Sunday, November 19, 2006

72

Trasáče
Idin trásač ij ondzi, kojtu trasi. Ame tuj ni zlamenuiva, či toj i nameri. Niti ij nekuj, kojtu znáj kako trasi. Ij sámu nekuj, kojtu prez celija žuvot trasi niprekasnatu.
Idin denj, trasáče ij usetil, či treba da utidi du gradčetu Kammir. Preku vremeto ij naučil, či treba da verva u tezi useštbi, kujatu varvat ud vatre négu, taj či ij napusnal satu i ij tragnal na pać. Sled dvá dni patuvanji pu pepelenite patišta, ij stignal náj-posle u Kammir. Ama s málku napreć da flezi u grada, ij sapćásal u desnicata idna mugjila: tá ij blá pukrita sas zeléna treva i ij imála mlogjije darvá, rabci i hubanći cvećá. Ij blá zagradéna sas nisći darven zágrad, a idna železna utorina puhorta te ij kánila da fleziš. Ud idnaš ij usteil, či zabráve grada kojtu gu trasi i si ij dupusnal da flezi málku tuka i da si pučini. Taj či ij flezal vatre i ij počnal da se šéta, katu ij zabidval idnija beli kámaci, razsipani pu celotu mestu, iz megju darváta. Na idin kámak ij videl či piši: "Abedul Tare, ij žuvel 8 gudini, 6 meseca, 2 nédeli i 3 deni". U ondzi moment si ij dál isáp, či tuj ne blo sámu idin kámak, a ij blo nadgrobin kámak... Ij pugladel i na sledvaštija kámak, i ij prečal pudobni hurti: "Llamar Kalib, ij žuvel 5 gudini, 8 meseca i 3 nédeli".
Dušata na trasáče se ij napalnala sas žálust. Tuj hubanku mestu ij blo idinija grobišta i seku idin kámak ij bil nadgrobin kámak... Sate kámaci sa imali napisani na tej imetu i vremeto, kolkutu ij žuvel sekuj. No interesnotu ij blo tuj, či nikuj ne žuvel po-više ud 11 gudini.
Ij počnal da revé. Páznika na grobištata, kojtu ij menuval pu tám, gu ij pital, či dali revé za neku puznát.
- Ne, mu ij udguvoril toj. Ni puznávam nikugu. Ama ij strášnu neštu unuj, kujétu se ij tréfilu u tozi grád. Zašto sa tolkus mlogjije martavi zakupáni tuka? I kakva strášna kletva ij udárila u tezi hora, či sate sa umreli još ud dicá?
Stárija mu ij udvarnal:
- Ni treba da baditi tolkus žálni, ni jé hurtata za nitikakva klva. Sámu či nija imami tuka idin stár običáj: kugátu navaršimi 15 gudini, nášte rodnici mu dadat pu idno diktándurče, kaćétu tuje, kujétu ji nosa ás zakáčinu na vrata – i tradicijata ij tazi, či s počnivanji ud ondzi moment, seku páč kugátu izžuvejmi gulema rádust, ja zapišimi u diktándurčetu: u levicata, kako mu ij napávilu rádusni, a u desnicata, kolku ij trájala radustta. Si puznál ljubovta? Kolku ijutrájala? Kolu vreme si se radval na tozi čeleć? Idna nedele, dve, tri i pulvina?... Kolku ij trájala emocijata na parvata celuvka? Menut i pulvina, kolkutu ij trájala i samáta celuvka? Dvá dni? Idna nedele? Ampa radustta ud ráždenjétu na parvotu dite? Ali ženitbata na tojte drugáre? Radustta ud patuvanjétu, kujétu dalgju vreme si ji žélil? Sreštata sas rudbinite, kujatu žuvejat deléku ud tébe? Kolku vreme si se rádval ud seku idna ud tezi raboti? Saháte? Deni?... Satu tuj nija si ji upisvami u diktándurčetu u seku moment, a kugátu nekuj ud námu pučini, utorimi dikándurčetu i saberémi vremeto, kolkutu ij bil rádusin prez žuvota, i tuj ji napišimi na nadgrobnija kámak. Za námu, tuj ij vremeto, kujétu ji ij izžuvel u istena...
========================================
Sina, baštata i magáretu
...Birtášina nji ij rékal slédnotu: “Pu kaćétu gladeti vija tozi problem, néma niti kakvo rešénji – nivazmožnu ij nekuj da zaduvoli sate hora. Ama tozi problem ni jé kaćétu unezi ud škulata, kadetu 2+2 právat sámu čitiri. U žuvota, pu nekupać treba da se misliš kaćé da iznenádaš horata, za da ni tiftišat. E kako dumam ás, či treba napráviti u tozi slučaj. Za si napráviti idna karuca, za upregniti magáretu i to za vu nosi i dvámata vás, biz nikuj da ima kako da komentirva!”

1 Comments:

Anonymous Stepan Velchov said...

Svarzanu s "trasache", samata ideja i razkaza sa mlogu interesni. Dumam chi uistena cheleka zhuveji na pudpalin nachin samu unezi momenti, kuga se useshte blazhen, radusin, spukojin i s palna dusha, ali drugjijache kazanu, kuga ji "cel", to jest kuga ij "uidinat", ij u armonija sas sveta i s Boga.
No katu sam chal tozi razkaz sam se spumenal za hurtite na breshkjankata Salman Teodora (Docka piktorkata), kujatu taj hubankji piktirva i kujatu ij ubadila idnija izvanredni hurti: "Cheleka treba seku denj i u seku moment da trasi da se radva makar i na naj-manenotu neshtu, na zelenotu treviche, na cafnatotu cvekji, to jest na seku idna rabota ali stvar s kujatu Bog mu dareva. Uvekj da trasimi da udbivami sardustta i da se trudimi da uzmlozhimi tezi radusni i blazheni momenti". Dumam chi tazi izvanredna zhina ij nauchila neshtu ud zhuvota i zheli da ubadi na drugjijete hora, chi zhuvota mozhi i treba da badi izzhuven i drugjijache, a ne samu u beganji, u kompeticija, u nadprevarvanji i naj-setne... u mrazenji i nikajelnust. Dano nauchimi i nija makar malku neshtu ud takvizi hora.

6:16 PM, November 20, 2006  

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home