Thursday, November 16, 2006

69

Za tuj ni treba se hurtuva
(buddhistka prikazka)
Idin denj ij dušal vaz Buddha idin čeleć, i sled katu ij pádnal na kulene napreć négu gu ij pital:
- Ima li Bog?
Véčnata pitanka!
Buddha gu ij pugladel u učite i mu ij udvarnal:
- Kugátu sam bil mlád, mlogu sam ubičel kunete; i sam sapćásal, či na sveta ima čitiri fela kune. Parvija – náj-prostija i upuritija, kolkutu i da gu biš, mu ij sé idno, toj ni te sluše. Takvizi sa náj-mlogjijete hora. Drugjija fel - te sluše, ama sámu sled katu gu udáriš. I takvizi hora ima mlogjije. Ima i tréćija fel kune. Tuj sa kunete kujatu ni treba da gji biš. Na téj nji stiga da nji pukážiš sámu biče. I ima i čitvartija fel kune, kujatu se sreštet mlogu redku. Na tej nji stiga da nji pukážiš i senćata na biče.
I kaćétu mu ij prekázval, Buddha ij gladel čeleka u učite. Sled tuj toj si ij zatoril učite i ij zamalčel. Celeka si ij zatoril i toj učite i sedi malčelivu zágjnu s Buddha.
Na tozi rázguvor ij bil i Ananda (ljubimija učenik na Buddha, négva plemennik) i neštu vatre u négu ij počnalu da ćipi. Toj si ij rékal: “Tuj ij prekalénu! Čeleka pita za Boga, a Učitela mu hurtuva za kune!”. I kaćétu se ij kárel toj vatrešnu, sas samija sébe, Ananda ne mogal da ni zabeleži kako malčánji ij počnalu da caruva naoklu, kako gulemu malčánji! Máj či si mogal da ji pipniš! Ananda ij gladel licitu na Buddha i licitu na čeleka, kujétu napreć učite mu ij počnalu da se umenuva! Buddha si ij utoril učite, a čeleka ij ustánal u tuj malčánji vreme na još cel sahát. Licitu mu ij stánvalu sé po-svetlu.
Katu si ij utoril učite, čeleka ij pumilval sas raka, s dalboka zafálnust, krakatá na Buddha, mu ij zafálel i si ij utišal. Sled katu ij izlezal, Ananda ij pital Buddha:
- Ás ništu razbirem! Toj ij pital za Boga, a ti si mu hurtuval za kune! I sam gu videl, kaćé ij putanal u dalbokotu malčánji. Kača gá bi žuvel zágjnu s tébe dalgji gudini. Samija ás ni puznávam još takozi malčánji! Takozi idinstvu! Takozi razbirenji megju vás! Kako si mu predál? Zašto ti ij zafálle toj taj dalboku?
Buddha mu ij udguvoril:
- Ás ni sam mu hurtuval za kune. Sam hurtuval za Boga. Ama za tuj neštu ni treba se hurtuva udkritu. Katu sam videl, na kakaj konj ij dušal, sam razbrál, či takazi konj moži da si izberé sámu idin puznaváč. Etu zašto sam mu hurtuval za kune. Tozi ij bil jazika, kojtu toj ij mogal da gu razberé. Tozi ij bil idin čeleć, kojtu redku se srešte. Mu ij stigala sámu senćata na biče! I kugátu sam si zatoril učite toj ij razbrál, či za Boga ni treba da se hurtuva. Za Négu moži sámu da se malči; i u tuj malčánji, Toj se puznáva. Tuj ij neštu, kujétu se namerva udvan predelite na uma.
========================================
Planinska krav
Više ud 2.500 gudini mu razdilet ud parvite pisani spumenuvanjéta svazani sas terapeutsćite káčestva na idin naturálin produkt, dosta málku puznát: mumio, zván i “planinsći kléj”, “sevata na kámacite”, “planinsći balsám” ali “planinska krav”. Ama to ni preliče máj s ništu. Se namerva iz planinite ud Centrálna Azija, na visučina po-gulema ud 2.000 métera, osubitu u Kazahstan i Kirgisztan. Za négvite terapeutsći káčestva sa pisali Aristotel, Hippocrat, Galen, Avicenna i drugjije.
Mumio, aku ni jé prerabotin, izgladva kača idin izsušén kléj ud darváta, bruždosan; sled katu se preraboti, toj stáni idin práh (puder), kojtu se iztupi u udata i ij gurčiv na ukus. Spured specijalistete, mumio sadarže náj-málku 85 različni elementi, megju kujátu dvá aminoacida kujatu ni se namervat u drugjije naturálni produkti. Zarad tuj, u menatotu, mumio ij bil uputrebuvan ud gulemite vladetele, kaćétu Aleksándar Veličija, Timur Lenk, Gigis Hán i dr., a dnés ij uputrebuvan ud sportiste, katáni i kosmonáute, zaštotu mumio pumága na razvivanjétu i ujáknivanjétu na muskulete, pudubreva hormonsćite glándi, uvelič sas 16-29% spusobnustta za efort, pumága na telotu da se vastanuvi po-baži sled tažći zabulevanjéta. Statistikata pukázva i tuj, či horata kujatu žuvejat pu mestáta kadetu se namerva mumio, žuvejat sas 10-12 gudini po-više ud drugjijete hora ud pu sveta.
Aristotel naprimer ij predlágal tratamenta s mumio u slučaj na kongenitálnu uglufevanji, za nosnu karvutékanji i u lekuvanjétu na zaekvanjétu. Prez X-ja vek mumio, umešen sas méd, ij bil uputrebuvan u lekuvanjétu na izčupini race i kráka, izmestvanji na kokalici, različni ráni. Toj ij bil uputrebuvan još i za različni zabulevanjéta na glavata, paralizija na nervite, epilepsija, zamájvanji na sveta, oganji (febra). Arábete sa gu izsledvali i sa gu uputrebuvali dosta mlogu. Naprimer:
- mumio - 0,071 g umešen sas sok ud mnagdanoz (Majorana hortensis) (za zabulevanji na glavata, otit, izčupini kokalici, izmestvanji na kokalici, ráni, kontuziji)
- mumio - 0,035 g umešen sas uléj ud trandáfer i čistu vinu (za paralizija na licitu)
- mumio - 0,1 g umešen sas jáku vinu (za kravutékanji)
- mumio - 1,9 g umešen sas naturálin sirop, sas čáj naprávin ud ćika u kukuruz ali s čáj ud lešta (za bolesti na stumáka, čarnija drob, dalák, dihátlnite organe i bolestite ud zonata na vrata)
- mumio - 0,2-0,3 g umešen sas méd (za ginekologični i seksuálni bolesti)
- mumio - 0,2 g umešen sas žalta zeme (argila), šafrán ali žaltak ud jajcé (za izčupini kokalici, tráumi na gradnija koš, na vatrešine organe).
Listotu moži još da prudlževa, zaštotu mumio ij bil viden častu pate kača idin universálin panacej. Toj lésnu moži da se umeše sas sekak fel drugjije lečebni produkti – ud uda pa du ulij ali mleku.
U dnéšnite deni mumio ij bil izsledvan i uputrebuvan osubitu u daržávite ud bivšotu Musklálsku. Toj moži da se uputrebuva ud sekugu, kojtu ij navaršil 12 gudini, udvan ud bremenite žini ali ud unezi, kujatu karmat.
U Rumanija idino kutijče mumio kuštuva 55 RON:
http://herbanet.vstore.ca.
========================================
Licitu na Tutnkamon ij blo vazstanuvénu
U eksperimenta sa učástvali grupi specijaliste ud Francuzku, Egipet i USA, katu seku idna ud tej ij naprávila pu idin model na licitu pu svetičita na kokalicite ud glavata na faraona. Svetičitata sa bli naprávini sas specijálni rentgenovi skenere, kujatu za paruv pać se uputrebuvat na egipetsći mumiji.Interesnu ij, či sate tija sa stignali du preličešti rezultáte, katu i trite portreta mlogu si preličet s máskata, s kujatu ij blo pukritu licitu na mumificiranija Tutankamon. Mumijata na faraona ij blá namerina prez 1922 g. ud británsćija arheolog Howard Carter. Tutankamon ij pučinal prez 1352 g., na 19 gudini, i izgladva, či ij bil pudpalu zdráv! Specijalistete ubáždet, či toj možibi da ne bil ubit, a da ij pučinal zarad tuj, či si ij bil izčupil idin krák.
========================================
Buddha se vrášte megju námu sled 2.500 gudini?!
Ram Bahadur Banjan, ud nepálsćija okrag Bara, kojtu na 15 gudini ij bil zajavén ud žitelete na himalájskotu kraljéstvu kača novotu preráždenji na Buddha, ij sedel u meditácija ud 16 máj 2005 g. pa du 11 márt 2006g., katu ij izčeznal iz gurite. Toj ij sedel biz hrana i biz uda, no i biz máj nitikakva emocija pukázana na licitu! Hiljadi puklonnici se se sabireli za da gu vidat. Za sámu dvá dni sa bli dušli da gu vidat 20.000 duši! Sled 10 meseca meditácija, Rám, kojtu ij sedel pud idno darvu, ij izčeznal. Mlogjije tima dumat, či toj vájda ij utišal da trasi po-mirnu mestu za meditácija. Policijata još gu trasi. Mlogjije buddhiste (i krastijáne) vervat, či za počni nova epoka u duhovnata sfera na čelečestvotu. Na sveta ima kulu 325 miljone buddhiste.

