Tuesday, January 02, 2007

99

Ij blo nekupać u Bišnov. Idin dedu ij varvál pu hutáre s unuka. Na idin krivulj sa zastánali. Sled mig malčánji, dedu ij pital:
- Udvan rabčetata, čuš li još neštu?
- Čuja da varvi idna kučija...
- Dá. Ij idna prázna kučija.
- Dedu, pa ud di znáš, či kučijata ij prázna? Lel ne ja videć.
- Ij mlogu lésnu da si dadéš isáp gá idna kučija ij prázna – ja izdáva lármata. S kolkutu ij po-prázna kučijata, s tolkus po-gulema lárma pávi tá...
Menalu ij vremeto... No ud tugázi, gá god vidi nekuj, kojtu hurtuva mlogu, kojtu prekasni drugjijete ud tejnata hurta, za da se fáli sas tuj, kujétu ji ima, ali sas tuj, kujétu ne ji naprávil, na unuka mu dvádet u pámeć hurtite na deda: “S kolkutu ij po-pázna kučijata, s tolkus po-gulema lárma právi...”.
Na sveta ima hora kujatu sa tolkus sirumáse, či némat ništu drugu, udvan nosce. Nikuj ni jé po-prázin vatrešnu, u négvat duša, udvan ondzi, kojtu ij palin sámu sas sébe-si, s négva egoizam. Da si smiren zlamenuva da ni se fáliš sas tojtu, a da dupusniš drugjijete da se udkrijat napreć tébe.
========================================
Silata na Imetu Isusvata mulitva
ud biskup Kalistos Ware
(V)

