Saturday, January 06, 2007

100

Náj-strášnata iljuzija...
...spured méne. Eduard H. Adelson ij profesor u Tehnologičesćija Institut ud Massachusetts. Na négva sájt ima po-više primere za iljuziji, ama tazi predstávina tuka mi se vidi náj-strášnata: Makár či sas učite jásnu ij videć, či kocćite A i B imat različni nuánsi na sivu, to u istena tejna cvet ij saštija. Za da mu uveri či ij taj, Anderson ij drapnal dve dubéli liniji kujatu ujdinvat tezi kocći. Sigá, kača gá stánva po-jásnu... Ama lel ás, kača Toma Nivernija, sam utoril sveticata i u Photoshop, pa to naistena fárbata na kocćite A i B ij saštata (R=120, G=120, B=120).
Za nameriti tuka idin test sas pitanći ud kulturata. Mlogjije pitanći sa dosta lésni. Za da udguvoriti, imati pu 20 sekundi; aku tri pate pured ni dadéti právilin otguvor, izgubiti právotu da prudalžiti. Za da viditi kaćé sediti sas kulturata, pugladejti skora na drugjijete, osubitu gudišnata klasácija. Uspeh!
========================================
Distina testve za nameriti na sájta http://www.allthetests.com/, kojtu megju drugotu predlága i šablone sas pumuštta na kujatu možiš da si napráviš ti tojte testve. Mlogu haznuvita rabota za dáskalete!
========================================
Harésvati li kučitata?
Aku bi trebalu da si izberéti idno kuče, kako bi bloto? Za nameriti otguvora sled katu pupalniti 10 pitanći. Na krája za vu se išti idina e-mail ádres, no možiti da napišiti kako god, zaštotu otguvora za se pujavi sled gá natisniti “submit”, a ne prez elektronnata pošta. Za méne, káj či náj-dubar prijatelj bli blo idno luvčisku kuče...
========================================
“Dictionarul tau” ij idin sinonimin rečnić rumansći-anglušći i anglušći-rumansći sas gulema báza dáti: više ud 177.000 hurti/jazić, satu bizplátnu. Ud tuka sam razbrál naprimer, či na rumansći ima ekspresijata “cap de bulgar (nod marinaresc)”, kujatu na anglušći ij Matthew Walker (knot)...
========================================
Silata na Imetu
Isusvata mulitva
ud biskup Kalistos Ware
(VI)
Dihátelni upražénjita
Vreme ij da razglademi idin prutivurečiv vapros, kadetu učénjitu na bizantijsćite isiháste častu pate ij talkuvanu grešovnu – roljata na telotu u mulitvata. Sarcito, pu kaćétu smi ubádili véć, ij náj-glávnija organ na nášta saštnust, mestotu kadetu se sabiret saznánjétu i materijata, centara taj na nášta telovnata, kaćétu i na psihičnata i duhovnata struktura. I taj kaćétu sarcito ima tazi dvojna natura, idnuvremennu vidima i nividima, mulitvata na sarcito ij mulitva na telotu i na dušata: sámu aku učástva i telotu, tá moži da badi istenska mulitva na celata ličnust. Čeleka, spured Biblijata, ij psihosomatična celustnust – ne duša ukuvána u telotu, ud kadetu se trudi da izbegni, da se udkupi, a idno nirazrušimu idinstvu na tezi dvete. Telotu ni jé sámu prečulća kujatu treba da se preminé, daráb materija kujatu treba da se ignorira, no si ima négvata pozitivna rolja u dohvnija žuvot i ij nadarénu sas sili, kujatu možat da badat upregnati za delotu na mulitvata. Aku tuj ij vernu za mulitvata, to ij vernu pu usobin náčin za Isusvata mulitva, zaštotu tá ij invokácija udprávina imennu kantu Uteluvénija Bog, na Hurtáta stánala telu. Isukrast, prez uteluvénjitu ij prejal ne sámu čeleškotu saznánji i volja, no i čeleškotu telu i taj ij prevarnal telotu u nisvaršvašt se izur na usvetevanji. Pu