Monday, September 03, 2007

170

Saglásnu Reuteres, više ud 2.000 kinenčene ud Hong Kong sa protestirvali prez menatija mesec protiv Biblijata, katu sa ja zajavili za idna pornográfska kniga, kujatu deka i na nasilstvu. A takvizi publikáciji možat da se purdávat u Hong Kong sámu uviti taj, či da ni možiš da gji razgáneš na pudla i možat da se kupuvat sámu ud licá s vazrast po-gulema ud 18 gudini. Kolku právi sa ali ni, ustánva da vidimi, sled katu prečetémi Knigata...
========================================Se zvat Bird Nest Cam, sa ugudini pu darváta i mu pukázvat žuvota na različi rabčeta. Ima gji mlogjije u Internet, no etu tuka sámu dvá ádresa: http://www.mbayaq.org/efc/efc_splash/splash_cam.asp http://wdfw.wa.gov/wildwatch/eaglecam/index.html
========================================
Dali sti se nasitil ud groznija tráfik ud váruša? Dali vu se ij slučilu da sediti pu 20-30 menute u automobila, uluváni u dalgji upášći pu pate, i da sanuvati, či kolku hubeve bi blo váša automobil da moži da se izdigni nanagore i da frakni? Ej, tazi ij blá i idejata na horata ud amerikánskata kompánija Moller International (Paul Moller ij idin amerikánec rudén u Kanáda). Tija sa iznajédili idna "mašina", kujatu moži da farka na visučina ud kulu 3 métera sas skorust ud kulu 80 km u saháta. Tuj čudu sa ji krašteli M200G, to néma kuleli i izgladva kača gá ij blo naprávinu ud izvanzemni tvurénjita. Horata ud Moller International sa počnali véć produkcijata i za právat dvá modela: sas idno mestu i sas dve mestá. Cenata ij dosta "pušténa", aku ja uspuredimi s tazi na klasičnite automobile: za 44.340 anglušći liri (ni sam razbrál zašto cenata ij u anglušći liri, kátu kompánijata ij amerikánska?) možiti i vija da si puračeti idna takvazi "igrulća".
========================================
Nekuj se ij uluvál da purdáva... ništu. I, pu kaćétu izgladva, si ij nameril kliente. Taj či, aku ištiti da si kupiti, za "sámu" 6,28 USD, hubanći upákvanu ništu, puseteti sájta http://www.iwantoneofthose.com/nothing/index.html. Kako za dubáviti za tezi nosce? Pa lel idin pakét ud 17 x 9 x 7cm, palin “du garlu” s ništu... I makár kolku "luda" da izgladva idejata, misla či tozi pudárak moži da badi ideálin za unezi, kujatu imatu ud satu i ni nji treba više ništu...

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home