Tuesday, October 31, 2006

55

Halloween
Makár či mislimi, či ij idin pagánsći práznić, kojtu smi gu zali ud amerikánete, toj u istena ij europejsći. Keltete, kujatu sa žuveli napreć sas 2.000 gudini u zonata u kujatu se namerva dnéšna Irlándija, Anglušku i severnata část na Francuzku, sa praznikuvali Novata Gudina na 1 november. Tozi denj ij zlamenuval krája na letutu i počnivanjétu na zimata, kujatu častu pate ij svazana sas smraćta. Keltete sa vervali, či prez nuštta ud napreć Nova Gudina gránicata megju sveta na martavite i tozi na žuvite stánva nijásna i martavite se zavráštet na Zemete, za da prečat na žuvite. Zarad tuj, u nuštta na 31 oktober tija sa praznikuvali Samhain, idin festivál u kojtu se ij molilu i sa se nosili žertvi na različnite bogve. Pu vreme na tozi festivál keltete sa bli ublekani u koženi dreji i sa nosili na glavite razližni formi na životni. Sled katu festivála se ij svaršil, ogane uputrebuvan za žertvite sa gu haznuvali za da si zapálat ogane ud kašti, zaštotu prez tozi véčar, pu vreme na festivála, u kašti ne gureli nitikakvi ogane. Vájda ud tuka varvi običája na usvetlenite tikvi. Sled katu románete sa gji “natupali”, keltskija festivál Samhain se ij kombiniral sas dvá románséi običáje: Ferála, kojtu ij bil za pučitvanjétu na martavite i festivála u čest na Pomona, románskata boginja na darváta i na plodovete. Prez VII-ja vek krastijánstvotu ij stignalu i du keltskite zemi. Pápa Bonifacji IV-ja ij ustanuvil dene na 1 november kača “Svisvet”, tojest dene za pučitvanji na svetcite i na martirete. Anglušćite koloniste sa prenéli tozi práznić u Amerika, i pu veme na’30-te gudini toj ij bil puznát véć pu celata “nova zeme”.
* * *
Za nášte banátsći balgare, dene na 1 november ij Svisvet, dene na sate svetci. Napreć praznika žinite utidat, s mutika i greblo, na grobišta, za da uredat grobvete. Na praznika se ij udslužvala u čarkava idna misa, a sled ubed – vičérna s grobnina. Se ij hodilu na grobišta, kadetu sa se pálili svišti. Tezi svišti sa se ustáveli da gurat prez celija denj. Večera, kugátu bij “Zdráva Marijasate ud kaštata sa molili za seku pukojin ud ruda. Za seku pukojin se ij pálila pu idna svišta, no tija ni treba da sa “s pár”. Se ij molilu na glás.
Na 2 november za námu ij Dene na martavite. Za tozi denj sa se právili sumunčita za martavite, s kujatu s ij utvádelu na misa. Sled misa vernicite, na čélu sas paroka i sas čarnite barjáci, sa utvádeli na grobišta. U grobištata paroka ij dával predika, sled kujétu sekuj ij utišal na groba na négvite bližni i sa razdávali suminčita, jábalći, pari, bumbone i dr. Kolkutu pukojni ima u kaštata, tolkus sumunčita sa se razdávali.
========================================
Náj-hubankata ud Europa
Náj-hubankata žina ud Francuzku, Alexandra Rosenfeld, ij blá izbrána u sabuta za Miss Europa 2006. Konkursa se ij daržál u stolicata na Ucraina, Kiev. Alexandra ij rusa, ij visoka 1,73 m i ima sámu 19 gudini. Tá ij blá izbrána ud megju 34 “Kralici na hubustta”. Pukráj nagrádata, Alexandra ij dubávila i idna premija ud 100.000 euro kaćétu i idna kruna s diamánte márkata Chopard, kujatu kuštuva i tá 350.000 euro. Homa sled néja sa bli izbráni bivšata Miss Ucraina, Miss Spanija, Miss Polonija i Miss Belarus.
========================================
Ecstasy pudubreva memorijata na bulnávite ud Parkinson
