekolkus ud pesmite, za da gji ugudi na novija album Riblja Corba. Bora si ij bil izbrál sámu “Kad hodaš....
Albuma ¨Pozitivna gegrafija¨ ij bil zapisan prez november-december 1983 i ij izlezal na pazáre na 30 január 1984 g. Za da izvádi tozi album Bajaga ij bil pumognat ud Bata Kovač, kojtu ij napávil produkcijata, dosta miderna za unuj vreme, Krle ud Generacije 5, kojtu ij sviril na gitára i Neša Japanac na bass. Homa sled tozi album, kača gá sa se utorili vratáta na talánta za Bajaga, i toj nabarži ij bil naprávil još dve pesmi za Zdravko Colic (“Tvoje oči” i “Afrika”), tri teksta za Slađana Milošević (“Neko je tu”, “Kairo” i “Klovn i smrt”), teksta “Ulice mračne nisu za devojke” za grupata Aske, ij produciral idin album za Bezobrazno Zeleno...
Parvija koncert na grupata Instruktori Pozitivne Geografije se ij daržál u Zagreb na 12 april 1984 g. Ekipa s kojtu ij sviril ij bil slédnija: Bajaga, Cukić, Žika, Nele Stamatović, Vlajko, Bata Kovač, Dragan Mitrić.
Slédvat albumete: SA DRUGE STRANE JASTUKA (13. 03. 1985), JAHAČI MAGLE (06.09.1986), PRODAVNICA TAJNI (11. 11. 1988), NEKA SVEMIR ČUJE NEMIR (22. 11. 1989), ČETIRI GODIŠNJA DOBA (18.09.1991), MUZIKA NA STRUJU (01. 06. 1993), OD BIŽUTERIJE DO ĆILIBARA (12. 01. 1997), ZMAJ OD NOĆAJA (2001), Ruža vetrova Beograda (2004), Šou počinje u ponoć (2005) i stotini koncerte.
Bajaga ij užénat za Emilia, kujatu, napreć da rudi parvotu tejnotu dite, sina Márko, ij rábutila u Pusolstvotu na Birmánija ud Belgrád. Sigá ta sedi u tej i ima briga za Márko i za dešterete Angela. Pu kaćétu duma Bajaga, za négu náj-glávna ij familijata, i mákar či turnejete gu daržat deléku ud kašti, tezi kujatu gji ubiče sa náj-glávnite – po-glávni ud muzikata, po-glávni ud noscete...


Oficijálnija sájt: http://www.bajaga.com
Još idin: http://bajaga.dzaba.com/
Idin intervju prez internet: http://www.beocity.com/dejanc/intervju/bajaga.html
Pesmi za slušenji on-line: http://www.mp3raid.com/search/mp3/bajaga.html
Pesmi u formát MP3: http://www.nostalgija.com/muzika/b.php
Tekstvete: http://tekstovi.net/2,150,0.html
Za kitaristete, nekolkus tabulaturi: http://www.versuri-muzica.ro
========================================
Treba sámu da mestiti miškata nad tapanite... Ali natisneti “show key hints”, za da sviriti s tastaturata!
http://www.kenbrashear.com/
========================================
Za da si testirati skorustta na mozaka možiti da pusetiti slédnija sájt:
http://bfc.positscience.com/eval/bst.php
Tozi test se zanimáva sas audio-starnata na mozaka. Za čujti dvá zvuka i za treba da natisniti dvete strelći, u zavisimust ud kade varvi zvuka.
========================================
"Ti imaš toja pać. Ás imam moja pać. A kolkutu du hubavija pać, právilnija pać, idinstvenija pać – toj ni saštestvuva"
(Friedrich Nietzsche)

