Monday, September 10, 2007

172

Idno gulemu kuče, kujétu ij šétalu nasám-natáta, ij flezalu slučájnu u idna soba, na kujatu stenite sate sa bli ud ugledála. Taj či, ud idnaž, kučitu se ij videlu nauklunénu ud drugjije gulemi kučita.
Nervoznu, ij počnalu da se zabi i da láj. Razbire-se, či i kučitata ud ugledálata sa si pukázali i tija groznite zabi. Taj či, kučitu ij počnalu da skáče nasám-natáta, za da se pázi ud drugjijete kučita, sled kujétu se ij farlilu nad idno ud kučitata ud ugledálutu. No sled katu se ij jáku udárilu u ugledálutu, to ij pádnalu biz dah na zemete, ublenu u krav...

Kako razbiremi ud tuka? Pa lel tuj, či furt namerimi unuj, kujétu ji trasimi. Zaštotu, aku kučitu bi počnalu da marda véselu s upáškata, i kučitata ud ugledálutu bija mu udvarnali pu saštija náčin, i tejnata srešta bi blá idin istensći práznić...
========================================
Kaćé možiti da napráviti ud idin doberman - poodle?
Da znájti, či ni jé nikak mačnu, aku gladeti slédnite svetičita.http://www.attackchi.org.au/kits.htm
========================================
Idin stár čeleć ij sedel nakraj nivata, udvan sélu. Du négu se ij dubližil idin mladok, i gu pita:
– Ni sam bil još pu tezi mestá. Kakvi sa horata ud tuje sélu?
Stárija mu ij udguvoril:
– Kakvi sa bli horata ud tojtu sélu?
– Pa lel sa bli mlogu hargjevi. Zarad tuj i sam se mánal ud tám.
– Istu taj sa i horata ud tuje sélu, ij udvarnal stárija.
Sled málku, du négu se ij dubližil drugji mladok, i mu ij ugudil saštotu pitánče:
– Dabe sam stignal pu tezi mestá. Kakvi sa horata ud tuka?
Stárija gu ij pital i négu:
– A kakvi sa bli horata ud tojtu sélu?
– Pa lel sa bli dubri, čestni, prijatni. Sam imál mlogjije drugáre tám i mi ij žálj, či ij morelu da gji napusna...
– Istu taj dubri i prijatni sa i horata na tuje sélu.
Idin sélenin, kojtu ij bil pukraja, ij čul tezi rázguvore, i sled katu i drugjija mladok se ij mánal, se ij ubarnal kantu stárija i mu ij rékal, kača za da gu pugádi:
– Kaćé možiš da dadéš dvá različni otguvore na idna i sašta pitanka?
– Sine, sekuj si nosi sveta u négvotu sarci. Ondzi, kojtu ne nameril ništu hubavu u négvotu menatu, ni šté nameri ništu hubavu niti u badešte. A naprotiv, ondzi, kojtu ij imál verni drugáre nekupać, za si nameri makár gá drugáre...
(Pu Bruno Ferrero)

1 Comments:

Anonymous Anonymous said...

Cus Miki, ampa aku kucutu bi si dignal upaskata ?????

3:22 PM, September 11, 2007  

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home