Sunday, January 07, 2007

101

Patnika i kučitu
Idin čeleć i négvotu kuče sa varváli pu idin pać. I taj kaćétu varvat tija, na idnaž čeleka si dáva isáp, či više ni jé na Zemete. “Cigurnu sam umrel” si ij rékal toj. I sled kasu vreme, mu ij dušlo napámeć kaćé se ij ćusnal s automobila, u kojtu ij patuval s kučitu. Málku se ij zabunal, ama ij prudalžil da varvi pu pate.
I taj, sa stignali du idin dzid, kača naprávin ud hubanka mármura. Pate i toj, kača gá ij bil pusipan sas zlátu.
Varváli sa tija pu tozi pać, durdi ni sa videli idna puhorta. Tazi puhorta, kujatu ij bá mlogu gulema, ij blá izcelu naprávina ud zlátu i diamánte, kujatu sa svetili, da ti zamat učite. Sa se dubližili du puhortata. Na flezvanjétu, na idna tarpéza, ij sedel idin činovnić. Patnika se ij dubližil du négu i gu ij pital:

- Nideti se sarde, ama kade se namervam?
- Guspudine, ud tuka se flezva u Rája – mu ij udguvoril ondzi ud na bjurotu.
- Bijti mogali da mi dadéti málku uda? Mlogu sam žadin...
- Razbire se. Flezti vatre i homa za vu dunesé nekuj idin pahár presna udicka.
Vratáta na puhortata sa se utorili.
- Ampa moja drugár, moži li i toj da flezi? – ij pital čeleka, katu ij pukázal kantu kučitu.
- Za žálust, tuka ni jé slobudnu sas životni – mu ij udguvoril činovnika.
Patnika se ij zamislil málku. Sled tuj se ij ubarnal i zágjnu s kučitu sa si prudalžili pate.
Varváli sa tija još dosta vreme, durdi ni sa stignali du idin sélsći pać. Kálnija pać ij vodil du idna ferma. Puhortite sa bli utorini, taj či dváta sa se dubližili. Pukraj puhortata ij sedel idin čeleć, kojtu ij čal idna kniga.

- Mlogu smi žadni. Imati li málku uda? – ij pital patnika.
- Dá, tuke vatre ima idna pumpa. Flezti i pijti.
- Ampa tuje kuče, moja drugár, moži li i to da flezi?
- Razbire se či moži. Blizu du pumpata ima idno gavánče i za négu.
Sled katu sa flezali i sa pili uda, patnika ij pital udnovu čeleka:
- Kaćé se zvé tuje mestu?
- Tuka ij Rája.
- Hmmm... Mlogu interesnu... Sigá idin sahát smi bli du idno mestu, pa sa mu bli rékali, či tám ij Rája.
- Áá, ondzi zlátin pać i unazi zlátna puhorta s diamánte? Tám ij pakale.
- Pa tugázi kaćé ij tuj? Ni se sarditi li, či tija vu haznuvat imetu?
- Ne, nikak. Báš ij po-dubre taj, zaštotu tám se udlačat još idnaž hargjevite hora ud horata, kujatu niti kaćé ni bija si napusnali náj-dubrija drugár...
========================================
Za pakale i Rája
Idin puznát samuraj ij čul, či u planinite ima idin kalugjer, svet čeleć, kojtu znáj da udguvori na sate pitanći. Pa si ij rékal: “Já da utida du vaz négu i da mu išta da me nauči tájnite na sveta”.
Katu ij stignal du mestotu kadetu ij žuvel kalugjera, ij videl idin stár, manen i sláb čeleć.
- Sam dušal da me naučiš tájnite na sveta – mu ij rékal toj sas idin glás, naučén da dáva zápuvesti. Nauči me za Rája i za pakale!
Kalugjera gu ij premeril s pogleda i mu ij udvarnal:
- Da te uča za pakale i za Rája? Tébe? Ni šta da te uča ništu! Ti si idin grubijánin, si mlogu ligav, smardiš, a tojta sábija ij puráždevéna. Ni moža da te tarpa! Mani-mi se ud napreć učite!
Samurája ij usetil kaćé kravta ij počnala da vri u négu ud jád. Licitu mu se ij nadulu, telotu ij počnalu da mu tripéri. Biz da se misli mlogu, si ij izvádil sábijata i ja ij dignal nad glavata na kalugjera, gutov da mu ja udseči.