2 Comments:

Anonymous Stepan Velchov said...

Interesna tojta budhistka prikazka s malchenjetu. Misla chi ij tvarde aktualna. Zhuvejmi u idin svet kade sate hurtuvat, no nikuj ni slushe. Niti ni mozhi da se uslusheh u neshtu u tazi celata ludorija ud zvuci. Po-zhalnu ij tuj, chi naj-vishe se padpadika biz cel i satu tuj ij idno hurtuvanji "u praznu", to jest sveta ubiche da hurtuva samu za da ni malchi, bizrazlichnu chi ima ali ne neshtu vazhnu da ubadi. Misla chi dneshnija svet ij zabravil da malchi. A za Boga uistena ni mozhi da se hurtuva, negu za Negu mozhi samu da se malchi. Zashto misliti chi u celata istorija na sveta, tezi kujatu sa trasili da se dublizhat du Boga, makar kakva religija da sa izpuvedvali tija, sa se udstarnevali i krili ud sveta? Ne li zaradi tuj, chi tezi hora znajat dubre, chi cheleka treba da malchi aku ishti da chuji Boga da hurtuva? Taj, chi nanovu ubazhdem, chi tazi prikazka ij sassem aktualna i se utnase pudpalnu za dneshnija svet.

6:04 AM, November 19, 2006  
Blogger dzej said...

You can get pure mumio at http://www.mumio7.com

2:45 PM, September 13, 2008  

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home