Tuesday, November 14, 2006

67

Patriárha na banátskata balgarska poezija
ij navaršil dnés 94 gudini!

Da gu Bog žuvej!

Za unezi, kujatu ni sa mu čali još poezijite, sam ugudil na sájta na Náša glás knigata na Poeta izdádina ud Balgarskotu Družstvu ud Banát-Rumanija prez tazi gudina. Zaštotu celija fájl ij mlogu gulem – knigata ima više ud 200 starni - sam ja ugudil na po-više darábe, kujatu možiti da si gji iztagliti i naprávu ud tuka:

1-Mladéžći spomene

2-Ljubovna lirika

3-Jubilejni gudini

4-Rečnić na redći hurti

5-Svetičita

6-Predhurta

7-Sledhurta

I idna poezija na Anton Lebanov:

UDKOLE

Nekupać i ás sam milval ud sarci,
Nekupać i na méne sa mi tékali saldzi.
Nekupać i ás ud blažénus’ sam sanuval,
I gurašti ustni i ás sam caluval…

Tuj satu ij blo udkole jáku,
Poš’vam da zabrávem ud néji pu málku…
Menata ij ud tugázi više ud gudina,
Prumenala ij dvá pate véc katarina.

Prumenalu ij satu kaćé idin san,
Satu unuj, kujé ás prumenal sam.
Sámu pomene, drugu ne mi ustánalu ništu,
I nekolku redleta ud sarcito mi čistu.

Nitu ne mogalu drugu ništu da ustáni
Nekuja iskra, kuja na novu da pláni.
Ljubovta menata da ja zapáli, da guri,
Ne! Nitu ni znája kako ’j unuj da buli!
Kluž, 5 decembera 1934 g.
=======================================
Niučekvanata ćiša
Idin test-igra véć sam bil ugudil tuka – ij hurtata za “Sinotu rabče”. Etu sigá još idin pudobin test, naprávin ud sazdátelete na kokologijata – japoncete prof. Iamu Sajito i Tadahiko Nago. Toj za vu pukáži kaćé se vládati u slučaj, či ninadéznu nekuj se svádi sas vás!
* * *
Ni satu u žuvota moži da se predvidi. Sekakvi iznenádi, nipredvidimi slučći i katastrofi mu se raztuvárvat nad glavata, biz da mu dávat nitikakaj šáns da se preprávimi. Seku idna iznenáda moži da se prevarni u stres. No ima i mlogjije neštá, kujatu možimi da gji predskážimi, da gji predvidimi ali kontrolirami.
Da ričémi, či varviti pu ulicata i ud idnaš počni gulema ćiša. Tá se usilva sé po-više. Kuja ud slédnite čitiri varijánta za izberéti?
1. Za namera idna streja ali idno darvu i za pučekam pud tej, durdi ni zastáni ćišata.
2. Ni znája kolku mlogu za tráj tazi ćiša, pa za tuj za prudalža da varva kolkutu moža po-barži.
3. Za pugladem dali na blizu ima nekuj, kojtu da me zami pud négva parazov ali za putrasa idin magazin, ud kadetu da si kupa parazov.
4. Imam furt u méne parzov, taj či za gu uputrebuvam.

Sled katu sti se zamislili dubre, etu i “kluča” na tozi test:
Kaćé se vládati u slučaj na ninadézna ćiša? Cišata predstáve nipredvidimite i nikotroliranite sili, kujatu dejstvat u žuvota. Vášte konkretni odguvore pukázvat kaćé sti naklunéni na se vládati kugátu megju vás i váša drugár/drugárća ali prijatelj/prijatlća iznikni sváda.
* * *
1. “Za namera streja ali darvu i za čekam pud tej, durdi ni zastáni ćišata”.
Vija sti ud unezi hora, kujatu po-dubre za pučekat durdi drugata starna ni se uspukuji, napreć da si organizirati udbránata. Vija ustáveti čeleka da vika i da se “začarvi”, durdi ni si izpusni celata “žára”, a sled tuj spukojnu i obektivnu si ubáditi vášta gledna točka. Nekuja bija rékali, či tozi ij mlogu rázumin pudhod, drugjije bija rékali či ij sámu stráj...

2. “Ni znája kolku mlogu za tráj tazi ćiša, za tuj za prudalža kolkutu moža po-barži”.
Vás vu interesuva ne tolkus krájnija rezultát ud svádata, kolkutu vazmožnustta da se izkážiti udkritu. Vija sti uveréni, či sti právi i néma nitikakaj smisal da se káreti. Koncepcijata na kompromisa ni jé vášta táktika. Aku drugata starna se sardi, vija se sarditi još po-više. Aku tá počni da vika, vija krištiti. Tuj ni právi kárenjétu s vás da ij véselu zanimávanji, ama furt moži lésnu da e ubádi kuja ij vášta pozicija u idna ali druga problema.

3. “Za pugladem dali na blizu ima nekuj, kojtu da me zami pud négva parazov ali za trasa magazin, ud kadetu da si kupa parazov”.
Vija ni harésvati konfliktete i konfruntácijite, zarad tuj, koče počni sváda ali káreničća, vija probati da uspukujiti drugjija. Ama za nisréća, tuj častu pate sámu právi neštáta da sa po-hargjevi. Moži bi treba, makár idnaž, da zamiti tvarda pozicija i da izdaržiti na hálata.

4. “Imam furt u méne parzov, taj či za gu uputrebuvam”.
Vija misliti, či imati otguvore na sate vazmožnite pitanći, i ubjasnénjita za satu neštu, kujétu moži da se sluči. Moži bi káreničćata za vás ij sámu idna vazmožnust za da si usavaršenstvati orátorskotu izkustvu, ama na drugjijete vášta pozicija nji izgladva “laska”, niiskrena, makár či vija imati ubeditelnu ubjasnénji.

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home