- Tuj ij pakale – ij rékal spukojnu kalugjera i gu ij pugladel u učite.
Samurája ij zamraznal, zamájan ud hurtite na kalugjera. Toj mu ij hurtuval tolkus spukojnu, kača gá ne imál niti kakva sábija nad glavata, gutova da mu ja udsečé. Samurája si ij spusnal puléku rakata, u kujatu ij daržál sábijata i ud idnaž, biz da znáj zašto, sarcito mu se ij napalnalu sas idno spukojstvu, kujétu ne ji ij useštel du sigá. Toze čeleć, kalugjera ud napreć négu, ij blo nakrája da si álduva žuvota, sámu za da gu nauči kako ij tuj pakale.
- A tuj ij Rája, ij pušapnal kalugjera...
========================================
Svetovnite religiji
Idin tabel, baziran na dáti ud enciklopedijata Britannica, ugváde krastijánskata religina na parvotu mestu megju 10-te religiji ud na sveta; klasácijata ij naprávina saglásnu broja na vervaštite. Pu kaćétu izgladva, idna treta ud horata ud na planetata sa krastijáne (ud različni rita). Na drugotu mestu ij Isláma sas 20% ud horata. Hinduse sa 13% (tréćotu mestu), a buddhiste sa 375 miljona hora (5,9%, čitvartotu mestu). U svazka s buddisma, treba ubáda, či toj moži bi da naddeleva hinduisma, otu ud idon miljárd i tristotini miljone kinenčene, sámu 100 miljona sa si izjavili religijata. U tezi čitiri izbrojani religji se namervat kulu tri fartále ud horata. Idna ud náj-stárite monoteističesći religiji, judaizma, kujatu se ij pujavila sigá 4.000 gudini ima sámu 0,2% adepte
========================================
Silata na Imetu
Isusvata mulitva

ud biskup Kalistos Ware
(VII)

Krája na patuvanjétu
Celta na Isusvata Mulitva, kaćétu i na seku idna krastijánska mulitva, ij sobstvenotu náštu molenji da započni sé po-više da se identificira sas mulitvata na Isusa, náj-gulemija misnić, náša žuvot da se ujdini s Négva, náštu dišenji da badi idno sas Božjétu dišenji, kujétu kripi universa. Krájnata cél moži jásnu da se upiši s patrističnija termen “pubožestvuvanji” [deification], “divinizirvanji” [divinization]. Spured hurtite na arhibiskupa Sergej Bulgakov “Imetu Isusvu, namervaštu se u čeleškotu sarci, mu dáva silata na pubožesvuvanjétu”.[49] “Logosa ij stánal čeleć” kázva Sv. Anastásiji, “za da možimi nija da badimi Bog”.[50] Ondzi, Kojtu pu négvata natura ij Bog, ij prejal nášta čeleška natura za da možimi nija, horata, da zamimi delu u négvata božánska natura, katu stánimi “učástnici u božánskata natura” (II Pétar, 1:4). Isusvata Mulitva, udprávina kantu Uteluvénija Logos, ij sredstvu za usaštestvuvanji na tuj tájnstvu na “theosis” u námu, s kujétu horata naistena se upreličet s Guspudina.