Tuesday, August 21, 2007

167

Geniji u... pampers
Idno dve gudišnu mumiče ud Aldershot, Anglušku, Georgia Brown, ij uspelu da naprávi 152 točći na idin test IQ (test pu inteligentnust). Ekspertete dumat, či sámu 2% ud horata ud na sveta možat da dustignat takazi skor. Georgia ij stánala náj-mládata členka na angluškata asocijija MENSA. Májćata na Georgia, Lucy, mlogu ij falosa sas tejnotu dešteriče. Tá ij blá parvata kujatu ij sapćásala, či ditetu moži da uči mlogu barži. Na pet meseca véć ij znájala da palzi, na 9 meseca ij varvála na kráka, na gudina i pulvina ij znájala véć da se ubliče samá i ij blá kadarina da razguváre sas horata ud naoklu néja. Otu rodnicite sa si dáli isáp, či tejnotu mumiče ij izvanrednu, sa viknali profesorćata Joan Freeman ud Universiteta ud Middlesex za da nji testira ditetu sas testa za inteligentnust. Prof. Freeman ij uputrebuvala testa "Stamford-Binet" i ij mlogu zaduvolina ud rezultá. Tá ij zajavila za BBG, či "ditetu ima dve gudini i dévet meseca i moži da udguváre na pitánći na kujatu dicá ud pet - šést gudini ni možat da udguvorat. Idno dve gudišnu dite ni moži da darži dubre u rakata idinh plájvas i ni puznáva još fárbite. No tuj, kujétu me ij razvalnuvalu ij blo, či Georgia ij naštámplala idno kulelo máj savaršénu. Ij idno dite mlogu usobenu. Ij uspela da naprávi idin skor ud 152 točći, ama sam cigurna, či bi mogala da naprávi i po-više, ama ij trebalu da légni, zaštotu ij blá pustánata. A tuj, či vreme na 45 menute ij uspela da se koncentrira za da reši problemite, ij pá neštu izvanrednu".
========================================
"Se mačiš da se vazkáčiš na varha, no sled katu si stignal tám si dávaš isáp, či sate patišta utvádet nanadole". (Stanislaw Jercy Lec)
========================================
Kaćé da si naprávimi carule ud stár gum...
Parenji naštámpajti na kartonj kontura na kraka, a pukraja, na 1-2 centa drapneti još idin kontur;
Namereti idin stár gum i sas nož ali dile izrežeti guma pu kontura;
Ugudeti idnija pertli. Néma značénji materijále ali fárbata, badeti kreativni!
Ready 2 go!
========================================
I etu kako možiti da napráviti, aku vu ij ustánal još gum...

Monday, August 06, 2007

166

Florian Pittiş
4 oktober 1943 g. – 5 august 2007 g.

U nedele posle pládne, u 15,15 saháte ij pučinal Florian Pittiş. Toj ij bil bulnáv ud rák. Ij bil, misla, náj-puznátija glás ud rumanskata rádio-televizija. Smi purásili s négu na “Teleenciclopedia”, mu ij ubáždel hubanći poeziji na Cenaclul Flacăra kaćétu i na nekolku diskve s rock muzika (Celelalte Cuvinte, Pro Musica i t.d.), mu ij pel u formácijata Pasărea Colibri... Ij igrál i u nekolku filme: "Gioconda fără surâs", "Adio, Dragă Nela", “Mama”, "Veronica se întoarce", "Înnebunesc şi-mi pare rău", "Serenadă pentru etajul XII". Ij populariziral muzikata pop-rock prez emisijite ud serijata “Pittiş Show” i ne sámu. Da si spumenémi za négu...

