Saturday, September 23, 2006

21

U Munchen ij počnala 173-ta edicija na Oktoberfest!
Náj-gulemija festivál na pivata ud na sveta!
Za ričéti, či smi još u september, pa tugázi, zašto se zvé Oktoberfest? Istorijata ubážde, či parvija festivál se ij daržál prez 1810 g. s prelegata na svádbata na bavársćija princ Ludwig sas princesata Therese von Sachsen-Hildburghausen. Festivála ij bil počal na 12 oktober. S tečenji na gudinite festivála ij bil “utagnat” nanapreć, pa za tuj ij stignal da počniva prez september. Na méne idejata mi harésva: zašto da gu utagnimi sled, gá po-dubre ij da gu počnimi po-ránu, lel ni se znáj koj kolku za žuvej... Izgladva, či bavárcete naistena sa brájće s balgarete. Nali i nija pejémi: “Koj se buni, kako za baj utre...” Ama istensćija uzrok izgladva, či ij blo vremeto: prez september još ij málku po-guraštu ud kaćétu prez oktober...
Tazi gudina Festivála tráj ud 16 september pa du 03 oktober. A homa na 04 oktober ij Nacionálnija denj na Germánija. (Druga prelega za pijenji!)
Gulemata parádija za počni utre, 24 september, taj či imati još vreme da utiditi tám. Ama pu kaćétu sam videl u Interent, hotelete sate sa palni... No treba znájti, či tradicijata na Oktoberfest se darži i u mlogije váruše ud USA – Denver, Doylestown, Huntington Beach, Fremont, Omaha (Nebraska), New Ulm (Minnesota) kaćétu i na mlogjije drugjije mestá.
Sigurnu sti videli nemcete na tozi festivál kaćé si klátat hálbite i pejat. Kako pejat? Etu kako:

Eins, Zwei, Drei, g'suffa
(Se pejá sas hálbata u rakata i treba se klátiš na levicata i na desnicata)

Ein Prosit, Ein Prosit, der gemiitlichkeit
Ein Prosit, Ein Prosit, der gemiitlichkeit
Eins, zwei, Drei g'suffa!
Zicke, zacke, zicke, zacke, hoi, hoi, hoi,
Zicke, zacke, zicke, zacke, hoi, hoi, hoi,
Prosit.

Cenite na pivata za tazi gudina sa ud 6.95 du 7.50 Euro za idin liter piva. Za ričéti, či ij mlogu? Ni misla, zaštotu idin liter ubiknuvéna uda kuštuva 5.84 Euro.
A za da ni izgubiti Oktoberfesta prez idvaštite gudini, etu kugá za se darži toj u Munchen:
2006: September 16 - October 3
2007: September 22 - October 7
2008: September 20 - October 5
2009: September 19 - October 4
2010: September 18 - October 3
2011: September 17 - October 3

