Thursday, September 21, 2006

19

Paleoantropologa Zeresenay Alemseged ud instituta Max Planck ud Leipzig, Germánija ij nameril na skoru kokalicite náj-stárotu dite. Fosilite, namerini u Etiopija, imat 3.3 miljona gudini i ij hurtata za kokalicite na mumiče ud purodata na primitivnite humanoide Australopithecus afarensis. Sa se namerili prastite, idin krák, grebnjáka, i náj-glávnotu neštu: glavata. Taj či, za specijalistete za badi mlogu lésnu da sazdadat ud novu licitu na martavotu dite. To ij imálu kulu 3 gudini katu ij pučinalu.
========================================
L'Shanah Tova! Una Anyada Buena! A Gut Iur!
Ud utre, 22 september, ud zaseždenji slanci pa du večerta na 24 september 2006 g. ij Rosh Hashanah, Novata Gudina na čuhutete, kujatu flezvat u gudinata 5767.
Na čuhutsći, Rosh Hashanah zalamenuva “počnivanji na gudinata”. Tozi práznić ij s mlogu po-različin ud puznátite na námu noštni pijánstva za Nova Gudina. Ij priličin s náša práznić sámu pu tuj, či mlogjije ud námu imat návika u tezi momente da si naprávat idna retrospektiva na izmenatata gudina i plánive za prez novata gudina. Vaz čuhutete, tuj ij vremeto na razmislivanji, či kako sa naprávili grešovnu prez menatata gudina, na introspekcija i na pláništa, či kako dubro za naprávat prez sledvaštata gudina.
U Biblijata (Leviticus 23:24-25) tozi denj ij puznát kača Yom Ha (dene na nanásenji na pámeć) ali Yom Teruah (dene na shofar). Shofar ij idin instrument pudobin na trumbica i u kojtu se duj kača u trumbica. Tuj se právi u sinagogata, katu seku denj se svirat pu 100 noti. Ima čitiri fela tonve u shofar: tekiah, kojtu tráj 3 sekunda; shevarim, tri noti ud pu idna sekunda, katu tona rasté, teruah, idna serija ud kasi, staccato noti kujatu trájat kulu 3 sekundi; i tekiah gedolah (gulemija "tekiah"), kojtu tráj náj-málku 10 sekundi. Nijdi u Biblijata ni se ubjasneva tozi rituál. Ni se sviri na shofar aku dene pádni na Shabbat.
Za Rosh Hashanah ni jé slobudnu da se rábuti nikakva rabota. Ij dubre da ni hodiš na pać i da ni spiš prez nuštta. Istu taj, treba da se vazdaržiš ud bráčnite dlažnusti.
Prez tozi denj se jadat jábalći topnati u méd, kača simbol za idvaštata gudina da badi sládka.
Drugji običáj svazan s tozi práznić ij Tashlikh ("izfarlivanji"). Se utidi du idna uda kujatu tičé (reka, téča) i u udata se izfarli satu ud džibovete, kača simbol na izfarlivanji na grehvete. Se duma, či možiš da utidiš i vaz drugji fel uda, stiga u néja da ima žuvi ribi. Niti tozi običáj ni jé upisan u Biblijata.
Prez tozi perjod horata se puzdrávet sas L'shanah tovah ("za idna dubra gudina"). Tuj ij prekraténji ud po-dalgjotu "L'shanah tovah tikatev v'taihatem" (ali kantu žinite, "L'shanah tovah tikatevi v'taihatemi"), kujétu zlamenuva "Dano da badiš izbrán za [da imaš] idna dubra gudina". Istu taj, se duma či na Rosh Hashanah sadbata na čeleka ij zapisana ud Boga u Knigata na žuvota. Pa za tuj, sled gá se izlezi ud sinagogata, horata se puzdrávet i sas “Dano da badiš upisan u Knigata na žuvota”, “Dano ti se piši dubra gudina”.
A ud mojta starna, “Čestita Nova Gudina!”
Idin čuhutin ij učal vaz rabina i mu se žáli:
- Rabi, ni znája kako da práva. Idin sin imam, i toj išti da se pukrasti. Sam gu purásil u nášta vera, ama satu ij za bedeva... Toj mi duma, či za se naprávi krastijánin... Kade sam grešil?
- Pa i ti, báš vaz méne si dušal? Lel ni znáš, či i ás imam sámu idin sin. I makár či sam gu purásil pu nášte zákune, toj išti da se pukrasti...
- No, pa lel ti kako si naprávil?
- Lel sam trasil otguvor ud Boga.
- Pa toj kako ti ij rékal?
- Toj mi ij rékal taje: “Pa i ti, báš vaz méne si dušal? Lel ni znáš, či i ás sam imál sámu idin sin...”
========================================