Friday, August 03, 2007

165

Dnés, 3 august 2007 g., ij ukopa na Patriárha na Rumanija, Teoctist. Toj za badi zakupán u Patriarhálnata katedrála ud Bukuréš. Patriárha Teoctist ij pučinal u pundelnić, sled idna operácija ud prostáta.
Bog da gu uprusti!
========================================
ARĂPAŞU TEOCTIST (Teodor), patriárha na Rumanskata pravuslávna čarkva, ij rudén na 7 február 1915 g. u Tocileni, jud. Botoşani. Megju 1932-1940 g. ij učil u Seminárijata ud Cernica. Kača kalugjer ij “ustrigan” prez 1935 g. u Bistriţa, jud. Neamţ i si izbire imetu Teoctist.
Na 4 január 1937 g. ij ierodiákon.
Prez 1940 g. se ij zapisal da uči u Teologičnija fakultet ud Bukuréš, kojtu gu ij zavaršil prez 1945 g.
Na 1 márt 1945 g. ij transferiran u eparhijata ud Iaşi, kadetu na 25 márt 1945 ij naprávin ieromonáh, a prez 1946 g – arhimandrit. Megju 1945-1947 g. uči u Fakulteta pu filosofija ud Iaşi. Ud márt 1950 g. stánva biskup-vikár, sas titlata “Botoşăneanul”.
Na 16 september 1962 g. stánva biskup u Arád, kadetu ij sedel 10 gudini. Na 25 február 1973 g. ij biskup u Craiova i mitropolit na Oltenia, a na 9 oktober ij arhibiskup u Iaşi i mitropolit na Moldova i Suceava.
Sled smraćta na patriárha Iustin (31 juli 1986 g.), ij izbrán za Patriárh na rumanskata pravuslávna čarkva.
Za Teoctist ni se ubáždet sámu hubanći hurti. Naprimer, mlogjie tima spumenuvat tuj, či na 18 december 1989 g., sled slučajete ud Timišvár, patriárha Teoctist ij bil zajavil, či ij saglásin sas Ceauşescu, za da badat izbiti revolucionarete. Zarad tuj, prez nuštta na 22-23 december 1989 g, u palna Revolucija, toj ij bil napusnal patriarhálnija stol i se ij izkril ud manastire “Sv. Trojstvu” ud Sinaia, kadetu ij sedel 112 dene u idna kilija.
========================================
Ni izlezva uléj, aku maslinite ni sa izstiskani...
Niti vinu, aku ni préšvaš grozgjitu....
Niti parfum, aku ni smácaš cvećétu....
Dali usešteš dnés tažkust?
Nide se buja....
Bog tamánj vádi ud tébe náj-hubavotu!
========================================
Divica Marija se ij pukázala na idna niverna nemćina
Za različni javevanjéta na Divica Marija sa se pisali stotini knigji, sa se právili filme i reportáže. Sámu u sétnite dve stotini gudini sa bli raportirani više ud dve stotini javevnjéta, katu náj-puznáti sa tezi ud Lourdes, Fatima i Medjugorje. No etu či ne sámu u katoličánsćite daržávi se slučva takozi neštu, no i u unezi, sas protestántska vera. Ud juni 2000 g. germánsćite nuvini pišat za idna nemćina, kujatu duma, či ji se javeva Divica Marija, katu ji dáva mesáže za nadežba na vernicite. Na 3 oktober 2005 g. Divicata se ij javila za sétin pać.
