Saturday, September 30, 2006

27

Etu kako zlamenuva da ni znáš latinsći jazić: ANUS LAPTOPS is a division of ANUS INTERNATIONAL, a well-reputed and well-known name in the world of laptop computers.
Biz nikakaj drugji komentár!
========================================
Kosmičesku ćiselu mleku

Kompánijata Himawari Dairy ij počnala da purdáva ćiselu mleku, naprávinu s pumuštta na bakteriji kujatu sa sedeli 10 dene u kosmosa, u ruskata rakéta Soyz, prez tazi proleć. Produkta se zvé Uchu O Tabi Shita Yogurt (“ćiselu mleku kujétu ij patuvalu iz kosmosa”). Bakterijite a bli izprodini s pumuštta na kompánijata Japan Manned Space Systems Corporation (JAMSS). Udvan ubiknuvénite bakteriji za ćiselu mleku, u kosmosa ij blá prodina i bakterijata Lactobacillus paracasei, dubávina u procesa na fabrikuvanjétu na sake. Se ij iznamerilu, či bakterijata Lactobacillus paracasei pumága za imuniteta na čelešćija organizam. “Kosmičeskotu ćiselu mleku” sadarže i dvete tezi bakteriji, kaćétu i još idin tip bakterija. Prezidenta na Himawari Dairy, Bunjiro Yoshizawa, duma či više pulvina ud bakterijite kujatu sa bli u kosmosa sa umreli u rakétata, taj či tezi kujatu sa uceleli sa “ud náj jáćite” i sigá se namervat u tuj ćiselu mleku. Cenata na mlekutu ij ud 128 yena (kulu 1 USD) za 90 gráma.
========================================
Jádenji za 30.000 duši
Prez menatata nedele, za festivála na krumpelete Yamagata Imoni Festival, kojtu ij véć na 18-ta edicija, 100 gutváče sa se varteli naoklu idna “panica” s diametar ud 6 métera za da nagotvat tradicionnata čurba ud krumpele za 30.000 gustene. Tá ij blá napávina sámu s produkti ud zonata: 3 tona krumpele taro (satoimo), 1,2 tona gvažgje mesu, 3.500 kubčita konnyaku (nekakva pásta), 700 litera sos ud soja, 50 staklá sake, 200 kg zahar i 6 tona uda. Sled katu čurbata ij vrela vreme na 4 saháte, sa bli uputyrebuvani dve bágerča za da “nasipat” u po-maneni panici za po-lésnu servirvanji na gustenete. Udelnu, u idno po-manenu paniče, s diametar ud sámu 3 métera, se ij svarila i idna čurba sas svinsku mesu, u mestu gvažgje.
========================================
Na 15 september t.g. izvestnata revista za kompjutere PC WORLD ij naprávila idna klasácija sas 25 náj-groznite sájta web (The 25 Worst Web Sites). Na parvotu mestu se namerva MySpace.com. Makár či ima više ud 90 miljiona putrebitele, kujétu gu právi po-izvestin i ud Elvis, specijalistete dumat či ima náj-hargjevija design. Káj či toj izgladva kaća stájata na idin teenager sled tornádo! Ni sam specijalist, ama misla či sam videl i po-grozni sájta. A ud druga starna, méne ličnu ni me interesuva tokus kaćé izgladva idin sájt, a kakva informácija mi predlága i kolku barži i lésnu moža de ja trasa iz négu. Taj či, na méne idin, tuj mi meriše málku na “pultika”.
Išta da izhaznuvam tazi prelega, za da zabeleža i idna niubiknuvéna ideja na horata ud MySpace: MyDeathSpace.com. Tija dumat, či u žuvota sámu tri neštá sa cigurni: MySpace, táksite i smraćta. Taj či, aku imati account u MySppace i umréti, za svaršiti u grobištata ne sámu u reálnija žuvot, no i u virtuálnija, tojest na MyDeathSpace.com. Tuka sa zapántini sate pučinalite putrebitele na MySpace.com. Za sigá sa upisani kulu 550 tima i žálnu ij, či ij palnu sas mládi, katu náj-mlogjijete ud tej sa umreli prez sámuubivanji ali ud gulemi dozi heroin...
========================================
Znáš či žuveš u XXI-ja vek aku:
1. Sapćásaš, či si si ugudil parola na mikrovalnovija lern.
2. U toja žuvot ni si igrál nikade Solitaire sas istensći gjindi.
3. Ni si hurtuvaš sas bližnite ud familijata, zaštotu némat e-mail ádres.
4. Seku rekláma ud na televizore ima pu idin web ádres u ćošaka na ekráne.
6. Kugátu si zabráviš mobilnija telefonj, fleziš u pánika i se varniš za négu.
7. Sutrina, homa koće se sabudiš, sadniš na kompjutera, napreć još da si napráviš kafete.
8. Četéš tuje i se smejéš.
9. Po-hargjevu, znáš véć na koj moži za ji izprodiš.
10. Si tvade zajat za da sapćásaš, či néma broja 5 u listotu.
11. Pugladvaš još idnaš listotu, da se uveriš, či báš néma broj 5.
A sigá se smejéš samičeć...

2 Comments:

Anonymous Stepan Velchov said...

Sas kjiselotu mleku nisam saglasin. Ni shta kjiselu mleku sas bakteriji, kujatu sa patuvali iz kosmosa ali koj znaji josh kade! Ni shta kjiselu mleku sas "E"-uve ali sas drugjije pudobni "prustiji"! Ishta kjiselu mleku, kujetu sled idin ali dva deni se pukvari a ne takozi kujetu traji dva meseca! Naprekj s neku mesec sam se sretil s idin star drugar, kojtu ij direktor u idna fabrika za prerabotvanji na mlekutu. Toj mi ij prekazval, chi se ij bil sretil s idna negva bivsha kolezhka, kujatu siga zhuveji u Amerika i ta mu ij iskala da ji dade kjiselu mleku kujetu ni traji po-vishe ud dva dni i ij iskala josh i oshka kujatu mozhi da izglineji, a ne kujatu ja darzhish pu cela gudina biz da se pukvarva. Lel vajda sti chuli, chi u setnotu vreme nitu martavite tela ni mozhat da glinejat vishe, ud tolkusi "himikali" kujatu gji izede cheleka preku celija mu zhuvot. Za tuj neshtu, nekupakj starite sa imali idin kalnezh, kojtu taj ij glasil: "Nitu zemete da ni te shte", to jest da ni mozhi telotu da stani zeme. Misla, chi zhuvejmi u vremeto na Apokalipsata. Vija kako za richeti?

7:26 AM, October 03, 2006  
Blogger fercastjva said...

Bei, pa le tui i hubavu. Za traim doveka, ia vis Lenina sa se macli da gu "impairvat" a siga dvade za bedeva, biz plachia!

Za Apokalipsata ni sam cigurin, ama nitu na dubre nij vida! Ama le Stepane pa si me nakurazil kat si rekal ci za mu dupusnat makar idno fartalce!!!
Abe nij Apokalipsata bas tai carna.

12:33 AM, October 04, 2006  

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home