Monday, October 30, 2006

54

Bleznáci s različni fárbi
Ud pet meseca, ud katu sa se rudili, bleznáčitata Alicia i Jasmin ud idno várušče ud Austrálija pretaglivat pogledete na sate. Alicia ij murgava, s čarni oči a Jasmin ij rusa sas galabi oči. Baštata na bleznáčitata ij nemic a májćata, Natasha Knight, ij ud smesin jamajkánsći-anglušći brák. Tá duma či parvata mislelj ji ij blá tazi, či dicáta sa bi umenati u špitále. No posle, sled katu se ij putvardilu, či sa tejnite, se ij zarádvala, zaštotu báš takozi nštu si ij žélila. Specijalistete dujmat, či takozi neštu se slučva idnaž na idin miljon novurudéni bleznáčita.
========================================
Čeleka, kojtu ij stignal du na kraj sveta
Ij idin momak ud Rumanija, kojtu žuvej u stol sas kuleli [kučijče], operiran véć 13 pate na krakatá. Imetu mu ij Vasile Stoica, ima 36 gudini i skoru se ij varnal ud idna ekspedicija u kujatu ij naprávil 5.200 km u négvotu kučijče. Toj ij stignal čeć du Cabo Finisterre (Krája na sveta) ud Spánija, náj-západnata točka ud Europa. Legendite dumat, či báš tám se svrašva sveta. Celotu vreme ij patuval samičeć, udvan parvite dvá kilumétera, kujatu gji ij naprávil zágjnu sas rumansćija premier Tăriceanu, kojtu gu ij pridružil sa bicigla iz Bukuréš, ud Nacionálnija teátar pa du sgrádata na Pravitelstvotu. “U trite nédeli i pulvina, kolkutu ij trájalu patuvenjétu, sam uluvál osem ćišovni dene, ama sam prudalžil da utvádem, makár či racite sa mi laskali na kuleláta. Sam menal prez šést daržávi, no gránici ni sam sreštel, udvan u Rumanija; drugjijete sate sa bli slobudni. Katu sam menuval ud idna daržáva u druga, niti ni sa me pruverevali. U Austrija sam preminal Alpijsćite planini a u Spánija sam uluvál i 45 grádusa guraština i sassém málku senća. Sam si umenuval samičeć gumvete na kučijčitu tri pate. U hotelete i motelete ni sam si právil niti kakva rezervácija, a sam utvádel “na sréća”, pa mlogjije pate ij trebalu da trasa po-zadalgju, zaštotu sa bli palni i ne imáli slobudni mestá. I sigá još imam prišći na racite...” -prekázva Vasile.
Rudén prez juni 1970 g. u sélćitu Măguri- Răcătau, Cluj, prez 1991 g. ij stignal u Lugoj, kadetu ij zavaršil škulata pu izkustvu, sekcijata piktura. Vasile Stoica ij parvija parapledžik kojtu ij preminal Amerika u kučijče, na izvestnata Route 66, ud Los Angeles du Chicago. Toj ij upisan i u knigata na rekordite Guiness za náj-gulemotu raztujánji izmenatu u idno kučijče za 24 saháte: 132 km. Négvi sájtve za nameriti na: http://www.angelfire.com/va3/lica/ (kadetu možiti da viditi i négvite pikturi) i http://www.govasigo.ro/.
========================================
Aku sti škuláre u 12-ja kás, ali sti zavaršili skoru liceja, puseteti sájta http://www.aubg.bg, tojest Amerikánsćija universitet ud Balgárija, kujatu udpuštet stipendiji i za škuláre ud Rumanija. Drugjije pudobni sájta sa: https://oas.soros.org/oas/ i http://www.cedu.ro/.
========================================
Kaćé da vidimi áurata
Aku utiditi na sájta http://www.thiaoouba.com za nameriti náj-lésnija metod za da možiti i vija da viditi áurata (oreola) kujatu, se duma, ij naoklu seku žuvu sturénji. Na tozi sájt, kulu sredata, za nameriti naštámpani dvá diska – idin čarvén i idin galab. Treba da gladeti, vreme na náj-málku 30 sekundi, čarnata točka kujatu se namerva usreć tej i sled tuj si premesteti pogleda kantu diskvete. Káj či, za viditi naoklu seku idin ud tej idna fárba. Na tozi sájt ima još idin metod, no ij málku po-trudin i ij dubre parenj da se naučiti s parvija, napreć da preminéti na drugjija.
========================================
Idin rabin i idin pop sa se ćusnali s automobilete. Za sréća, ne se slučilu ništu strášnu, sámu automobilete sa bli naprávini na pitćita. I sled katu i dváta sa izlezali ud sreć izkrivénite železá, rabina ij zal popa za rakata i mu duma:
- Brátko, bi trebalu da zafálemi na Satmožnija, otu smi se udkupili ud tazi nisréća
- Dá, práv si – mu ij udguvoril popa.
- Pa hájda tugázi da si glatnimi pu idno pahárče vinu ud tuje staklo, kujétu ij ustánalu i to celu.
- Hájda – duma popa.
Izvádil ij rabina staklotu, nalel ij vinu u dvá paháre, gji ij napalnal. Sled katu sa ubádili sekuj pu idna kasa mulitva, sa dignali pahárete. Popa si ij glatnal vinutu i glade u rabina, kojtu još ne si namokril niti ustnite:
- Pa ti kako práviš, zašto ni pijéš?
- Ne, ás čekam parenj da dodi policijata...
========================================