Fenomena, kojtu sabire još pelerinete u sélutu Sievernich (to se namerva na 20 km zápanu ud Bonn), izparvu ne bil viden sas dubri oči ud katoličánskata čarkva, kujatu ij izprodila idna komisija za da gu izsledva. Mlogjijete izcerevanjéta kujatu sa se slučili u Sievernich, kaćétu i skromnustta na mládata žina, kujatu, za rázlika u drugjije "vizionáre", ni žéli da se ubugati ud tuj neštu, sa umenali málku náčina pu kojtu čarkvata vidi fenomena.
Du sigá javevanjétata sa bli 9, tija sa se slučili u pundelnić i idinstvenata kujatu ij mogala da vidi Divicata ij blá "izbránata" – Manuela Strack. Po-interesnu ij tuj, či napreć da dubávi tazi dárba, Manuela, kujatu ij užénata i ima idno dite, ne blá nikak vervašta i ne hodila u čarkvata; no sled katu sa počnali tezi viziji, tá ij stánala krastijánka.
U Sievernich sa se izcerili mlogjije tima, katu náj-interesnija slučaj ij vájda tozi na idna žina,. kujatu ij blá bulnáva ud rák u sétin stádiji, no bulestta ij namalila sled katu ij blá da se moli u Sievernich. Istu taj, se hurtuva za idno handikapiranu dite, kujétu se ij vazstanuvilu napalnu. Biskupa ud Aachen, Heinrich Mussinghoff, izparvu ij dekal vernicite da ni slušet satu, kakotu nji se ubáže i da ni hodat u Sievernich. No sled katu ij videl s négvite oči nekolku izcerevanjéta, i sled katu si ij dál isáp, či Manuela ni laži, ij viknal idna komisija ud Vatikán, kujatu da ustanuvi, dali tezi javénjita ud Sievernich možat oficijálnu da badat prepuznáti, kaćétu tezi ud Fatima, Lourdes i Knock (Irlándija), kujatu sa prepuznáti ud Katoličánskata čarkva.
Pu kaćétu ubážde Manuela, javevanjétata sa bli idnija i sašti: "Se javi idina mláda žina, mlogu hubanka, uvita u bela pelerina i sas zlátna kruna na glavata. U levicata darži idinija brujanici a desnicata si ja nasoči kantu sarcito, ud kujétu izviret strelći svetlina". Manuela nikade ne žélila da badi puznáta i ni šté da udguváre na pitanćite na reporterete, no sas drága ole se ustáve anketirvana ud starna na hora na čarkvata. Pu kaćétu izgladva, i guspudina ud sélutu, Herbert Kleemann, kojtu ij protestánt, ij ubedén, či u Sievernich se slučva neštu izvanrednu, a to se znáji, či protestántete sa protiv ćipvete i statujite i ni vervat u božijite javevanjéta. "Ni moža da riča či tuj, kujétu ji ij videla Manuela, se dalži na nekakaj religiozin misticizam. Ja puznávam ud dosta gudini, i moža da ubáda, či ij blá idna ateistka, kujatu ni sam ja videl nikade da flezi u čarkvata. I pá, Divicata ne mu se pukázala na námu, vernicite, a ja ij izbrála báš néja, kača za da mu dusvedoči, či tezi javevnjéta sa istensći" - duma toj.
Manuela Strack, vizionárćata ud Sievernich, i Kardinála Ratzinger, (dnéšnija Pápa Benedikt XVI),
12. Februar 2004 g., Campo Santo Teutonico, Rim.


