Wednesday, January 10, 2007

102

Verata i zodijata
Sate vervaštite dumat, či Bog ij idin. Ama tuj ni preči da ima na sveta distina religiji, filosofsći sistemi i sekti. Dali tuj zavisva ud zodijata, u kujatu se ij rudil čeleka? Dali zodijite vazdejstvat varhu verata na horata? Etu kako dumat specijalistete:

- Horata rudéni pud znáka na uvéne vervat slepu i naivnu taj u horata, kaćétu i u Boga, ama ni sa mlogu pretaglini kantu rituálite, hodenjétu u čarkvata i slušenji na misi. Tija predpučitat da varvat sami pu tejna Pać. Vidat Boga kača Sila.

- Horata rudéni pud znáka na teleca pu princip sa tradicionaliste u verata. I makár i da se mislat za ateiste, u tažćite momente ud žuvota utidat da zapálat pu idna svešt "taj, za seku slučaj". Tija vidat Boga kača Ljubov.

- Horata rudéni pud znáka na bleznácite sa vájda náj-ateiste ud sate drugjijete. Tija sa hora na uma i harésvat dukazátelstvata, pa zarad tuj stignat du Boga pu pate na puznávanjétu. pudobnu na mlogjije učeni, kujatu počnat prez argumenti da utričet Boga pu naučin pać, pa stignat da vervat u Négu. Za tej Bog ij Istena.

- Horata rudéni pud znáka na ráka imat dalboći i mistični prežuvevanjéta. Castu pate tija namervat u Boga uteha, upora i pudporka. Vidat Boga kača Baštá.

- Horata rudéni pud znáka na lava ni sa jáku vervašti, ama u saštnust tija prepuznávat, či udgore na tej ij sámu Bog. Mlogu nji harésva idejata, či horata sa bogve kujatu se razvivat, či sa Božji sinve. Boga gu vidat kača Cár.

- Horata rudéni pud znáka na devata sa skeptični, moži bi po-više i ud Bleznácite. Ama tija imat stráj ud Boga, gu vidat kača sadija, kojtu za sadi horata zarad tejnite grehve. Vidat Boga kača Savaršénstvu.

- Horata rudéni pud znáka na veznite imat gulema nadežda i upora u Boga. Náj-častu u tejnite predstávi Toj ij spravedliv Sadija, kojtu ránu ali kasnu za mu dadé na sekugu unuj, kujétu ji zaslužva. Vidat Boga kača Sadija.

- Horata rudéni pud znáka na skorpiona redku sa zaduvolini sas tradicionnite veri, zaštotu se mačat kantu mistični prežuvevanjéta, trasat dalbučinata, saštnustta. Mlogu sa pretaglini kantu iztočnata filosofija - yoga, buddhism. Vidat Boga kača zagádka.

- Horata rudéni pud znáka na streleca prejémet verata kača neštu niubhudimu, biz kujétu ni moži. Tej gji sreštemi u náj-različnite duhovni obštestvá i čarkvi. Za tej Bog ij Učitelj.

- Horata rudéni pud znáka na koziroga redku za gji sretimi u čarkvata, na misa; za tej tuj neštu ij gubenji na vreme. Ama nji harésva idejata za Boga kača Storitelj.

- Horata rudéni pud znáka na vodoleja sa deléku ud sekakvi tradicionni predstávi za Boga. Po-skoru za si sazdadat sobstvena kosmogonija, sobstvena sistema ud vervanjéta. Za tej Bog ij viden kača Duh.

- Horata rudéni pud znáka na ribite sa náj-silnu vervaštite u Boga. Duri i náj-zakletija ateist ud megju tej nosi u négvotu sarci po-više vera ud kolkutu sate drugjijete zodiakálni znáci. Za tej Bog ij na sekade i ij u satu.
========================================
Idna pu idna
Idin náš prijatelj ij šétal na idna meksikánska pláža pu zález slanci. Ne imálu hora, ama u dalečinata ij sapćásal idin drugji čeleć. Katu se ij málku dubližil, ij videl, či tozi fest se ij naviždel, ij zemel neštu ud dole i ji ij farlel u okeána. Kugátu náša prijatelj se idj dubližil po-više, ij videl, či čeleka ij zemel idna pu idna morsćite dzvezdi, izfarlini na brega ud valnite, i gji ij vráštel u udata. Náša prijatelj mu ij purdumal:
- Dubar véčar. Sam se čudil, či kako li práviti...
- Farlem morsćite dzvezdi nadzać u okeána. Udata ij izfarlila mlogjije na brega. Pa aku gji ustáva tuka, tija za umrat.
- Tuj ij vernu - ij udguvoril náša prijatlj - ama na peseka treba či ima hiljadi morsći dzvezdi. Nivazmožnu ij da gji spasiš sate, strášnu mlogjije sa tija. A nali i na tébe ti ij jásnu, či tuj neštu se slučva na stutiči pláži sámu ud na toze bregj. Dali ni razbireš, či ni možiš da pumogniš?
Celeka se ij razsmel, se ij navél, ij zal još idna morska dzvezda i ja ij farlil u okeána, katu mu ij udvarnal:
- Ej, makár na tazi sam uspel da ji pumogna!
(Jack Canfield Mark V. Hansen)

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home