http://www.oktoberfest.de/
http://www.discover-munich.info/munich_oktoberfest_guide.htm
http://www.hotel-uhland.de/enoktoberfest.html
========================================
Mašina za piva
Za kulu 7-10 dene možiš da si napráviš tojta piva! Taj kanjti reklámata. A satu kuštuva sámu 112 USD (plus 13.95 USD za da ti izprodat mašinata u vás). Káj či, aku si kupiš tazi mašina, možiš da se biš sas náj-jáćite kompániji za piva, i pá tojta piva za badi náj-hubavata. Izgladva, či idejata na tozi, kojtu ij iznajidil mašinata, mu ij dušlá ud kalugjerete trapiste ud Belgija, kujatu i dnés, u XXI-ja vek, predpučitat da si právat tejnata piva, a ne da si ja kupuvat ud magazinete. A tija makár imat tradicija u tuj neštu... Vekove na mulitvi i... piva! Se duma, či i samija George Washington, parvija President na USA, si ij právil i toj samičeć pivata. To u pivata ud dnéšnite magazine ima ud satu, pa za tuj, još prez 1516 g. bavárcete sa bli dáli idin zákun, či da ni se ugváde u pivata ništu drugu, udvan klasičnite ingredienti. Zákuna se ij zvál Rheinheitsgebot i ij dumal, či sate drugjjete fela pičé, zvánu “piva” ij nizakonnu, aku ni jé naprávinu pu tradicionnite recépti.
http://www.beermachine.com/
========================================
Dali za se izbadni žélbata ali ni?
Parenji si gudeti idno pitánče, na kujétu otguvora moži da badi “dá” ali “ni”, sled tuj farleti idna moneta u lufta. Pa aku tá pádni sas “stemata” na nagore, zlamenuva či vášta žélba za se izbadni; aku pádni sas “bánja” nanagore, zlamenuva či sa maneni šánsite za izpalnivanji na vášta žélba. Ama kako hurtuvam ás tuka? Lel sam zabrávil, či smi u XXI-ja vek. Taj či néma nužda da trasiti moneti. Bolja puseteti sájta http://www.sylloge.com/5k/entries/162/.
Napreć da natisniti butona “Start”, ugudeti si idna žélba.
========================================
Idin mekánik razvále motura na moturbicigli Harley Davidson katu u rabutilnicata flezva idin puznát kirurg-karedolog. Mekánika mu duma:
- Hej, doftura, moži li da te pitam neštu?
Kirurga se ij dubližil du mekánika. Tozi si ij utril ulijevite mázni race i mu duma:
- Doftura, já viž toze motur: mu utvora sarcito, mu izváda válvite, namesta izčupinotu, gu izmuja i gu uguda na mestutu. Sled tuj, toj utváde kača nov. Tugázi, kaćé taj ás zémem tolkus málku nosce, a ti preigrávaš tažći nosce, pa práviš máj sé tuj?
Kirurga se ij razsmel i mu ij pušapnal:
- Já probaj da ji napráviš, biz da zastánvaš motura...
========================================
Zorba i Buddha
Logikata ij suva, poezijata ij žuva. Logikata ni znáj da tancuva. Za néja ij nivazmožnu da tancuva. Aku bijti vieli logikata da tancuva, ij kača gá bijti videli Mahatma Gandhi da tancuva! Bi izgladvalu mlogu smešnu. Poezijata znáj da tancuva; poezijata ij tánca na sarcito. Logikata ni
moži da ubiče; tá moži da ti hurtuva za obič, za ljubov, ama ni moži da ubiče; ljubovta izgladva či ij nilogična. Sámu poezijata moži da ubiče, sámu tá moži da naprávi rázkača u paradoksa na ljubovta. Logikata ij studéna, mlogu studéna; tá ij hubava u matemátikata, ama ne u čelečestvotu. Aku horata bija stánali tvarde logični, tugázi bija se izgubili ud na Zemete; tugázi bi imálu sámu cifri, brojve, a ne žuvi hora – bi imálu brojve, kujatu da gji zamestiš s drugije broja. Poezijata, ljubovta i useštbata ti dávat dalbučina, guraština. Stánvaš meć, si gubiš studénustta. Stánvaš po-čelešći. Buddha ij udvan čeleka, tuj ij udvan sekakva diskucija, ama toj si izgube čelešćite merći. Toj ij izvanzemin. Toj ima hubustta da ij izvanzemin, no néma hubustta na Zorba Garka. Zorba ij tolkuz vazan za zemete! Bij štel ti da badiš i Zorba i Buddha u saštotu vreme, ne sámu Zorba Garka a Zorba Buddha.
OSHO
========================================
Saháta kojtu te právi štastliv
Tájnata da si štastliv, vésel, zaduvolin, aku ni sti znájali, sedi u saháta Philip Stein Teslar. Philip Stein, sazdátela na tezi saháte duma, či aku gji nosiš na rakata, za badiš “uvit” u idin “pušak ud rádust i zaduvolstvu”. Kaćé moži da badi tuj? Mlogu lésnu. Saháta, udvan či pukázva vremeto, generirva i impulsve s častuta 7-9 Hz, valni kujatu te “uvijat kača pušak”. Se duma, či tezi valni te uvijat taj dubre, či niti hargjevite misli na drugjjete, niti kalnénjita na Mama Omida, niti puparžinite na unezi, kujatu sa te votirali (aku já si politik) ni možat da ti škodat. Izgladva, či takvizi saháte imat Oprah, Jack Nicholson i Madonna. Cenite na sahátete počnivat ud 375 anglušći liri i za tazi cena za dubáviti ne sámu protekcija, ama i idin istenći sahát ud niraždáemu železu, plakiranu sas zlátu ud 18 karáta, dual time-zone i eventuálnu diamánte.
========================================
“The Snore Stopper” izgladva kača ubiknuvén račin sahát, no ij jáku haznuvit za tozi, kojtu spi pukraj vás. U slučaj či harčiti u sana, mikrofone ugradén u saháta detektirva zvucite i kantu rakata sa prátini maneni elektični impusa, kujat vu právat da si umenéti pozicijata u odara. Impulsvete ni sa tolkus jáči, či da te sabutat, taj či možiš da si spiš spukojnu.
========================================
Aku ištiti da imati po-usobin sahát, kojtu da sveti kača koladnu darvu i imati kulu 500 USD da izhárati, možiti da pusetiti sájta http://www.tokyoflash.com/watches1.html. Sahátete ni sa igrulći, a sa naprávini ud dubri materijále, no tija pukázvat vremeto pu nistandárdin, usobin náčin.
========================================
Trima ardelene se vráštet sas hajzlibáne ud Bukuréš u Kluž. Katu sa stignali kulu Ploješt, idina ud tej duma:
- Oof!
Kulu Álba Julija drugjija duma:
- Oof! Oof!
Katu sa nabližli du Sibiu tréćija duma:
- Oof! Oof! Oof!
Stignali sa náj-posle i u Kluž. Parvija za ričé:
- No, dubre či smi stignali, či lel i taj prez celotu vreme smi hurtuvali sámu za politika!
========================================
Dicáta sa ugledálutu na dušata
na vazrastnite...