http://www.sievernich.de.vu/
http://www.sievernich.eu/willkommen.htm

Thursday, August 02, 2007

164

Žuv primer...
“Me zvat Nick Vujicic i sam se rudil biz race i biz kráka. Dofturete ni sa mogali da ubjasnat zašto se ij slučilu taj. I pu kaćétu si dávati isáp, u moja žuvot ij trebalu da se bora sas dosta trudnusti. Mojte rodnici sa krastijane, a moja baštà ij bil báš i pástor u idna čarkva.
Sutrenja, na 4 december 1982 g., u Melbourne (Austrálija), mojte rodnici sa ustánali biz hurti: tejna parvurudénija sin se ij rudil biz race i biz kráka! Tija ne imáli vreme da se pákvat za tuju neštu, ne imálu niti kakvi znáci, či za se sluči takozi neštu. Dofturete sa bli šokirani i ni sa imáli odguvor za tuj. Niti dnés tija némat idno naučnu ubjasnénji, taj kaćétu sigá ás imam idin brát i idna sistra, kujatu sa se rudili napalnu normálni, kaćétu seku dite.
Vernicite, kujatu sa dvádeli u čarkvata kadetu ij služil moja baštá sa počnali da marmorat, a istu taj sa počnali da mislat i mojte rodnici: "Aku Bog ij Boga na Ljubovta, tugázi zašto ij dupusnal da se sluči takozi neštu, i to ne na makár koj, a na idna verna krastijánska familija?" Moja baštá ij mislil, či ni šta udceleja zadalgju, no testvete sa pukázali, či sam idno dite napalnu zdrávu, makár či némam race i kráka.
Prez vremeto, Bog ij pumognal na mojte rodnici da se pumirat s mojtu stánji i etu, či sam stignal du gudinite, kugátu ij trebalu da počna škulata. No u Austrálija zákunete ne dupušteli da uča u ubiknuvéna škula, zaštotu sam bil handikapiran fizičesći. Ama Bog ij dál sila na máma, i tá se ij borila sas tezi zákune, durdi ne gji umenala. I taj, sam bil idin ud parvite škuláre sas fizičesći handikáp kujatu sa učili u ubiknuvena škula. Mi ij harésvalu da hoda na škula i da si žuveja žuvota istu taj, kaćétu i seku drugu dite, no pu unuj vreme sa bli i tažćite gudini, kugátu častu pate sam se useštel udfarlin zarad moja fizičesći handikáp. Mačnu sam se naučil s tuj, no sas pumuštta na mojte rodnici, sam uspel da si razvivam pozitivni useštbi, kujatu sa mi pumognali da premina prez trudnite momente. Sam znájal, či sam različin udvan, no udvatre sam se useštel napalnu normálin. Imálu ij i momente, kugátu sam se usteštel taj, či ne mi blo da hoda na škula, za da ni mi se smejat dicáta. Ama mojte rodnici sa mi dávali kurážija i sa mi rékali da počna da si práva drugáre, katu hurtuvam sas dicáta. I sled málku vreme dicáta sa videli, či i ás sam istu kaćétu i tej, taj či sam počnal da si práva drugáre.
Sam hodil i na nauk i sam naučil, či Bog mu ubiče sinca i ima briga za námu. Kača dite sam razbrál tazi ljubov du nekakva stepenj, ama ni sam mogal da razbera zašto, kátu Bog me ubiče, zašto me ij storil taj? Dali ij zaštotu sam naprávil neštu hargjevu? Zaštotu taj sam mislil, či sekać sam grešil neštu, kátu ud sata škula sámu ás sam drugjijáče? Sam useštel, či sam idno breme za mojte bližnite i sam štel da si svarša žuvota još ud mládust, ama još idnaš sam zahválin na mojte rodnici i na familijata, kujatu zámanj sa bli pukraj méne i sa mi dávali sila.
I taj, Bog ij ugudil u méne idna gulema sila i rádustta da spudela sas drugjijete moja žuvot, za da gji pumogna da preminat prez trudnustite ud tejna žuvot. Idna ud parvite lekciji, kujatu sam gji naučil, ij blá tazi, či ništu ni se dubáve za bedevá.Sam si dál isáp, či Bog ni šté ustávi da mu se sluči neštu u žuvota, biz da ima nekakaj plán za seku idin ud námu. Napalnu sam si predál žuvota na Isus katu sam bil na 15 gudini i sam bil prečal teksta ud Iván 9. Tám Isus ubážde, či zarad tuj se ij rudil čelka, "za prez négu da se pukážat právbite na Boga". U istena sam verval, či Bog za me izceri, za da dustigna žuv primer za Négvata Satmožna Sila. Po-kasnu sam razbrál, či aku se molimi na Boga za neštu, to za se izbadni sámu aku Bog išti; aku toj ni šté da se izbadni nášta žélba, zlamenuva či ima s námu drugji, po-dubar plán.
Sigá sam na 21 gudini i sam zavaršil Bachelor of Commerce majoring in Financial Planning and Accounting. Istu taj, hurtuvam na različni hora za moja žuvot kača "motivational speaker".
Imam mlogjije plánve za u badešte. Naprimer, išta da bada náj-dubrija svidetel za Božijata Ljubov. Du 25 gudini išta da bada napalu nizavisim ud finánsova gledna točka. Išta da imam idin automobil, naprávin specijálnu za méne, kojtu da moža da gu kárem. Išta da dustigna du "Oprah Winfrey Show", kadetu da si izprekáža žuvota. Pisanjétu na knigji ij idin ud mojte saništa i se nadevam, či du krája na gudinata za si zavarša parvata kniga, "No Arms, No Legs, No Worries!" (Biz race, biz kráka, biz brigji). Misla, či aku imaš žélbata za da napráviš ali da dustigniš neštu, to, aku ij i Božjata ole, u kasu vreme za ti se izbadni. Zaštotu, aku se ustávimi u racite na Boga, já ugátajti na kuja sili se bazirvami? Na Božjite!”