Isusvata mulitva, katu mu ujdinva s Isukrast, mu pumága da zamimi delu u triidinstvotu ali “perichoresis” na trite Licá na Svetotu Trojstvu. Kolkutu po-više se prevrášte Mulitvata u část ud námu, tolkuz po-više putanvami u ljubovta, kujatu niprekasnatu tičé megju Baštata i Sina i Svetija Duh. Za tazi ljubov Sv. Isák Sirijeca piši mlogu hubanći: “Ljubovta ij kraljéstvotu, za kujétu náša Guspudin simboličnu ij hurtuval kugátu ij ubićál na učenicite, či za jadat u kraljéstvotu Mu. “Za jadéti i za pijéti na tarpézata u Mojtu kraljéstvu”. Kako drugu za jadat, aku ne ljubov?... Kugátu stignimi du ljubovta, smi stignali du Guspudina i náša pać se ij svaršil: nija smi se prefarlili na ostrova, kojtu sedi uddáta sveta i kadetu sa Baštata sas Sina i Svetija Duh: Slávata i silata da sas tej”.[51]
U isihástkata tradicija, tájnata “theosis” náj-častu prejéme vanšna forma na videnji na svetlina. Tazi svetlina, kujatu svetcite ja vidat pu vreme na mulitva, ni jé niti simboličnata svetlina na rázuma, niti fizičeskata i sturénata svetlina na čuvstvata. Tá ij, niti po-više i niti po-málku, Božjata i nisturénata Svetlina na Božánstvotu, s kujatu ij svetil Isukrast pu vreme na Preubrazénjitu ud na planinata Tabor i kujatu za usvetli celija svet pu vreme na Négvotu Drugu pristiganji u Sétnija Denj. Etu idin karakterističin pasáž za Božijata Svetlina, zadin ud Sv. Grigoriji Palama. Toj upisva videnjitu na Apostola, kugátu ij bil dignat u tréćotu nebu. (II Kor. 12:2-4): “Pável ij videl niugraničena svetlina ud dole, ud gore i u starnite; ne videl nitikakaj kráj na svetlinata, kujatu mu se ij javila i ij grejala naoklu négu, ama tá ij blá kača slanci, bizkrájnu po-jáku i po-gulemu ud universa; i u sredata na tuj slanci ij sedel samija Toj, prevarnat izcelu u uko”.[52]
Takozi ij videnjitu na slávata, du kujatu možimi da se dubližimi prez kázvanjétu na Imetu.
Isusvata mulitva puzvuleva na čistata svetlina na Preubrazénjitu da flezi u seku ćošače ud náša žuvot. Pustujánnotu puvtárenji ima dvá efekta nad anonimnija ávtor na knigata “Pate na idin puklonnik”. Na parvu mestu, to transformira négvata vrazka s materiálnotu tvurénji ud naoklu négu, katu pávi sate neštá da stánat prozráčni i gji prevrášte u sakramént na Božjitu prisastvanji. Toj piši: “Kugátu sam se molil sas sarcito, satu naoklu méne ij izgladvalu mlogu hubanku i čudésnu. Darváta, trevata, rabcite, zemete, vazduha, svetlinata kača gá sa mi ubáždeli, či tej gji ima za čeleka, či sa bli svidetele na Božjata ljubov kantu čeleka, kača gá satu ij dukázvalu Božjata ljubov kantu čeleka, satu se ij molilu na Guspudina i Mu ij dunáselu fála. Taj sam počnal da razbirem unuj, kujétu Filokálijata zvé “puznávanji na jazika na sate sturénjita”... sam useštel gurašta ljubov kantu Isukrast i kantu sate Božji sturénjita”.[53]
Spured hurtite na Bulgakov, “katu grej prez sarcito, svetlinata na Imetu Isusvu ugreva celija Univers”.[54]
Na drugu mestu, Mulitvata preubrazeva relácijata na Puklonnika ne sámu kantu materiálnotu tvurénji, no i kantu drugjijete hora: “Udnovu sam počnal mojte lutanjéta [patuvanjéta]. No sigá ni sam hodil više, kaćétu napreć, palin s brigji. Invokácijata na Imetu Isusvu mi ij právilu pate da badi práv. Sate sa bli dubri s méne i kača gá sate sa me ubičeli... A aku nekuj me ij naraneval, ás sámu ij treblu da si pumisla “Kolku sládka ij Isusvata Mulitva!” i ránata i gneva homa sa izčeznivali, i ás sam gji zabrável”.[55]
“Kakotu sti naprávili na idin ud teze mojte náj-manenite brájće, na méne sti ji napávili” (Matija, 25:40). Isusvata Mulitva mu pumága da vidimi Isukrasta u sekugu i sekugu u Isukrasta.