========================================
Idin mladok, sled katu gu ij napusnala žinata, ij rešil da si kuipi idin prijatelj. Ama ne mu blo niti za kuče, niti za kotka, niti za papagalj. Ij štel da ima idin po-usobin, niubiknuven prijatelj. Taj či ij utišal u idin specijaliziran magazin. Glade nasám-natáta, pita prudaváča, či dali ima neštu po-usobinu. A tozi mu udguváre:
- Na skoru smi dubávili nekakvi čarvejčeta-usenci, stonožni (tojest imat 100 kráka). Jáku sa interesni, ni jadat mlogu i udgore na tuj te slušet kača kučenče i možat i da hurtuvat kača papagalj.
Biz da pita za cenata, kujatu ne blá báš manena, náša mladok si ij kupil idin takaz čarvej-usenca. Zanél gu uj u kašti, naprávil mu ij hubanku kaštiče ud idna kutija ud cipele, na kujatu ij izrezal vratičita, péndžarčeta i t.d. i si ij ugudil novija drugár vatre. Dál mu ij i ime: Gjurka.
Dušlá ij i večerta. Na idna féć momaka za riče:
- Habe, Gjurka, kako za ričéš aku utidimi du birta?
Ud kutijata... ništu.
Sled málku momaka ij pital još idnaš, tpzi pać po-na glás:
- Gjurka, za dodiš li s méne du birta?
Ud kutijata pá ništu.
Tréćija pać se ij navál nad kutijata, probal ij da nadnikni vatre iz vratičitata i ij izviknal:
- Heeej! Ištiš da dodiš i ti du birta, ali za utida samičeć!...
Na idnaš, ud kutijata se čuj idno glasče:
- Sam te čul ud parvija pać, ama lel se ubuvam...
========================================
Ij slezal Bog na zemete i si trasi izbránija nárud. Utišal ij parenj vaz ciganete:
- Ištiti li da baditi izbránija nárud?
- Ištimi!
- Ama lel treba da vu dáma idna zápuvest
- Dávaj.
- Lel treba da ni kradédi ud sigá nadálja.
- Ej, pa kátu ij taj, ni mu interesuva...
Utišal ij Bog vaz italijánete:
- Ištiti li da baditi izbránija nárud?
- Ištimi!
- Ama lel treba da vu dáma idna zápuvest
- Dávaj.
- Da ni se mešeti u žinata na bližnija!
- No pa tugázi zafálemi, mu dumat tija.
Stignal ij Bog i du vaz čuhutete.
- Ištiti li da baditi izbránija nárud?
- Ištimi!
- Ama lel treba da vu dáma idna zápuvest.
- Kolku kuštuva?
- Pa lel ni kuštuva ništu.
- Dubre, tugáz mu dáj déset!

3 Comments:

Anonymous Anonymous said...

Oktoberfest se darzhi i u drugjje darzhavi di zhuvejat germance i ljubitele na pivata,na primer Australija.Na Zdravi.

10:52 AM, September 24, 2006  
Anonymous Anonymous said...

U svazka Zorba i Buddha,znaja chi tuj ij samu idna ilustracija ama kjipa ud pukraj ditetu nije prelikata na osnovatele na buddhisma.

11:42 AM, September 24, 2006  
Blogger Nick said...

Ej, tuka si me tréfil i bijmi mogali da hurtuvami na dalgju i na šaroku. (Sam praktikuval málku Zen i mi ij ustánal du dnés u dušata...)

11:38 PM, September 24, 2006  

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home