Saturday, November 18, 2006

71

Sina, baštata i magáretu
Tazi prikazka sam sigurin, či ja znájti; tá se namerva u mlogjije varijánte. Nekuja dumat, či ij orientálska, nekuja, či ij europejska. No na sate puznáti ud méne varijánte, krája ij bil taje nekać: “A sigá, misleti vija, pa da udlačiti, či kaćé ij náj-dubre”. Tojest, ne se dávala nitikakva solucija. No toze varijánt, za kojtu se duma či ij nemska prikazka, mu dáva i rešénji.

Baštata i sina se vráštet ud na pazár, zágjnu s magáretu, kujétu sa ji kupili. Baštata i sina varvat u peš, katu taglat magáretu sled tej, vazanu sas idin štráng.
Katu sa menali prez parvotu sélu, čujat či horata nji se smejat: “Já vižti, kakvi prustáci sa teze! Ustávet magáretu da nji badi šéf. Pa lel to ij sturénu za da nosi tuvár, a e, tija, marulete, varvat u peš pukraj néj”... I drugjije pudobni bazikniže.
Katu sa čuli tuj, baštata i sina sa vazsadnali magáretu i si utvádet nadálja. Katu sa menali prez drugotu sélu, kako nji čujat ušite? “Marzelivi idnija! Ištiti da umuriti magáretu? Sarákata s magáre! Ne vu nikak žálji za néj? Lel i to ij božji sturénji”
Taj či baštata ij ustávil mončitu, kujétu ij blo po-léku, vazsadnič na magáretu, a toj varvi u peš. Menali sa i prez tréćotu sélu. No i tuka sélenete sa počnali da komentirvat: “Brej, toze mokmak ne gu nikak srám? Ustáve stárija da varvi u peš, a toj se béči na magáretu! Ábe, ni si li čul za petata zápuvest božija? Némaš báš nitikakj srám u tébe? Lel za guriš u pakale, bej!”
Tozi pać ij vazsadnal baštata magáretu, a momaka varvi pukraja, u peš. Stignali sa i u čitvartotu sélu. Tuka pak sélenete sa počnali da vikat: “Brej, tokozi još ni smi videli! Maž u putera da se béči vazsadnič na magáretu, a sina mu da gu ustáve da bega pukraj négu! Zašto si pávil, brej, dicá, kátu ni znáš da si gji puštuvaš!”
Razsardili sa se dváta i du tejnotu sélu, sa zabidili sate sela ud pu pate. Flezali sa náj-posle u tejnotu sélu, i taj kaćétu sa bli i pustánati i zabunati, sa se udbili du birta ud nakraj sélutu. I tám sa si izprekázali bulevata na birtášina. Jáku sa bli sarditi, či niti kaćé ne mogali da zaduvolat sate hora, s kujatu sa se sretili. Toj, sled katu gji ij izslušel, nji ij rékal...
(Kako nji ij rékal? Pa lel za viditi u sledvaštija post...)
========================================
Krávite ud Austrálija dubávet vinu!
Japonsćija gutváč Akio Yamamoto ij pusavetal australijánsćija sobstvenik na čarda krávi John McLeod da nji dáva seku denj, udvan hranata, i pu idin liter čarvénu vinu, za da pudubri kvaliteta na mesutu. I taj, krávite pijat, vreme na idin mesec, seku denj, pu idin liter vinu Cabernet Syrah Merlot. Pudobnu se utnáset kantu krávite i u Japonija, kadetu firmata Wagyu, kujatu proizvežda gvažgje mesu, dáva na tejnite krávi piva, masáž i muzika. Izgladva, či sled integriranjétu u Europejsćija Sajuz, i nija za treba da spázvama različni zákune i da usigurevami na životnite različni pravá – da ni gji kolimi, da ni gji stresirvami, da nji dávami guraština, čist luft i mestu za igra. Sámu za horata izgladva, či ni se buni nikuj...

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home