Pu tozi náčin Invokácijata na Imetu ij po-skoru rádustna, ud kolkutu pukájvašta, patvardávašta sveta ud kolkutu udričešta sveta. Na nekuja, kujatu sa čuli za paruv pać za Isusvata mulitva, moži da nji se stori, či da sediš sámu na tamnu, sas zatorini oči i pustujánnu da puvtáreš “...smili mi se, grešnija/grešnata”, ij po-skoru idin mráčin i ništástin, otčájvašt [despondent] náčin na molenji. Tija možat saštu da badat izkušuvani da gu mislat za egoističin i begašt ud dejstvitelnustta, za introvertit, za begašt ud uguvornustta srešte čeleškata obštnust kača celu. Ama tuj bi blo grubu nirazbirenji. Za unezi, kujatu sami sa izvarváli Pate na Imetu, toj se dukázva ne mráčin i pudtiskašt, a izur na uslubudevanji i izcerevanji. Guraštinata i radustta na Isusvata mulitva sa usobenu jásni izrazéni u napisanotu ud Sv. Isihij Sinaita (Hesychious of Sinai, VIII - IX-ja vek): “Prez pustujánstvu u Isusvata Mulitva rázuma dustiga sastujánji na sládkust i mir... Kolkutu po-više leti ćišata na zemete, tolkuz po-više ja umekniva; istu taj, kolkutu po-više vikami Svetotu Ime na Isukrasta, tolkuz po-više rasté radustta, kujatu ja dunáse To varhu zemete na náštu sarci. Slancitu kujétu grej zemete, mu dáva dnevnata svetlina; a blažénotu i Svetu Ime na Guspudina Isukrasta, kujétu grej niprekasnatu u uma, rážde bizbrojni, svetešti kača slancitu, misli”.[56]
Udvan tuj, umestu da se ubarnimi s krasta na drugjijete i da udfarlimi Božjétu tvurénji, kugátu kázvami Isusvata Multiva nija u saštnust putvardevami nášte dlažnusti kantu bližnija i useštenjétu za cennusta na sekugu i na satu u Guspudina. “Imáj mirin duh”, duma Sv. Serafim ud Sarov (1759-1833), “i hiljadi naokulu tébe za se spasat”. Katu zastánimi blizu du Isukrast, duri i za ne po-više ud nekolku miga seku denj, vikajći Négvotu Ime, nija zadalbučevami i preubrazevami sate ustánalite migve ud dene, uddávajći sébe si na razpuláganjétu na drugjijete, efektivnu i sazidátelnu, pu idin fel kojtu ni bijmi gu pustignali pu drugji náčin. A aku uputrebuvami Mulitvata “slobudnu” preku dene, tuj mu dáva vazmožnustta “da pustávimi Božija pečát nad sveta”, pu izraza na dr. Nadežda Gorodetzky (1901-1985): “Nija možimi da utnesémi [apply] tuj Ime kantu hora, knigji, cvećá, kantu sate neštá, kujatu gji sreštemi, vidimi ali mislimi. Imetu Isusvu moži da se prevarni u mističin kluč kantu sveta, u sredstvu za izkritu žertvuvanji na satu i na sekugu. To ugváde Božija pečát nad sveta. Moži bi tuka ij vazmožnu da hurtuvami za kolku istensći sa u verata sate vervašti. Zágjnu sas nášija Paruv Misnić, nija se ubráštemi kantu Duha s mulitvata: Prevarni mojta mulitva u tájsntvu [sakramént]”.[57]
“Možimi da utnesémi tuj Ime kantu hora...” Tuka dr. Gorodetzky predlága vazmožin otguvor na idna pitanka, kujatu častu se ugváde: Moži li Isusvata Mulitva da se uputrebuva kača forma na mulitva za bližnite? Otguvora treba da badi, či u točnija smiselj, tá se različeva ud tozi fel mulitvi. Kača izraz na non-diskursivnu, non-ikoničnu “služenji na Boga”, tá ni uklučva spumenuvanji na upredeléni imená. Nija sámu se ubráštemi kantu Isusa. Vernu ij, razbire se, či katu se ubráštemi kantu Isusa, nija ni zabrávemi i nášte bližni. Sate unezi, kujatu gji ubičemi, sa véć vatre u négvotu sarci, tija sa ubičeni s mlogu po-više ud Négu, ud kolkutu ud námu, taj či, na krája, prez Isusvata Mulitva, nija gji namerimi udnovu u Négu; kugátu vikami Imetu Mu, nija sé po-napalnu i po-napalnu putanvami u prelivaštata ljubov na Isukrasta kantu celija svet. No aku slédvami tradicionnata isihátska forma na Isusvata Mulitva, nija ni pustávemi napreć Négu drugjije hora prez konkretni imená, niti naročnu gji daržimi u pamećta durkat ubáždemi invokácijata.