Vreme na 30 gudini Icik ij pisal seku denj na Pápa, či išti da se sreti s négu. Ama ne dubável otguvor. Idin denj ij stignal Pápa u Israel. Se ij sretil toj s predsedátela, sa si hurtuvali tuj-unuj. Napreć da si utidi, tozi mu duma:
- Išta da vu zamola neštu. Imam tuka idin náš čeleć, Icik, kojtu ud 30 gudini žéli da se sreti s vás...
- Dubre, néka dodi.
Dušal ij Icik, calunal ij rakata na Pápa i mu duma:
- Znájti, ás sam Icik i imam idin restoránt. Gulem, hubanći. Se jadé mlogu hubeve tuka. Tozi restoránt gu imam ud moja tájku. I pu négvotu vreme se ij jálu hubeve tuka. Toj gu ima ud négva baštá, kojtu na négva red gu ij nasledil ud négva baštá...
- Dubre, sam razbrál, sti rabutlivi hora, tuj ij mlogu hubavu neštu.
- Dá, ama znájti li, moja čuka dedu ij nasledil i toj restoránta ud négva baštá...
- Si me smácal Icik. Kako, ištiš da mi ubádiš či imati restoránta još ud vremeto na Isusa?
- Eee, báš du tuka sam štel da stigna. Lel za Sétnata vičére, znájti, ne ja platil još nikuj....
========================================
Stár čuhutin tagli da umré. Si ij viknal sina i mu šapni:
- Sinko, lel znáš, mojte sédem kašti, trite bloka, čitirite fabrići, dvete fermi, devette magazine, zlátotu, zemete....
- Dá, tájku, za mi gji ustáviš na méne?
- Ne sinko, za ti gji purdáma jévtinu, mlogu jévtinu...
========================================
Ránu sutrenjta, idin čuhutin vidi u štácijata za tramváj idin guspudár, hubav, dubre ublekan. Se misli toj kako se misli i si duma: takaz hubav maž, i taj dubre ublekan néma kaćé da utváde na rabota taj ránu. Aku ni utváde, zlamenuva či varvi ud nejdi! Ud kade moži da varvi taj sutirna, aku ne ud vaz neku žina? Tuka, u tozi kvartál ima sámu tri hubavi žini: Natáša, ama tá ij sigá u Leningrád, Rašela, ama ud vaz néja varva ás, i mojta žina. Mojta žina ima trima libovnici: tejna šéf (normálnu neštu), moja šéf (pá normálnu neštu) i nekakaj guspudár Abrámovič.
- Dubra sutirna, guspudár Abrámovič, puzdráve čuhutina nipuznátija guspudár.
- Dubra sutirna, ama ud kade me puznávati?
- Ej, čista dedukcija...
========================================
Icik i Štrul sa dušli vaz rabina. Icik mu duma:
- Rabi, se káremi sas Štrul. Razsvetli mu. Já ubadi, čarnotu ij cvet (fárba)?
Pugladel ij rabina u Talmud i duma:
- Ij cvet. Lel u Talmud piši, či aku pučini nekuj, treba da se ublečéš u čarnu.
- Ampa belotu, ij cvet?
- Dá. U Talmud piši, či mumata treba da badi ublekana u belu.
Se ubrášte Icik kantu Štrul:
- No vidiš li či televizore kojtu sam ti gu purdál ij cvetin?...
========================================
Náj-kasata šalna sas čuhute: “Némam!”
========================================
Icik ij stignal u New York, da si vidi idin stár drugár, kojtu ij imál idin gulém restoránt báš u centara. Katu da flezi, vidi či na vratáta piši s gulemi sluvá: “Flezvanjétu na čuhutete ij zabranénu!”
Jáku se ij razjadosal Icik, ij flezal vatre, ij ulál Štrula za gulere i mu vika:
- Hábe, pa ne te srám? Ti, kojtu si pátil zágjnu s námu, si begal i ti ud legionárete, si bil u Transnistria i ij blo da umréš u Auschwitz, pa báš ti da zabraniš na čuhutete da jadat vaz tébe?
- Cekaj be, málku, lel ti još ni si mi kuštuval jádenjétu...
========================================
Pet puznáti čuhute
Kako sa ubádili tija:
1. Moise: Satu počniva ud glavata. Aku si umin, razsvetlin, pámetin.. satu se upati!
2. Isus: Ne, satu ij málku po-dole, u sarcito. Da badiš dubar s drugjijete, da badiš milusarcin, da si ubičeš bližnija i satu za badi na dubre.
3. Marx: Á-ja, satu ij po-dole, u stumáka. Aku ti ij palin stumáka, aku ekonomičesći si u red, satu drugotu se upati lésnu.
4. Freud: Ne, satu varvi ud još po-dole, ud seksa. Aku némaš problemi tám, ni šté imaš niti kakvi drugjije problemi.
5. Einstein: satu ij relativnu...
========================================

