Sunday, October 22, 2006

48

Brej, Feri, si me uluvál!
Da znáš, či izparvu sam štel da uguda i srabsćite hurti usporednu s tezi drugjijete, posle sam si rékal, či mlogu za se ubarka “náruda” pa za se misli za srabsći! A to máj či taj ij izlezalu! Mlogjije ud nášte hurti si preličet jáku sas srabsćite, no ás sam štel da pukáža či teze hurti, kujatu sam gji napisal i kujatu sa mlogu gávni za seku čeleć, sa istu kaćétu i balgarsćite, biz niti kakva rázlika. Tazi ij blá igrata! Na srabsći, mlogjije ud tezi hurti gji ima, nekuja sa dosta bližni, no nekuja gji néma. A tuka, sam cigurin či ti ji znáš tuj, ij hurtata za slavjánsćija fond na hurtite, fond kojtu ij dosta gulem. Za da badi po-pudpalin spisaka, sam ugudil sigá i srabsćite hurti (lel tija sa bli véć napisani...). Sas čarvénu sa unezi, kujatu ni si preličet s nášte. Taj či, pugladejti ud novu spisaka ud posta 47...
Kako mu različáva ud sarbitu i mu dubližva du balgarete? Pa lel u paruv red gramatikálnite formi, i tija ni sa málku. Etu idin primer: svaršánjitu na hurtite sas –ve za idnosričnite saštestvitelni imená ud mažći rod – duhve, pupove, dedve, kuljove kaćétu i členuvanjétu na saštestvitelnite imená: žuvota, čarkvata, ukotu, stárata i t.d.
I da vu ubáda idna tájna, kujatu cigurnu ja znájti: zarad tuj, či parvite nášte duhovnici sa bli harváte, báš i tugázi, kugátu nekuja hurta jáku si preliče sas srabskata, i bijmi rékali, či smi ja zali ud sarbitu, tá sas sigurnust ij flezala prez harvátsćija (i málku vájda ud slovensćija) jazić! I da ni zabrávimi, či u náša jazić ima i takvizi hurti, kujatu sami smi si gji naprávili, kaćétu naprimer predhurta, pučélnica i t.d.
Ama vájda napreć da počna s primere ij blo trebalu da napráva idina kasa predhurta:

