Monday, September 25, 2006

23

Bišnova moja, skapi... (III)
Sam dubávil dnés još idno svetiče ud Stár Bišnov, pa vu ji “práštem” i na vás. Ij hurtata za idna poštenska kárta, kujatu sam ja dubávil véć skanirana, no za žálust na dosta manena rezolucija, pa ni jé náj jásna. Gore sam ja ugudil u originálnata, dubávinata forma a dole sam razdelil trite svetičita i sam gji málku ufárbil, za da se utdelat po-dubre nekuja detaliji. U izgleda ud gore ne videc "mugjilata" ud svetičitu prodinu ud Feri. Náj interesnotu mi ij svetičitu ud Pijáca, i lel ni moža da razbera, či kade ij bil toj. Kulu sredata se vidi neštu kača “špricálu” (tám, pukraj trite gasći). Misla či ij takozi neštu, zaštotu kača gá ima pukraja, kantu levicata, i idin postav ártézin. Intriguivašt ij i kjoska ud desnicata, sas dzvezdata. Dali i tuj ij blo gjeránj??? Káj či poštenskata kárta ij ud 1918-1920 g., ama ni jé cigurnu, moži i da ij po-stára.
========================================
Umberto Eco – Unuj
— Kaćé varvat rabotite, profesore? – si vazdarže trudnu nitarpelivustta.
— Kakvi raboti? – pita profesora Ká, kojtu ni barza da udguvori.
— Celi pet gudini vija rábutiti tuka, dole, biz da vu preči nikuj. Nija smi imáli uvervanji u vás. Ama kolku zadalgju moži da se verva na hurti? Ij dušlo vremeto da vidimi deláta.
U glasa na generála se ij useštela zapláhata, pa za tuj Ká ij mradnal s rakata i se ij razsmel:
— Sti preigráli, generále. Sam štel da izčekam još málku, ama vija... Ás sam Gu naprávil – profesora ij počnal da šapni – i zaklevam se u Slancitu, véć moža da Gu pukáža na sveta.
Toj sas idin žest ij puviknal generála u pešterata. Ká si ij zanél gustenina u náj-dalbokotu, tám, kadetu prez nizabaležima puknetina u stenata se ij izciždel tanak sterlća svetlust. Tám, na gládka i rámna niša, ij sedelu Unuj.
Pu forma, To ij preličelu na badem (migdál), ij imálu mlogjije licá i ij svetilu.
— Ama tuj... – generála se ij ubarkal – tuj ij idin kámak.
U sinite oči na profesora ij pubegnalu lukavu plámače.
— Dá – se ij saglasil toj, – ij idin kámak. Ama ne kaćétu drugjijete. Ni jé za da gu ritniš. Ij za da gu zamiš u rakata.
— U rakata?
— Báš taj, generále. U tozi kámak sedi gulema sila, za kujatu du dnés čelečestvotu ne smelu niti da sanuva. Sila, rávna na silata na miljone hora... Vižti.
Toj si ij ugudil dlána na kámaka, si ij svil prastite naoklu négu i gu ij stisnal. Dlána ij uvil kámaka, négvata široka starna, a ostrija kráj ij izlezval na nadole i ij gladel bá kantu idnata starna, bá kantu generála, u zavisimust ud kaćé si ij butal profesora rakata. Profesora si ij dignal barži rakata i ij naprávil idna traektorija u lufta; posle ud idnaš ja ij spusnal na nadole, kantu drugji kámak i – o, čudu! – mu ij naprávil široka puknetina. Profesora ij udáril još idnaš i kámaka se ij izturšil; a na tréćija udar se ij naprávil na drébni kuvinći.
Generála ij gladel sas široku utvorini oči i ij ustánal biz dah.
— Ni moža de vervam! – ij izkrištel toj, sled katu si ij preglatnal slinćite.
— Tuj ni jé ništu – ij prudalžil profesora – makár či s goli race ni bijti gu napšrávili nikade. Gladejti siga.
Učénija ij zal idin gulem kokosov vrej, zafarlin u ćošaka, rošav i zdráv, i gu ij pudál na generála.
— Háda sigá, izčupeti gu, smácajti gu.
— Stiga, Ká – glasa na generála se ij raztripéril. Samičeć znájti, či ij nivazmožnu, či néma čeleć, kojtu da moži da ji naprávi. Tuj ji právat sámu dinozáurete – udrijat gu s kraka i mu izpijat soka...
– Taj ij... A sigá – profesora se ij vazbudil – a siga gladejti. S barzu spuštenji na rakata toj ij udáril kokosovija vrej, máj biz niti kakva sila, i gu ij razbil na parčeta. Čurupćite sa se razfarkali na sate starni a mlekutu se ij sabrálu u gavánčitu. Generála ij gladel sas šaroku utvorini oči bá kámaka, bá u Ká, bá natrušénija kokosov vrej.
— Zaklevam se u Slancitu, Ká! Tuj ij izvanrednu neštu! Silata na čeleka se uveličeva stotini pate; sigá više nikuj néma da gu ij stráj ud dinozáurete. Sigá véć stánvami guspudáre na planinite i na gurite. Ud sigá nadálja čeleka ima još idna... ama kako hurtuvam – još sto race! Kade si Gu nameril?
— Ás ni sam Gu nameril. Ás sam Gu naprávil.
— Naprávil? Kako zlamenuva tuj?
— Zlamenuva, či du sigá ne Gu imálu na sveta.
