Thursday, November 09, 2006

64

Još idin klip sas Doriana i ansámbala
“Slávjak”, tozi pać ud festivála
ud Sighişoara ud 2003 gudina


Néda ruba pudnuveva,
Či muma za izgudeva,
Tá se fáli u malata,
Či za žéni mumata.

Gudéž gulem za naprávi,
Či u gázda si ja dáva,
Néda na kade patuva,
Sámu za tuj hurtuva.

Néda tiče u zlatáre,
Dukat zláti da razvále,
Gulem prastenj ni šté féka,
Za izgudenika.

Dubélu lánče tá pugážde,
Či zavredva, tá ubážde,
Či-j dubar - tá mu remnuva,
Toj muma puštuva.

Néda šata i prepráve,
I na nikugu ni se ustáve,
Na mumata ud satu kupuva,
I ja premenuva.

Ja dáva u dubra familija,
Na sate ji ij drágu za néja,
Ja dáva za monče mládu,
I mogu ji ij drágu.
========================================
Aku žéliti da pumogniti...
http://www.crystina.ro/
========================================
Ni znája kaćé ij u drugjijete daržávi, ama vaz námu, u Rumanija, ij palnu pu televizijite sas sekak fel igri, kadetu treba da drančiš pu telefone i da ugátaš neštu, za da preigráš. Nekuja sa tolkus lésni, či ti stánva jásnu tuj, či ti za bedevá za kantiš, to za ti zamat sámu noscete i ni šté se udberéš s ništu. No ima i takvizi, kujatu te káret málku da se misliš. Etu idin primer:
48 + 23 + 64 + REX + 91 + PISOI + 35 + TREI + 9 + 612 = ?
Rezultáta káj či ij slédnija
48 + 4 + 8 + 23 + 2 + 3 + 64 + 6 + 4 + 10(x-a ud rex) + 91 + 9 + 1 + 2 (dváta I ud pisoi) + 35 + 3 + 5 + 3 (trei) + 1 (i ud trei) + 9 + 612 + 6 + 1 + 2 + 61 + 12 = 1025!
Interesnu, kako moži da izmati mintete na nekuja!
========================================
Sam pupádnal na idna státija, kujatu ubážde, či za da si nameriš vatrešnotu spukojstvu, treba da svrašiš sate upočnatite neštá. Barži sam puglael iz dumá i sam počnal da svaršvam niduvaršinotu. I taj, sam svaršil idno satklo rićija, pulvina liter vinu, dve kutiji čokulád. Niti ni si dávati isáp, kolku hubeve i spukojnu se useštem! Taj či, pugladejti i vija naoklu, kakvi niduvaršini raboti vu čekat!

1 Comments:

Anonymous Stepan Velchov said...

Brej, sam probal i as da ti sledvam saveta, no katu sam pugladel iz kashti, kako da vidish: samu niduvarshini raboti i josh po-vishe, sam nameril i niduplateni pari kantu darzhavata (cheti FISK). Taj, chi umestu da si namera spukojstvotu, to po-vishe sam se raznimiril. Za zhalust nisam nameril nitu idno staklo s pikje niduvarshinu, taj chi sam udkazal da probam takvizi nachine za vatreshnu spukojstvu. Kojtu ij puzhelin, neka proba. As, ne.

11:43 AM, November 11, 2006  

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home