Friday, September 22, 2006

20

Dubri li sa produktite modificirani genetičnu?
U sétnotu vreme ij mlogu aktuálna temata za uputrebuvanjétu na genetičnu modificiranite produkti. Učeni ud pu celija svet sporat na tazi tema, no ni sa stignali još na idna jásna konkluzija. Genetičesći modificiranite organizmi (GMO-genetically modified organism) sa sazdádini s pumuštta na genetičeskata inženerija (genetic engeneering) – nauka kujatu puzvuleva da se uvedé u genata na rástba, životnu ali mikroorganizam fragment ud DNA ud drugji organizam s cél da mu se predadat upredeléni svojstva. Patladžánete sa dubávili idna gena ud arktičeska kambána, kuéjtu gji právi da sa po izdrželivi na gulema stuć, krumpelete sa dubávili idna gena ud bakterija kujatu ubiva bumbarete kolorádo, uriza ij dubávil čeleška gena, kujatu udguváre za sazdávanji na žénskotu mleku i t.d. Eksperimentálnata genetika ij počnala još prez 70-te gudini na XX-ja vek. Prez 1992 g. u Kina sa počnali da budat tutunj kojtu ij izdarželiv na pesticide a prez 1994 g. u USA se ij pujavil genetičnu modificiran patladžánj, kojtu idzdarže po-dubre na transporta. U dnéšnite deni sreštemi na sekade modificirani produkti: soja, kukuruz, uriz, krumpele, patladžáne, sviklo za zahar, žitu, tutunj, pamuk, papaya, krávi kujatu dávat po-više mleku, somone za delikatesin vajvár, kujatu možat da žuvejat taj u suléna, kaćétu i u sládka uda i mlogjije drugjije. Naprimer, možiti da si kupiti i vija miščita kujatu svetat u tamninata (fluorescentni) za sámu 10 USD!
Dali sa mu nužni ali ni tezi produkti, tuj ij sporin vapros. Unezi, kujatu sa na starnata na GMO dumat, či gennata inženernust za mu udkupi ud gláć, prez uviždenji na modificirani produkti, kujatu možat da rastat u tažći uslovija. No na mlogjije tima tuj neštu nji se vidi opasnu, zaštotu indžilirete možat da sazadadat i mutánti, kaćétu naprimer zájaka kojtu sveti na tamnu, sled katu ij dubávil idna gena ud fluorescentna meduza. Tezi hora dumat, či takvizi eksperimente sa nasilstvu protiv naturata. Naprimer británsćija specijalist Arpad Pusztai ij naprávil idin eksperiment: ij ránil nekolku miščita sámu sas krumpele modificirani genetičnu i ij sapćásal, či uputrebuvanjétu na tozi produkt se ij ukázal negativnu kantu imunnata nji sistema, katu ij duvél du razbulevanji na čarnija drob i anormálnu umenevanji na strukturata na muzaka. Tezi eksperimenti sa duvéli du gulemi proteste ud starna na drugjijete učeni i Pusztai ij bil izfarlin ud Instituta Rouette. No idin négva koleg, Stanley Ewan, ij pruveril rezultátite na eksperimenta i gji ij putvardil. Taj či upotrebata na genetišesći modificirani produkti ima i riskve. Ekologistete se plášat, či tezi modifikáciji možat da dunesat ekologični katastrofi: trevite možat da dubávat i tija izdarželivust na pesticid, čarvejete i bumbarete, kujatu jadat modificirani produkti, dubávat anormálni za tej geni i udgore na tuj, u naturata možat da se pujavat novi patogenni viruse i mikroorganizmi, izdarželivi na antibiotici, katu pu tozi náčin izelkuvanjétu na čeleka da stáni nivazmožnu. Dnés mlogjije daržávi uputrebuvat GMP, megju kujatu: USA, Kanáda, Kina, Austrálija, Argentina, Meksik, Uruguaj du katu u Elvecija naprimer se ij naprávil idin referendum i horata sa rékali „NE“ na transgennite produkti. Ama námu ni mu pita nikuj...
Káj či dnés ij blo dene biz automobil.
Taj či, da trasimi bicigle!