Vatrešnust
Častotu puvtárenji na Imetu, kujétu pávi mulitvata da ij ujdinvašta, u saštotu vreme ja právi i po-dalboka, po-vatrešna, u po-gulema stepenj da ij tál ud námu – ne neštu, kujétu ji pávimi u upredeléni momente, a neštu kujétu smi prez celotu vreme; ne neštu, kujétu ji varšimi ud vreme na vreme, a pustujánnu sastujánji. Molenjétu pu takazi náčin se prevrášte u istenska mulitva na celija čeleć, kojtu smi, u kujatu hurtite i smisala na mulitvata napalnu se ujdinat s tozi, kojtu se moli. Satu tuj hubeve ji ij ubádil Paul Evdokinov (1901-1970): “Prelikata, kujatu náj-častu se srešte u katakombite ij figura na žina, kujatu se moli, zvána Orans. Tá predstáve idinstvenotu istensku [vernu] sastujánji na čeleškata duša. Ni stiga da imami mulitvata; treba da se prevarnimi u mulitva – da ja uteluvimi [incarnate]. Ni jé dosta da imami sámu momenti, kugátu da se molimi; celija náša žuvot, seku neštu, kujétu ji právimi, seku žest, báš i tugázi, kugatu se razsmejémi, treba da se prevarnat u himn na adorácija, u žertva, u mulitva. Treba da darimi ne unuj, kujétu ji imami, a unuj, kujétu smi”.[34] Tuj ij unuj, ud kujétu sveta ima náj-gulema nužda: ne hora, kujatu ubáždet, po-redku ali po-častu mulitvi, a hora, kujatu sa [stánali] mulitvite. Náčina na mulitva, kujatu ja upisva tuka Evdokimov moži da se upredeli po-točnu kača “mulitva na sarcito”. U pravuslávnata vera, kaćétu i vaz drugjije tradiciji, ubiknuvénu se različevat tri fela mulitvi, kujatu treba da badat razgladeni po-skoru kača nivá na interpretirvanji, ud kolkutu kača pusleduvátelni etápi: mulitvata na ustnite (ustnata, orálnata mulitva); mulitvata na “nous”-a, na uma ali intelekta (mentálnata mulitva); mulitvata na sarcito (ali na rázuma u sarcito). Invokácijata na Imetu počniva, kaćétu i u sekakva druga mulitva, kača ustna mulitva, u kujatu hurtite se ubáždet ud jazika prez saznátelnu usilji na voljata. Saštevremennu, ud novu prez saznátelnu usliji, nija si koncentrirami uma nad smisala na unuj, kujétu se ubážde s jazika. ...Sled vreme i s Božjata pomušt, nášta mulitva sé po-više i po-višé se prevrášte u vatrešna mulitva. Učástvanjétu na uma stánva sé po-silnu i spontánnu, du katu zvucite ubádini ud jazika stánvat po-málku glávni; moži bi za upredelénu vreme tija báš i prestánvat i Imetu se ubážde malčelivu, biz nikak da se butat ustnite, a sámu smislenu. Kugátu se luči tuj neštu nija smi preminali, s Božjata volja, ud parvotu nivo kantu drugotu. Ni jé hurta či ubáždenjétu na glás sassém prestánva, zaštotu ima momente, kugátu báš i “náj-naprednatite” u vatrešnata mulitva, imat želánjitu da vikat na visoku, s glás, Guspudina Isukrasta. (A u saštnust, koj na istena moži da pretendira, či ij “naoprednat”? Nija sincata smi “načináešti” u satu, kujétu se utnáse du Duha). Ama patuvanjétu kantu navatre još ni jé zavaršilu. Čeleka ij mlogu po-više ud saznátelin um; udvan mozaka i umstvenite spusobnusti [rázuma], gji ima i emocijite i čuvstvata, estetičeskotu useštenji, zágjnu sas dalboćite nivá na ličnustta. Sate tezi imat tejna rolja u mulitvata, zaštotu celata ličnust ij pukánata da učástva u ákta na molenjétu. Pudobnu na kápka mastilu kujatu páde na pupilnica, ákta na mulitvata treba da se razprustrani navan ud mozčnija centar na saznánjétu i miseljta, dukatu pregarni seku idna část ud námu. Ubádinu na tehničesći jazić, tuj zlamenuva či smi puzváni da napridnimi ud drugotu kantu tréćotu nivo – ud “mulitvata na uma” kantu “mulitvata na rázuma i sarcito”. U tozi komntekst hurtata “sarci” treba da badi razbrána po-skoru u semitsćija i biblejsćija smiselj, ud kolkutu u modernija, západin duh; ne kača hurtata, kujatu zlamenuva emociji i čuvstva, a palnutá na čeleškata ličnust. Sarcito ij glávnija organ na nášta sámuličnust, to ij nášta náj-vatrešna saštnust, “náj-dalbokotu i vatrešnu ás, kujétu se dustiga sámu prez žertva i smrać”.