Wednesday, September 12, 2007

174

Universiteta ud Oxford išti da naprávi kursvete za Shakespeare ud zadalžitelni na fakultativni. Za sigá, studentete ud sétnata gudina, specijálnustta angluška literatura sa dlažni da studijirat sate 36 teatrálni pijesi na Will. Aku rešénjitu za badi udubrénu, to studentete za možat da si izberat idin ávtor ud XVI - XVII-ja vek ud idno listu sas 20-25 imená. No Royal Shakespeare Company (RSC) se mislat, či idno takozi rešénji, zadinu ud Universiteta Oxfod, moži da puvlijáji i na drugjijete universitete. Specijalistete u biográfijata na Shakespeare još ni sa iznamerili, kako se ij slučilu u gudinite kujatu "fálat" ud négvata biográfija: 1582-1592. Teoriiji dumat, či pu unuj vreme toj ali ij rábutil u Spánija (le vájda ne brál kapini!), ali ij prepudával u idna škula ud Wells, ali či ij patuval iz Anglušku sas idna trupa aktjore. Naskoru, španjolkata Ines Paris ij naprávila idin film, „William i Miguel“, kadetu pukázva, či katu Shakespeare ij bil u Spánija, sa si delili idna libovnioca sas Miguel Cervantes.U filma na Paris, sled katu si ij napusnal žinata prez 1580 g., Shakespeare (igrán ud Will Kemp) ij utišal u Spánija, kadetu ij rábutil za Angluškotu pusolstvu i ij bil katoličánsći špionin. Toj se srešte sas Miguel de Cervantes (igrán ud Juan Luis Galiardo) i tija i dváta se zaljubvat u idna žina: Leonor (igrána ud Elena Anaya). Pu tozi náčin filma ubjasneva nekolku aspekte ud žuvota i trudbata na Shakespeare, osubitu vlijánjitu na Cervantes i tuj, či toj ij puznával dubre négvite tvorbi. A tuj, či sled guinata 1580 i dvámata sa počnali da pišat pu drugji náčin, se ubjasneva prez tejnata srešta sas mumičitu ud Spánija: sled tazi gudina Cervantes ij napisal „Don Quijote“, a Shakespeare, kojtu du tugázi ij pisal po-više komediji, ij počnal da rábuti na tragedijite.
========================================
Valea Plopului ud okraga Prahova, Rumanija ij idno jáku interesnu sélče. U néj žuvejat sámu 300 familiji, ama tuka ima... 26 čarkvi! Na sekade u sélutu ij videć turni: pukraj škulata, u dvora na horata, na krastupatišta ama i u dulinite i bregjištatáta ud naoklu.

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home