Za náša jazić
Kaćé da ubáda, to za idin specijalist filolog ij dosta da te čuj da mu hurtuvaš neku menut, za da moži da ti ubádi či kakaj si i ud kade varviš (spumneti si za filma/operata “My Fair Lady”). I to ni treba da si gulem filolog, za da usetiš idin madžerin naprimer, báš i da ti hurtuva na rumansći... Sas jazicite ij taj, kaćétu i sas drugjijete sferi na naukata: tija sa katalogirani pu jásni kriteriji, za da moži po-lésnu da se rábuti sas tej. I taj kaćétu, aku bi se sretil sas neku živina u nivata, kača specijalist homa ja pugladeš, ji prečetéš krakatá, vidiš dali ima nokti, roga i t.d. i saglásnu nekolku ud tezi kriteriji ja katalogiraš, taj ij i sas jazicite: tija sa katalogirani na familiji. Naprimer, slavjánsćija jazić ij razdelén na tri gulemi grupi (viž i http://bg.wikipedia.org):
- Západin slavjánsći (tuka flezva češćija i slovášćija, soraba, polaba i polsćija);
- Južin slavjánsći (makedonsćija, balgarsćija, srabsćija, harvátsćija, slovensćija);
- Rusćija (ukrainsći, rusći, belorusći).
Ud tuka vidimi, či balgarsćija ij bližna rudbina sas srabsćija i harvátsćija i po-deléčna rudbina sas polsćija.
Za náša jazić za sigá ni šta da piša ud mojta minte, a za dáma hurtata na akademik Stojko Stojkov, kojtu gu ij izslédval i si ij publikuval rezulátite u dvete monumentálni knigji: Банатския говор, София, 1967, 490 starni i Лексиката на банатския говор, София, 1968, 325 starni. I dvete knigji sa izlezali u izdátelstvotu na Balgarskata akademija na naućite, i tuj dusvedočva, či sa mlogu serijozni. Išta da ubáda sámu, či náša jazić sa gu izslédvali, napreć Stojko Stojkov i drugjije dváma puznáti profesore: Cirbus Géza i akademik Ljubomir Miletič, pa i za tej smi bli pá balgare... U svazka sas Milietič ij jáku interesnu tuj, či makár i da ij rudén u dnéšna Makedonija, to i makedoncete gu prepuznávat za “бугарски научник”! Viž http://mk.wikipedia.org. Pu kaćétu se vidi, nekuja nešta, kujatu sa istensći, ni možat da se zakrijat niti ud náj-strášnata politika...
(Spured nekuja izslédvanjéta, to i krašovenete izgladva či sa bli pá ud nášte, ama lel tija barži sa se pretupili, a sigá káj či sa čisti harváte. Lel sa bli dubávili homa sled Revolucija i pašaporte hartvátsći...).
* * *
Etu kako duma akademik Stojko Stojkov, filolog, za náša dialekt:
-Banátsćija govor, ali govora na banátsćite balgare, ij dialekt na balgarete nasélini u oblasta Banát.[...]
-Tozi govor se ij uddelil dosta udkole ud obštubalgarskata jazična teritorija – kulu krája na XVII-ja vek i počnivanjétu na XVIII-ja vek – i ij náj-stárija napalnu zapázin balgarsći dialekt udvan predelite na Balgárija. Zarad tuj, pu négu možat da se právat studiji za sastujánjitu na balgarskata leksika ud krája na XVII-ja vek.[...]
-Banátsćija govor se ij razvil vreme na po-više ud dvá veka udkasnat ud obštunárudnija balgarsći jazić i ne tarpel nitikako vlijánji ud starna na balgarsćija knižovin jazić, kojtu se ij formiral prez parvata pulvina na XIX-ja vek, zaštotu banátsćite balgare ni sa imáli nitikakvi vrazći sas Balgárija, taj napreć Uslubudénjitu kaćétu i sled tuj. [...]
-Banátsćija govor néma nitikako vlijánji niti ud starna na čarkovnija slavánsći i rusćija jazić. Katoličáne ud XVI-ja vek, banátsćite balgare ni sa se služili ud čarkovni slavjánsći knigji i ni sa bli u kontákt sas čarkovnuslavjánsćija jazić. Tija ni sa imáli nitikakvi vrazći sas Rusija niti napreć i niti sled presélvanjétu. Kača austroungársći podanici tija sa bli učéni u rusofobstvu.[...]
-Ama banátsćija govor ne mogal da se zapázi napalnu originálin, ne ustánal nizasegnat ud čuždi vlijánija. Négvite nusitele, banátsćite balgare, sa nauklunéni ud čuždu jazičnu naselénji (rumance, ungárce, sarbi, nemce i dr.), s kujatu sa puddarželi i puddaržet tesni ekonomičesći i kulturni vrazći, naučevali sa čuždi jazici i dnés sate tija znájat pu idin-dvá čuždi jazika – rumansći, ungársći i málku nemsći, mlogjije ud tej i srabsći. Satu tuj ij ukázalu silnu vlijánji na rečnikova sastáv na tejna govor.
-Usobenu silnu vlijánji varhu banátsćija govor ij pukázal srabsku-harvátsćija jazić. Dalgji gudini – čeć du ‘70-te gudini na XIX-ja vek – duhovnici i učitele na banátsćite balgare sa bli harváte, kujatu za nuždite na čarkvata i za elementárnotu učenji sa si služili s “ilirsćija” jazić, to jest sas usobin sarbo-harvátsći knižovin jazić, uputrebuvan u harvátsćite manastire.
-Prez drugata pulvina na XIX-ja vek banátsćite balgare si sazdávat sobstvena sámustujátelna pismenust i si razvivat knižninata. Za tezi célve tija si izdigat tejna govor du knižovin jazić i gu ubugatevat leksikálnu. Zarad tuj, u tejna govor sa se pujavili i dosta mlogjie novi hurti, ubrazuvani pu različni náčine. Pu karákter i pu funkciji, toj mlogu si preliče sas balgarsćija knižovin jazić.
-Prez négvotu više ud dvá veka samustujátelnu saštestvuvanji, napalnu udkasnat ud obštubalgarsćija jazić, banátsćija govor ij razvil u négva fonetičin sastáv, u gramátikata i u rečnika nekuja usobenosti, kujatu sa karakterni sámu za négu.