Tazi ij konkluzijata na idna studija na ekip izsledovele ud USA, publikuvana na sájta http://www.newscientist.com. Studijata ij blá naprávina na mišći i izgladva, či sintetičnija drog ecstasy moži da naprávi da purasté broja na kletćite kujatu sazdávat dopamin. U slučaja na bulestta Parkinson, broja na tezi kletći se sniževa mlogu. Predišni studiji, naprávini na hora, pukázvat či ecstasy ni dejstva dubre na mozaka, zaštotu puvredi neuronete kujatu semnalizirvat serotonina, idna substáncija kujatu ima gulema rolja u procesa na zapántvanjétu.
========================================
Južno-korejcete právat seks za da zabrávat za buja
Zagrižéni ud perspektiva na nukleárin boj, južnu-korejcete sa si namerili spasénjitu u... seksa. Tuj pukázvat prodážbite na prezervative, kujatu sa se uveličili sas 28% idna nedele sled nukleárnija test naprávin ud Severna Koreja na 9 oktober 2006 g. Mrežata ud magazine Mart ij zajavila, či seku denj purdáva pu 1.930 prezervative, sas kulu 500 po-više ud kaćétu ij purdávala ubiknuvénu. Istu taj sa purásnali i rezervácijite “na sahát” u hotelete perdnaznačéni za vljubenite.
========================================
Sate tvorbi na Charles Darwin sa publikuvani u Internet, uklučinu karnéta u kojtu si ij zapisval ekspedicijata ud na ostrova Galapagos. 50.000 napisani starni, megju kujatu i nipublikuvani du sigá matrijále, žurnálete, 40.000 svetičita i različni audio fájle sa na náštu razpulužénji. U kolekcijata se namerva i karnéta ud izvestnata ekspedicija sas návata Beagle, kojtu ij bil udkrádnat prez ‘80-te gudini na menatija vek, no tuka ij publikuvan pu kopija na idin mikrofilm. Satu tuj se namerva na sájta Complete Works of Darwin Online.
========================================
Maž i žina se razveždat. U tribunále, se sadat, či vaz kogu za ustáni ditetu. Zinata ubážde:
- Sam dunéla tuje dite na sveta s maka, sam ji rudila ás, taj či vaz méné treba da sedi.
Sadijata se ij ubarnal kantu maža:
- Ampa vija, kako imati da ubáditi?
Maža ij stánal pravnič, ij puglael sadijata i mu ij udvarnal:
- Aku ás uguda idna moneta u idin automát za Coca Cola i izlezi idna kunzerva, na kogu ij tazi kunzerva? Mojta, ali na avtomáta?
========================================
Stára žina ij sanuvala idna nošt, či Bog hurtuva s néja i ji ubićáva, či za žuvej još 40 gudini, otu ij blá mlogu vervašta. Rádusna, na utre homa ij utišlá u idna klinika za estetična hirurgija i ud noscete sabráni za ukopa si ij naprávila sate vazmožni operáciji, posle se ij ufárbila i u ćikata, izgladvala ij kača Pamela Anderson. No katu sled dve nédeli ij izlezala ud klinikata, ja ij izgázil idin tramváj i ij umrela. Stignala ij na puhortite na Rája i pita:
- Bože, pa lel si mi ubićál, či za žuveja još 40 gudini. Pa ni znája kako se ij slučilu...
- Uprusti me, ama lel ni sam te prepuznál...

1 Comments:

Anonymous Radoslav said...

Eto edin vic za evrei: Srehtnali se v nedlja Isak i Moshe, Isak kazva: Kazhi Moshe, kak mina Shabata, kak si? Moshe: Ostavi , ostavi, tragnah az za sinagogata, neshtesh li dazhd, ama dazhd da vidish. Isak: A ti? Moshe: Ami kolenichih, pomolih se na moja Bog. Isak: I kakvo, kakvo? Moshe: Otljavo - dazhd, otdjasno- dazhd, pred men slance, Ami ti kak prekara Isak?
Ostavi, ostavi, v sabuta krenvam za sinagogata, i pred men torba s nosce. Moshe: lele ami ti? Isak: Kolenichih az, pomolih e na moja Bog i chudo- otljavo Shabat, otdjasno Shabat- pred men petak.

3:28 PM, November 07, 2006  

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home