A-Bike
Sinca puznávami kako ij tuj bicigi i znájmi, či toj ij idno zdrávu sredstvu za transport. Osubitu u gulemite váruše, lésnu možiš da se izvréš sas bicigla megju automobilete i lésnu možiš da si nameriš mestu za parkirvanji. Ama lel to bicigla mlogu lésnu možat i da ti gu udkrádnat. Pa báš zarad tuj, horata ud Daka design sa iznajidili bicigla kojtu možiš da gu nosiš makár kade sas tébe. Za kulu 10 sekundi bicigla se “svijé” i flezi u džántata. Idin problem misla či sa manenite kulelá, pa zarad tuj vájda treba da pedalirvaš po-jáku. Drugji báj ij tozi, či aku tréfiš neku jáma, s málku po-dalboka ud pljutak tárelj, moži da se sabudiš právu u špitále. Aku pak pukraj tébe mené neku TIR, i još i da ij pu ćišovnu vreme, uragáne Katrina za ti se vidi kača léć vetréc... Za da ni spumena i tuj, či na bicigličitu ni možiš da zakáčiš niti makár džántata, u kujatu posle da ji svijiš za da ji nosiš. Izgladva, či tazi “čudésa na modernat tehnika” ij jáku cenna, zaštotu na sájta još ni jé pukázana niti kakva cena za prudážba...
========================================
Aku žéliti idin po-usobin bicigli, na kojtu ni treba pedalirvaš, a sámu da natiskaš pedálite, kaćétu na mašina za šijenji ali “stepper” (uputrebuvan u sálite za fitness), možiti da si gu kupiti za cena ud 199 du 649 USD.
========================================
Da ričémi, či treba da izberéš vladetela na sveta i sámu ud toja vot zavisva, či koj za badi izbrán. Ima trima kandidáte.
Kandidáta A ima vrazći s korupirani politici i verva u astrologijata. Ij imál dve libovnici. Puši kača lokomotiv i pijé alkohol du 10 paháre na denj.
Kandidáta B ij bil izfarlin dvá pate ud na rabotnotu mestu. Toj spi du pládne, u škulata se ij drogirval i pijé pu fartálj liter whisky seku véčar.
Kandidáta C ij idin geroj, ima mlogjije voenni medála. Ni jadé mesu, ni pijé alkohol, redku pate izpijé pu idna piva. Piktirva. Ne imal nikade libovnici.
Ud tezi trimata, kogu bi izbrál? Buni se dubre, ud tébe zavisva sadbata na sveta!
Gutovu? Si izbrál? Da ni mi ričéš, či si se mislil na kandidáta C!?!
Hájda sigá da ti ubáda kuja sa kandidátete: kandidáta A ij Franklin D. Roosevelt, kandidáta B ij Winston Churchill a kandidáta C ij Adolf Hitler...
========================================
Maža si ij dušal pustánat ud na rabota; žinata mu nasipva da vičére. Ud idnaš, nervozin, toj traška tárele. Tá gu glade učudina:
- U pundelnić si rékal, či boba ti harésva mlogu, u tornić si rékal či boba ij mlogu hubav i či sam gu tréfila, u sreda si rékal či ij hubav, u čitvartak si rékal či “utváde” a dnés, petak, ud idnaš ni ti harésva više bob?!
========================================
Se ij utvoril nov magazin, specijálnu za žinite, u kojtu se purdávat mažje. Magazina ima pet káta. Kvaliteta na mažétu ij rásil sas seku idin kát. Idinstvenija zákun ij bil tozi: aku si utvoril vratáta na idin kát, ij trebalu da si izberéš maž. Aku ne, ij mogalu da utidiš na po-gorin kát, ama ne blo slobudnu posle da se zavarniš na po-dolin kát.
I taj, utišli sa dve prijatelći u tozi magazin, da si kupat mažje. Na parvija kát ij pisalu na vratáta taje: “Tezi mažje rábutat i ubičet dicáta”. Mislat se tija žinite:
- Ej, ud kaćétu da némat niti kakva rabota, dubre či makár imat kade da rábutat. Hubavu ij i tuj, či harésvat dicáta. Ama lel, kako li ima na drugjija kát?
Taj či ni kupuvat ništu ud tuka i se káčat na sledvaštija kát. Tuka ij pisalu na vratáta: “Tezi mažje imat dubre platéni raboti, ubičet dicáta i izgladvat mlogu dubre”.
- Hmmm, se mislat žinite. Ama kako li mu predlágat nadálja?
I se káčat na tréćija kát. Tuka sa namerili na cédulata: “Tezi mažje imat tvarde dubre platéni raboti, izgladvat tvarde dubre, ubičet dicáta i si pumágat žinite u gotvenji i čistenji iz kašti”.
Tuj máj či bi ji štinvalu, ama lel se mislat, či kako li se predlága još po-gore? Taj či se káčat na čitvartija kát. Tuka piši: “Tezi mažje sa jáku noscevi, sa ludi za dicáta, si pumágat žinite u seku rabota, izgladvat izvanrednu dubre i sa mlogu romantični!”
- Ekstra! – dumat žinite, no se káčat na petija kát.
Tuka sa namerili slédnotu cédulče: “Tozi kát smi gu naprávili sámu za da dusvedočimi, či žinite ni možiš da gji zaduvoliš niti kaćé!”
========================================
Maža i žinata vičéret u idin luksozin restoránt. Na idna féć du tejnata tarpéza se dubližva idna mláda, hubanka blondinka. Nipuznátata se navižde i caluva maža na ustnite.
Nervozna i raztripérina žinata vika:
- Kuja ij tazi k...va?
Maža udguváre spukojnu:
- Mojta libovnica.
- Znáš li kako? Homa išta da se razvinčejmi! Za se varna nadzać vaz máma!
Maža ni si izgube spukojnustta i ji udguváre:
- Dubre. Aku ti taj ištiš?!.. Ama da ni zabráviš, či tuj zlamenuva kráj na skapite pudáraci za Kolada, kráj na ekskursijite u Alpite i u Paris, zlamenuva izbogum na skapi bundi, skapi nákite i taj nadálja. Ni šta da ti preča. As idin ni bij se razvinčel ud tébe, ama aku ti báš ištiš...
Nekolku menute žinata se ij zabunala. Na idnaž se utváret vratáta na restoránta i flezva idin tejin puznát, katu za rakata darži idna mláda, hubanka muma.
- Kuja ij tazi, kujatu ij flezala s náša drugár?
- Pa lel négvata libovnica.
Sled nekolku sekundi malčánji žinata šapni:
- Nášta ij po-hubanka...