- Banátsćija govor, nizavisimu či ud dvá veka ij bil napalnu udkasnat ud obštubalgarsćija jazić, ud izpitvanite prudalžitelni silni čuždi vlijánija i ud sravnitelnu manenija broj na négvite nusitele – sámu kulu 15.000 duši, i to razprasnati pu nekolku dosta udalečéni idno ud drugu selá – ij izdaržál na sate probvanjéta za asimilácija i se ij zapázil dubre. Toj pukázva hubavata sila na nárudnata hurta, kujatu se prutivi na asimilácijata kugátu nusitelete imat budnu narodnu saznánji.
-Izobštu pu razvivanji i karakteristici, banátsćija govor mlogu se različeva ud sate drugjijete balgarsći dialekte i tuj mu dáva dustátačni usnovi toj da badi izučén napalnu i ud sate vazmožni starni.
I nadálja, Stojko Stojkov ij sabrál 9.386 náši hurti u idin rečnić. Négvata konkluzija ij slédnata: ud tezi hurti 1.793 sa čuždi (21%), katu garsćite hurti sa 1% , tursći hurti sa 3%, rumansći hurti sa 6%, srabsku-harvátsći hurti sa 4%, madžersći sa 3%, nemsći sa 3%, meždunarodna leksika 1% i s niupredelén proizhod 1%. Ustánalite procente sa obšti balgarsći hurti, kujatu sa napalnu idnákvi pu fonetika, gramátika i semántika s balgarsćija, kaćétu i dialektizmi, kujatu pu forma ali značénji za blizći du knižovnite hurti, ama ni sa idnákvi s tej.
* * *
Tezi sa bli nekolku fragmente. Ama ni treba da zabrávimi, či Stojko Stojkov, makár i da ij právil tezi izslédvanjéta vreme na više ud 12 gudini – ud 1953 g. du 1966 g. – to ud tugázi sa menali dosta gudini, jazika se ij ubugatil (i vájda málku uštarbil tuk-tám), naukata ij naprednala, taj či moži da se “kupáj” nadálja...
Sam nameril i u Internet idna státija na Stojko Stojkov, pa vu kána da ja prečetéti i vija na http://knigite.abv.bg. Za uguda tuka sámu idna izvádka: “Говорът на банатските българи, или банатският говор, представя голям интерес. На първо място, това е диалект, който в продължение на повече от два века и половина се е развивал отделно от българския език сред чуждоезично обкръжение и при чуждо господство. На второ място, той е български диалект, на който са правени опити да се създаде книжнина, т. е. да се издигне до отделен, самостоятелен литературен език. На трето място, тоя диалект ясно показва огромната съпротивителна сила на езика срещу всички опити за насилствена асимилация”.
* * *
I nideti da me razberéti grešovnu! Ni šta da pubalgarčevam nikugu, ni práva nitikakva propagánda, misla sam ubádil dosta jásnu, či se useštem i ás palćenin megju palćenete, no ni možimi da krijmi tuj, či smi bargare. Já se misleti: kakaj interes sa imáli balgarete da mu prepuznávat u matnite gudini na komunizma ud ‘50-‘60-tu letu? Nija smi izbegali, tojest smi si napusnali daržávata u racite na Deda Boga i na turcete, smi i katoličáne... Kakva házna sa imáli tija ud námu? Zašto da mu asimilirvat? Ama ud druga starna, nija, 15.000 duši, smi dukázali či smi kadarni da si sazdadémi knižovin jazić, a báš smi dáli i parvija balgarsći akademik, pu vreme kugátu u Balgárija ne imálu još niti Akademija kača institucija (Eusebius Fermendžin). Nija si imami nášta pismenust, smi si sazdáli literatura, imami perjodičin pečát i aku za se “nadujmi” málku, moži bi da dukážimi opakotu: či balgarete sa palćene!? (Hej, se šála!)
Mojta táktika ij slédnata: “léku pa puléku”, tojest baby steps. Si puznávami dosta dubre istorijata ud sigá 250 gudini (brej, hora, tuj ij kolkutu istorijata na cela Amerika i máj po-više!), pa pu dátite kujatu gji imami, treba utvádemi nanadzać, treba se zavráštemi kantu korenete. A za sigá, aku se zavráštemi, parvu menuvami prez vláškata Oltenija, posle u Balgárija. Vájda nija i u Balgárija smi dušli ud nejdi, pá kača kupče hora. No za da dusvedočimi tuj neštu, treba još da putrasimi. Pu kaćétu se duma, istenata se dukázva sas fákti, tojest ni jé istena neštu, kujétu ni možiš da ji dukážiš.

1 Comments:

Anonymous Stepan Velchov said...

Etu idna "maj-maj" istenska argumetacija, napravina pu pravilata na sate nauchni sredstva. Misla chi taj bi trebalu da pravimi sinca, kuga hurtuvami za nekuja rabota. Samu da tvardimi, chi nasha varjant ij istenskjija biz da nosimi argumenti i dukazatelstva, tuj ni vredi nishtu. I manenite dica, kuga ni nji se izbadni olete ali ni nji se dava za pravu, se razsardat, tropat i nekupakj i se valet pu dole. Tuj ji pravat zashtotu nemat argumenti. Misla, chi nija smi purasnali, ni smi vishe maneni i sekuj idin bi trebalu da prejemi istenskjite nauchni argumenti. Hajdat da ustavimi "babnite prikazkji", zashtotu nija ni smi vishe dica, a nashte babi sa ustareli ali vekj sa puchinali, a vremeto na prikazkjite ij menalu. Hajdat da trasimi i da vervami sinca u istenata, kujatu mu ja utkriva serioznotu nauchnu izsledvanji. Da ni zabravimi, chi zhuvejmi u XXI-ja vek, a ne u nekuje vreme na misticizma i mitologijata.

5:24 PM, October 23, 2006  

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home