kakaj náčin tuj telu, kujétu Bogučeleka ji ij naprávil Duhunosnu [nusitelj na duha], moži da učástva u Invokácijata na Imetu u mulitvata na rázuma u sarcito? Za da pumognat na tuj učástvanji i na koncentrirvanjétu, isihástete sa sazdáli idna “fizičeska tehnika”. Tija sa razbráli, či seku idna psihičeska [duhovna] dejnust dejstva na fizičesku i telovnu nivo; u zavisimust ud náštu vatrešnu sastujánji moži da mu ji guraštu ali studénu, da si uddišemi po-častu ali po-bávnu, ritama na sarcito da se uskuri ali zabávi i t.d. Ubrátnu, seku idno umenuvanji u fizičeskotu sastujánji dejstva negativnu ali pozitivnu na nášta psihična dejnust. Aku se naučimi da kontrolirami nekuja ud nášte fizičesći procese, tuj moži da zazdrávi [ujákni] nášta vatrešna koncentrácija pu vreme na mulitvata. Tozi ij usnovnija princip, nad kojtu sedi “metoda” na isihástete. Po-pudrobnu, fizičeskata tehnika ima tri usnovni aspekta: 1. Vanšna postura. Sv. Grigorij Sinaita mu savetva da sadnimi na nisku stolče, visoku kulu 20 cm [9 inch]; glavata i ramáta treba da sa navideni a učite da badat fiksirani kantu zonata na sarcito. Toj prepuznáva, či sled vreme za se useštemi tvarde niudobnu u tazi pozicija. Nekuja ávtore prepuračvat još po-izmuritelna pozicija na telotu, katu glavata se darži megju kulenete, pu primera na Ilija ud na varha na planinata Karmel.[43] 2. Kontrol na dišenjétu. Dišenjétu treba da se zabávi i saštuvremennu da se koordinira s ritama na Mulitvata. Častu pate parvata část, “Guspudine Isukraste, Sin Božji” se ubážde pu vreme na uddišenji [zemenji luft], a drugata “smili mi se grešnia/grešnata” pu vreme na izdišenji. Vazmožni sa i drugjije metodi. Ubáždenjétu na Mulitvata moži da se sinhronizira i sas bijenjétu na sarcito. 3. Vatrešnu izslédvanji. Istu taj, kaćétu načináeštija u yoga ij naučén da si koncentrira mislite nad konkretni části na telotu, isihásta si koncentrira mislite u centara na sarcito. Pu vreme na zemenji luft prez nusa i puštenji na daha nanadole, kantu belija drob, toj káre rázuma da se “spusni” zágjnu s daha i “trasi” u sébe si mira na sarcito. Točni upatvanéta svazani s tuj upražnénji ni se predávat pismennu, ud stráj da ni badat tija razbráni grešovnu; pudrobnustite na procesa sa toluz delikátni, či ličnotu rakuvodstvu ud starna na opitin učitelj ij nizamenimu. Načináeštija, kojtu biz takozi rakuvodstvu se probva da trasi centara na sarcito ij u upásnust – toj moži nisaznátelnu da si nasoči mislite kantu zonata kujatu se namerva homa pud sarcito, toest kuréma i vatrešnustite. Efekta ud tuj neštu nad négvata mulitvata ij opasin, zaštotu tazi po-nizku razpuložina zona ij izur na karnálnite [telovnite] misli i čuvstva, kujatu zamrasevat uma i sarcito.[44] Zarad očevidni pričini ij nužna gulema briga kugátu se mešemi u instinktivnite funkciji na telotu kaćétu sa dišenjétu i bijenjétu na sarcito. Niprávilnotu uputrebuvanji na fizičeskata tehnika moži da uvredi náštu zdrávu ali da naruši psihičeskotu ravnenstvu; ud tuka i gulemotu zanaćénji na nadeždin učitelj. Aku ni moži da se ubarni kantu takaz stárec, za načináeštija ij náj-dubre da se ugraniči sámu s kázvanjétu na Isusvata mulitva, biz da se buni nikak za ritama na dišenjétu ali za bijenjétu na sarcito. U po-više slučaje toj za sapćása, či biz kakotu i da ji saznátelnu usilji ud négva starna, hurtite na Mulitvata spontánnu se nastrojvat