Tuesday, November 21, 2006

73

Ij zavaršil škulata na 86 gudini...
Kimani Maruge, ud Kenija ima 86 gudini i ne udkole ij uspel da zavarši usnovnata škula. Toj duma, či náj-više mu ij harésvalu da uči jazika swahili i matemátikata. Makár či ni moži da varvi biz tujága, toj sigá ij počnal i srednite škuli, kadetu se mači da uči anglušći jazić. Stárija duma, či u vremeto kujétu mu ij ustánalu još ud zemájsćija žuvot, žéli da uči kolkutu moži po-više. U otupusćite toj ij prekázval na négvite saučenici ud 10-11 gudini, prikazći ud istorijata na Kenija: naprimer, kaćé nekupać dicáta na belite hora sa učili u škulata, a dicáta na čarnite sa učili u dvora. Maruge ij učástval u antikolonijálnata revolta Mau Mau ud ‘50-te gudini. Prez menatata gudina toj ij farkal za paruv pać sas samolet du USA, kadetu ij bil pukat u ONU, a ne udkole ij bil pusetén i ud idin ekip ud Hollywood, za da naprávat film za négu.
========================================
S kogu si preličeš?
Se duma, či aku trasiš, sekać za nameriš na sveta nekuj, kojtu da ti preliče. Idin fotográf ud Kanáda si ij rékal, či za proba i da dusvedoči tuj neštu. Napreć sas 6 gudini toj ij počnal idin proekt, u kojtu žéli da nameri 200 mažje i žini, kujatu da si preličat “kača dve kápči” idin s drugji. Francois Brunelle, 56 gudini, ij patuval iz celija svet i du sigá ij nameril 140 “brájće i sistri” bleznáci. Tija si prelič jáku idin s drugji, makár či ni sa niti kaćé rudbini. Interesnu ij, či mlogjije ud tej sa žuveli báš na saštata ulica, katu ima i idin slučaj, u kojtu “bleznácite” sa žuveli u saštija blok.
http://www.francoisbrunelle.com
========================================
Veronica Antal ud Nisiporeşti,
parvata katoličánska svetica na Rumanija
Rumanskata rimo-katoličáska čarkva duma za smraćta na Veronika Antal, či ij blá mačeničeska. Vreme na 15 gudini ij blá izslédvana tejnata smrać, kujatu se ij slučila na 24 august 1958 g. u Hălăuceşti. Kaćétu ij varvála pu pate ud čarkvata ud Hălăuceşti du rodnata kašta ud Zapodia (dnés Nisiporeşti, Neamţ) (8 km), Veronika ij blá atakuvana ud idin nipuznát, kojtu ij štel da ja iznasili. Makár či ne blá još kalugjerica, Veronika, kujatu ij imála 23 gudini, si ij zapázila devstvenustta s cenata na tejna žuvot, zaštotu ij blá pudála kletvata za nivinnust. Ubijeca, Pavel Mocanu, duma či ij bil začudin, zaštotu, makár či ja ij bil ubodnal po-više pate s noža, tá ne blá pučinala, i sled nekolku saháte, katu se ij zavarnal u kukuruza, kadetu ij ližála mládata, tá još si ij uddišela; pa tugázi ja ij ubodnal još nekolku pate s noža – izcelu 42 pate, durdi ne pučinala. Veronika ij blá namerina sas brujanicite u stisnatite race. Homa koče sa čuli sélenete za tejnata smrać, sa ji rékali “Mačenicata na čistutata”. Kongregácijata za káuzata na svetcite ud Vatikán ij prejala dosáre za kanonizirvanji na Veronika Antal, kojtu ima više ud 3.000 starni. Kanonizirvanjétu moži da tráj idna gudina ali po-više, u zavisimust ud kolku dosáre čekat “na red” u Vatikán.
http://www.cartantica.it/pages/collaborazionieroine.asp
========================================

S počnivanji ud 1 december u Rumanija za možimi da si kupuvami i sas novata banknota ud 200 RON (2 miljona stári leja). Na banknotata ij naštámpan portreta na Lucian Blaga, a ud drugata starna – statujata na Mislitela ud Hamangia, idna pojasna, idna odna mélnica (udenica) i idino darvu. Tazi banknota ne blá vavednéna na 1 juni, zágjnu s drugjijete novi nosce, za da ni se usučat po-više horata, zaštotu, duma Mugur Isarescu, guvernatore na BNR, ij imálu véć dosta novi banknoti, kujatu sate sa imáli ekvivalent u stárite nosce, a tazi ne.
========================================
Još idna pesma sas Doriana Talpeş,

tozi pać na balgarsći jazić.
Pesmata se zvé “Само мене нямаш” i ij ud repertoára na balgarskata pop-pevica Anelia.
http://www.youtube.com/watch?v=iBMWvibzmaM

Specijálna dedikácija za Vénci,
kojtu dnés si praznikuva rodnija denj!

Само мене нямаш


Спомена за мене, те погубва всеки ден.
Спомена за мене, идва тихо в твоя ден.
Нежно те докосва, пак те омагьосва.
За прошка ми се молиш, за мен е късно
и пак цветя изваждаш, макар да ти е ясно.
Няма да ме имаш и сълзи да проливаш
за времето в което влюбени сме били двама
ти знай...

Имаш всичко на света,
само мене нямаш.
Ти погуби любовта,
тя не се купува.
Зная имаш 100 жени,
само мене не.
Имаш всичко разбери,
само мене не.

Спомена за мене те измъчва всеки ден.
Спомена за мене тъй далеко е от теб.
Няма да ме имаш и сълзи да проливаш
за времето в което влюбени сме били двама
ти знай...

Имаш всичко на света,
само мене нямаш.
Ти погуби любовта,
тя не се купува.
Зная имаш 100 жени,
само мене не.
Имаш всичко разбери,
само мене не.
======================================
Nekolku svetičita s Анелия
http://www.krechetalo.com

1 Comments:

Blogger Vincentiu Ghergulov said...

Zafalem! - Vénci

3:12 PM, November 26, 2006  

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home