Saturday, October 28, 2006

53

Seku sahát s négva jazić...
Ud utre ránu se umenuva saháta: Rumanija, kaćétu i mlogjije drugjije europejsći daržávi, za mené na oficijálnotu “zimsku vreme”, katu 4 saháte sutrenjta za stánat 3 saháte. Tazi ideja za umenuvanjétu na sahátete varvi još ud Benjamin Franklin, kojtu ja ij publikuval u idno ese ud 1784 g. Idejata ja ij prezal, prez 1907 g., William Willet ud London, kojtu ij predložil da se umené saháta sas pu 20 menute na napreć u seku nedele ud aprila i posle da se zavarni s pu 20 menute nanadzać prez september. No fermerete ni sa bli saglásni s tuj neštu. Na idnaš s počnivanjétu na Parvija svetovin boj, prez 1916 g., Anglušku ij rešilu da umené sahátete, katu gji ugudi s idin sahát nanapreć; idejata ij blá prejata i ud USA i Kanáda prez 1918 g. Sled zavaršvanjétu na buja sahátete ni sa se umenuvali više, no se ij počnalu ud novu umenuvanjétu nji pu vreme na Drugjija svetovin boj. Oficijálnija sahát na idna daržáva ij saháta ud prez zimata, a “letnotu vreme” ij pu princip sas idin sahát napreć standárdnotu vreme. Saglásnu Hotarârea Guvernului României nr. 20 ud 1997 g., Rumanija ij prejala oficijálnotu “zimsku vreme” da počniva prez sétnata nedele ud meseca oktober a oficijálnotu “letnu vreme”, prez sétnata nedele ud meseca máj, istu kaćétu i USA. To u Rumanija tuj umenuvanji na “zimsku” i “letnu” vreme ij blo uvedénu za paruv pać još prez 1932 g. (du 1943 g.) i posle ud 1979 g. pa du denj dnéšin.
========================================
Daržávnata agencija za balgarete ud čužbina nagraždáva banátsćite balgare!
Kristina Kirilovič, 11 gudini, ud Stár Bišnov, ij dubávila I-ta nagráda u konkursa pu risunći “Balgárija v moite mečti”, u grupata za dicá s vazrast ud 11 du 14 gudini a Káti Telbis, 12 gudini, ud Stár Bišnov, ij dubávila tréćata nagráda. U saštata grupa puuštritelna nagráda ij dubávila i Kristina Vasilčin, 14 gudini, ud Stár Bišnov. A Miki Bobojčov, IX-ja kás, pá ud Stár Bišnov, ij dubávil i toj II-ta nagráda u grupata s vazrast ud 15 du 18 gudini!
U literaturnija konkurs “Stefan Gečev” ij učástval i Lucian Dupca, kojtu se ij ukázal prá-práunuk, pu májćina linija, na parvija balgarsći akademik Eusebius Fermendžin (1845-1897), ávtor na cennata Acta Bulgariae Ecclesiastica, kujatu sabire dokumente ud nášta istorija.
Gji čestitam!
========================================
Gjurka prekázva na Pérka;
- Ucutre sam stánal ránu i barzam na rabota. Katu sam izlezal ud bloka, báš napreć flezvanjétu, dvámata sa bili idin.
- Pa?
- Pa lel sam se mislil, da se bakna i ás, ama lel sam barzal za na rabota. No katu sam izlezal na pládne da si hápna neštu, báš napreć restoránta, čitirima sa bili idin.
- Pa?
- Pa lel sam barzal da si hápna, či ij trebalu da se varna na rabota, taj či ni sam se bakal. Ama večera, katu sam si utváždel u dumá, napreć bloka osem tima sa bili pá idin. I taj kaćétu ne mi blo više barzu i ni sam imál kako da páva, sam se baknal i ás.
- Pa?
- Pa lel smi gu pubili ondzi, či za mu pánti štut ij žuv!
========================================
Balgare ali palćene
(III)