Ud istorijata na Anglušku
“Nide farle ditetu na idnaž s udata u kujatu si se kapil”
U onu vreme svátbite sa se daržáli prez meseca juni, zaštotu idinstvenij pać u gudinata, kugátu horata sa se kapili, ij bil prez máj mesec, taj či u juni mirizmata na mladužéncete ij mogala još da se tarpi. No za da ni meriše taj jáku mumata, ij bil iznajidin i običája da darži tá u racite idin gulem buket cvećá, običáj kojtu se ij zapázil i du dnés. “Vánata” u kujatu sa se kapili horata ij bil u istena idin čabar, napalnat sas uda. Parenj se ij kapal glavata na familijata, sled tuj sinvete i sate drugjijete členve ud mažći rod; sa slédvali žinite i náj na krája – dicáta. To du na sétne udata ij blá stánvala tolkuz muskura i tamna, či lésnu ij mogalu da se izgubi u néja manenu dite. Ud tuka varvi i puguvorkata. Kralicata na anglušku, Elisabeta I ij puznáta i zarad ubádinotu ud néja: “Dali ij nužnu ali ni, ás sé na tri meseca se kapa!”.
* * *
“Leti sas kotći i kučita” (It's raining cats and dogs)
U nekupaćšnu Anglušku kaštite sa bli pukriti sas trastiga i pleva, biz niti kakvi dasći pud tej, tojest ne imálu taváne. I taj kaćétu pokriva na kaštata ij bil idinstvenotu mestu, kadetu ij mogalu da se izkrijat različnite živini, toj ij bil palin sas kotći, kučita, mišći, različni bumbare i t.d. A kugátu ij letelu ćiša, plevata se ij namokrila, ij stánvala laska i častu pate živinite sa pádeli u kašti. Ud tám varvi tazi puguvorka. Pá zarad tozi uzrok sa bli izmudrini i baldakinete udgore na udrovete: za da ni pádet na odara različnite bumbare i živini, kujatu sa se krili u plevata ud pokriva.
* * *
“Tarelj ud kura leb”
Se duma, či u onu vreme, u Anglušku, seku kašta ij imála pu idin gulem kutél ali garnéc, kojtu ij sedel udgore na ugništutu i u kojtu se ij gotvilu jádenjétu. Mesu ne se báš jálu častu, a horata sa varili po-više zelenčuci. U čurbata kujatu ij ustánvala ud predišnija denj se ij ugváželu na utre ud novu uda i drugjije zalenčuci, taj či pu nekupać čurbata ij mogala da badi i ud nekolku nédeli. Po-zamognatite sa si nasipvali u železni tárele, kujatu sa imáli u tej i jélavu, zaštotu to se ij prerabotvalu po-lésnu. No zelenčucite, kujatu sa sadarželi kiselini (acid), sa izmuvali jélavotu, kujétu ij stigalu u čelešćija stumák i ij uzrukuvalu utravisvanjé i báš i smrćta. Zarad tuj, patladžánete naprimer sa bli daržáni za čista utráva vreme na 350 gudini. Po-sirumásete sa jáli ud tárele naprávini ud darvu. No tárele sa se právili i ud suv leb, kujatu sa izdarželi za nekolku pate: se ij izváždela srednicata i u naprávinotu ud kurata gavánče se ij nasipvala čurbata. Tárelete ni sa se muli sled katu se ij jálu u tej. Zarad tuj, častu pate tija sa bli palni sas čarveje.
* * *
“Udkupin ud kadončitu” (Saved by the bell)
Whisky ali rićija se ij pilu pá ud jélavi šoli; kombinácijata alkohol-jélavu ij blá takvazi strášna utráva, či mlogjije pijánci sa bli pijáni-martavi za neku denj. Unezi, kujatu sa bli namerini iz trápvete, sa gji mislili za martavi i sa bli pákvani da gji zakupájt. No za da nji se dadé idin sétin šáns, tja sa bli ugudini na idna tarpéza u sobčitu vreme na nekolku deni. Durdi rudbinite sa čekli “martavija” dali za se sabudi, tija sa jáli, sa pili i sa igráli naoklu tazi tarpéza. Taj se ij pujavil običája da se pázi martavija i da se sedi naoklu négu. Kulu počnivanjétu na XVI-ja vek u Anglušku ij imálu idna kriza za mestá, kadetu da se zarávet martavite. Zaradi tuj, sa počnali da vádat po-stárite rákle, da ugvádet kokalicite na idno mestu i da zakupávat presnite martavi u tezi uslubudéni mestá. No častu pate, kugátu sa utváreli stári rákle, horata sa sapćásvali, či sé idin ud 25 martavi ij bil izdráčin i telotu mu ij blo izkrivénu. Taj sa si dáli isáp, či tezi hora sa bli zakupáni žuvi. Zarad tuj, anglušete sa iznajédili idin metod za da se utarvat žuvu zakupánite: na rakata na martavija ij blá vazana idna puhora, kujatu, prez idna dupka ud ráklete, ij blá vazana za idno kadonče; to se ij ugvádelu blizu du groba. Pazáčete, kujatu sa menuvali iz grobištata, sa preglaželi tezi kadončita. Koj bi rékal, či istorijata ni jé interesna?...
========================================
U Austrálija ij zabranénu da pejéš, durdi se kapiš!
Idna ud glávnite firmi kujatu predustávet udata u Austrálija, Energy Australia, ij zabranila da se pejé u kapilutu, zaštotu, dumat tija, pu tozi náčin se hára po-više gurašta uda.

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home