3 Comments:

Anonymous Stepan Velchov said...

Miki, be! Sled katu si mu naplashil s modificiranite genetichnu produkti i si mu nauchil da karemi bicigli (lel Hristo Stoichkov mu ij puhvalil chi znajmi da karemi kulelo josh ud katu toj ij karel Mercedes i BMW), etu chi varvish da mu "raztushish" sas zhini i... libovnici. Kako da richa? Interesnu i... malku ustarenu, aku se mislimi, chi vremeto na amantite ij menalu. Siga sa na moda drugji fel "libovnici" (mazh sas mazh i zhina sas zhina). Taj chi nemam predstava kakje bi reagirata idna zhina, kujatu bi razbrala chi "tejnata sapruga" ima idna amanta, kujatu ij po-hubanka ud kakjetu libovnika na tejna prijatelj, kojtu ij uzhenat za idin mazh. Eh, chi satu stanva sassem matnu i usukanu...
Gulem ij Bozhija "zoopark"!

8:25 AM, September 23, 2006  
Anonymous Anonymous said...

Nema kako da se plashimi ud GMO produkte aku tuj se pravi sas mera i pud pogleda na sveta i naj-naprekj se napravat dalgji nauchni pruverkji chi tezi produkte nishta shkodat na nashtu zdravi.Ama imam kako da mu-j straj aku multinacionalnite kompanij,kujatu maj chi ni udguvaret na nikugu modificirvat organizme biz nikuj da gji glade i tugaz barzhi gji pushtet na sveta ubichnu u po-sirumahshkjite krajve.

11:14 AM, September 24, 2006  
Blogger Nick said...

Ne udkole sam bil svedok na idna diskusija, kadetu dváma mladoci sa sporili u svazka sas tezi izkustveni jádenjéta, pa du na sétne sa bli saglásni, či kátu izgladva kača istenskotu jádenji, meriše kača istenskotu, tugázi treba i da ij hubavu kača istenskotu, taj či néma zašto da se plášimi ud utravisvanji. Ama ás išta da ubáda sámu tuje: žuveja u Timišvár, tuje letu ij blo mlogu guraštu pa sam trasil iz sate magazine idin naturálin sok, taj kaćétu sa bli naprimer balgarsćite nektáre ud vremeto na Nikolča. Ej, da znájti, či néma na pazáre niti idin produkt 100% naturálin. Sate reklámi ud na televizore sas Timbark, Santal, Fanta et co. i sate drugjijete, aku pugladeš dubre na etiketa, nijdi ni piši, či soka sadarže 100% naturálni ploda. Niti makár siropete ni sa više naturálni... Pu nekupać useštem, či sveta u kojtu žuveja ni jé višja svet...

11:39 PM, September 24, 2006  

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home