kantu tempa na dišenjétu. Aku tuj ni se sluči, néma pričini za bizpukojstvu; néka toj malčelivu da prudalži s mislenotu kázvanji. Fizičesćite tehniki u sekakaj slučaj ni sa neštu po-više ud vanšnu dupalnivanji, kujétu pumága, kujétu se ij dukázalu haznuvitu za nekuja, no sassém ni jé zadalžidelnu za sekuj. Isusvata mulitva moži da badi praktikuvana u tejnata palnutá biz kakvitu i da ji fizičesći metode. Sv. Grigorij Palama (1296-1359), makár či razgladva uputrebuvanjétu na fizičesćite tehniki kača boguslovsći zaštitimi, se utnáse kantu takvizi metodi kača kantu neštu sekundárnu i pudhudjáštu náj-više za načináeštite.[45] Za négu, kaćétu i za sate učitele-isiháste, glávnotu ni jé vanšnija kontrol na dišenjétu, a vatrešnotu i tájnotu vikanji na Guspudina Isukrasta. Pravuslávnite pisátele prez sétnite 150 gudini kača celu, uddelevat málku vnimánji na fizičesćite tehniki. Saveta na Biskupa Ignátiji Vrjančaninov (1807-1867) ij tipičin: “Nija savetvami nášte milni brájće da ni se probvat da ustanuvat tazi tehnika u sébe si, aku tá samáta ni nji se udkriji. Mlogjije tima, u tejnata žélba da ja pustignat prez opit, sa si puvredili belija drob i ništu ni sa dustignali. Sašnustta na vaprosa se sastujé u idinstvotu na uma sas sarcito pu vreme na mulitvata, a tuj se pustiga pu Božjata blagudát, kugátu mu dodi vremeto upredelénu ud Guspudina. Dihátelnata tehnika ij napalnu zamenima sas bávnotu kázvanji na Mulitvata, kasu pučinvanji ali páuza na krája na seku idno izrékvanjé, vnimátelnu i nizabarzénu dišenji i ugraničávanji na uma sámu s hurtite na Mulitvata. Pu tozi náčin nija možimi da pustignimi izvestna stepenj na koncentrácija”.[46] Kolkutu se utnáse du barzinata s kujatu se ubážde Mulitvata, Biskupa Ignátiji predlága: “Ij nužin kulu pulvina sahát za da se ubádi Isusvata mulitva sto pate s vnimánji i biz da se barza, no za nekuja askete ij nužnu i po-više vreme. Nideti ubážde mulitvite zabarzanu, idna sled druga. Napraveti kasa páuza sled seku idna mulitva i taj pumágajti na uma da se koncentrira. Kugátu mulitvata se kázva biz páuzi, uma se razsejva. Uddišejti si vnimátelnu, biz usilji i bávnu”.[47] Načináeštite u uputrebuvanjétu na Mulitvata verujátnu za predpučitat málku po-gulema barzina, ud kolkutu se predlága tuka – moži bi dvádset menute za sto mulitvi. U garskata tradicija ima učitele, kujatu prepuračvat mlogu po-barz ritam; samáta barzina na Invokácijata, tvardat tija, pumága da se zadarži vnimánjétu na uma. Ima purazitelni saotvetstvanjéta [paraleli] megju fizičesćite tehniki, prepuračani ud bizantijsćite isiháste i unezi, kujatu se uputrebuvat u Yoga ali u Sufizma.[48] Du kolku tezi prilići sa rezultát na ubiknuvénu savpádanji, na nizavisimu, makár i analogičnu razvivanji na dve različni tradiciji? Aku megju isiházma i sufizma ima direktna vrazka – a nekuja ud saotvetstvata sa tolkuz bližni, či samotu savpádanji ij izklučinu máj sassém – to kuja starna ij zala na zájam ud drugata? Tuj ij interesna sfera za islédvanji, makár či dukazátelstvata možat da badat tvarde fragmentárni za da puzvulat da se naprávi nekakaj kategoričin izvod. No idno ni treba da se zabrávi: udvan prelićite ima i rázlići. Seku idna svetica si ima idna ráma, a sate rámi pu neštu si preličet, no sveticite ud tezi rámi možat da sa korennu različni. Unuj, kujétu ima značénji, ij sveticata, a ne rámata. U slučaja na Isusvata