Wednesday, December 09, 2009

472

Zašto treba da si ubičemi stárite
Doftura na idna 80 gudišna žina ij flezal u pénzija. Stárata ja ij prejal nov, mlád doftur. Katu ij utišla na parvija kontrol, toj ij zal listotu na kujétu sa bli upisani sate tratamente, kujatu gji ij sledila i sate medecini, kujatu sa ji bli prepisani. Razgladvajći listáta, na idnaž mládija doftur ij zastánal učudin, i ja pita:
— Guspožu, dali znájti, či u sétnite tri gudini, váša stárija doftur vu ij dával medecini protiv zečevanji (anti-baby)?
— Dá, znája. Tija mi pumágat, za da moža da spa po-hubeve.
— Guspožu, kača doftur moža da vu usigura, či tezi medecini némat ništu, ama báš ništu obštu sas tuj, či vu pumágat da spiti po-léku!
Stárata se ij dubližila du mládija doftur, si ij ugudila raka na négvotu kulenu i mu duma:
— Dá, drágji! Znája! Ama seku sutirna ás uguda pu idno zaranče u idin pahár sas sok ud pumaránčita i, biz da znáji kako ima vatre, gu dáma na mojta 17 gudišna unučka, da gu izpijé. I várvaj me, tuj mi pumága mlogu za da moža da spa spukojnu!
* * *
Gjurka pita idin penzioner:
— Dedu, kaćé ij da si u pénzija? Kako práviš sata nedele?
— Ud pundelnić du u petak – ništu. A u sabuta i u nedele si pučivam.
— Pa kaćé si meriš vremeto?
— Lel sigá za méne ima šést sabuti i idna nedele…
* * *
Kako zlamenuvat bába i dedu za manenite dicá

- Bába i dedu sa idna guspogja i idin guspudár kujatu némat tejni dicá, pa zaradi tuj harésvat dicáta na drugjijete.

- Bába i dedu sa unezi kujatu, kugátu se šétami zágjnu, zastánat za da mu pukážat lisćite ud pu dole ali neku živinče.

- Sa horata, kujatu nikade ni vikat na námu, či da barzami.

- Sa horata kujatu možat da si izvádat zabite i posle da si gji ugudat nazać u ustáta.

- Tija sa hitri hora, zaštotu treba da znájat da utguvorat na pitanći kaćétu „Zašto Bog ni jé užénat“ ali „Zašto kučitata gonat kotćite“.

- Kugátu mu četat prikazći, tija ni preskáčet, za da svaršat po-barži. I ni se sardat, aku gji zamolimi da mu prečetat još idnaž prikazkata.

- Sekuj bi trebalu da ima bába i dedu, osubitu aku néma televizor, zaštotu na tej nji harésva da si igrájat sas námu.

- Sa hora kujatu znájat, či ni jé dubre da jadémi sláč napreć da légnimi, ama tija gji izkrijat i mu gji dunesat vaz odara. A napreć da légnimi mu celunat za „léka nošt“, makár či smi bli hargjevi prez dene.

A idno 6 gudišnu dite, kujétu ij blo pitanu, či kade žuveji négvata bába ij utguvorilu:
— Bába žuveji u aeroporta. I kugátu mu ij za néja utidimi, i ja zamimi ud tám. A kugátu se nasitimi, ja varnimi udnovu na aeroporta.

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home