3 Comments:

Anonymous Stepan Velchov said...

Nisam "antisemit", te jest ni mraza evrejite, no ubazhdem utkritu, chi nitu ni gji ubichem. Zhela da bada "neutralin" u tazi problema, ali drugjijache ubadinu, nisam puzhelin da si imam rabota s evreji. Tezi, kujatu sa imali prelega da gji puznajat, za me razberat.
Siga u svazka s napisanotu ud Nick Markov, osubitu sas setnotu, to jest s pette pruchuti evreji i tejnite izrikvanjeta. Aku nishtu drugu ni znajmi za tozi "izbran narud", samu ud tezi izrekvanjeta na pette evreji (Mojsija, Isus, Marx, Freud i Einstein) mozhimi lesnu da si dademi isap, chi celata "filosofija za zhuvota i spasenjetu na cheleka" sazdadina ud evrejite se dukazva prazna ud makar kako da ij sadarzhanji. Du katu parvija (Mojsija) tvardi, chi glavata (uma, razuma) ij glavnija faktor, drugjija (Isus) slezva kantu sarcito (emocijite). Po-kasnu Marx slezva josh po-dole kantu stumaka (materijalizama) za Freud da svarshi sas seksa (pudpalnotu upadenji na cheleka u pakale). Taj chi celata tejna filozofija videna ud perspektivata na cheleshkata istorija ij idno niprekasnatu upadenji na cheleka (ud Bozhij sturenji pa du dite na greha i na pakale). Samu, chi ni se svarshva satu tuka, zashtotu ij dushal i Einstein da "zakupi kupene" s negvata teorija na relativizma.
Kako mozhimi ud tuj satu da razberemi nija? Lel bash nishtu, zashtotu evrejite ni mu ustavet nitu makar da badimi sigurni s tuj, chi cheleka upade i tuj upadenj nedgji za se svarshi i nishte ima vishe "po-dole". Einstein mu uchi, chi satu ij relativnu i tuj kujetu ji vidimi siga posle nishte badi vishe taj ali chi tuj kujetu ji darzhimi za istena to ij lazha i t.d. Tazhko mu na cheleka s takvizi dubri uchitele! Siga razbirem malku zashto ij taj usukanu satu u dneshnija svet i na kogu treba sincata da zafalemi.

7:02 AM, September 22, 2006  
Anonymous Anonymous said...