mulitva fizičesćite tehniki sa rámite, du katu mentálnata invokácija na Isusa ij sveticata ud tazi ráma. “Rámata” na Isusvata mulitva, razbire se, či preliče na različni nikrastijánsći “rámi”, ama tuj ni treba da mu naprávi bizčuvstveni kantu unikálnustta na sveticata ud néja, kantu jásnotu krastijánsku sadaržánji na Mulitvata. Glávnija element na Isusvata mulitva ni jé samotu puvtárenji, niti tuj, či kaćé smi sadnali ali kaćé si uddišemi, a u tozi slučaj glávni sa hurtite, udprávini nidvusmislenu kantu Uteluvénija Isukrast, Sin Božji i Sin na Marija. Saštestvuvanjétu na fizičeska tehnika u svazka sas Isusvata mulitva ni treba da mu právi ćoravi za istensćija karákter na Mulitvata. Isusvata mulitva ni jé sámu način za koncentrirvanji ali udpuskanji [relaksácija]. Tá ni jé sámu nekakva “krasijánska yoga”, nekakaj fel “transcendentálna meditácija” ali “krasitjánska mántra”, makár či nekuja sa probali da ja interpretirat i pu tozi náčin. Tá naprotiv, ij invokácija konkretnu udprávina kantu druga ličnust – kantu Boga stánal čeleć, Isukrast, nášija ličin Spásitelj i Izbávitelj. Zarad tuj Isusvata mulitva ij neštu s mlogu po-više ud izoliran metod ali tehnika. Tá saštestvuva u upredelén kontekst i aku badi udkasnata ud négu si gubi istenskotu značénji. Konteksta na Isusvata mulitva se sastujé naj-parvu ud vera. Invokácijata na Imetu predpulága či ondzi, kojtu kázva Mulitvata, verva u Isukrast kača Sin Božji i Spásitelj. Udtáta puvtárenjétu na hurtite treba da ima žuva vera u Guspudina Isusa – u tuj, či Koj ij Toj i kako ij naprávil za méne ličnu. Moži bi verata, u mlogjije tima ud námu, ij tvarde nisigurna i slába; moži bi tá žuvej zágjnu sas nisigurnustta [doubt], moži bi častu pate mu se nalága da vikami zágjnu s baštata na bulnávotu dite: “Vervam, Guspudine! Pumugni na mojta nivernust”. (Márku 9:24). No treba da imami makár málku žélba da vervami; da imami, nizavisimu ud nášta celata nivernust, iskra ljubov kantu Isusa, Kogutu još gu puznávami tvarde nisavaršénu. Na drugotu mestu, konteksta na Isusvata mulitva uklučva obštnustta. Nija ni vikami Imetu kača uddelni individe, katu razčitami idinsvenu na nášte vatrešnite sili, a kača členve na Čarkovnata obštnust. Pisátelete, kaćétu naprimer Varsanufiji, Sv. Grigoriji Sinait ali Biskupa Teofán, prejémet za dádinu neštu tuj, či unezi, kujatu uputrebuvat Isusvata mulitva, sa krašteni krastijáne, kujatu redovnu zemet delu u mističnija čarkovin žuvot prez Izpuved i Sv. Prečistinjé. Tija niti za moment ni sa razgladvali Invokácijata na Imetu kača zamestitelj na tájnite [sakraméntete], no prejémet, či sekuj, kojtu ja uputrebuva, ij aktivin člen na Čarkvata. Ama dnés, u sigášnata epoka na bizpukojna ljubuznátelnust [restless curiosity] i čarkovnu razdilenji, mlogjije tima uputrebuvat Isusvata mulitva biz da sa u istena členve na niti kakva Čarkva, moži bi duri i biz da imat jásna vera niti u Guspudina Isukrasta, niti u neštu drugu. Treba li da gji udsadimi? Treba li da nji zabranimi da uputrebuvat Mulitvata? Sasém ne, stiga sámu tija iskrenu da trasat Izura na Žuvota. Isus ne udsadval nikugu, udvan licimernite. No u palna smirénust i sas jásnotu saznánji za náštu sobstvenu nivervanji, nija smi dlažni da razglademi pulužénjitu na takvizi hora kača ninormálnu i da gji predupredimi za tuj neštu.

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home