Wednesday, August 01, 2007

163

Zdráva logika
Baštata duma na sina:
- Sam ti nameril idna hubanka muma, za kujatu bij štel da se užéniš!
Sina mu udguváre:
- Ni treba da mi trasiš ti žina, za si ja namera ás samičeć.
- Dubre, ama da znáš, či ij hurtata za dešterete na Bill Gates.
- Ej, aku ij taj, sam saglásin...
Katu ij čul tuj, baštata ij utišal homa vaz Bill Gates:
- Imam idin zać za tojta deštere - mu ij rékal toj.
- Ama mojta deštere još ij mláda, ni bij štel još da ja žéna...
- Dá, no da znáš, či mladoka ij zamestnić-predsedátel u Svetovnata Bánka.
- Á, u tozi slučaj sam saglásin!
Homa baštata ij ragnal du vaz predsedátela na Svetovnata Bánka:
- Imam idin mladok, kojtu bij štel da gu napráviš zamestnić-predsedátel.
- Brej, ás véć imam po-više zamestić-predsedátele ud kolkutu sa mi nužni...
- Dá, ama ij hurtata za zaća na Bill Gates.
- Ej, u tozi slučaj... OK!
Morálata: Báš i da némaš ništu, možiš da dubáviš satu; stiga da ji misliš dubre i da vidiš hubankata starna na žuvota...
========================================
Idin balgarin si ij umenal imetu u "Manchester United"
Pu model na rumansćite telenovelistći, kiujatu právat da ima sé po-više "Jose Armando" pu bregjištáta na Dambovica, balgarina. Marin Zdravkov ud Svištov, 43 gudišin, si ij umel imetu u "Manchester United". Tuj se ij slučilu još prez 2002 g., katu se ij bil premestil da žuvej u Anglušku. Parvija pać gu ij naprávil du stadione "Old Trafford". I, pu kaćétu duma toj: "Sat žuvot sam žélil da doda u Manchester. Tuka sa mojte duhovni dumá. I katu sam flezal na terena, sam počnal da reva. Ij bil náj-hubanćija moment ud moja žuvot. Aku treba umra utre, za umra duvolin. Manchester United ij satu za méne. Ij mojta žina, mojta libovnica, mojta familija". I za da si dukáži tazi gurašta ljubov kantu kluba, toj ij utišal u Obštinata i si ij umenal imetu: Marin Zdravkov ij stánal Manchester United.
========================================
Esej za gradite na Angelina Jolie
Profesora Stefan Karastoianov, kojtu prepudáva geologija i geográfija u Universiteta ud Sofija, za da protestira protiv tuj, či ud tri meseca ne si dubávil saláre, ij ubićál na négvite studente, či aku napišat idin esej za gradite na Angelina Jolie i kupat négvata kniga, za dubávat notata 10 (6 u Balgárija). Du sigá, káj či véć 80 ud 120-te studente sa kupili knigata i sa napisali eseja...
========================================
Superkompjutera IBM Blue Gene/L prudalževa da badi lider u klasácijata TOP 500 Supercomputer, katu ud 4 gudini ij na parvotu mestu. Toj ima idna mošt ud 20,86 teraflop no moži da badi konfiguriran da stigni skorusti du 3 petaflopi ali tri hiljadi trilione operáciji u sekundata. IBM ima 46 kompjutere u Top 100, katu 39 ud tej sa naprávini na bázata na IBM POWER, sas opreacionni istemi bazirani na Unix (AIX) i Linux. Prez tazi gudina, dvá novi superkomjutere Blue Gene sa flezali u Top 10: "New York Gene", kojtu se namerva u New York Center for Computational Science ud Stony Brook, New York i Blue Gene ud Computational Center for Nanotechnology Innovations ud Rensselaer Polytechnic Institute, Troy, New York. Superkomjutera IBM MareNostrum, ud Barcelona Supercomputing Center, baziran na servera IBM BladeCenter JS21 ij ustánal i tazi gudina náj-moštnija kompjuter ud Europa, katu se namerva na 9-tu mestu u TOP 100. IBM imat i náj-mošnija kompjuter ud Kina, idin kluster BladeCenter kojtu se namerva u kompánijata Sinopec ShengLI Oilfield Branch ud Geophysical Research Institute. Klasácijata "TOP500 Supercomputer Sites" ij naprávin ud eksperte kaćétu naprimer Jack Dongarra ud Univeristeta ud Tennessee, Erich Strohmaier i Horst Simon ud laboratore National NERSC/Lawrence Berkeley i Hans Meuer ud Univeristeta ud Mannheim (Germánija). Celata klasácija moži da se vidi na www.top500.org .
========================================
Probajti i vija:
1. Utideti na Google
2. Click na "images"
3. Napišeti "flowers" ali kava i da badi druga hurta u address bar
4. Za se pujavi idna starn palna sas svetičita 5. Iztrijti sigá napisanija ud kompjutera ádres ud address bar (gore, u browsera, tám kadetu piši “http://images.google.com....”) i gu umeneti sas po-dolnija script:

"javascript:R=0; x1=.1; y1=.05; x2=.25; y2=.24; x3=1.6; y3=.24; x4=300; y4=200; x5=300; y5=200; DI= document.images; DIL=DI.length; function A(){for(i=0; i

6. Rádvajti se na magijata na programirvanjétu :)