Za idin narud kojtu ij izmenal prez tolkus patenji i makji ij nuzhnu po vishe respekt ud namu,usubitu chi tezi "chuhute" na kujatu se smejemi sa pudarili taj mlogu na chelechestvutu.Mlogjje ud naj gulemite mislitele,duhovnici,artiste i.t.d. sa ud tozi korenj.Dali se saglasuvam ali ni sas neshta kujatu sa izlezali ud tejna trud,treba prepuznajmi chi idin takaz narud dvam za namerimi nejdi pu sveta.Tija sa napravili prez sata tejna istorija takvizi raboti,detu mu karet da se mislimi,bunimi,radvami,zhalimi,ubichemi,mrazimi i smejemi sas tej i na tej.A za stanovnicite ud Bishnov sa bli saselene mlogjje gudini,dukaz sa "chuhutskjite"grobishta ud na kraj selu.Na kraja ni bi li blo po dubre aku gji zvemi zhidve?

8:46 AM, September 24, 2006  
Blogger Nick said...

Baš ud respekt za tozi nárud sam spumenal za tejna práznić. A šalnite sam gji izbrál taj, či da ni sa ud unezi... ubiždaštite. Ima tolkuz grozni neštá iz internet u svazka s čuhutete, osubitu sled medijnija “boj” sas karikaturite s Mahomed... Ama ni šta da se barkam u politikata, lel to sveta mu predlága tolkuz drugjije, po-hubavi neštá. I dá, sa dáli mlogjije neštá na sveta, taj dubri, kaćétu i hargjevi. Gulemi intelektuálce, ama i ...komunizma, sistema na bánćite i t.d. No u seku slučaj, sa hitri hora! Ni misla da ij videl nekuj čuhutin da kupáj u nivata... I mi dváde napámeć kako se ij prekázvalu iz Bišnov:
Sutrenja ránu mladoci s kusite na ramáta utvádet kantu nivite. Na kraj sélu sedi Moritz. Toj gji zastáve i gji pita:
- Kade utvádeti taj ránu, mončita?
- Lel udvan sélu, da kusimi, pa da prejgrájmi nosce...
A Moritz se razsmeva i nji udvrášte:
- Pa lel to noscete sa u sélu, ne udvan sélu...
A za Aladár se prekázva taje:
Káj či idin denj jáku se ij razsardil na prudaváčćata, či ij pusnala idno dite da izlezi ud magazina, biz da si kupi ništu. To ij iskalu bumbone za 50 bánja, a prudaváčćata mu ij rékala, či imá upákvani sámu za pu 1 lej. Pa tugázi ij ubjasnil Aladár filosofijata na čuhutina: aku nekuj flezi u magazina i sas 5 bánja, ti treba da mu gji zamiš, a ne da gu ustáviš da si utidi s tej u džéba. Za nameriš neštu iz magazina, kujétu da kuštuva tezi 5 bánja...
U svazka s imetu, sam se bunil mlogu dali da gji zva židuve ali čuhute, ali evreje. Du na sétne sam izbrál hutrtata čuhute, zaštotu mi se ij videla po-niubiždašta, ud kaćétu židuve. Lel nija ja imami po-udkole u náša jazić, kátu i grobištata gji zvémi “čuhutsćite”, biz tuj da zlamenuva, či se bazikami. Sam saglásin, či u čarkvata čujmi po-častu “židuvsćija nárud”, ama to u sekudenjšnija žuvot hurtata “židuv” ij usetina po-više kača pejorativna.
Za méne, náj-interesnotu neštu u svazka s čuhutete ij slédnotu: u toze žuvot možiš da si izberéš kakvatu štéš religija – musulmánska, buddhistka, krastijánska ud stotini fela, možiš da stániš u tezi religiji báš i kalugjer, duhovnić, da mámiš i da učiš drugjijete, ama za religijata na čuhutete - treba da se rudiš čuhutin. Ni sam čul za neku rábin, kojtu da ni jé rudén čuhutin... Interesnu.

11:40 PM, September 24, 2006  

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home