Ama satu tuj ni izklučva vazmožnustta da se predadé na Isusvata Mulitva i zančénjétu na mulitva za bližnite. U nekuja slučaje, kaćétu u “slobudnata” taj i u “oficiálnata” upotreba, možimi da usetimi žélbata da “utnesémi” Imetu kantu idin čeleć ali kantu po-više hora, vikajći Isusa kantu tej, katu kázvami “smili mu se” ali báš i katu uklučimi samotu ime ali imená: “smili se na Jána”. Makár či tuj ni jé neštu prepuračvanu u tekstvete na isihástete, to sas sigurnust predstáve dupustimu i haznuvitu dupalnénji kantu praktikuvanata Isusva Mulitva. Pate na Imetu ij šaroć i štedar [generosity] i ni moži da badi ugraničen ud ostri i niizmenimi pravilá.
“Mulitvata ij delu [action]; da se moliš, znáči da si u gulema stepenj aktivin.”.[58] Za niti idna druga mulitva tuj ni jé taj vernu, kaćétu za Isuvata mulitva. Makár i da se spumenuva kača mulitva za kalugjere i kalugjerici [59], tá u idnakva stepenj ij i mulitva za svetsći hora, za užénati hora, za dofture i psihiátre, za sociálni rabotnici i kontrolore na bilete u autobusa.
Invokácijata na Imetu, kugátu se izvaršva právilnu, angažira sekugu po-silnu u dádinata mu rabota, gu pávi po-efektivin u négvite dejstvija, ni gu udkasniva ud drugjiete a gu svazva s tej, katu gu právi po-usetliv kantu tejnite strájve i brigji taj, kaćétu toj nikade du tugázi ne bil. Isusvata Mulitva mu prevrášte sinca námu u “čeleć za drugjijete”, u žuv instrument na Božija mir, u aktivin centar na pumirevanji, na rekonciliácija.
========================================
Tuka se svaršva knigata “Silata na Imetu” (The Power of the Name) na Biskup Kallistos Ware. Prevoda ij “na parva raka”, toj treba još da se razglade i da se pudubri.
Za tozi prevod sam uputrebuval teksta on-line ud na http://www.stseraphim.net/ i tozi ud na http://www.oodegr.com/english/psyxotherap/dyn_onom1.htm (publikuvan prez 2005 g.). Istu taj, sam imál idin francuzći prevod, Priére de Jesus – Priere de Coeur, traduit de l’anglais par soeur Marie-Veronique Vastel, 1989, idin rusći prevod Сила Имени, publikuvan u “Церковъ и время”, No. 1(8), 1999 g. i idin srabsći prevod ud na
http://www.tvorac-grada.com/velikani/molitva.html?t=14.
Usobinu glávnu ij da se utučni teksta na mulitvata. Ás izparvu sam se bil mislil na formulata “Guspudine Isukraste, Sin Božji, smili mi se [na] méne, grešnija”; sled po-zadalbučénu trasenji, misla či po-dubar vájda bi bil varijánta “Guspudine Isukraste, Sin Božji, badi milustiv kantu méne, grešnija”, zaštotu tazi formula ja sreštemi u Svetotu Evangjéli napisanu ud Sveti Luka (18:13). No durdi ni sedimi na hurta s idin misnić, ij dubre da prejémimi tuj sámu kača varijánte.
Na latinsći jazić mulitvata ij :”Domine Iesu Christe, Fili Dei, miserere mei, peccatoris”; na garsći: “Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησόν με τον αμαρτωλόν”; na anglušći ij prevedénu “Lord Jesus Christ, Son of God, have mercy on me, a sinner”; na rusći: “Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного”; na rumansći: “Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine păcătosul/păcătoasa”; na srabsći: “Gospode Isuse Hriste, Sine Božiji, pomiluj me grešnoga”; na harvátsći: “Gospodine Isuse Kriste, Sine Božji, smiluj se meni grešnome”.
Izgladva, či Isusvata Mulitva si ima korenete u Egipetskata pustinja, otu tám se ij namerila idna inskripcija na koptsći jazić s teksta na Mulitvata (Une inscription copte sur la prière de Jesus u Aux origines du monachisme chrétien, Pour une phénoménologie du monachisme, starnite 168–83, publikuvanu u Spiritualité orientale et vie monastique, No 30. Bégrolles en Mauges, France).
Silata na tazi mulitva i na isihástkata tradicija ij blá prepuznáta i ud samija baštá pápa Iván Pável II-ja u mesáža Angelus ud 11 August 11 1996 g.

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home