[35] spured Boris Visheslavtsev, sarcito “ij centara ne sámu na saznánjétu [savestta], negu i na nisaznánjétu, ne sámu na dušata, negu i na duha, ne sámu na duha, negu i na telotu, ne sámu na unuj, kujétu ji razbiremi [rázuma], a i na unuj, kujétu ni možimi da ji dustignimi; s idna hurta to ij absoljutnija centar”.[36] Razbránu pu tozi náčin sarcito ij mlogu po-više ud materijálin organ u telotu; fizičeskotu sarci ij vanšin simbol na bizgraničnite duhovni spusobnusti na čeleškotu sturénji, sazdádinu pu licitu Božji, puzvánu da stáni pudobnu na Négu. Za da zavaršimi patuvanjétu navatre i da pustignimi istenskata mulitva, ud námu se išti da flezimi u tozi “absoljutin centar”, toest da slezimi ud rázuma u sarcito. Po-točnu, puzváni smi da slezimi de ud, a sas rázuma. Céla ni jé sámu “mulitvata na sarcito”, a “mulitvata na rázuma u sarito”, zaštotu različnite náčine za rzbirenji, uklučinu i rázuma, sa dár ud Boga i treba da badat uputrebuvani za Négvata sláva, a ne ustávini na starna. Tozi “sajuz na rázuma sas sarcito” ij znák za zavráštenjétu na idinstvotu na nášta pádnata i fragmetirana [razakacana] natura, vráštenji kantu parvičnotu stánji na celustnust. Mulitvata na sarcito ij vráštenji u Rája, zaličevanjétu na pádenjétu u greh, zavráštenji na “status ante peccatum”. Tuj zlamenuva, či tá ij idna eshatologična* reálnust, idno predčuvstvanji za Badeštija vek – neštu, kujétu u nášte vremená nikade ni se ustvári izcelu i napalnu. * Eshatologija (ud garsći σχατος “sétnu" + -logy) ij část ud teologijata i filosofijata kujatu se zanimáva sas “krája na sveta”, ali, ubádinu s drugjije hurti, učénjitu za véčnija žuvot. Unezi, kujatu u nekakva stepenj, kolkutu i da ij nisavaršéna tá, sa dustignali “mulitvata na sarcito”, sa započnali da izvaršvat prehoda, za kojtu sami spumenakli po-gore – preminevanji ud “prinudéna” kantu “sámudelátelna” mulitva, ud mulitva kázvana ud méne kantu mulitva, kujatu samá “se kázva sébe si” ali po-skoru, kujatu Isukrast ja kázva u méne. Zaštotu u duhovnija žuvot sarcito ima dvojnu značénji: to ij taj centar na čeleškotu saštestvo, kaćétu i mestotu, kadetu čeleka se srešte s Boga. To ij taj mestotu na sámupuznávanjétu, kadetu se vidimi samite sébe takvizi, kakvitu na istena smi, taj i mestotu na izdiganji udgore sébe si, kadetu razbiremi nášta natura na hrám za Svetotu Trojstvu, kadetu obraza se srešte lici u lici s Parvubitnija Obraz [Archetype]. U “vatrešnija sanktuár” na náštu sarci nija udkrivami usnovata na náštu saštestvo i pu tozi náčin preminevami mističnata gránica megju sturénotu i Nisturénija. “Niizmerini [bizpredelni] dalbučini ima u sarcito” kázvat Makárievite Propovede [Macarian Homilies]. “Bog ij tám s ángjelete, svetlinata i žuvota sa tám, kraljéstvotu i apustolete, nebéskata svetlust i bugátstvotu na blagudáta: satu ij tám”.[37] Mulitvata na sarcito, tugázi, predstáve momenta u kojtu “mojte” delá, “mojta” mulitva započnat jásnu da se identificirat s pustujánnite dejstvija na Drugjija u méne. Tuj ni jé mulitva kantu Isusa, a mulitva na samija Isus. Tozi prehod ud “prinudéna” kantu “sámupuráždašta se” mulitva ij dubre upisanu u knigata “Pate na idin puklonnik”: “Idna sutirna ránu Mulitvata me ij sabudila”.