— Vija sti lud, Ká! – se ij raztripéril generála. Moži bi To ij pádnalu ud nebeto, moži bi To ij blo dunesénu ud Slancitu, moži bi ij dár ud vazduha... Kaćé moži da se naprávi neštu, kujétu da ne ji imálu na sveta napreć?
— Moži! Ká ij bil kategoričin. Možiš da zamiš idin kámak, da udriš u négu s drugji kámak, durdi mu dadéš nužnata forma. Taj, či rakata da moži da gu uli. Tugáz, sas pumuštta na tozi kámak rakata moži da právi mlogjije drugjije kámaci, po-gulemi i po-ostri. I tuj sam ji naprávil ás, generále!
Pu čélutu na generála sa prutékali jadri kápći pot.
— Treba da Gu pukážimi na sate, Ká. Na celotu náštu Pleme. Nášte mažje za stánat nipubedimi, razbireti li? Sigá véć možimi da se izprávimi srešte méčćata – tá ima nokti, a nija imami Tuje, za možimi da razkacami dzvera, napreć toj da mu razkaca, da gu smácami, da gu ubijmi... Da ubijmi zamnjata, da izčupimu čurupkata na kostena žába, možimi da ubijmi... O, Veliku Slanci! ...Možimi da ubijmi čeleć!
Generála ij zamraznal, puražén ud sétnata miselj. Posle ij prudalžil, pogleda mu ij stánal léden:
— Sigá nija, Ká, možimi da atakuvami plemetu na Koámete. Tija sa po-jadri i po-silni, no véć za badat pud nášta vlást i nija za gji uništimi du idin! Ká! – I toj gu ij zarasil za ramáta – tuj ij gulema pobeda!
Ká ij stánal predpazliv i nisigurin.
— Báš zarad tuj ni sam štel da vu pukáža mojtu iznajidvanji. Ás usaznávam, či sam naprávil groznu udkrivanji, kujétu za umené sveta.. Ás usaznávam mojta udguvornust – sam iznajidil strášnu sredstvu, sas strášna sila. Nikuj na zemete još Gu néma, pa za tuj niti ni žéla da Gu pukázvam na nikugu. U prutivin slučaj, bujovete za stánat sámuubijstva. To nali i plemetu na Koám moži da se nauči da právi pudobni kámaci; tugázi u sledvaštija boj ni šté ima niti pubedéni, niti pubeditele! Tuj neštu ás sam ji izmislil kača sredstvu na mirnija trud, na progresa, ama sigá vida, či To moži da dunesé smraćta. Ás za Gu uništa.
Generála ij puludel.
— Zavarneti se, Ká! Vija ni sti právi. Tuj sa glupavi hurti na umin čeleć. Vija sti si prekáreli u taze peštera celi pet gudini i ni znájti ništu za sveta. Nija varvimi falosi pu pate na civilizcijata, i aku plemetu na Koám za pubedi, néma da ustáni kámak nad kámak – niti mir, niti slobudnust, niti rádust za horata. Náša svetija dalgj ij da gji zapázimi s pumuštta na váštu izubreténji. Tuj sasém ni zlamenuva, či za Gu uputrebuvami homa. Glávnotu ij tija da znájat, či To ij vaz námu. Za demonstrirami tuj napreć učite na vraga. Posle za ugraničimi Négvotu uputrebuvanji, ama durkatu To ij u nášte race nikuj néma da pusmej da mu atakuva. Posle za možimi da kupájmi s Négu grobve, da právimi novi pešteri, da izrámnivami zemete. Tuj ij uružji sas strahotna razrušitelkna sila, To za spré koámovcite za véčni vremená.
— Ne i ne! Ká ij bil kategoričin. Aku počnimi da Gu uputrebuvami, nija ni šté možimi više da se kontrolirami. Ás za gu uništa.
— Ama vija sti idin idiot, makár i haznuvit idiot!
Generála ij prebladnel ud jád.
— Vija igrájti pi svirćata na nášte niprijatele, vija sti idn pro-kámovec, kaćétu i sate pudobni na vás intelektuálce. Kaćétu naprimer ondzi pejáč, kojtu snošti ij pel za sdružénjitu megju nárudite. Vija ni vervati u Slancitu!
Ká ij iztrapnal, si ij navél glavata, a učite sa mu stánali maneni i tažni.
— Sam znájal, či za se stigni du tuka – ij rékal. Ás ni sam pro-kámovec i vija tvarde dubre ji znájti tuj. Ama saglásnu petija zákun ud Slančevata kolekcija ud zákune, ás se utkázvam da práva neštá, kujatu bija mogali da predizvikat gneva na duhvete. Misleti si kakotu si ištiti, ama To néma da izlezi ud tazi peštera.
— A pa ás ubáždem: To za izlezi, i to homa, za slávata na Plemetu, na civilizácijata, za blágutu na sate nárude pu celija svet! – ij izkrisnal generále.
Toj ij grábnal kámaka s desnajta raka, istu pu kaćétu ij naprávil samija Ká, posle s jád, sas sila, s ninavidnust Gu ij raztuváril na glavata na profesora. Ká ij pádnal na zemete, ublivajći s négvata krav satu naoklu.
Generála ij pugladel sas počit uružjétu, kujétu ji ij stiskal u rakata. Posle ustnite sa mu se utagnali u usmivka, i tazi usmivka ij imála u néja grubijánstvu i bizmilust.
— Parvija... – ij pušapnal toj.