Aku puglademi spisaka ud predišnija post za sapćásami, či mlogjije ud upisanite imená sa se raznéli: Bobinčin, Bujánov, Bustilov, Černobobin, Dimitrov, Dobrov, Kumánov, Lažánčov, Likánov, Parigrozdjov, Paulićán i taj nadája. Drugjije imená sa se umenali: Brátanov – Brátan, Čokánjov – Čokánj, Dupcov – Dupca, Hlámanjov – Mánjov, Guránov – Gurán, Hlebanov – Lebán, Kalapišov – Kalapiš, Kárstjov – Kásćov, Uzunov – Uzun, Šerbánov – Šerbán, Tatrov – Tátov, Ternkulov – Trankulov, Sofranov – Sofran. Nekuja imená sa ustánali kača prekárvanjéta; Burov – Burvite, Čuljákov – Čiljákvite, Dojčov – Dojćinite, Gágov – Gádžvite, Grebenárov – Grebenárvite, Jončov – Jončvite, Jonkov – Jonkulovite, Rádov – Rádnite, Rájkov – Rájkvite Marinov – Marinnite, Nečov – Néšvite, Netkov – Nétkvite, Nenov – Nénvite, Spásov – Spásvite, Stánkov – Stájvite, Ćurčov – Ćurčvite,.
No vájda se buniti, či zašto ni se namervat u tozi spisak sate familjni imená na stanovnicite ud Bišnov. Ud knigata na ráždenjétata i ud knigata na martavite (matricula defunctorum) se vidi, či u Bišnov, sled 1742 g. sa dvádeli novi familiji. Naprimer, prez 1743 g. sa zapisani familijite Topčov, Žigalov, Manzulov, Salmanov, Smokov, Sigetkov. U Historia domus namervami još idin spisak, tozi pać ud 1802 g. u kojtu, pu ázbučin red, sa napisani imenáta na sate glavi na familijite (patres familiae) ud Bišnov – izcelu 500, a zágjnu sas dicáta sa bli 4.176 duši. Parok ij bil tugázi Andrija Blažovski. Se vidi lésnu, či udvan nasélvanjétu ud 1738 g. ij imálu još idno nasélvanji. Ud tozi drugjija spisak dávam imenáta na unezi, kujatu ni se sreštet u parvija (pu knigata Katuličánsći Kalindár 2004 ud gusp. Vasilčin Ján):
Ángjelov
Áugustinov
Bártulov
Bogdanov
Ciljov
Dragjinčov
Dragodánov
Dragomirov
Dermešćov
Fránkov
Gánčov
Gasparov
Gergulov
Hajlemázov
Karlik
Kalnakov
Kálčov
Karabenčov
Karakov
Katarov
Lázarov
Lilin
Laskovič
Mánjov
Mlekov
Minjov
Monjov
Nájdinov
Nákov
Nalivánkov
Nastredinov
Patriškov
Pejkov
Párvanov
Rádulov
Radukov
Rátkov
Ronkov
Sálmanov
Stánin
Stojanov
Tárljov
Tatarljov
Telbis
Toškov
Topčov
Tuturilov
Viruzábov
Velčov
Žigalov
Živkov
I tuka sapćásvami, či mlogjije ud tezi familiji gji néma više, katu sa se izgubili: Dragodánov, Karlik, Laskovič, Nalivánkov, Natredinov, Rátkov, Stánin. Drugjije sa se umenali: Dragomirov – Dragomir, Fránkov – Fránkovič, Hajlemázov – Hajlemás, Párvanov – Párvan, Sálmanov – Sálman, Viruzábov – Viruzáb. I ima i takvizi, kujatu sa ustánali kača prekárvanjéta: Bogdanov – Bogdenovite, Gášparov – Gášparovite, Karakov – Karakvite, Rádukov – Radukvite, Toškov – Tošvite.

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home