[38] Du tozi moment puklonnika ij “ubáždel mulitvata”, siga udkriva, či tá “samá se kázva”, duri kugátu topj spi, zaštotu se ij ujdinala sas mulitvata na Guspudina u négu. Ama toj još ni se misli, či ij pustignal du palnutáta na mulitvata na sarcito. Čitátelete na “pate na idin puklonnik” možat da ustánat s impresijata, či prehoda ud ustnata mulitva kantu mulitvata na sarcito se právi lésnu, máj či mehaničnu, avtomatičnu. Puklonnika, pu kaćétu izgladva, ij dustignal du sámupuráždaštata se mulitva sled sámu nekolkus meseca. Treba da se pudbeleži, či négva opit, makár i da ni jé unikálin [39], i po-skoru idno izklučénji. Ubiknuvénu mulitvata na sarcito se pustiga, aku já moži da badi nekupać pustignata, sámu sled dalgji gudini – pu nekupać cel žuvot – na asketični maći. Ima gulema opasnust u tuj, či u parvite, načálnite etápi na Isusvata mulitva, da vervami, či smi preminali ud ustnata kantu mulitvata na sarcito. Duri možimi da se izkušuvami s miseljta, či véć smi pustignali mulitva na malčánjétu, mulitvata biz hurti, du katu u saštnust nija izobštu ni se molimi, a sámu smi putanali u marzeliva dremka ali u san. Za da mu predpázat ud tuj, učitelete-isiháte pudbelezvat nuždata ud volja i usilji kugátu za paruv pać počnimi da e molimi sas Isusvata mulitva. Tija pustujánnu pudbelezvat kolku glávnu ij da si koncentrirami celotu vnimánji nad pruisnásenjétu na samite hurti, a ne da si sazdávami visoći ambiciji za pustiganjé na mulitvata na sarcito. Etu naprimer kakaj savet dáva izvestnija duhovin baštá ud Athos, Geron Joseph Novuskitnika (+ 1959 g.): “Delotu na vatrešnata mulitva se sastujé u tuj da si nakáreš ustnite niprekasnatu da ubáždet mulitvata, biz da spiret... Griži se sámu za hurtite “Guspudine Isukraste, smili mi se”... Sámu kázvaj mulitvata na glás, biz prekasnivanji... Sate tojte uslija da se nasočat kantu jazika, durdi započniš da svikvaš s Mulitvata”.[40] Značénjitu, kujétu se predáva tuka na silata na ubádinata hurta ij naistena gulemu. Pu kaćétu mu duma Sv. Iván Klimakus, “buri se za da si vazvisiš, ali po-skoru da zatoriš miseljta u hurtite na mulitvata”.[41] Na, razbire-se, nijka nikade ni mislimi izklučitelnu za hurtite sami pu sébe si; furt imami i saznánjétu za Ličnustta na Isus, kujtu nášte hurti gu vikat. Mulitvata na sarcito, kugátu se dáva i aku badi dádina, mu dodi kača dár ud Boga, pátin pu négvata volja. Tá ni jé zadalžitelin rezultát na nekakva tehnika. Sv. Isák Sirijeca (VII-ja vek) pudbelezva kolku redak ij tozi dár, katu kázva, či “dvám li idin na déset hiljadi” ij dustojin za dara na čistata mulitva” i dudáve: “A pak za tájnata, kujatu liži udtáta čistata mulitva, tá dvám li i idin čeleć ud idno pukulénji se dubližva du takozi puznávanji na Božjata blagudát”.[42] Idin na déset hiljadi, idin ud idno pukulénji: tuj predupreždávanji treba da mu sabudi, ama ne i da mnu udkuráži ninužnu. Pate kantu vatrešnotu kraljéstvu iuj utorin sa sincata i sekuj moži da izvarvi makár část ud négu. U dnéšnotu vreme málku tima se dupiret du dalboćite tájni na sarcito, ama mlogjije hora dubávet, ud vreme na vreme, , istensku prusvetlénji za tuj, či kako zlamenuva mulitvata duh [spiritual prayer].

1 Comments:

Anonymous Stepan Velchov said...

Sam prechal vekj nekolku pate teksta za Vatreshnustta i mi varvat tolkusi mlogu pitankji, chi ni mozha da si gji sabera sate u mujata glava. U puchelu sam mislil, chi sam razbral satu, no po-kasnu sam se uveril, chi udtata tuj, kujetu sam ji razbral s uma ima josh drugu, kujetu ni mozha da ji ubigarna s razuma. I sled seku idno chatenji na teksta, si davam isap, chi makar chi razbirem malku po-vishe ud tuj, kujetu ji cheta, se pa ima "josh neshtu", kujetu se namerva udtata mujetu razbirenji. Ni znaja dali imam ali nemam pravu, no as misla, chi nitu idin chelekj ne mogal da dupre du "danutu" na tezi dalbuchini na "sarcito", na cheleshkata naj-dalboka i naj-istenska sashtnust i celustnust. No, kakjetu si pisal, ij vrednu makar da izvarvimi chast ud tozi pakj, kjotu mu dublizhva du Boga i du samite namu, kacha pudpalnu i celu sturenji, kujetu zheli da se uidini sas negva Storitelj.

8:06 AM, January 06, 2007  

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home