1 Comments:

Anonymous Stepan Velchov said...

1.Imal sam po-vishe vreme pa sam razganel nanovu tozi blog i sam chal sate komentare. Kako da richa? Sa mlogu interesni komentarete na "gusp. Anonymous", kojtu, ne samu chi ij chal i chete mlogu, no pishi mlogu dubre na nasha banatskji balgarskji jazikj i po-vishe, videkj ij chi puznava i balgarskjija knizhovin jazikj. S idna hurta – vpechatlen sam ud negu/neja ij bij gu/ja premolil da si ubadi imetu, zashtotu tuka nikuj ni "rezhi glavite" i sekuj ij slobudin da si izkazhi utkritu miseljta, razbire chi biz da se puparzhemi ali uvredvami idin drugji. Taj, chi, gusp. Anonymous, te molimi pukazhi se za da se puznajmi!

2. Ud drugji vazgled, Nick ij imal idna dubra ideja s tozi blog, kojtu vida, chi ij stanal zadosta populjarin vekj. Da mu dade Bog zdravi i da mu "darzhi tozi narav (navik)"!

3. Siga malku za Umberto Eco. Du kolkutu as pamta, nija vekj "smi se sreshteli" s tozi pisatelj, kojtu ij pisal za nekakvi gnostici nositele na idejite na maniheistete (misla chi u knigata "U imetu na trandafera"). Nekuja "dobruvolce" sa probali tugazi da mu nauchat, chi ij hurta za namu palkjenete i chi nija smi tezi, kujatu se vlechemi ud armencete maniheiste. No nija znajmi, chi nashte prededve sa bli balgare i nemami nishtu armensku u namu i nikade ni smi izpuvedvali nauka na maniheizma. Imetu palkjene ji dalzhimi na misionera Paulus, kojtu u 866 gudina ij bil pukrastil nashte prededve. Drugotu satu ij usukala, dubre puddarzhena i dubre uputrebuvana ud tezi, kujatu mu mrazat.
A otkasa ud "Unuj" prepurachen ud Nick, predstave idna stara no uvekj aktualna tema, kujatu mu deka da se prumuslimi na pusokata i cela na sate dejstvija i umenuvanjeta ud sveta. Vajda ni bi trebalu da zabravimi taj lesnu puguvorkata "Udmeri deset pate i udrezhi idnazh" (i mozhi bi i tugazi da sapkjasash chi ni si udmeril dubre). I za da sklucha, chi vajda dosta "sam lajal", za vu predlozha josh idna puguvorka, na kujatu bi trebalu da se prumislat sate kujatu upravlevat na nekakaj nachin obshtestvotu: "Pate kantu pakale ij pustlan s dubri miselji i namerenija". Taj da mu Bog pumogni!

7:39 AM, September 26, 2006  

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home